foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

………………………………… OKULU  İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AYLAR

İŞ GÜN

SAYISI

KUTLANACAK BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR YÖNETİM ÇALIŞMALRI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI
EYLÜL  

01)08-24 Eylül   İlköğretim Haftası(Kült.ve Ed. Klb.)(19 Eyl)

02)19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü(Spor Klb.)(19 Eyl)

03)25 Eylül-01 Ekim Yangından Korunma Haftası(Siv. Sav. Klb.)

1-Öğrenci Kayıtları (1 Haziran–18 Eylül  tarihleri arası)

2-Öğretmenlerin Göreve Başlaması ve Mesleki Çlş.lar(01-08 Eylül)

3-1 ve 2.nci Kademe Sınıflarının tertibi ve düzenlenmesi.

4- Okul Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı Yap.(2506 göre)-06Eylül

5- Öğretmenler Kurulu Hazırlıkları ve Ö.K.nun Yapılması(07 Eylül)

6-Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Yapılması(Md.107)09 Eylül

7-Haftalık Ders Programının Yapılması(2195),

    Nöbet Çizelgesinin Hazırlanması(2141,2354) Dağıtılması,

8-Nöbetçi Öğrenci Listesi ve Görevlerinin Asılması(Madde 107),

9-Okulun Açılış Töreni Hazırlıkları--Açılış Yapılması(17 Eylül)

       İlk derste öğrencilere Sınıf Öğretmenlerince Uyacakları Kuralların Açıklanması,

10- Eğitim Öğretim yılının başlaması(17 Eylül)

11-İlköğretim Haftası(16Eylül  pazar Günü Saat:l5.30’da)

12-Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı(21 Eylül 2006 Perşembe Günü-Saat:l5.30)

13-Okulu Yangından Korumak için gerekli önlemlerin alınması,

14-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarının Alınması,

15-İdari Görev Dağılımlarının Yapılması(2125-2141-2508 göre),

16-Beden eğitimi ve Müzik Derslerine Özrü nedeniyle giremeyecek

 Öğrencilerin tespitinin yapılması ve sonucunun ilgili   öğretmenlere duyurulması,

17-Yardıma Muhtaç Öğrencilerin Tespiti (Öğrenci Tespit Kom.cal),

18-Ek Ders Ücret Kararname Onayının Alınması,

19-Kademe Terfilerinin Hazırlanıp Gönderilmesi,

20-EK-6 BİLGİ FORMUNUN  düzenlemesi  ve İlçe Milli Eğitim Md.

      ne bir örneğinin gönderilmesi,

21-Gelen Yazılara yanıt vermek,

22-Kadro Kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi,

23-Rehber Öğretmenlerle birlikte varsa Aday Öğretmenlerin Örnek

      Çalışma Programlarının Hazırlanması(2423-2436 S.T.D. göre),

24-Okul Kooperatifinin Faaliyete Geçirilmesi,

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba. günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Hafta Çarşamba. günü

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Hafta Çarşamba. günü

2-Ders ve Yoklama Defterlerinin, Fişlerinin Hazırlanması

3-Yoklama Fişleri, Sınıf ve Şubelere göre dosyalanması,

4-Sosyal Kulüplere  Öğrenci Seçimi,

5-Sosyal Kulüplere Yönetim Kurullarının Seçilmesi,

6- Sosyal Kulüplerin Yıllık Çalışma Programlarının Hazırlanması  ve Uygulanması,

7-Okul Öğrenci Temsilci Meclisine Üye Seçimi

8-Toplam Kalite ve Yönetimi(TKY) ve Okul

   Gelişim Model  (OGYE) Ekiplerine Öğrenci Seçilmesi,

9-Okul Öğrenci Kuruluna Üye Seçimi,

10-Sınıf Yerleşim Planlarının Yapılması ve Asılması,

11-Bilgisayar,Laboratuar ve Atölye Kullanma

      Planlarının Hazırlanması ve Asılması,

12-Demirbaş Sayımlarının Yapılıp,İlgililere Zimmetlenmesi,

13-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası) 

EKİM  

01)02 Ekim Dünya Çocuklar Günü (Spor Kolu)

02)04 Ekim Hayvanları Koruma Günü(Okul Araç-Gereçleri Kor.Kolu)

03)05 Ekim Dünya Öğretmenler Günü (Müsamere ve Temsil Kolu)

04)09 Ekim Dünya Gıda Günü (Kooperatifçilik Kolu)

05)Ekim Ayının 3.Haftası Standartlar Haftası(Kooperatifçilik Kolu)

06-24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü(Kitaplık ,Okuma Alş.Kaz.Kolu)

07-29 Ekim CUMHURİYET BAYRAMI ( Spor Kolu)

1-Öğretmen ve öğrencilerin nöbet görevlerinin kontrolü,

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi,

3-Norm Kadro Değişikleri(EK-5) ile Ders Dağıtım Cetvelinin

    3 Örnek Hazırlanarak İlçe Milli Eğt.Md.gönderilmesi.,

4-Ş.Ö.K.Topl. yapılması-13 Ekim(Madde 110 göre-6,7,8.Sın.İçin) ,

5-Öğretmenler Kurulu Hazırlıkları ve Ö.K.nun Yapılması(8 Ekim)

   (Ödevlerin Dağıtımı ve Eğitsel Kolların Yıllık Çlş.Prog.Görş.için)

6-Öğretmenlerin Not Defterlerinin Onaylanarak İmza karşılığı

   Dağıtılması( 2154 S.T.D.göre),

7-Okul ve Kurumlarda Eğitici Kol Çalışmaları Yönetmeliğine göre

   Yapılan çalışmaların çevreye duyurulması ve teşvik edici  yarışma-

   Ların düzenlenmesi,

8-Yangın Tüplerinin Kontrol Edilmesi,

9-Yangından Korunma Dosyasının Hazırlanması ve gönderilmesi,

10-Devamsız öğrencilerin velilerine devamsızlıkların gönderilmesi,

11-Okulu Yangından Korumak için gerekli önlemlerin alınması,

12-Yardıma Muhtaç öğrencilerin Tesbiti.( Öğrenci Tesbit  Kom.ca),

13-Maaş ve Ücretlerin Hazırlanması,Ek Ders Kararname Onayının

       Alınması,Kademe Terfilerini Hazırl.Gönderilmesi,

14-İLSİS BİLGİ FORMUNUN düzenlemesi ve İlçe Milli Eğitim Md.ne bir örneğinin (İnternet Bilgilerinin) gönderilmesi,

15-Gelen yazılara yanıt vermek,

16-Rehber Öğretmenlerle birlikte varsa Aday Öğretmenlerin Örnek

      Çalışma Programının Hazırlanması(2423-2436 S.T.D.göre)

17-Okul Aile Birliği ve Okul Koruma  Derneği Yönetim Kurullarının

      Toplantıya çağırılması ve toplantılarının yapılması,

18-Okul personelinin denetlenmesi ve gerekli notların alınması,

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazır-

   lıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çrb.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Haf. Çrb.günü

2-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlenmesi ve    listelerinin asılması,

3-Eğitsel Kolların Yıllık Çalışma Programla-

    rının Hazırlanması ve Uygulanması,

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve

    Eğitici Kolların Çalışmalarının Denetlenmesi,

5-TKY ve Okul Gelişim Modeli(OGYE) Ekiple-

    rine Öğrenci Seçilmesi ,Hazırlıklarının Yapıl-

     ması,çalıştırılması,

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması

    (Her Ayın sonundaki Çarşamba Günleri

       Saat:15.30’da Aylık Toplantı Yapılması)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması

    ( Her Ayın sonundaki Perşembe Günleri

    Saat:16.00’da aylık toplantı yapılması.)

8-Sivil Savunma Planlarının Güncelleştirilerek

    İlçe Milli Eğitim Md.ne ve İlçe Emniyet Md.

    ne  (6 Örnek) Gönderilmesi.,

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması,

10-Cumhuriyet Bayramı Hazırlıklarının Yapılması (Bando ve yürüyüş hazırlıkları vb.)

-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu 11.Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası)

KASIM  

01)02-03  Kasım Lösemili Çocuklar Haftası(Kızılay Kulübü)

02)10-16 Kasım ATATÜRK HAFTASI (Kültür ve Edebiyat Kulübü)

03)12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü(Sivil Savunma Kulübü)

04)20 Kasım Dünya Felsefe Günü(Bilim,Fen ve Tek.Kulübü)

05)24 Kasım ÖĞRETMENLER GÜNÜ(Kültür ve Edebiyat Kulübü)

1-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi,

2-Okul personelinin denetlenmesi ve gerekli notların alınması,

3-Okul Zümre Bşk. Kurulu Toplantısının Yapılması,

4-10-15 Kasım ATATÜRK HAFTASI Hazırlıkları,

5-Kütük Defterlerinin Yazılımlarının Bitirilmesi, (Asıl kayıt)

6-Okul Aile Birliği ve Okul Koruma Derneği Yönetim Kurullarının

    Toplantıya çağırılması ve toplantılarının yapılması,

7-Devamsız öğrencilerin veliline devamsızlıkların gönderilmesi,

8-Maaş ve Ücretlerin Hazırlanması,

9-Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi  Yazılarının İlgili Okullara

   Gönderilmesi,

10-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi,

11-Gelen yazılara yanıt verilmesi,

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazır-

   lıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Hafta Çarşamba günü

2-Sınıf kitaplıklarını düzenlenmesi,

3-Ders Dışı Etkinliklerinin Sürdürülmesi ve

     Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

4-Eğitsel Kolların Yıllık Çalışma Programlarının Hazırlanması  ve Uygulanması,

5-Toplam Kalite ve Yönetimi(TKY) ve Okul

   Gelişim Modeli(OGYE) Ekiplerine İlgili

    Çalışmaların Yapılması,

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması

    (Her ayın sonunda Çarşamba Günü Saat :15.30’da)

6-Okul öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması.

    (Her Ayın Sonundaki Perşembe.Saat :16.00’da)

7-Okul Öğrenci Meclisi-Kurulu Çalışmalarının       Takip  Edilmesi ve Değerlendirilmesi,

8-Eğitici Kolların Başkanları,Okul Öğrenci Meclisi Başkanı   ve Okul Öğrenci Kurulu Başkanı ile Toplantı yapılıp,yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

9-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası)

ARALIK  

01-01 Aralık Dünya AIDS Günü (Kızılay  Kulübü)

02-10 Aralık Gününü İçine Alan Hafta-İnsan Hakları Haftası(Spor Klüb)

03-12-18 Aralık Arası—Tutum,Yatırım ve Türk Malları Haftası(Koop.)

04-21 Aralık –Dünya Kooperatifçilik Günü(Kooperatifçilik Klb)

1-Öğretmen ve öğrencilerin nöbet görevlerinin kontrolü.

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Okul personelinin denetlenmesi ve gerekli notların alınması.

4-Yeni öğretim  yılına ait SINIF GEÇME DEFTERİNİN hazırlanması

5-Öğrenci Kütük Defterine Kayıt edilen öğrencilerin FOTOGRAFLARININ yapıştırılması.

6-Öğrenci Sayısına göre Karne,Teşekkür , Takdirname ve Onur  Belgelerinin temin edilmesi.

7-Sicil Raporlarının Doldurulup İlçe Milli Eğtm.Md.gönderilmesi.

8-Yöneticilerin,Memur ve Hizmetlilerin Yıllık İzinlerinin Planlanması ve 3 örnek olarak İlçe Milli Eğt.Md. onayına sunulması.

9-1.ve 2.Kademe Not Çizelgelerinin Hazırlanması.

10-Devamsız öğrencilerin velilerine devamsızlıkların gönderilmesi..  

11-İlksan-Sendika Yazılarının İlgili yerlere gönderilmesi,

12-31 Aralık Akşamı Desimal Dosyalarının Arşive Kaldırılması,

13-Maaş ve Ücretlerin hazırlanması,

14-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

15-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba .günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Hafta Çarşamba .günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve  Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince çalışmaların yapılması ve ilgili Raporun ilgili yerlere gönderilmesi.

