foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

T.C.

…………………….  KAYMAKAMLIĞI

………………….. İlkokulu Müdürlüğü

……………….

Sayı:230/

Konu:02.09.2013onu:2013-2014 Öğretim Yılı Sene Başı

Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

………………………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİNE

2013–2014 Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı, ekteki gündem maddeleri görüşülmek üzere 02.09.2013 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

Bütün öğretmenlerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmalarını rica ederim.

……………….

Okul Müdür

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama.

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi.

3. Tutanak yazımı için katip üye seçimi.

4. Türk Milli Eğitiminin ve ilköğretimlerin amaçlarının okunması.

5. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin incelenmesi, değişikliklerin gözden geçirilmesi.

6. 2012–2013 Öğretim Yılının değerlendirilmesi.

7. 2013–2014 Öğretim Yılı için planlanan hedefler.

8. Sınıf, ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin belirlenmesi.

9. Seçmeli Derslerin seçimi.

10. Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları ve Günlük Ders Planları.

11. Zümre, Şube ve Veli Toplantıları.

12. Gezi, gözlem, deney ve çevre incelemeleri.

13. Sınıf kitaplıkları ve demirbaşlar.

14. Öğretmenlerin nöbet görevi.

15. Öğretmen ve öğrenci kılık kıyafetleri. (17849 R.G. Öğretmen – 2365 T.D. Öğrenci)

16. Mazeret izinleri, sevkler ve yapılacak işlemler.

17. Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin tutması gerekli dosya ve defterler.

18. Duyurular, tamimler, genelgeler.

19. Bayrak törenleri ve diğer törenler.

20. Öğrenci davranışları, devam devamsızlık durumları.

21. Sınıf ve okulun temizliği, okul düzeni ve demokratik düzen.

22. Okul araç ve gereçlerin korunması, elektrik ve su kullanımı ile ilgili tasarrufa dikkat etme.

23. Belirli Gün ve Haftalar ile ilgili görev paylaşımı.

24. Okulda Oluşturulması Gereken Kurul, Komisyon, Ekip ve Komitelere öğretmen seçimi.

a) Okul Rehber Öğretmeninin seçilmesi.

b) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nin oluşturulması.

c) Eğitim Kurulları Yönergesine Göre "Öğrenci Kurulu" na Öğretmen seçilmesi.

ç) Okul Aile Birliği'ne üyelerin seçilmesi.

d) Satın Alma Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

e) Demirbaş Eşya Sayım Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

g) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu üyelerinin seçilmesi.

h) Yarışmalar için "Yarışmalardan Sorumlu Komisyon" un oluşturulması.

ı) Milli Bayramlar için Kutlama Komiteleri'nin oluşturulması.

i) Okul Gelişim Yönetim Ekibi'nin Oluşturulması.

j) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Ekip'lerinin oluşturulması.

1) Teknolojiden Yararlanma Ekibi.

2) Etkin Ders İşleme Ekibi.

3) Temizlik Ekibi.

4) Bahçe Düzenlemesi Ekibi.

5) Okulu Güzelleştirme Ekibi.

6) Okullar Arası İşbirliği Ekibi.

7) Kütüphane Kurulumu Ekibi.

8) Fakir Öğrencilere Yardım Ekibi.

9) Okul-Veli İşbirliği Ekibi.

k) Sivil Savunma Ekibi ve Yangından Korunma Ekipleri'nin oluşturulması.

l) Yazı, Şiir ve Resim İnceleme Komitesi

25. Dilek ve temenniler

Bunlarda İşinize Yarayabilir:

01)  Açılış, yoklama ve kurul kâtipliğine 2 öğretmenin seçilmesi. * kurulun çalışma esaslarının açıklanması, 

02) Personelin tanıtılması, personel arasındaki iş bölümünün açıklanması, 

03) Bir önceki yılın genel hatlarıyla değerlendirilmesi,

* Son teftiş raporunun okunması, aksaklıkların giderilme yollarının belirlenmesi, 04) Yeni gelen emir, genelge, tebliğ ve değişikliklerin duyurulması,

