foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Seyyid Muhammed Behaeddin

Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari hazretleri, insanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine "Silsile-i aliyye" denilen büyük âlim ve velilerin on beşincisidir.

Allahü teâlânın sevgisini kalplere nakşettiği için, kendisine Nakşibend denir.

1318’de Buhara'ya yakın Kasr-ı Arifan'da doğdu. 1389 ‘de Kasr-ı Arifan'da vefat etti. Kabri oradadır. İslam âlimlerinin en meşhurlarından olup, tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Zamanında ve kendinden sonraki asırlarda onun sebebi ile pek çok insan, hidayete, doğru yola kavuşmuştur.

Zamanının büyük velilerinden Muhammed Baba Semmasi, henüz o doğmadan Kasr-ı Arifan'a gelmişti. Bu gelişinde, burada bir büyük zatın kokusu geliyor. Bu beldede büyük bir veli yetişecek diyerek işaret etmiş, emsalsiz bir zatın buradan zuhur edip ortaya çıkacağını talebelerine müjdelemişti.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Babası Seyyid Muhammed Buhari anlatır: "Oğlum Behaeddin'in doğmasından üç gün sonra, Hace Muhammed Baba Semmasi,  yine Kasr-ı Arifan'a gelmişti. Ben kendisini çok sever ve muhabbet beslerdim. yeni doğan oğlum Behaeddin'i alıp huzuruna götürdüm. Hace, oğlumu elimden alıp, bağrına bastı ve; "Bu yavru, benim oğlumdur. Ben bunu, manevi evlatlığa kabul ettim" buyurdu. Sonra Seyyid Emir Gilal'e şöyle dedi: "Size, bu yerde bir büyük zatın kokusu geliyor derdim. İşte o mübarek koku, bu melek yavrunun kokusudur. Bu yavru, büyük bir zat olsa gerektir." buyurdu.

Annesi anlatır: "Oğlum Behaeddin dört yaşında iken, evimizdeki ineği göstererek, bu inek beyaz başlı bir buzağı doğuracak dedi. Birkaç ay sonra inek, dediği gibi bir buzağı doğurdu."

Behaeddin Buhari hazretlerinin ilk hocası, Hace Muhammed Baba Semmasi'dir. Sonra Seyyid Emir Gilal hocası oldu. Daha bir çok hocalardan ders aldı.

"Ali Ramiteni hazretlerinden gelip, emanet olarak saklanan taç bana verildi. O anda kalbim Allahü teâlânın muhabbeti ile dolup, taştı. Sonra hocam Seyyid Emir Gilal, Kasr-ı Arifan'a geldi. Bana çok iltifatta bulunup; "Hace Muhammed Baba Semmasinin emri üzerine seni yetiştirmeye çalışacağım" dedi.

Seyyid Emir Gilal hazretleri Behaeddin Buhari hazretlerinin yetişmesi için titizlikle meşgul olup, onu tasavvufta yüksek derecelere ulaştırdıktan sonra buyurdu ki:

"Hace Muhammed Baba Semmasi'nin sizin terbiyeniz ile ilgili vasiyetini yerine getirdim. Sizi istenilen şekilde yetiştirdim. Artık icazetlisin”

Behaeddin Buhari hazretleri, Emir Gilal hazretlerinin vefatından sonra, insanlara doğru yolu gösterip, rehberlik vazifesini yapmaya başladı.

Maalesef bugün dünyanın hemen her beldesinde onun ismini kullanarak, Nakşilik adı altında Hakka giden yolu kesen çok şeyh taslakları vardır. Ehl-i sünnet itikadını bilen bir kimse, bunların yanlış yolda olduğunu rahatça anlar.


 

Seyyid Abdüllah Dehlevi

Seyyid Abdullah Dehlevi hazretleri, Hindistan’da yetişen, silsile-i aliyye denilen âlim ve velilerin 28.cisidir. 1745 de Hindistan'ın Pencab şehrinde doğdu. 1824 te Delhi'de vefât etti. Kabri Şâhcihân câmii yakınındaki dergâhındadır.

Babası, Abdullatif efendi âlim, sâlih ve zâhid bir zat idi. Bir gün rüyâsında Hz. Ali ona:"Allahü teâlâ sana bir oğul ihsân edecek, o büyük bir zât olacak. Ona bizim ismimizi koyarsın." dedi

Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri de annesine rüyâsında; "Yakında dünyâya bir oğlun gelecek. Ona bizim ismimizi koyarsın." buyurdu. Resulullah efendimiz de evliyâdan bir zât olan amcasına rüyâsında, doğacak çocuğa Abdullah isminin verilmesini emretti. Çocuk doğduğunda, ismini babası, Ali, annesi Abdülkâdir, amcası Abdullah koydu. Abdullah-ı Dehlevi hazretleri, altı yaşına gelince, Hz. Ali'ye karşı sevgi ve edebinden kendisine Ali denmesini istemeyip Ali'nin  hizmetçisi mânâsına gelen Gulam Ali dedi ve bu isimle tanındı.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Allah vergisi çok üstün bir zekâya sâhipti. Kur'an-ı kerimi kısa zamanda ezberledi. Dini ilimleri ve zamanının fen ilimlerini öğrendi.

Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin huzuruna varıp, kendisini talebeliğe kabul buyurmasını istedi. O da: "Sen hoşlandığın bir yere git. Bizim yolumuz, tuzsuz taşı yalamak gibidir." buyurdu.  "Ben herşeye razıyım efendim." dedi. "Mübârek olsun." buyurup talebeliğe kabul edildi. Abdullah-ı Dehlevi hazretleri, 15 yıl sohbetiyle şereflendi. Evliyâlıkta yüksek derecelere kavuşunca, mutlak icâzet alıp, halifesi oldu.

Abdullah-ı Dehlevi hazretleri buyurdu ki: Talebe, sâdık olan tâlip demektir. Allahü teâlânın sevgisi ile ve O'nun sevgisine kavuşmak arzusu ile yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın hâldedir. Uykusu kaçar, göz yaşları dinmez. İşlediği günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer, Allahü teâlânın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabreder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz. Kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalbleri Allahü teâlânın evi bilir. Eshâb-ı kirâm hakkında hayır konuşur ve isimleri anıldığında "radıyallahüanhüm" der. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber efendimiz, Eshâb-ı kirâm arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Sâlih Müslüman, bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece, o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek, Allah'ın Resulünü sevmenin alâmetidir. Kendi bilgisi, kendi görüşü ile evliyâ-yı kirâmı, birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin, daha yüksek, daha üstün olduğu ancak âyet-i kerime, hadis-i şerif ve Sahabe-i kiramın sözbirliği ile anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu ile başka türlü söyleyenler mâzurdur.