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması (Her Ayın sonundaki Çarşamba. Saat :15.30)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Meclisi-Kurulu Çalışmalarının Takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Eğitici Kolların Başkanları,Onur Kurulu Başkanı ve Okul Öğrenci Kurulu Başkanı ile

Toplantı yapılıp,yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

11-Özel Eğitime Muhtaç Çocukların  Velileri ile Toplantı Yapılması,Bilgilerin Verilmesi ve gerekli  rehberlik çalışmalarının yapıl- ması.

12--Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Toplantısının  Ümmü KURT Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası)

OCAK  

01-03-07 Ocak  Verem Savaş Haftası(Kızılay Kıb)

02-08-14 Ocak  Enerji Tasarruf Haftası(Bilinçli Tüketici Klb)  

1-Öğretmen ve öğrencilerin nöbet görevlerinin kontrolü.

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Okul personelinin denetlenmesi ve gerekli notların alınması.

4-.01 Ocak  YIL BAŞI TATİLİ

5-Öğrenci Sayılarına göre karne,teşekkür,takdirname,onur

   belgelerinin temin edilmesi ve düzenlenmesi.

6-1.ve 2.Kademe Not Çizelgelerinin Hazırlanması,Dağıtılması ve Yazılması..

7-Devamsız öğrencilerin velilerine devamsızlıkların gönderilmesi..  

8-İlksan-Sendika Yazılarının İlgili yerlere gönderilmesi,

9-Emekli Sandığı Şahıs Kesintilerinin tanzim edilmesi ve gönderilmesi

10-Maaş ve Ücretlerin hazırlanması,

11-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

12-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

13-Gelen-Giden-Pul-Ödenek-Zimmet Defterlerinin kapatılarak

     Onaylanması.

14-Sayım Komisyonu tarafından A,B,C Demirbaş Sayımlarının

     yapılması.Gerekli görülenlerin  demirbaştan düşülmesi.

15-Yıpranmış Eşyaların Kayıttan Düşme Müzekkerelerinin

hazırlanması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

16-Kullanmaya ve yoğaltmaya mahsus eşya defteri ile depo da

bulunan eşyaların sayılıp,denkliklerinin yapılması.

17-Yeni Bütçe Kanununa göre EK DERS ÜCRET ONAYLARININ YENİLENMESİ.

18-1.Dönemde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yazının yazılıp,

 personele teblig edilmesi.

19-ÖĞRENCİ KARNELERİNİN YAZILMASI.

20-Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında  1.Kanaat Döneminin Sona Ermesi(99 Ocak  2007  Pazartesi Günü Saat:15.00)

21-Personelden bakmakla yükümlü oldukları bireyleri gösterir

 beyannamelerin istenmesi(Değişiklikler varsa)

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince  ilgili çalışmaların yapılması,

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısı.Yapılması Her ayın sonundaki Çarşamba Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması  (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-1.Dönem Sonu İtibariyle Ders Kesim Raporunun ,Rehberlik Çalışma.Raporunun,Sosyal Kulüpler Çalışma Raporlarının Alınması

11- Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası)

ŞUBAT  

1-19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü(Sivil Savunma Kulübü)

2-28 Şubat Sivil Savunma Günü(Sivil Savunma Kulübü  )

1-Örgün ve yangın Eğitim Kurumlarında Yarı Yıl Tatili(29Ocak- 9 Şubat)

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan,Sendika,  Aidat Yazılarının Gönderilmesi.

5-1.Kanaat Döneminde Teşekkür,Takdir,Onur Belgesi Alanların

    Öğrenci Kişisel Dosyalarına Sınıf Öğretmenlerince İşlenmesi ve Kontrol Edilmesi.

6-Bilgi Teknoloji Laboratuar,Teknoloji ve Tasarım(İşlikler) Atölyesindeki Eşyaların zimmet kontrollerinin yapılması.

7-İlçe Milli Eğitim Md.ne DERS DAĞITIM ÇİZELGESİNİN  düzenlenip gönderilmesi..  

8-İLSİS BİLGİLERİNİN KONROL EDİLMESİ VE Güncelleme,

9-Emekli Sandığı Şahıs Kesintilerinin tanzim edilmesi ve gönderilmesi

10-Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2.nci Dönemin Başlaması.  12 Şubat

11-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

12-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

13-DPY ve Bursluluk,OKS Giriş Sınavı Hazırlıkları ve Değ.

