foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini


ÂDEM ALEYHİSSELÂM 
Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası. Allahu telâlanın emri ile melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular. Bu şekilde Mekke ile Tâif arasında kırk yıl yatıp "salsâl" oldu yani pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselâmın nuru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu Cuma günü rûh verildi. Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. Allahu tealânın emri ile bütün melekler Âdem aleyhisselâma karşı secde ettiler. Uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan İblis, kibirlenip bu emre karşı geldi ve Âdem aleyhisselâma karşı secde etmedi. "O çamurdan yaratıldı, ben ise ateşten yaratıldım. Ondan üstünüm." iddiasında bulundu. İblis (şeytan) kendini üstün görüp, kibirlenerek Allahu tealânın emrine uymayınca gadab-ı İslâhiye’ye uğradı ve Cennet'ten kovuldu. Âdem aleyhi selam kırk yaşındayken Firdevs adındaki Cennet'e götürüldü. Cennet'te bulunduğu sırada veya daha önce Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden hazret-i Havva yaratıldı. Allahuteala onları birbirine nikâh etti. Cennet'te yerleşmelerini ve Cennet'in meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi. Fakat Cennet'te bulunan bir ağaç için, "Bu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan yemeyin." buyurdu. Âdem aleyhi selam ve Havva validemiz, Cennet'te bin yıl kadar yaşayıp, İblisin yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın meyvesinden unutarak önce hazret-i Havva, sonra Âdem aleyhi selam yedikleri için Cennet'ten çıkarıldılar. Âdem aleyhisselâm Hindistan'da Seylan (Serendib) Adasına, Havva ise Cidde'ye indirildi. Birbirlerinden ikiyüz sene müddetle ayrı kalan Âdem aleyhisselâm ve hazret-i Havva bu müddet içinde ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul oldu. Hacca gelmeleri emrolundu.


Arafat Ovasında hazret-i Havva ile buluştu. Kâbe'yi inşa etti. Her sene hac yaptı. Arafat Meydanında veya başka meydanda kıyamete kadar gelecek çocukları belinden zerreler hâlinde çıkarıldı. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye soruldu. Hepsi; "Belâ=Evet!" dediler. Sonra hepsi zerreler hâline gelip beline girdiler. Buna "Ahd-ü-Misak" ve "Kâlû Belâ" denildi. Âdem aleyhisselâm ve hazret-i Havva daha sonra Şam’a geldiler. Burada yirmi defa ikiz evlâdı oldu. Bir defa da yalnız Şît aleyhisselâm oldu. Neslinden kırk bin kişiyi gördü. Oğullarına ve torunlarına peygamber olarak gönderildi. Cebrail aleyhisselâm kendisine oniki defa geldi. Kendisine on suhuf (forma) kitap verildi. Bu kitapta; iman edilecek hususlar, çeşitli diller ve lügatler, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül boy abdesti almak, oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, tıb, ilaçlar, hesab, geometri gibi şeyler bildirildi. Ayrıca fizik, kimya,tıb,eczacılık, matematik bilgileri öğretildi. İbranî, Süryanî ve Arab dillerinde kerpiç üstüne çok yazı yazıldı.
İlk insanlar, bazı tarihçilerin zannettiği gibi ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak ve vahşî kimseler değildi. Bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında tunç devrindekilere benziyen vahşîler yaşadığı gibi, ilk insanlarda da bilgisiz basit yaşayanlar vardı. Bundan dolayı ne bugünkü, ne de ilk insanların hepsi için vahşîdir denilemez. Hazret-i Âdem ve ona inananlar şehirlerde yaşarlardı. Okuma-yazma bilirlerdi. Demircilik, dokumacılık, çiftçilik, ekmek yapmak gibi sanatları vardı. Altın üzerine para dahi basılmış, maden ocakları işletilip, çeşitli aletler yapılmıştı.

Âdem aleyhisselâmın hiç sakalı yoktu. İlk sakalı çıkan Şit aleyhisselâmdır. Hazret-i Âdem çok güzeldi. Siyah saçlı ve buğday tenliydi. Onbir gün hasta yatıp, bir Cuma günü vefat etti. Âdem aleyhisselâm vefat edince, Cebrail aleyhisselâm bir gömlek giydirdi. Şit aleyhisselâma yıkamayı öğretti. Yıkayıp kefenlediler. Hâdis-i şerifte buyruldu ki: "Âdem aleyhisselâm vefat edince, melekler üç defa su ile yıkadılar. Onu defnettiler." Sonra çocuklarına dönerek; "Ey âdemoğulları! Ölülerinize böyle yapınız dediler." Şit aleyhisselâm imam olup cenaze namazını kıldırdı. Âdem aleyhisselâmın kabri; Kudüs’te, Minâ’da, Mescid-i Hîf'te veya Arafat’tadır. Hayatını bildiren rivayetler birbirinden farklıdır.
Hazret-i Âdem, Allah’a ilk hamd ve ilk tövbe edendir. Seçilmişlerin ilki, yeryüzünde Allahu tealânın ilk halifesidir. Birçok mucizeleri vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir:
Yırtıcı,vahşi hayvanlarla konuşurdu.Susuz dağ ve taşlara elini vurunca,pınarlar fışkırır,temiz sular akardı.Eline aldığı ufak taşlar,yüksek sesle Allahu teâlâyı zikrederdi. 
ADNAN MENDERES 
Aydın 1899- İmralı Adası 1961 hükümet ve siyaset adamı. İzmirli Katipzadelerden İbrahim Ethem Bey ile Aydın'ın toprak sahibi ailesi Hacıpaşazadelerden Tevfika hanım'ın oğludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir İttihat ve terakki Mektebi ile Kızılçullu Amerikan Kolejinde tamamladı. l. Dünya savaşı sırasında yedek subay olarak İzmir'de görevlendirildi. İzmir’in işgalinden sonra Aydın'dan iki arkadaşı ile Ayyıldız çetesini kurdu. Ardından Söke’de Piyade alayı emir subayı, Sandıklı Süvari Bölüğü Subayı olarak Kurtuluş savaşına katıldı.
Siyasal yaşama 1930 da Kurulan Serbest Cumhuriyet Firması’yla başladı. Partinin Aydın İl örgütünü kurarak başkanlığını yaptı. Partinin kapatılması üzerine CHP ye girdi.1931 seçimlerinde Aydın'dan milletvekili seçildi. Aynı dönemde Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.1945 e kadar komisyon raportörlüğü ve parti müfettişliği yaptı.1945 de Saraçoğlu hükümetinin getirdiği toprak reformuna karşı çıktı. Mecliste tasarıyı eleştiren ve dikkatleri üzerine çeken konuşmadan sonra partisinden istifa etti.7 Haziran 1945 de Celal Bayar, Fuad Köprülü, Refik Koraltan'la birlikte Dörtlü Takrir'i imzaladı. Siyasal hak ve serbestliğin anayasanın elverdiği ölçüde kullanılmasının istendiği bu önerge, CHP grubunda geri çevrildi. Menderes bu sefer basın yoluyla tasarısını savunmaya başladı 25 Eylül 1945 te partinin i durumunu bozmak için partide kaldıkları gerekçesiyle Fuad Köprülü ile birlikte CHP den atıldı.7 Aralık 1945 te kurulan DP nin kurucuları arasında yer aldı. DP nin 62 milletvekili çıkardığı 1946 seçimlerinde Kütahya milletvekili seçildi.14 Mayıs 1950 seçimlerinde DP seçimi kazandı ve Menderes Başbakan oldu.27 Mayıs 1960 a kadar beş kez aralıksız bu görevi sürdürdü. Başbakanlığı döneminde Ülke iç ve dış siyasetinde önemli gelişmeler sağlandı. Tarımın makineleşmesi ve sağlanan krediler tarımsal üretimin artmasını sağladı. Kırsal kesimin yaşamında nispeten bir iyileşme sağlandı.Ulaşım ağının gelişmesi kapalı toplumsal yapıların ulusal pazarla bütünleşme sürecini hızlandırdı.Yol Liman Baraj v.b. inşaatları alt yapıda önemli değişmelere yol açtı.Yapılan bütün bu harcamalara yeterli öz kaynak bulunamayınca borçlanma yoluna gidildi.Bu durum ülkenin dışa bağımlılığını artırdı.
Dış ilişkilerde özellikle ABD ile yakınlaşma siyaseti güdüldü.20 Temmuz 1950 de Kore’ye asker gönderildi.18 Ocak 1952 de Türkiye NATO’ya girdi. 24 Şubat 1955 te Bağdat Paktı'nın kurucuları arasında yer aldı.Kıbrıs’la ilgili olarak 11 Şubat 1959 da Zürich,19 Şubat 1959 da Londra antlaşmaları imzalandı.Bağımsızlık savaşı veren Cezayir'e karşı Fransızların yanında yer alması NATO ve CENTO çerçevesinde ABD ile yapılan ikili antlaşmalar bu dönemin önemli özellikleridir.
Muhalefette iken savunduğu özgürlükçü tutumdan iktidara gelince yavaş yavaş uzaklaşıldı. TSP ve MP kapatıldı. Halkevleri kapatılarak malvarlığı hazineye devredildi. Öğretim üyelerinin etkin görev almasını önleyen yasa 141–142.maddeler CHP nin mallarının hazineye devri gibi yasalar DP döneminde çıktı veya değiştirildi. Bu tutum özellikle aydın çevrelerin önemli tepkisine neden oldu.1955 den sonra dış borç ve enflasyon yavaş yavaş hissedilmeye muhalefetin güçlenmesi DP içinde bazı rahatsızlıkları ortaya çıkması ardından bir grup Milletvekilinin partiden istifa etmesi ve yeni parti kurması gelişen olaylar oldu.29 Kasım 1955 te DP grubunda Menderes'in istifası istendi.1957 seçimlerinde oy kaybetmesine rağmen yine de seçimleri kazandı. Gelişen olaylar parti içinde menderes'e karşı soğukluğu artırırken Menderes te baskısını artırmaya ve basın yoluyla işlenen suçların ceza kapsamını genişletti. Bu arada Londra'ya giderken geçirdiği uçak kazasına rağmen kurtuldu.18 Nisan 1960 ta CHP ve bir kısım basının ülkeyi ihtilale götürdüğü iddialarını araştırmakla görevli Meclis araştırma komisyonunu kuruldu.27 Mayıs 1960 da çıkarılan yasayla komisyona gazete, parti kapatma ve tutuklama girişimlerinde bulunma yetkisi verildi. Ankara ve İstanbul'da başlayan gösteriler üzerine hükümet sıkıyönetim ilan etti.27 Mayıs 1960 ta silahlı kuvvetler yönetime el koydu. Eskişehir’de bulunan Menderes tutuklanarak Ankara'ya getirildi.Daha sonra öteki tutuklularla birlikte Yassı Ada’ya gönderildi. MBK oluşturulan Yüksek Adalet Divanı'nca çeşitli suçlardan yargılandı. Anayasayı ihlal suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. MBK onaylanarak 17 Eylül 1961 de İmralı'da infaz edildi.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için