foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 
                      

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yanıcı ve parlayıcı Sıvılar

            Yanıcı ve parlayıcı sıvılar

MADDE 83 - (1) Yanıcı sıvılar belirli bir alev alma noktası bulunan, 35 0C’de katı veya macun kıvamında bulunmayan ve 50 0C’de buhar basınçları 300 kPa ‘ı geçmeyen maddelerdir.

DOKUZUNCU KISIM
Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim,
Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Yangın Güvenliği Sorumluluğu

Yangın güvenliği sorumluluğu

MADDE 84 -  (Değişik:19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı)

(1) Bakanlığımız merkez, taşra teşkilatı ile okul ve kurumların yapı ve binalarında yangın güvenliğinden kurum amiri veya yöneticileri sorumludur.

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi

MADDE 85 - (1) Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

(2) Kurum ve okul binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde, hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.

(3) Kurum ve okul binalarında resmî tatil ve bayram günlerinde de hizmetlilerce sırayla nöbet tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar mesai günlerinde izin verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

Ekiplerin kuruluşu

MADDE 86 - (1) Bina yüksekliği 30.50m. ’den fazla olan binaları ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde Ek-B ‘deki acil durum ekipleri kurulur.

(2) Diğer yapı, bina tesis ve işletmelerde ise; yönetici veya amirin uygun göreceği ekipler kurulur ve diğer önlemler alınır.

(3) Her ekipte bir ekip başı bulunur, ekip başı aynı zamanda yönergeyi uygulamada amirin yardımcısıdır.

Ekiplerin görevleri

MADDE 87 - (1) Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Söndürme Ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,

b) Kurtarma Ekibi; yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,

c) Koruma Ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

ç) İlk Yardım Ekibi; yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

Ekiplerin çalışma esasları

MADDE 88 - (1) Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.

(2) Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir.  Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

(3) Bina sahibi ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadırlar. (Ek-D) Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.

(4) Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde;

a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar.

b) Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.

c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.

ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir.

Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum ekipleri en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim

Genel eğitim

MADDE 89 - (1) Bakanlığımız yapı ve binalar ile denetime tabi bina ve kurumlarda oluşturulan acil durum ekiplerinin personeli;  kurum amir veya yöneticilerinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri, binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim

Denetim

MADDE 90 - (1) Bu yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı denetlenir.

(Değişik ikinci fıkra: 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (2) Denetimler;

a) Bakanlık müfettişlerince,

b) Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı şube müdürü ve sivil savunma uzmanlarından oluşturulacak heyetçe,

c) Mülki amir veya görevlendireceği heyetçe,

ç) Taşra teşkilatında görevli sivil savunma uzmanları veya ilköğretim müfettişlerince yapılır.

Denetim sonuç raporları(7)

MADDE 91 - (Değişik: 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) Denetim sonuç raporları, denetim yetkisine haiz kişiler tarafından Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği

İşbirliği protokolü

MADDE 92 - (1) İtfaiye teşkilatı bulunan belediyeler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile Silahlı Kuvvetler, meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği amacıyla aralarında protokol düzenlerler.

ALTINCI BÖLÜM
Ödenek

Ödenek

MADDE 93 - (Değişik: 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumların yapı ve binalarında yönergede belirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek ayrılır. Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için kullanılamaz.

(2) Yönergede belirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç, gereç ve malzemenin temini her yıl Merkezde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bütçesine konulan ödenekle, taşra teşkilatlarında ilgili birimlerce sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
İç Düzenleme

İç düzenlemelerin hazırlanması

MADDE 94 - (Değişik: 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) Bu Yönergenin uygulanmasını sağlayacak olan bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve bu Yönerge hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme iç düzenlemesi hazırlayarak birimlerine (okul ve kurumlar dâhil) yayımlayacaktır. (Örnek Ek-C, Ek: C-1)

İç düzenlemelerin kapsamı ve yürütülmesi

MADDE 95 - (1) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemelerde; bu Yönergede yer alan hususlardan, acil durum ekiplerinin sayısı, personelin adı ve görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin cinsi ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri, eğitim ve bakım hususları, nöbet hizmetleri ile gerek görülecek diğer hususlar düzenlenir. Bina yerleşimini, bina iç ulaşım yollarını, yangın bölmelerini, yangın duvarlarını, yatay bölmeleri, cepheleri, söndürücü sistemi, uyarıcı sistemi ve su besleme üniteleri ile itfaiyeye yardımcı olabilecek diğer hususları gösterir plân ve krokiler bu düzenlemelere eklenecektir.

(2) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemeler yapı, bina, tesis ve işletmenin amiri tarafından yürütülür.