14-Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı(13 Şubat Sabah )

15-Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı( 13 Şubat  Öğle )

15-2.Kanaat Dönemi Öğretmenler Kurulu Toplantısı Yapılması (14  Şubat) 

16-Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Toplantısı( 15 Şubat –Sabah )

17-Okul Zümre Başkanları Toplantısı( 15  Şubat  Öğle saat 14.00)

18-Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme

       Komisyonu Toplantısı(23 Şubat   Saat)

19-Öğrenci Karnelerinin Sınıf Öğretmenlerince Toplanarak Kontrollerinin Yapılarak Okul İdaresine Teslim Edilmesi.

20-Çevrenin her yönüyle incelenmesine devam edilmesi. 

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve

    Eğitici Kulüp çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince ilgili çalışmaların yapılması

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması

    Her ayın sonundaki Çarşamba Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Perşembe Günlerin Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takibi Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Öğrenci Davranışlarını Değ.Kurulu Toplantısının Yapılması.

MART  

01)01-07 Mart 2006 Yeşilay Haftası(Kızılay Klb)

02)Mart Ayının İlk Haftası-Girişimcilik Haftası(Bil.Tük.ve Bes.Klb)

03)08-14 Mart 2006 Bilim ve Teknoloji Haftası(Bilim .Fen ve Tek .Klb)

04)12 Mart 2006 İstiklal Marşımızın Kabülü(Kültür ve Ed.Kulübü))

05-15 -21 Mart 2006  Tüketiciyi Koruma  Haftası(  Bil.Tük.ve Bes.Klb )

06)18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü(Spor Kulübü.)

07)21-26 Mart 2006 Orman Haftası(Bil.Tük.ve Bes.Klb     )

08)21-26 Mart /Türk Dünyası ve Top.Haf(Nevruz)( Bilim .Fen ve Tek .Klb)

09)27 Mart 2006 Dünya Tiyatrolar Günü(Spor Kulübü)

10)26-31 Mart 2006 Kütüphaneler Haftası(Kültür ve Ed.Kulübü )

1-Öğretmenlerin çalışmalarının izlenmesi ve gerekli notların alınması

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan, Sendika,Öğretmen evi Aidat Yazılarının Gönderilmesi.

5-1.Kanaat Döneminde  Teşekkür,Takdir,Onur Belgesi Alanların

    Öğrenci Kişisel Dosyalarına Sınıf Öğretmenlerince İşlenmesi ne

    Devam Edilmesi ,Kontrol Edilmesi.. 

6-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

7-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

8-2.Kanaat Dönemi Ş.Ö.K.  Toplantısının Yapılması(13 Mart ) 

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve Sosyal Kulüpler  çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince  ilgili çalışmaların yapılması

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Çarşamba. Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması  (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.   10-Bando Takımı ,Folklor Ekibi Çalışmalarının  Başlatılması ve İzlenmesi.

11-Bilgi Yarışması Hazırlıklarına Başlanması.

12-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme  Kurulu Toplantısının Yapılması

13-14 Mart 2007  Seviye Tespit Sınavı Yapılması

NİSAN  

01)01-07 Nisan KANSER HAFTASI(Bilim-Fen ve Tek.Klb.)

02)Ş14 Nisan ŞEHİTLER HAFTASI (Sivil Sav.Klb)

03)11-24 Nisan  İNTERNET HAFTASI(Bilim-Fen Ve Tek.Klb.)

04)04-11 Nisan POLİS HAFTASI(Sivil Sav.Klb.)

05)15-22 Nisan TURİZM HAFTASI(Koop.Kulübü)

06)23 Nisan ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI(Kızılay Kl)

1- 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğretmenlerin görevlendirilmesi ve izlenmesi.

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan,Sendika  Yazılarının Gönderilmesi.

5-Öğretmenlerin çalışmalarının izlenmesi ve gerekli notların alınması

6-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

7-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

8-Çevre Sağlığı ve Temizliği ile ilgili yapılan çalışmaların izlenmesi ve gerekli uyarıların yapılması. 