 

Seydi ali reis 

Türk denizcisi İstanbul 1498-? ay.y. 1562–1563 Sinoplu bir aileden gelmedir. Dedesi Mehmet ll zamanında tersane Kethüda lığında babası Hüseyin Ağa'da darüssinaa kethüdalığında bulunmuşlardı. Kendisi de tersanede reis olarak çalıştı 1522 de ki Rodos seferinden başlayarak Türk donanmasının Akdeniz’deki tüm etkinliklere katıldı. Preveze Savaşı'nda donanmanın sol kanatını komuta etti. Azaplar Kâtibi, tersane kethüdası hassa donanması reisi oldu. Piri Reis'in ölümü üzerine (1554) Basra'da kalan donanmayı Süveyş’e getirmekle görevlendirildi. Bu olay onun yaşamının da dönüm noktası oldu. Basra'dan Kızıldeniz'e  girince Sufar açıklarında Portekiz donanmasıyla karşılaştı kötü hava şartları ve bazı gemilerin düşman ateşiyle batması üzerine yeniden Umman Denizi'ne dönmek istedi. Ancak patlayan fırtına yüzünden Hindistan kıyılarına sürüklendi. Bir süre Surat Hâkimi Hüdavent Han'ın yanında kaldıktan sonra gemileri, silah ve cephaneyi ona satıp Mısır Yeniçerileri kethüdası Mustafa, tüfekçiler serdarı Ali Ağa, Yetim Ali Çelebi ve 50 kadar adamıyla Ahmetabad'a doğru karadan yola çıktı. Gucerat, Sind, Horosan, Maveraünnehir, İran üzerinden uzun bir yolculuk yaparak 1557 de İstanbul'a döndü.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Geçtiği yerlerde gördüklerini ve karşılaştığı olayları Türkçe’nin ilk gezi anıları sayılan Mirat-ül Memalik adlı eserinde topladı. Bu kitabı Edirne'de Kanuni'ye sundu. Kanuni denizcilikteki başarısızlığından ötürü onu affederek müteferrika lığa atadı. Bir süre sonra da Diyarbakır tımar defterdarlığına getirildi. Zamanının en önde gelen bilim adamları arasında yer alan Seydi Ali Reis XlX yy.ın sonlarından başlayarak birçok yabacı dile tercüme edilip basılan bu kitap tan başka çeşitli Arapça e Farsça kaynaklardan da yararlanarak denizcilik ve gökbilim alanında da Mirat-ı Kainat 'ı yazdı, ayrıca Ali Kuşçu'nun Fethiyesi'ni Hulasat'ül Hey'e adıyla Türkçeye çevirdi. Çağmıni'yle Kadızade Rumi'de yararlanarak yeni aklarla genişletti.Ancak onun en önemli yapıtı kısaca el Muhit olarak anılan  el muhit fi ilmi'l eflak ve'l buhur'dur. Bu kitabı  Hindistan’dayken yazdığı sanılmaktadır.XlX yy.da Avrupalı bilim adamlarının dikkatini çeken bu yapıttan XVll yy.'ın bilginlerinden Katip Çelebi geniş ölçüde yararlanmış özellikle Cava, Sumatra, Seylan  gibi Uzakdoğu ülkeleriyle ilgili bilgileri Cihannüma'ya aynen aktarmıştır.

Seydi Ali Reis'in şiirlerde yazdığı bilinmektedir. Tezkirelerde kendisi  hakkında kullanılan "Katib-i Rumi" adından esinlenerek "Katibi" mahlasıyla yazdığı şiirlerinden bazıları günümüze kadar ulaşmıştır.


 

SHAKESPERA William 

İngiliz şair ve oyun yazarı.Warwickshire/Stratford-Upon-avon 1564. Bütün zamanların en büyük edebiyatçıları arasındadır. Oyunları da dünyanın her yerinde hala sahnelenmektedir. Yaşamını aydınlatacak kesin deliller yoktur fakat babasının varlıklı bir tüccar, annesinin de çevrenin önde gelen çiftçilerinden birinin kızı olduğu kanısına varılmıştır. 14 yaşına kadar okuduğu bilinmektedir. Babasının da işlerinin kötü gitmesi üzerine babasının yanında çıraklık yapmıştır.Kesin olan başka bir kayıtta evlendiği Anne Hathaway'ın kendisinden sekiz yaş büyük olduğudur(1582 Kasım). Ertesi yıl Susanna adlı kızının, 1585'te de Judith ve Hamnet adları verilen biri kız biri erkek ikiz çocuklarının doğduğu kilise kayıtlarına uygunsa da yazarın dirlikli bir mutluluğa erişmemiş olduğunda da birleşir.(Oğlu 11 yaşında ölecektir.) Yirmi dört yaşında Londra'da canlı bir gösteri yaşamı sunan tiyatro dünyasına girdiği, ufak tefek işlerde biraz oyalandıktan sonra yetenekli bir oyuncu olarak göze çarpıp halkça sevilip arandığı konusunda belgeler vardır (Robert Green, 1592). Aynı yılın veba salgını, çaresi bulunmayan bu hastalığın tek kurtuluş yolunu, kaçıp uzaklaşmayı Shakspeare’e zorunlu kılar. Ev çevresinde iki yıl kaldıktan sonra yine sahnededir.(1594) Bu yıllar onun en çok sevildiği ve alkışlandığı yıllardır.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Başarılarını nasıl geliştirdiği de, ilk aşamada başlangıç deneylerini sunan yazarın, özgür koşuk (serbest nazım), dikkatli uyaklar (kafiye), bağımsız dizeler kullandığı belirgindir. Tarihsel oyunlarının belgesel kaynaklardan alır (Holinshed: Chronicles: Vekaayinameler). Derebeylik yapısından ulusal bir devlete yönelen İngiliz toplumunun halk kaynaklarına bütünüyle sahip çıktığı kentsel bir yaşamdır söz konusu olan. Yurttaşlık bilinci uyanmakta, bireyle toplum zaman zaman çatıştığı için dram doğmaktadır. Böylece şair, sanatının ikinci aşamasına başlamış sayılır: King John1596, Venedik Taciri 1596, IV.Henry 1597, Kuru Gürültü 1598, Jül Sezar 1599, Windsor'un Şen Kadınları 1599, Nasıl Hoşunuza Giderse 1599, On İkinci Gece 1500–1601. Bu dönemde biçem olgunlaşır, oyun kişileri en inandırıcı kişilikleriyle canlı, dili ve anlatım esnek, yoğun, çok anlamlıdır. Sanatının üçüncü döneminin 1600–1608 arasını kapsadığı kabul edilir. Büyük trajediler dönemi diye de nitelendirilen bu yıllarında Elizabeth egemenliğinin sonları I.James'in saltanat başlangıcı söz konusudur.. Siyasal kırılışlar, beğeni düzeyindeki inceliş, belki de sanatçının kişisel yaşam acılarından doğan etkiler eserini biraz değiştirir, daha karanlık bir dünya doğar ,yorumunun güç olduğu saptanan sorun oyunlarını konu edinir. Hamlet (1600),Trolios  ile kressida (1601),İyi biten her şey iyidir (1602),Othello (1604),Ölçüye ölçü (1604),Macbeth(1605),Kral Lear (1606),Anthony and Cleopatra(1606),Coriolanus (1607),Atinalı Timon (1607),

Son dönem eserleri yaşlılığın getirdiği bağışlayıcı ,hoşgörülü, uzlaşmacı ürünler sayılır. Pericles (1608),Cyembeline (1610),Winter's Tale (Kış masalı) (1611),Vll.Henry 1612–1613.şiirleri Venus And Adonis (1593) Lucretianın kaçırılışı (1594).....