ONUNCU KISIM
Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

Mevcut yapılara ilişkin uygulama

MADDE 96 - (Değişik: 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) Mevcut yapılardan bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı değiştirilerek, bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya yetersizliğin tedavisinin veya bakımının yapıldığı veyahut küçük çocuklar, nekahet hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan sağlık amaçlı bina ve tesisler ile yatılı sağlık kuruluşları, anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, ilköğretim okulları, yetiştirme yurtları, eğlence yerleri ve konaklama amaçlı olarak kullanılacak bina ve tesisler ile tehlikeli maddelerin bulundurulacağı binalar dışında kalan mevcut yapılar hakkında bu Kısım hükümleri uygulanır.

(2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın tedbirleri alınmış olan yapılarda, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbir alınmaması asıldır. Ancak, yapı sahibi isterse bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbirler alabilir.

Mevcut yapılardan kullanım amacı değiştirilenler hakkında uygulanacak diğer hükümler(8)

MADDE 97 -  (Değişik: 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) Mevcut yapılardan bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı değiştirilenlerden 96 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılanlar hakkında bu Yönergenin diğer kısımlarında belirtilen hükümler uygulanır.

Mevcut binalar hakkında alınacak tedbirler ile ilgili yapım süresi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin Onuncu Kısmında belirtilen mevcut binalar için yangına karşı alınması gereken tedbirler, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından bir yıl içinde yerine getirilir. Bu süre içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı tesisatın yapımına başlanılmış ise, yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından bir yılı aşmamak üzere yapım süresi tanınabilir.

Yönetmeliğe aykırı diğer mevzuat hükümlerinin uyumlaştırılması

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönergenin yayımı tarihinden önce yürürlüğe konulmuş bulunan imar, yapı, deprem ve afet ile ilgili yönetmeliklerin bu Yönergeye aykırı olan hükümleri, ilgili idarelerce Yönergenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönergeye(9) uygun hâle getirilir.

ONBİRİNCİ KISIM
Son Hükümler

Yönergeye aykırılık hâlleri

MADDE 98 -  (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) Bu Yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Kaldırılan hükümler

MADDE 99 -  (Değişik: 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanan 3/6/2003 tarihli ve B.08.0.SAS.0.35.02.00/616 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 100 -  (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 101 - (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

     (1)Bu madde başlığı "Yasal dayanak" iken,  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 3'üncü maddesiyle madde başlığıyla birlikte metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)Bu madde birinci fıkrasında yer alan "merkez, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluş ile" ibaresi,  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3)Bu maddede geçen "Bütün kaçış merdivenlerinin" ibaresi,  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 17 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4)Bu Yönergenin 52 nci maddesinde yer alan yönetmeliklerde geçen “Tesisat" ibaresi ile“Topraklama" ibaresi,  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 28 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(5) Bu Yönergenin YEDİNCİ KISMIN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM başlığı “Taşınabilir Söndürme Tüpleri“ iken, 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 34 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(6) Bu madde başlığı "Taşınabilir söndürme tüpleri" iken,  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 35 inci maddesiyle madde başlığıyla birlikte metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(7) Bu madde başlığı "Denetim sonucu" iken,  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 39 uncu maddesiyle madde başlığıyla birlikte metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(8) Bu madde başlığı "Mevcut yapılar hakkında uygulanacak diğer hükümler" iken,  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 43 üncü maddesiyle madde başlığıyla birlikte metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(9) Bu Yönergenin geçici 2 nci maddesinde yer alan “Yönetmeliğe" ibaresi,  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 44 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(10) Bu Yönergenin 51 inci maddesine  19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 50 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde madde başlığı eklenmiştir.

 ________________________________________

  

(Not: Aşağıda kırmızı renkle işaretli ekler dosyaya kaydedilmiştir, diğer ekler yönetmeliğin sonunda vardır)

Ek-A TANIMLAR

EK-1-A Düşük Tehlike Kullanım Alanları

Ek-1-B Orta Tehlike Kullanım Alanları

Ek-B MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL DURUM EKİPLERİ

Ek-C T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN İÇ DÜZENLEME TALİMATI

EK-C-1 (Ek : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

Ek-D BAKANLIĞIMIZ MERKEZ, TAŞRA TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞ İLE OKUL VE KURUM BİNALARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ARAÇ, GEREÇ VE MALZEME LİSTESİ

Ek-2 Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosu

Ek-3 (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri

Ek-4 Otomatik Algılama Sistemi Gereken Binalar

Ek-5 (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları

EK-6 (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları

EK-7 (Ek : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) Bir Sıra İçindeki Koltuk Sayısı


,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle