foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

2018’de Eğitimde Neler Oldu?

Türkiye’de siyasal iktidarın en fazla müdahale ettiği alan olan eğitimde yaşanan temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikalarının sürdürüldüğü 2018 yılını geride bırakıyoruz.

2018’de eğitim ve yükseköğretim alanında yaşanan ağır sorunlar ve saldırılar, başta öğrencilerimiz, eğitim ve bilim emekçileri ile veliler olmak üzere, toplumun geniş kesimlerini her zamankinden daha çok etkiledi. Devamı

 

,

 

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Ölümsüz lider Atatürk’ü minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Türk milletinin yol başçısı, ilke ve inkılapları ile Türk tarihini değiştiren, Türk milletini uygarlığa uzanan yolda güçlü bir ülke konumuna getiren Ulu Önder  Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 80. yılında minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Atatürk tüm dünyanın örnek aldığı, gıpta ile baktığı eşsiz bir komutan ve liderdir. Atamız; Türk milletinin hiçbir gücün iradesi altında olmadan, bağımsız ve hür bir şekilde ilelebet yaşaması, topraklarımızın bütünlüğü, bayrağımızın her daim dalgalanması ve modern bir devlet inşa etmek için son nefesine kadar mücadele etmiştir. Devamı için

 

 

Makale Dizini

Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'a girişi;

Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'a girişi şekli Ayrıca üzerinde durulacak derin bir tarihi psikolojik hadisedir. Yavuz, tarihte ancak 1-2 Cihangir'e nasip olan bir muvaffakıyetle taht şehrine dönüyordu.Bir hamlede ve tek seferde İmparatorluğunun topraklarını iki katından fazla genişletmiştir.

( Mısır seferinde fethedilen topraklar üzerinde bugün Mısır, Cezayir, Sudan, İsrail, Suriye, Lübnan, Ürdün, Yemen Devletleri ile Suudi Arabistan ve Libya devletlerinin bir kısmı ve Türkiye'nin Gaziantep, Hatay Adana vilayetleri, Tarsus gibi birkaç kazası bulunmaktadır; (bu topraklar üzerinde bugün 300 milyona yakın nüfus yaşamaktadır) maddi bakımdan yeryüzünün üç büyük Devleti ortadan kaldırıldığı gibi, manevi bakımdan Şan ve Şerefi, Bütün İslam tarihi çapındadır.

 

İslam dininin Başkanlığı demek olan halifelik, 767 yıldan beri bu sıfata haiz olan Abbasîlerden Osmanoğulları'na, Yani ilk defa olarak bir Türk hanedanına geçmiştir. Mukaddes emanetler, Osmanlı Türkeri’nin elindedir. Mukaddes şehirler( Mekke, Medine Kudüs) de öyle. Yavuz'un fütuhatı, 400 seneden fazla Türklerde kalmış Anadolu'daki fetihleri ise, ebedi olmuştur. İstanbul'da ise Büyük Cihangir'i karşılamak için Kıyametler kopmaktadır. En büyük merasimler hazırlanmıştır. yüzbinlerce halk hükümdarlarına alkış tutmak için aylardan beri bu günü beklemektedirler..

 

Yavuz'un bütün gösterişi devlet işlerindedir hususi hayatında mahcup mütevazı ve sakin bir adamdır. Geceleri odasında gözlük takıp kitap okuduğu anlarda, alelade bir Türk Bilgininden hiçbir farkı yoktur. Son derece sade giyinmektedir. İstanbul'da halkın hissiyatını ve yapılacak merasimleri öğrenince son derece sıkılmıştır. Şahsına gösterilecek olan bu derece alayişten utandığı için, bir gün sonra merasimle şehre girmesi lazımken, Birkaç saat önce yanında bir kaç kişiyle beraber Kayığa binmiş gizlice Topkapı Sarayı'na çıkmıştır. Ertesi gün halk ve devlet adamları Padişahın sarayda olduğunu öğrenmişler ve hiçbir merasim yapılamamıştır.

Bu Hadise, Türkiye'nin inhitat devirlerinde birtakım palavracılara yapılan karşılama törenleri ile mukayese edilirse, 16. Asır Türk ahlakının yüksekliği Daha iyi belli olur.

Yılmaz öztuna büyük Türkiye tarihi cilt 3

Sultan Murat'ın şahsiyeti 

Sultan Murat'ın saltanatı 1362 Martından 1389 un 20 Haziranına kadar 27 yıl 3 aydır şehadetinde 63 yaşındaydı Bursa'nın Fethi senesi olan 1326 da doğmuştur. 

Sultan Murat'ın şahsiyetinin azametinden ve Türk tarihindeki rolünde eski ve yeni bütün tarihçiler birleşmektedir.

 

Anadolu Beylikleri ‘ne Karamanoğulları da dâhil olmak üzere söz geçirmesi, hepsinin Kosova’ya an kaybetmeksizin gönderdikleri birliklerle sabittir. Bu suretle Osmanoğulları’nın nüfuzu Toroslar’ a ve Fırat’a kadar dayanmış Yıldırım’ın ilk yıllarındaki büyük Anadolu fütuhatının manevi temelleri atılmıştır.