05) Öğrenci kayıt-kabul, devam-devamsızlık, kılık-kıyafet durumunun görüşülmesi,

06) Zümre ve Şube öğretmenler kurullarının gündemlerinin tespiti, 

* Okul zümre başkanlarının belirlenmesi, * Bu kurulların yapılma zaman, gündem ve esaslarının belirlenmesi, 07) Ders planlarının yapılışında uyulacak usul ve esasların açıklanması,

* Ünitelendirilmiş yıllık planların idareye son teslim zamanının belirlenmesi, * Seçmeli derslerin belirlenmesi, 08) Öğrenci başarısını ölçme, sınavlar, sınıf geçme ve yetiştirme kursu açılması konularının görüşülmesi, 

09) Ders dışı eğitim faaliyetleri, proje ve performans görevlerinin veriliş ve değerlendirme esaslarının açıklanması,

10) İdarece seçilen şube rehber öğretmenlerinin kurula bildirilmesi, * Şube rehber öğretmenlerinin görevleri ve öğrenci tanıma çalışmalarının açıklanması, 11) Okulun yapısına, personel sayısına ve çevre imkânlarına göre kurulabilecek öğrenci kulüplerinin tartışılıp, tavsiyelerin belirlenmesi, 

12) Sosyal etkinlik danışman öğretmenlerinin seçimi, 

* Danışman öğretmenlerin görevlerinin açıklanması, * Kulüp çalışma odalarının belirlenmesi, * Sosyal Etkinlikler Kurulunun belirlenmesi ( T.D.2569, Md. 8 ) * Belirli gün ve haftalarda yapılacak çalışmaların öğrenci kulüplerine paylaştırılması, 13) Bunların dışında yapılacak sosyal, kültürel, sportif, izcilik, yarışma, sergi, v.s. faaliyetlerin ve bunları üstlenecek görevlilerin belirlenmesi, 

14) Veli toplantılarının gündemlerinin ve zamanlarının belirlenmesi,

15) Personelin maaş, ücret, izin, rapor, taltif, tecziye, v.s. hak ve sorumluluklarının 

görüşülmesi, 16) Öğretmen-öğrenci nöbet işleri ve vakit çizelgesinin uygulanmasının açıklanması, 

17) Yangın ekiplerinin oluşturulması, güvenlik tedbirleri ve yapılacak tatbikatların 

kararlaştırılması, 18) Eşya, araç-gereçlerin korunması, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi, 

19) Diğer görevlere, kurul ve komisyonlara seçimlerin yapılması, 

a-Aile birliği temsilcileri ( 1 idareci, 1 öğretmen asil ve yedek), 
b-Satın alma komisyonu üyeleri ( İ.Y. 100 ), 
c-Muayene ve teslim alma-( Demirbaş eşya sayım )-komisyonu üyeleri ( İ.Y. 101), 
d-Yazı inceleme kurulu üyeleri ( TD. 2569),
e-Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu üyeleri ( TD. 2524),
f-Psiko Sosyal Müdahale Komisyonu kurulması ( 2002/ 11 nolu Genelge ), 
g-Kütüphane öğretmeninin seçimi, 
h-Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi komisyonunun oluşturulması (TD. 2529),
ı-Öğrenci kurulu rehber öğretmeninin seçimi, ( İ.Y. 97),
i-Okul Gelişim Yönetim Ekibi’nin kurulması, ( İ.Y. 4/ i, 99), 
j-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun kurulması ( İ.Y. 113 ),
k-Yöneltme Öneri Kurulunun belirlenmesi ( TD. 2552), 
l-Bu kurul, komisyon ve görevlere seçilenlerin çalışma usul ve esaslarının açıklanması,
20) Öğretmenler arasında yapılan sınıf ve ders dağılımlarının duyurulması, * Haftalık ders program taslağının açıklanması, 

21) Öğretmenlerin görev ve çalışma esaslarının belirtilmesi,

22) Toplam Kalite Yönetimi ve Müfredat Laboratuar Okulları Yönergelerinin okunması, 

* T.K.Y. uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi için komisyon kurulması (TD.2506, 2533),

23) İhtiyaç duyulan konularda Bakanlığa sunulacak hususların karara bağlanması, 
24) Varsa diğer konular, dilek ve temenniler ve kapanış.