Çağdaşlarının ifadelerinde Shakespeare yapıtları üzerinde uzun uzun duran bir yazar değildir ama tiyatroya uygulanırken oyunlarında birçok kısaltma yapılmasını doğal karşılamak gerekir. Shakespeare'ın dramalarını başka yazarlarla işbirliği yaparak yazdığını ileri sürülen en kötü niyetli eleştirmenlerin yanı sıra, kimi uzmanlar da Shakespeare'ın cahil bir oyuncu olduğunu, adının bir takma ad olarak kullanıldığını ve bu dramların Francis Bacon ya da Oxford kontu gibi bilgili  kişi tarafından yazıldığını inatla savunmuşlardır. Ama  her ne kadar Shakespeare'ın yaşamı üzerine bildiklerimiz yeterli sayılmazsa da Elizabeth döneminin birçok yazarı için de durumun böyle olduğunu kabul etmek gerekir. En ilginç yanı Vasiyetnamesinde Shakespeare'ın yapıtlarından hiç söz etmemiş olmasıdır.


 

SOKRATES 

Yunan düşünürü (İ.Ö.Alopoke ,Attike -Atina 470–399) Babası heykeltıraş Sophroniskos, annesi ebe Phainarete'dir.İ.Ö.470 yılında Alopeke'de doğdu. Kimliği başlı başına bir felsefi sorundur . filozofların ve tarihçilerin üzerinde tartıştıkları Sokrates konusunda anlatılanlar da birbirini tutmaz. Herkes kendine göre bir Sokrates portresi çizmiştir. İyi bir eğitim gördü. Kusursuz bir Atina'lı olan Sokrates, insanların düşüncelerini eleştirmeyi severdi. Kritias'ın zorba yönetimine açıkça cephe almıştı. Toplantılara katılır, söz alırdı. Gençlere soru-yanıt yöntemi ile dersler verirdi. İnsan, ahlak ve erdem konuları üzerine eğildi.

Sokrates genellikle ahlak felsefesini, yani değer öğretisinin kurucu su olarak bilinirse de ondan geriye kalan şey bir öğretiden çok kişilerin bilincine, özlerinin ne olduğunu göstermeye yönelik bir çabadır. Sokrates önceleri doğa bilimleriyle özellikle de canlı varlıkların çoğalması ve kaybolup gitmesi olgusuyla ilgilendi. Bu amaçla matematiği ve doğa filozoflarının dünyayla ilgili öğretilerini incelemesi gerekti. Yüzeysel bilgiyi aşma ve şeylerin gerçek bilgisine ulaşma isteğiyle bireylerin davranışlarında ve yaşamlarında temel aldıkları inançları sorgulamaya yöneldi. Sokrates inançlarını ayrım gözetmeksizin yadsımak için toplumun bütün kesimlerine seslendi. Bu tutumu da şiddetli tepkilerle karşılaşması ve trajik bir biçimde ölmesi sonucunu doğurdu.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Nesnel düşünceye ulaşmayı sağlayan şey, düşüncelerinin kendine dönmesidir. "Düşünmesi bakımından" insan her şeyin ölçüsüdür. Sokrates, bizi Logos'un kullanılmasında, yaşama yolarını aramaya ve basmakalıp görüşlere boyun eğmekten vazgeçmeye yönelterek insanlığın durumu üzerindeki düşünmeye yeni ölçütler önerir. Sokrates sorgulamadaki ustalığı, tehlikeye atılmaktan korkmaması onu varolmanın boğuntusundan kurtaramadı.

Ön yargılarla dolu bilgileri yıkarak yerine insanın kendi kendine edindiği bilgiyi koymaya yönelmek gerektiğine inanırdı. Yöneticiler tarafından "kurulu düzene karşı çıktığı, gelenekleri sarstığı,gençlerin ahlakını bozmaya çalıştığı ve sitenin tanrısı yerine başka tanrıları övmekle" suçlandı ve ölüme mahkum edildi.
Baldıran zehirini içerek İ.Ö.399 da Atina'da öldü.


 

SOKULLU MEHMET PAŞA  (1506–1579) 

Sadrazam Asıl adı Bayo'dur. Mehmet adını Müslüman olduktan sonra aldı. Boyunun uzunluğu nedeniyle Osmanlı tarihinde tavil (uzun) lakabıyla da anılır. Edirne Sarayı'nda eğitim gördükten sonra İstanbul'a gönderildi. Sırasıyla rikabbar ,çuhadar ve silahtar , çeşnigirbaşı ,büyük kapıcıbaşı oldu.1546 da Kaptan-ı Deryalığa atandı.1549 da Rumeli Beylerbeyliği ‘ne getirildi.1551 de Erdel seferiyle görevlendirildi ve bazı önemli kaleleri ele geçirdi.1554 de Nahcivan seferinde Rumeli ordusu'nun komutanlığını yaparak Gürcistan'daki kalelerin alınmasında büyük başarılar elde etti. Üçüncü vezir olarak Kubbealtı vezirlerine katıldı.1559 da Konya Savaşı'nda Şehzade Beyazid'ın güçlerine  karşı Selim'in güçlerine komuta etti.1561 de sadrazam oldu.1566 da Zigetvar Seferi'nin tüm sorumluluğunu üstlendi. ll.Selim döneminde devlet yönetiminde belirleyici oldu.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

1567 de Sakız ,1571 de Kıbrıs alındı. Yemen ve Tunus ele geçirildi. Kıbrıs'ın Osmanlıların yönetimine geçmesi üzerine Papalık İspanya ve Venedik donanmaları İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı Donanmasını yenerek çok ağır bir kayıp verdirdiler.(1571).Mehmet Paşa 1572 de öncekinden daha güçlü bir donanmayı Akdeniz'e çıkardı.1574 de ll.Selim'in ölümü üzerine tahta geçen lll.Murat döneminde de etkinliğini sürdüren Mehmet Paşa ;Lehistan ile Erdel'i tek yönetimde birleştirerek ,bu iki ülkenin Osmanlı Devleti'ne bağımlılığını pekiştirdi.1578 de Fas'a çıkan Portekiz kralına karşı Trablusgarp Beylerbeyi Ramazan  Paşa'yı görevlendirdi. Vadius'a - Sebil savaşı zaferle sonuçlandı. Mehmet Paşa ,bir divan toplantısındayken ,derviş kılığındaki bir Boşnak'ın saldırısı sonucu öldürüldü. Aralıksız altmış yıllık devlet görevleri boyunca hiç azledilmemiş olan Mehmed Paşa bu özelliğiyle Osmanlı tarihinde yer alan tek yöneticidir.