09-İş Eğitimi Atölyesindeki Çalışmaların Takibi.

10-Kalorifer Kazan Dairesinin Kontrol Edilmesi  ve Bakımı.

11-Bilgi Teknoloji Sınıfı’nın Çalışmalarının Takibi.

12-23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı için İlçe bazında yapılacak toplantılara katılınması,okulda yapılacak program için hazırlıkların tamamlanması.

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve Sosyal  Kulüplerinin  çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince  ilgili çalışmaların yapılması

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Çrb.Günü Saat:15.30)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu –Meclisi Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Bando Takımı ,Folklor Ekibi Çalışmalarının Başlatılması ve İzlenmesi.

11-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sınıfların (19 Nisan)  tarihinde SÜSLENMESİ.

12-24 Nisan –16 Mayıs Arası Sultan Selim

    Camisini Tanıma Gezisi(1-A/B Sınıfınca)

13-Çevre Gezisi Yapılması (Meke,Acıgöl,Meyil

      ve Çıralı Gölleri)4,5.-A/B Sınıflarınca

14-Okul Bünyesinde Sınıflar Arası Voleybol

       Turnuvası Düzenlenmesi,

15-Sınıf İçi Bilgi Yarışmalarının Yapılması,

16-Okul Öğrenci Kurulu Davranışlarını Değerlendirme

      Kurulu Toplantısının Yapılması(Md.Yrd.Bşk.)

MAYIS  

01) 04-11Mayıs Trafik Haftası (Sivil Savunma Kulübü )

02) 05 Mayıs Avrupa Günü  (Kızılay Kulübü)

03) 09 Mayıs Anneler Günü (Kültür ve Edebiyat Kulübü)

04) 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası (Spor Kulübü)

05) 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü (Kooperatif Kulübü)

06) 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü (Kızılay Kulübü)

07) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı (Spor Kulübü)

08) 18-24 Mayıs Müzeler Haftası (Bilim  Fen Ve Teknoloji Kulübü)

09) 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü (Kızılay Kulübü)

1- Öğrenci Kişisel Dosyalarının Takip Edilmesi ve İşlenmesi,

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan, Sendika,Öğretmen Evi Aidat Yazılarının Gönderilmesi.

5-Öğretmenlerin çalışmalarının izlenmesi ve gerekli notların alınması

6-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

7-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

8-Çevre Sağlığı ve Temizliği ile ilgili yapılan çalışmaların izlenmesi ve gerekli uyarıların yapılması. 

.9-Okul Öğrenci Yetiştirme  Kurslarının Takibi ve Denetimi.

10-Kalorifer Kazan Dairesinin Kontrol Edilmesi  ve Bakımı.

11-Bilgi Teknoloji Sınıfı’nın Çalışmalarının Takibi.

12-Ara Zümreler yapılarak Yıllık Planların Gözden Geçirilmesi,

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Veli Toplantısı Yapılması(Yönlendirme  Yönergesi Çerçevesinde),

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve

    Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince ilgili çalışmaların yapılması,

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının.Yapılması.  (Her ayın sonundaki Çarşamba.Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması

    (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Folklor Ekibi Çalışmalarının  Devam Ettirilmesi ve İzlenmesi.

11-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sınıfların 18 Mayıs 2005 tarihinde SÜSLENMESİ.

12-24 Nisan –16 Mayıs Arası Sultan Selim Camisini Tanıma Gezisi(1-A/B Sınıfınca)

13-İl İçi yada İl Dışı Gezi düzenlenmesi.

14-Okul Bünyesinde Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Düzenlenmesi,

15-Sınıf İçi Bilgi Yarışmalarının Yapılması,

16-8.Sınıf Öğrencilerinin  ve Velilerinin MESLEKİ EĞİTİM hakkında bilgilendirilmesi ve Yönlendirme Çalışmalarının Yapılması.