 

Dahi Asker ve devlet adamı olan ve hayatında " meliku'l meşayikh Gazi Murat= derviş gazilerin şeyhlerinin kralı Murat gazi diye anılan Sultan Murat, bütün hareketlerinde muayyen bir plana dayanmış, son anına kadar hareket kabiliyetinden ve dehasından hiçbir şey kaybetmemiştir. 37 muharebede bizzat bulunarak hepsini kazanmış ve Yenilmez bir kumandan şöhreti yapmıştır.

 

 

İngiliz tarihçisi Gibbons' dan " saltanatı müddetince hiç bir devlet adamı tarafından üstüne çıkılamayan bir kiyasetle Osmanlıların mukadderatını idare etmiştir. Murat'ın Hükümdarlığı esnasında vukua gelen inkılaplar, bütün tarihin en Hayret veren vakıalarından biridir.

 

 

Kendisinin harp hususundaki cevvaliyet ve gayreti babasınınki gibiydi. Fakat babasının Tahayyül ettiğinden daha geniş bir icraat sahasına yayılmış olduğu için, daha müşkül vaziyetleri maruz kaldığı halde gevşememişti. Elindeki Kumandan=valilerin hiç birisiyle arasında anlaşmazlık olmadı. Rumlara karşı muamelesi onların seciyesini tayinde mükemmel bir feraseti olduğunu gösteriyor. Bizans Kilisesi erbabının nazarında bir kâfir ve İsa düşmanı idiyse de, Hristiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmekle teveccüh ve muhabbetlerini kazanmıştır."

 

 

Bizanslı tarihçi Halkokonilas'dan : Murat hayatında birçok tehlikeyi atlatmış, büyük işler görmüş Rumeli ve Anadolu'da 37 kadar mühim muharebeyi idare ederek hepsinde zaferi kazanmıştır. Muharebe meydanını bıraktığı ve arka çevirdiği görülmemiştir. İşlerini tanzim etmekte ve her şeyi münasip vakti hulül edince yapmakta mahirdi. Muharebe de çok cesur olup, şaşırmaz ve telaş göstermezdi. Gençliğinde olduğu gibi aynen ihtiyarlığında da Çalışkan enerjik ve sertti. Maksadını istihsal etmek için iyice düşünür, sonra harekete geçerdi. 

Maksadını temin edecek hiçbir Tedbiri ihmal etmezdi kendisine itaat eden bütün milletlere ve Sarayı'nda efrada yumuşak muamele ederdi. Yerinde mükâfatları Hiç ihmal etmezdi. Muharebeden önce ordusuna parlak sözler teşci ederdi.

 

En küçük hataları tekrar etmemeleri için şiddetli cezalandırdı. Verdiği söze sadık kalmak hususunda en başta gelen hükümdarlardandı. Aleyhinde davrananlar hiçbir zaman elinden kurtulamamışlardır. Maiyeti ondan korkularından titrerlerdi. Fakat aslında o mahiyetine karşı hiç kimsede görülmemiş bir sevgi beslerdi.

 

 

Fransız tarihçi Grenard' dan: " bu sırada Osmanlıların başında en büyük hükümdarlarından biri olan Sultan murat bulunuyordu. Sultan Murat, şahsi değeri bakımından zamanın Avrupa'sında eşine tesadüf edilemeyen bir hükümdardı. Yalnız fevkalade bir asker hızlı ve yerinde hareketleriyle büyük bir strateji Üstadı değil, aynı zamanda Nafiz bir siyaset adamı idi. Düşmanların maddi ve ruhi kaynaklarına takdir etmekte yanıldığı görülmemiştir.

 

 

Doğuştan hükümdar yaratılmıştır. Hizmetinde bulunanların tam itimadına ve minnettarlığına haizdi. Zaten baş olarak yaratılmak Türk milletinin mahsus karakterlerdendir. Murat'ın sayesinde küçük Osmanlı kavmi bir tek Mefkûre peşinde birleşen bir millet olmuştu. Murat'ın muvaffakiyetindeki genel sebep budur. Sultan Murat'ın tahta çıkması ile milletin istikbali belli olmuştu. Ölümünde ise bu İstikbal 5 Asır için temin edilmiş vaziyetteydi.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir sen

Soru çözen öğrenciden sorun çözen insana

17. yüzyılda Çin’de değişik bir tarzda çocuk alım satımı yapan insanlardan söz edilir. Canlı bir insanı porselen kaplarda şekillendirerek büyütmek, farklı şekiller verilen bu çocukların panayırlarda tezgâha çıkarılmasıyla yürütülen bir ticaret. Bu üretim ve pazarlama o dönemin kriterlerine göre özel bir sanat ve endüstriyel ilerleme! Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Öğretmenlik meslek kanunu saray ve yandaş aklıyla çıkarılamaz

AKP döneminde en itibarsızlaştırılan mesleklerden olan öğretmenliğe dair hükümetin bir meslek kanunu hazırlığı içinde olması büyük önem arz etse de, bu hazırlıkların yürütülüş biçimi, önceden bir yerlerde hazırlanmış taslaklarla hareket edilmesi, eğitimin tüm paydaşlarından doğru biçimde görüş alınmaması, eğitimciler için hayati önem taşıyacak olan bu kanuna dair şimdiden düşündürücü olmuştur. Devamı

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için