 

SOLON 

Atinalı devlet adamı.(? İ.Ö.640-635-İ.Ö.559 ?) Yunanistan’ın yedi bilgesinden biridir. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.Bir süre deniz aşırı ticaretle uğraştı.İ:Ö.600 lerde Salamis Adası'nı Megalılardan almak için düzenlenen savaşta başarıları ile dikkat çekti.İ.Ö.594 yıllarında göreve geldiği sınıflar arası çatışmalarda arabulucu olarak özel yetkilerle arkhon (Her yıl seçilen yargıç-yönetici) görevine getirildi. Bu görevi sırasında istikrarlı ve kalıcı bir uzlaşma sağlamayı amaçlayan çalışmalar yaptı. Sürgün ve siyasal mahkumlar için af çıkarttı. Köylülerin borç yükünü hafifleten reform yasasını kabul ettirdi. Bu reformu desteklemek üzere tüm ipotekleri kaldırdı. Yürürlükteki para sisteminde değişiklik yaparak deflasyon yoluyla borçlarda %30 luk düşüş sağladı. Borçlunun borcu karşısında kendi bedenini rehine koyması esasına dayanan sisteme son verdi. Kişilerin borçlarından dolayı tutuklanmasına son verdi.

Aile topraklarının mirasla bölünebilmesini sağlarken ticaret ve zanaatlarını desteleyerek toplumsal refah düzeyinin yükseltilmesi yönünde çalıştı. Ağırlık ve ölçü birimleri yansıra sikkelerde de standardizasyona giderek paranın dolaşımını hızlandırdı. Aldığı önlemler iktisadi bunalımın atlatılmasında etkili oldu.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

İ.Ö.Yasama tam yetkisini aldıktan sonra yönetim biçiminde değişikliğe giderek anayasal bir reforma girişti. Atinalıları gelir düzeyine göre dört gruba ayırarak siyasal haklarını ölçü ve sınırlarını bu bölümlenme temeline dayandırdı. Böylece yöneticilerin dar bir çerçevede kurayla belirlenmesi geleneğini bir ölçüde demokratikleştirirken yönetimden sorumlu dokuz arkhonun kurul biçiminde çalışmasını sağladı. Yaşam boyu üyelik hakkına sahip yöneticilerin oluşturduğu Areopagos Meclisi'nin yanında hem bu meclisin gücünü dengeleyecek hem de tüm sınıflardan yurttaşların temsil edildiği Yurttaşlar meclisine  yol gösterecek ağırlıklı olarak reformistlerden oluşan dörtyüzler meclisini kurdu.

Hukuk alanında yoksul kesimin yanında yer alarak, yasalar önünde eşitlik ilkesini getirdi. Tüm yurttaşlara yöneticilerin kararlarına karşı bir üst makama dava açma hakkı tanıdı. Bu amaçla bir temyiz mercii olarak üyeleri her dava için yurttaşlar arasından kurayla belirlenen Hakemler kurulu'nu oluşturdu. Aynı zamanda Dragon yasalarını büyük ölçüde değiştirerek daha insancıl duruma getirdi. Yasaları Atina hukukunun temelini oluşturdu.

Tasarladığı yasalarda  tarafsız olmak için on yıl gönüllü sürgüne çıktı. Atina’ya dönüşünde yurttaşların yerel hiziplere bölünmüş olduklarını gördü.

Atina’nın ilk şairidir. Eserlerinden pek azı günümüze ulaşmıştır.


 

SPARTACUS 

Romalı köle önderi Gladyatör.(Trakya ?-Apulia/Luciana Ö.71)Asker kaçağıyken yakalanıp köle olarak satıldı. Arenalarda eğitilerek dövüştürülmesi için Capua 'daki Gladyatör okuluna gönderildi. İ.Ö.73 yılında çok sayıda Gladyatör ile kaçmayı başardı. Köylülerin de katılmasıyla sayıları 10.000 i bulan düzenli bir ordu oluşturdu. Ordusunun başında Apulia ve Luciana bölgelerini ele geçirdi.İ.Ö.72 de Roma senatosu Lentulus Clodianus  ve L.Gellius Paplicola adlı konsüllerin komutasında iki orduya ayaklanmayı bastırma görevi verdi. Daha sonraları Mons Garganus'ta yenilgiye uğradıysa da Roma birliklerinin dağılmasından yararlanarak her iki orduyu da mağlup etti. Adriya denizi kıyılarına kadar ilerledi. Birbirini izleyen  başarılar sonunda Romalılar kendisiyle savaşmaktan korkmaya başladılar.İ.Ö.72 yılında Roma senatosu ayaklanmayı bastırmak için Marcu Licianus  Carsus'u komutanlığa getirdi. Ancak Spartacus  Marcus'un ordularını birçok kez geri püskürttü.Bunun üzerine senato İspanya'da bulunan pompeius komutasındaki orduyu İtalya ya çağırdı. Spartacus 'un ordusu öteki iki ordu birleşmeden önce Apulia  ve Luciana sınırında Licinius  Crassus ile meydan savaşına tutulmak zorunda kaldı. Spartacus ile öldürülenlerin sayısı 70.000 i aştı. Kurtulanların bir bölümü Pompeus'ca kılıçtan geçirildi. Crassus gözdağı vermek için Capua ve Roma arasındaki Appai yolu boyunca 6000 asiyi çarmıha gerdirdi.

Spartacus ordusunda demokratik bir yönetim oluşturdu. Tüm kararların alınması için bir komuta konseyi kurdu. Savaş ganimetleri eşit olarak paylaştırıldı.


 

STENDHAL 

(Marie-Henri-Beyle) Asıl adı Marie-Henri-Beyle olan Stendhal 1783'te Grenoble'da doğmuş, 1842'de Paris'te ölmüştür.

Soyundaki İtalyan ve dofen kanı, kentsoylu bir aileden aldığı sıkı ve kapalı eğitim, gördüğü ideolojik örgenim onda, gizli ve derin bir duyarlık, düşçü bir zekâ, açık ve aydınlık bir anlayış yeteneği yarattı. Napolyon'un Marengo zaferi sırasında İtalya’da süvari subayı olan Stendhal, kendi deyimiyle "büyük adam olmak için" 1802'den 1805 yılına kadar Paris'te öğrenim görmüş, sonra Marsilya'da bakkallık yapmış, akrabalarının kayırmasıyla, 1806'da yeniden orduya girmişti. Levazım subayı olarak Almanya'da, Avusturya'da dolaştı,

Moskova'ya gitti. 1814'te, "büyük adam olmak" emelinden vazgeçti ve güzel sanatlar meraklısı bir adam olarak bir süre Milano'da yasadı, sonra 1821'de Paris'e dönerek bir yazar ve düşünce adamı yasamı sürmeye başladı. 1830'da konsolos olarak Trieste'ye giden Stendhal, 1831'de aynı görevle CivitaVecchia'da bulunmuş, ölünceye kadar görev yeri olan Roma ile Paris arasında dolaşmıştır. Bu serseri ve dağınık yasam, ona is dünyasını tanıtmış, özellikle pek genç yasından beri incelediği insanlar ve onların tutkuları konusunda zengin bir deneyim kazandırmıştır. Stendhal'in yaşamında, ask büyük bir yer tutmuş, Angela,

Pietragrua, Guilbert, Melanie, Menta, Metilde, Dembowsky gibi kadın adları o yasamın değişik sahnelerine karışmıştır.