.17-Okul Öğrenci Davranışlarını Değ.Kurulu Toplantısının Yapılması.(Aylık)

HAZİRAN  

01)Haziranın İlk Pazartesi Haftası Çıraklık ve Mesleki Eğitim Haftası

(Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü )

02) Haziranın Pazartesi Haftası Çevre Koruma Haftası (Sivil Savunma Kulübü)

1- Öğrenci Kişisel Dosyalarının Takip Edilmesi ve İşlenmesi,

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan, Sendika,Öğretmen Evi Aidat Yazılarının Gönderilmesi.

5-Öğretmenlerin çalışmalarının izlenmesi ve gerekli notların alınması

6-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

7-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

8-2.Kanaaat Not Çizelgelerinden Notların Sınıf Geçme Defterine İşlenerek Ortalamalarının Alınması--4,5,6,7,8.nci Sınıfların Yıl  Sonu Ağrılık Notlarının Çıkarılması ve İşlenmesi..

9-Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komis yonu Toplantısı(03 Haziran 2005   Saat:15.30’da) Yapılması.

10-Öğrenci devam-devamsızlık çizelgeleri hazırlanarak ÖĞRETMENLER KURULUNA sunulması.

11-Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Belirlenen Gündem Maddeleri ile Toplanması ve Tutanaklarının Teslim Alınması.

12-10 Haziran 2005’te 2004/2005 Öğretim Yılının Sona Erdirilmesi,

13- İlköğretim Kurumları Ders Yılı Sonu ÖĞRTMENLER KURULU ve ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU Toplantısının Yapılması(11 Haz.05)

14-Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı(14 Haziran 2005)

15-Okul Zümre Başkanları Toplantısı(15 Haziran —Saat :10.00)

16-Eğitim bölgesi Zümre Başkanlar Kurulu Toplantısı-Saat:14.00)

17-İlköğretim Kurumlarının 1,2,3,4,5,6,7,8.Sınıf Öğrencilerinden  Yetiştirme kursuna Alınacak Olanlar İçin Düzenlenecek Yetiştirme Kurslarının Başlatılması ve Sonuçlandırılması(13-24 Haziran)

18-Yetiştirme Kurslarının Değerlendirilme Sınavları(4-5-6-7-8 Sınıf)ve Yetiştirme Kurslarının Değerlendirilmesi Sonunda Başarısız duruma Düşen Öğrenciler için Yetiştirme Kursları Sonu Ş:Ö:K: Toplantısının Yapılması(27-30 Haziran 2005 tarihleri arası)

19-İlçe Milli  Eğitim Müdürlüğü’nce istene evrakların(Diploma Def   teri,Dip.Alacakların İsim Listesi,Diplomaların Yazılması v

20-EK-6 BİLGİ FORMUNUN düzenlenip gönderilmesi.

21-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Ücret Tespit Kom. Top.(27 Hz.)

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.) a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-2.Kanaat Not Çizelgelerinin Hazırlanması , Doldurulması ve Teslimi,

3-Öğretmenlerin Yıl İçi Yazılı Yoklama  Kağıtlarının İmza karşılığı teslim alınması,

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve

   Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

   Eğitici Kollar,Sınıf-Şube Rehberlik Çalışma

   Raporlarının Doldurulması ve Teslimi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince  ilgili çalışmaların yapılması ve Raporunun Al.

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması

   (Her ayın sonundaki Çarşamba.Günü Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması

    (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri  Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Folklor –Müzik Ekibi Çalışmalarının  Devam Ettirilmesi ve İzlenmesi.

11-Ders Müfredatlarının Bitirilip-Bitirilmediğine dair DERS KESİM RAPORLARININ teslimi

12-Kardeş Okula Gezi Düzenlenmesi,Kardeş Okul Yıl Sonu Raporunun  Düzenlenmesi.

13-Rehberlik Yıl Sonu Çalışma Raporlarının düzenlenip İlçe  Milli Eğitim  Md.gönderilmesi

14-Öğretmenlerin YAZ TATİLİ ADRESLERİNİN Alınması,

15-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararı Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası),

16-Mesleki Yönlendirme Çalışmalarına Ait Yıl Sonu Raporunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi.

17-ÇEVRE GEZİSİ(100.Yıl Parkı,Erozyon Sh.)

18-Okul Bünyesinde YIL SONU PROGRAMI-

      NIN Gerçekleştirilmesi.

……………………………

 Okul Müdürü


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için