Stendhal, edebiyatta, ilk günden başlayarak romantikleri tuttu. Onun romantizmi, çağdaşlarınınkine benzemez; o, Milanolulardan esinlenmiştir. Stendhal; Hugo'nun, Lamartine'in, Vigny'nin lirizmine katlanamazdı, sevdiği tek sair Beranger idi. Özellikle tiyatroya fazla ilgi gösterirdi; oyunların düzyazıyla yazılmasından yanaydı. Çağdaş tarihten alınma konuların sahnelenmesini isterdi.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Stendhal, açık düşüncelerin doğrudan doğruya anlatılmasından oluşan yalın anlatıma eğilimi olması bakımından klasiktir. Kendi anlatımı biraz çıplak, betimlemesiz, ölçülü uyumlarından kurtulmuş ve çokluk yavan bir anlatımdır. Fakat sinirli ve hareketli olan bu anlatımın, ait olduğu dönemin damgasını taşımadığı ve asla eskimediği de bir gerçektir.

Stendhal, değerini gereğince anlamayan çağdaşlarına yazmaktan çok onu beğenen gelecek kuşaklar için yazmış bir romancı olarak görünüyor. Eserleri "Armance" gibi düello ve ask yüzünden intihar olaylarıyla;

"Kırmızı ve Siyah" gibi ask kaçamakları, cinayetler, kesilen kafalarla; "Parma Manastırı" gibi zehirlenmeler, hapishaneler, kaçışlar, yasak asklarla dolu, tutkuyla cinayetin birbirine karıştığı romanlardır. Fakat bu taksın tutkuları Stendhal, soğukkanlı ve doğru gören bir psikolog olarak betimleyip çözümlemiştir. Stendhal, küçük olayları arayan bir gerçekçidir. Yalnızca, psikolojik olaylarla ilgilenir ve yalnız ruhları betimler.

Stendhal, yaşamının sonlarına doğru, eski İtalyanca el yazmalarından, Ortaçağ ve Rönesans'ın yabanıl tutkularını kopya etmek merakına düşmüş ve böylece, bugün okuyucularıma sunduğum öyküler ortaya çıkmıştır.

Önce dergilerde, sonra kitap halinde çıkan bu öyküler, Stendhal'in ölümünden sonra 1855'te, "Chroniques İtaliennes" adıyla bir cilt halinde yeniden yayımlanmıştır.


 

SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM 

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Dâvûd aleyhisselâm’ın oğludur. Yâkûb aleyhisselâm’ın neslindendir. Kudüs yakınlarındaki Gazze şehrinde doğdu. Hem peygamber hem sultandı. Çocukluğundan beri bilgili, iyilik ve adaleti seven biri olarak tanınmıştı. On iki yaşındayken babasının yerine geçip, sultan oldu. Daha sonra kendisine Allahu teâlâ tarafından peygamberlik verildi. Dünyada hâkim olan dört kişiden biridir. Ona peygamberlik verildiği Kur'ân-ı kerimde En'âm suresi 84. ayette bildirilmektedir. Süleyman aleyhisselâm; ''Yâ Rab! Bana hiçbir kimsede bulunmayan bir kudret ve devlet ihsan eyle.'' diye dua etti. Duası kabul edilip, cinlerin, rüzgârın ve hayvanların da insanlar gibi Süleyman aleyhisselâm itâat etmeleri emredildi. Kendisine ism-i âzam duâsı, bütün mahlûkatın dili ve dillerin sırları öğretildi. Peygamberlikle birlikte ihsan edilen ilim, hikmet ve sultanlık kudretini, insanları doğru yola kavuşturmakla ve daha iyi bir hayat yaşamaları için kullandı. Şehirlerin kurulması, yeryüzünün imarı, yeşillendirilmesi, fen ve sanatta ilerlemesi için emrindekilerin her birine iş taksimi yaptı. Yolların yapılması, taşların yontulup kazılması, demircilik ve derin sulara dalgıçlık gibi zor işleri cinlere verdi. Çiftçilik, çobanlık, ticaret, sanat gibi işleri de insanlara verdi. Hayvanları da nöbet tutma, yük taşıyıp çekme gibi işlerle görevlendirdi. İnsanlardan, cinlerden ve hayvanlardan büyük bir ordu kurdu. Hepsi ona tâbi olup, emrine itaat etti. Süleyman aleyhisselâm verilen bu nimetler Kur'ân-ı kerimde bildirilmektedir. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem hadis-i şerifte, onun duası hakkında şöyle buyurdu: ''Süleyman aleyhisselâm, Beyt-i Makdis'in binasını bitirdikten sonra, Allahü teâlâdan üç dilekte bulunmuştur: Kendisinden sonra kimseye nasip olmayan ir mülk ve saltanat, ilâhi hükme uygun hüküm verme kudretinin bahsedilmesi. Yanlız namaz kılmak için Mescid-i Aksâ'yı kastedip gelenlerin analarından doğdukları gibi günahsız hâle gelmeleri. Allahü teâlâ bunlardan ilk ikisini Süleyman aleyhisselâm vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul edilmiş olmasını umarım.'' Babasının temelini attığı, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'yı yapmaya devam etti. Yedi senede pek sanatkârane bir şekilde tamamladı. Daha sonra, Kudüs'te büyük bir saray inşa etmeye başlayıp, on üç senede tamamladı. Bu binaların yapımı sırasında insanlardan ve cinlerden pek çoğu Süleyman aleyhisselâm’ın emrinde çalışmışlardı.  Süleyman aleyhisselâm’ın zamanında barış, imar, sanat ve ilim iyice ilerlemişti. Mescid-i Aksa inşa edilip, çeşmeler, su kanalları yapıldı. Köprüler, barajlar ve evler inşa edildi. Hikmetinin ve büyüklüğünün şöhreti bütün dünyaya yayıldı. Zamanındaki bütün padişahları ve ileri gelenleri doğru yola sevk etti. Onun zamanında muhteşem bir saltanata sahip olan Yemen'de, Sebe şehrinde hüküm süren Belkıs'a mektup yazıp, Filistin'e çağırdı. O da gelip, Süleyman aleyhisselâm la görüşerek iman etti. Belkıs'ın Süleyman aleyhisselâm la mektuplaşması ve Kudüs'e gelmesi Kur'ân-ı kerimde Neml suresinde uzun beyân olunmaktadır.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Süleyman aleyhisselâm, Akabe Körfezinden Fırat kenarına kadar, kırk sene adaletle hüküm sürdü. Diğer hükümdarlar da kendisine bağlılıklarını bildirdiler. Ticaret gemileri yapıp, Kızıldeniz ve Umman Denizinde ticaret yaptırdı. Rüzgâr onun emrine verilmişti. Rüzgâra bildirip dilediği yere tahtıyla birlikte kısa zamanda giderdi. Makamına oturduğunda ve meclis kurduğunda kuşlar üzerine gelip, kanatlarını yan yana gererek bir bulut gibi gölge yaparlar, güneş ve yağmurdan korurlardı. Süleyman aleyhisselâm, beyaz tenli, güzel, nur yüzlü, saçı sakalı gür olup, beyaz elbise giyerdi. Çok edepli, hep Allah'tan korkar, alçak gönüllü, yüksek şanlıydı. Miskin ve fakirlerle oturur; ''Miskinin miskinlerle oturması uygundur.'' buyururdu. Ömrünün son ânına kadar Allahü telâlanın takdir ettiği izzetle insanları doğru yola sevk etti. Herkes tarafından sevilmiş olup, hiç kimse onun söylediklerine itiraz etmiyor ve onun emri dışına çıkmıyordu. Süleyman aleyhisselâm, bir gün yapılmakta olan büyük bir sarayın inşasını kontrol etmeye gitmişti. Bu bina bir su kıyısında çok heybetli bir saraydı. Ustalar işçiler, cinler, sarayın tamamlanmasıyla meşguldüler. Sarayın balkonuna çıkıp, kendisini yanlız bırakmalarını, hiç kimsenin yanına yaklaşmamasını emretti. Sonra da balkonun kenarına asasını (bastonuna) dayanıp durdu ve etrafı seyrederek tefekküre başladı. Bu sırada ömrü bitip, eceli gelmişti. Azrail aleyhisselâm gelip; ''Şu an dünyadaki hayatının son anıdır.'' dedi. Süleyman aleyhisselâm: ''Allahü telâlanın takdiri her ne ise o haktır. Rabbime ham dolsun ki, asla kimseye zulmetmedim. Rabbimin emrine itaat etmekte gecikmedim. Herkesin dönüşü Allahü telâyadır. Görevlendirildiğin emri yerine getir.'' dedi. Süleyman aleyhisselâm asasına dayandığı halde ayakta vefat edip, uzun bir müddet öylece kaldı. Saray inşasında çalışanlar ise her gün işlerine muntazaman devam ediyor, halk da oraya gelip gidiyordu. Süleyman aleyhisselâmı uzakta, ayakta durur vaziyette görüyorlardı. Fakat vermiş olduğu emir üzerine hiç kimse yanına yaklaşmıyordu. Nihayet asasının yere temas eden kısmını güve kurdu yiyip asa kırılınca, cesedi yere yıkıldı. O zaman bu hâlini görenler vefat ettiğini anladılar. Bu husus Kur'ân-ı kerimde Sebe suresi 14. ayette bildirilmektedir. Süleyman aleyhisselâm her yere hükmettiğinden, zamanında herkes iman etmiş, yeryüzündeki pek az imansız kimse kalmıştı. Vefatından sonra, İsrail oğullarının arasındaki birlik bozuldu, İlyas ve Elyesa aleyhisselâm peygamber olarak gönderildiler. Kur'ân-ı kerimde Bakara 102; Nisa 163; En'âm 84; Enbiya 81,82; Sebe 12, 21; Neml 15'ten 44'e kadar; Sad 30'dan 40'a kadar olan ayetler Süleyman aleyhisselâm hakkındadır. Süleyman aleyhisselâm, Mescid'i Aksâ'ya Musa aleyhisselâmdan beri neşilden nesile geçerek gelen, Tevrat’ın içinde bulunduğu Ahid sandığını (Tabut-i Sekineyi) koydu. Çünkü Musa aleyhisselâm, ümmetinin âlimlerinden, Tevrat’ın Ahid sandığına konularak muhafaza edilmesini istemişti. Bu durum Mescid-i Aksâ'nın Buhtunnasar tarafından yıkılmasına kadar devam etti. Buhtunnasar, Kudüs'ü alınca, şehri yakıp yıktı. Mescid-i Aksâ'da bulunan altın, gümüş ve diğer mücevherleri alıp Bâbil'e götürdü. Buhtunnasar'ın Kudüs'ü yağmalaması esnasında, hakiki Tevrat ve Zebur yakılıp yok edildi. Muhtelif kimselerin hatırlarında kalan ayetlerini yazmaları neticesinde, Tevrat isminde birbirlerini tutmayan çeşitli risaleler ortaya çıktı.

Milâddan yaklaşık dört yüz sene evvel yaşamış olan Azra bunları topladı ve şimdiki Ahd-i Atik'teki Tevrat’ı yazdı. Süleyman aleyhisselâm’ın dokuz çeşit mucizesi vardır.

Mucizeleri: Birçok mucizesi vardır bunlardan bazıları şunlardır:

1-Kur’an da da belirtildiği gibi Rüzgâr emri altındaydı.

2-Süleyman aleyhisselâm denizi geçmek istediği zaman, suyu çekilerek yol açılır, geçtikten sonra yine kapanırdı.

3- Ayet-i kerimede bildirildiği üzere, bütün cinniler emrindeydi. Ne zaman istese, kendisine, büyük köşkler, suretler, çanaklar, sabit çömlekler, tencereler yaparlardı.

4-Süleyman aleyhisselâm’ın bir mührü vardı. Üzerinde ism-i azam duası yazılıydı. O dua ile her istediği kolay olurdu.

5- Karıncalara  varıncaya  kadar her hayvanın sesini işitir, dillerini anlardı.

6-Nereye gitmek istese, rüzgâr emri de olduğundan, kürsüsünü kaldırır, kürsüsünü beraberinde götürürdü.

7-Cinniler vasıtasıyla denizdeki incileri, cevherleri yerde bulunan defineleri bilirdi. Kendisine Allahü teâlâ tarafından bildirilmeyen bir şey yoktu.

8-Neml Vadisinde, maiyetiyle beraber bir dağ üzerine konup, kaldığı esnada o dağın yeşillik, çimenlik olması için, mübarek ellerine bir miktar su alıp, avucuyla o dağa serpti. Derhâl dağın üzeri çayırlık çimenlik oluverdi.

9-Süleyman aleyhisselâm bir yere gittiği vakit, beraberinde duvarlar da giderdi.


 

 SÜLEYMAN Kanuni

Onuncu Osmanlı Padişahı (Trabzon 1494- Sigetvar 1566) Babası Selim  l,Annesi ise Hafsa Sultandır. Babasının Trabzon'da sancak beyi olduğu dönemde dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim sonrasında Karahisar sancakbeyliğine atandı.

1520–1566 yıllarında arasında 46 yıl padişahlık yapan Süleyman l tarihte Kanuni Sultan Süleyman diye anılır. Yavuz Sultan Selim'in oğludur. Trabzon’da doğmuştur. Annesi Hafsa Sultan’dır. Dönemi Osmanlı İmparatorluğunun en parlak en güçlü dönemidir. Yasalara bağlılığı nedeniyle kendisine "kanuni" denilen Padişah ı Batılılar "Muhteşem Süleyman" diye anmaktadır. İmparatorluk sınırları onun döneminde Viyana'dan, Basra körfezi'ne, Yemen'e Kırım'dan  Cezayir'e ve Trablusgarp'a kadar uzanıyordu. İmparatorlukta günün ölçülerine göre hayli ileri adil bir düzen egemen olmuş, İmparatorluğun birçok kurumu yeniden düzenlenmiş, yeni ilkelere bağlanmıştır. Yine Osmanlı donanması denizlere hâkim olmuş denizlerdeki hâkimiyet ticari hayatta da Osmanlı egemenliğini sağlamıştır.

Kanuni çıktığı 13.sefer olan Zigetvar kuşatmasında kalenin fethini göremeden vefat etmiştir (1566).Mayıs 1566 da 13.ve son seferine çıktı ve Zigetvar Kalesi’ni kuşattı, çok sağlam bir kale olduğu için kuşatma çok uzun sürdü  ve  7  Eylül 1566 da Kale alındı. Fakat Kanuni çok hastaydı. Bütün yalvarmalara rağmen bizzat ordunun başında bulunmakta ısrar ederek büyük bir kahramanlık gösterdi ve sonunda hastalığı çok ilerlediği için kalenin alındığını göremeden kuşatmanın son günü hayata gözlerini yumdu.

Son seferine ölmek için, başka bir deyişle, öleceğini bile bile çıkmıştır. Bunun bütün delilleri, ortadadır. Ataları gibi savaş meydanında, ordusunun içinde, otağında ölmek istemiş, saray hareminde ölmekten korkmuştur. Son nefesine kadar devletinin selametini ve yüceliğini düşünmüştür.

Sefere çıktığı sırada hasta ve zayıf olan padişah, sefer sırasında rahat bir arabaya nakledilmiş, sefer yorgunluklarını azaltmak, vasıtasının sarsılmamasını sağlamak amacıyla, sadrazam bir konak önden giderek güzergâhını tanzim ve tesviye ettirmiştir. Hastalığının Nikris, dizanteri, nüzul ve hatta kanser olduğu hakkında türlü rivayetler ve görüşler vardır.

46 yıllık saltanatı ile Osmanlı Padişahları arasında en fazla tahtta kalan padişahtır. Tüm dünyada Muhteşem Süleyman olarak tanınmaktadır. Dönemi Dünyada Türk çağı olarak anılabilecek boyuttadır. Dönemi sanatta , siyasette, kültürel ve toplumsal alanda Türk karakterini ortaya koymaktadır.

Kanuni yaptığı yasalarla "Kanuni" sanını almıştır. Aynı zamanda İstanbul'da yaptırdığı Süleymaniye ve Şehzade camileriyle de ünlüdür. Osmanlı ülkesinin pek çok yerinde eserler yaptırmıştır. Aynı zamanda şairdir ve biri Farsça olmak üzere dört divanı vardır. Onun döneminde imparatorluk büyük bir refah ve mutluluğa kavuşmuştur. Fatih’ten sonra en büyük devlet adamı ve siyaset adamı, Fatih ve Yavuz'dan sonra en büyük asker olan Kanuni Bilgin ve sanatkârdır. Onun döneminde musiki ve edebiyat büyük aşamalar göstermiştir. Çünkü hem sanatsever hem de sanatkârları koruma altına almış bir hükümdardı. Aynı zamanda büyük bir şair olan Kanuni "Muhibbi" adıyla yazdığı "Büyük Divan"  XlX yy. da torunlarından ll. Mahmut’un şair kızı Adile Sultan tarafından bastırılmıştır.

"Halk  içinde muteber bir nesne yok  devlet gibi"
Olamaya devlet cihanda bir neffes sıhhat gibi" beyti Kanuni'ye aittir.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ölümü devlet yönetimi tarafından saklanmış ancak ll. Selim'in İstanbul'dan çağrılmasından sonra Belgrad'da öğrenilmiştir.

Sanat ve sanatçıya bilim adamlarına verdiği önemle tanınan padişah zamanında birçok cami, medrese, köprü, hamam, çeşme ve İstanbul'a su getiren tesisler ve Büyük çekmece ’deki köprü onun zamanında yapılmıştır.

Islahatçı yeniliklere açık ve aydınlık fikirli bir padişahtı. Ülkeye birçok yenilik onun zamanında girmiştir. Bunlardan biride evlerimize giren Kahve dir. İlk defa 1554  yılında İstanbul'a girmiş ve ertesi yıl şehirde ilk kahvehane açılmıştır. Daha sonraları İstanbul’dan, Viyana Kuşatması sırasında Avrupa'ya yayılmıştır.1555 ten sonra İstanbul'da kahvehaneler çoğalmıştır. Buraları İngiliz kulüplerine benzer toplantı yerleri olmuştur. Bütün fikir ve sanat adamlarının kahvelere devamı, kahve içerek ilim ve sanat sohbetleri yapmaları, yeni eserlerini ve fikirlerini tartışmaları, moda olmuştur. Yalnız büyük devlet adamlarının kahvehanelere devam etmesi yasaktı. İstanbul’da açılan ilk kahvehane Tahtakale'de dir. Daha sonra bütün semtlerde açılmıştır.

Mükemmel idaresiyle batılıların dikkatini üzerine çeken Kanuni'yi şahsen gören Malta şövalyelerinden "Anthoine Geuffroy", onu şöyle tarif etmektedir.  "Uzun boylu,zayıf, esmer çehreli, geniş ve yüksek alınlı." yine yabancı bir kaynakta Kanuni şu şekilde anlatılıyor.:"Zamanın hiçbir hükümdarı , Yavuz'un tek varisi Kanuni Süleyman'dan daha iyi bir eğitim görmemiş ve büyük bir devleti idare için onun gibi pratik şekilde yetişmemiştir." Tarihçi Lorga, Kanuni'nin Charles Quint'ten daha büyük bir şahsiyet olduğunu ,başında bulunduğu Türk imparatorluğunun , Avrupa'nın aynı zaman içindeki  gelişmesiyle mukayese dahi edilemeyecek derecede geliştirilip kendinden sonra gelene teslim edildiğini yazıyor.

Yuvarlak çehreli, ela gözlü, arası açık kaşlı, doğan burunlu ve seyrek dişli olarak tasvir edilen Sultan Süleyman, uzun boylu, yakışıklı, söz ve hareketleri ölçülü ve nazik bir insandı. Âlim şair ve hâkimlerle bulunmaktan hoşlanır, hoş sohbet, yani maddi ve manevi bütün iyi özellikleri şahsında toplamış bir padişahtı.


 

SÜLEYMAN ll 

Yirmi ikinci Osmanlı Padişahı(1642–1690)İbrahim l in ikinci oğlu olan Süleyman ll ağabeyi Mehmet lV döneminde (1648–1687) sarayda gözaltında yaşadı. Mehmet lV 'ün tahttan indirilmesi üzerine padişah oldu.(1687)

Süleyman ll tahta çıktığı sırada yeniçerilerin çıkardığı karışıklıklar ve Avusturya savaşları sürüyordu. Lıpva ve Eğri kalelerini Avusturyalılar Yunanistan'da thebai(İstefe) ve Bosna'da Knin kalelerini ise Venedikliler ele geçirmişlerdi. Belgrad ve Niş'in de Avusturyalılar ca  işgal edilmesi üzerine Süleyman ll,Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getirdi; Belgrad ve Niş geri alındı. Avusturyalılar Tuna ve Sava ırmaklarının gerisine atıldı. Süleyman ll,bu savaşlar sırasında gittiği Edirne'de öldü. İstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesine gömüldü.


 

SÜLEYMAN NAZİF 

Diyarbakır  1870-İstanbul 1927 Türk şair ve yazar. Dönemin geleneği özel eğitimle yetişmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Tanzimat kuşağının getirdiği toplumsal kavramları benimsedi. Servetifünun içinde yer almadan önce Anadolu ve İstanbul'da çeşitli memurluklar da bulundu. Jön Türklere katılmak için Fransa'ya kaçtı.(1897).ll. Abdülhamit’çe bağışlandı ve Bursa'ya yerleşti. ll. Meşrutiyetin ilanından sonra Hürriyet kahramanı gibi önemli görevlere getirildi. Basra, Trabzon, Musul, Bağdat vilayetlerinde valilik görevi ardından İstanbul'da gazetecilik görevi ile ikamet etmeye başladı. Halk, Hakikat, ileri gazetelerinde yazılar yazdı. İstanbul’un işgalinde "Kara bir gün "adlı makalesi ve ardından Pierre Loti günündeki sert söylevi yüzünden Malatya’ya sürüldü.20 aylık esaretten sonra İstanbul'a dönerek gazetecilik yaşamını sürdürdü. Zatürreeden öldü. Yaşamı boyunca dil olarak Osmanlıcayı kullandı. Her zaman aruz ölçüsünü yeğledi. Zaman zaman takma adlar kullandı. Gizli Figanlar Mısır'da yayınlandı öteki şiir kitapları: Firak-ı Irak (1918),Karışık ürünleri: Batarya ile ateş, Malta geceleri, makaleleri: Çal çoban çal, Tarihin yılan hikâyesi, otuza yakın eseri olduğu tahmin edilmektedir.


 

SÜLEYMAN ÇELEBİ 

Divan şairi (Bursa ?- ay. y.1422) Yaşamı üzerine çelişik söylentilere dayalıdır. Yıldırım Beyazıt döneminde Bursa ulu Cami'de imamlık yaptığı ve buradaki bir görevlinin vaazında peygamberler arasında ayrım yapılmaması açıklaması üzerine Hz. Muhammet 'in seçkin üstünlüğünü açıklamak amacıyla yazdığı söylenir. Gerçek adı Vesiletü'n- necat olan eserini 1409 da yazıp tamamladığı kayıtlarda mevcuttur. Mezarı Bursa’dadır. Bir tasavvuf şairi olmayıp peygamberimizin yaşamını, şeriat inanışları içinde destanlaştıran S.Çelebi, bu ürünüyle İslam  Türk dünyasının en çok okunan eserini meydana getirmiştir. Kutsal geceler, Peygamberin doğum gecesi, ölüleri anmak doğanlara iyi dileklerde bulunmak, sünnet, düğün, için okunan mevlüt'ün aynı zamanda aralarında da coşkuyla kur'an okunur. Mevlit’in birçok taklidi ve benzeri yazılmış fakat hiçbiri o düzeyde kalıcı ve başarılı  olamamıştır. Basımı TDK yayınları içinde çıkmış olup zaman içinde tekrar yapılmıştır.


 

SÜLEYMAN ŞAH 

Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu (? ayn seylem 1086).Kutalmış'ın oğludur.Babası Tuğrul Bey ile saltanat çekişmesine girişmiş Alparslan ile yaptığı savaşta ölmüştü.  Kardeşi Resul Tegin ile birlikte bir süre Alparslan'ın elinde tutsak kaldı.Onun ölümünden sonra Melikşah döneminde Anadolu'ya geldi.1074 te Atsız ile bozuşan Şökli'nin kendisinden yardım istemesi üzerine Atsız'ın üzerine yürüdü.ancak Şökli ile birlikte yenilgiye uğradı.Kardeşi Mansur ile birlikte Anadolu'da fetihler yaptı.Türkmen grupları yanında toplayarak Konya ardından İznik'i fethetti.Türk akıncıları Üsküdar'a kadar ilerledi.Melikşah ile araları bozuldu.Süleyman Şah'ı cezalandırmak üzere Emir Porsuk'u Anadolu'ya gönderdi.Porsuk İznik'e kadar gelerek bölgeyi büyük Selçuklu Sultanlığına bağladı.bir süre sonra Porsuk'un çekilmesi ardından Süleyman Şah yeniden başa geçerek Bizans'ın iç işlerine karışmaya başladı İmparator Botaniates'e (1078–1081) karşı tahtı ele geçirmek isteyen Melissenos  ile anlaştı. Melissenos Galatya ve Frigya'daki bazı kaleleri Süleyman Şah'a verdi. Daha sonra Türk birlikleri Kadıköy'e  kadar  ilerlediler.Bizans tahtına gelen Alesios Skommenos Süleyman Şah ile anlaştı.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Süleyman Şah daha sonra Marmara ve Karadeniz kıyılarında önemli yerleri ele geçirdi. Melik şah’ın bir fermanla Anadolu'yu Süleyman Şah'a bırakması ardından Bağdat Halifesi’nin de bir menşur göndermesi üzerine Süleyman Şah bağımsızlığını ilan etti.Süleyman Şah 1082 de Kilikya'daki Ermeni Krallığı'nın üzerine yürüdü. Tarsus, Adana, Anazarba'yı ele geçirdi.13 ağustos 1084 te Antakya’yı ele geçirdi. Ardından Diyarbakır'da büyük Selçuklulara tabi Mervani Emiri Şerefüddevle Müslim ile savaşa giren Süleyman Şah ,amik ovasında yapılan savaşta onu yendi ve öldürdü. Müslim 'in yönetiminde bulunan Halep'e yürüdüğü sırada Melik Şah’ın kardeşi olup Suriye'yi yöneten Tutuş ile karşılaştı Şam yakınındaki Ayn Seylem 'de yapılan savaşı yitiren Süleyman Şah ,savaştan sonra kendi hançeriyle intihar etti.(5 Haziran 1086).Ardından l.Kılıçarslan Selçuklu sultanı oldu.


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için