***** İkinci yarıyıl başında, en geç ikinci haftanın sonuna kadar zorunlu olarak yapılan öğretmenler kurulunda da; öğretim yılı başında görüşülen gündem maddeleri aynen ele alınıp, bu konularda 1. dönem yapılan çalışmalar değerlendirilir ve varsa aksaklıkların düzeltilmesi için yeni kararlar alınır. Buna ilaveten, kurul gündemine; 

25- Mayıs ayında yapılacak yöneltme ile ilgili veli bilgilendirme toplantısının tarihinin belirlenmesi,

26- Sınıf ve şubelerin derslerdeki başarı düzeylerinin görüşülmesi,

27- Sosyal etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları, rehberlik çalışmaları, kurul ve komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi” 

28- Yöneltme Öneri Kurulunda görev verilecek branş öğretmenlerinin belirlenmesi (TD. 2552),

29- Bakanlığa sunulması gereken yeni öneriler ve soruların belirlenmesi, diye dört madde daha eklenir.

***** Öğretim yılı sonunda yapılan öğretmenler kurulunda ise; ikinci yarıyıl başındaki kurul gündemi aynen görüşülür, ancak buradaki değerlendirmeler öğretim yılının başından itibaren yapılan bütün çalışmaları kapsayacak şekilde yapılır ve görülen eksiklik ve aksaklıkların gelecek yılda nasıl düzeltilebileceğine yönelik tavsiye kararları alınır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
…………………………………… İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Sayı:                                                                                                                  ……………………………….

Konu:ll. dönem sene başı Öğretmenler kurulu toplantısı

Tüm Öğretmenlere

2010–2011 Eğitim Öğretim yılı ll. dönem sene başı Öğretmenler kurulu toplantısı 08 Şubat Cuma günü saat 13.30 da Okul Toplantı salonunda yapılacaktır. Tüm Öğretmenlerimizin belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederim

………………

Okul Müdürü

İlköğretim okulu 2.dönem başı öğretmenler kurlu toplantı gündemi

1-Açılış-yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3–2011/2012 Eğitim Öğretim yılı 1.döneminin değerlendirilmesi.
4-Önceki toplantılarda alınan kararların gözden geçirilmesi.
5-OGS sınavına girecek öğrencilerin görüşülmesi.
6-Şube Rehber Öğretmeni ( 76 ) ve  kurulu (96) yapılan çalışmalarla toplantıya gelinecek
7-Zümre Zümre Öğretmenler kurulu (Madde: 95)
8-İlköğretimin Amaçları okunacak.
9-Öğrenci dosyaları (Madde:23)
10-Ölçme ve değerlendirme (32.35.36.38.40.maddeler) Proje-Performans-Dereceli Puanlama Anahtarı-Sınavlar vb
11-Not çizelgeleri (Madde:41–42–43)
12-Öğrenci başarısının değerlendirilmesi.(Madde:47)
13-Öğretmenin görev ve sorumlulukları. (Madde:64)
14-Yazılı emirlerin okunması. (Madde:65)
15-Özür bildirme ve izin alma. (Madde:66–67)
16- Toplantıya katılma. (Madde:69)
17-Araç-Gereç kullanma. (Madde:70)
18-Nöbet Hizmetleri. Madde:71)
19-Öğrenci kurulu (Madde:97)
20-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme kurulu (Madde:113)
21-Okul Gelişim Yönetim Ekibi (Çalışmalarla Birlikte Gelinecek)
22-Yönetme Yönergesi (Sekizinci Sınıflar)
23-Öğrenci Nöbet Hizmetleri. (Madde:138)
24-Kılık-Kıyafet (Madde: 141)
25-Okul-Çevre ilişkisi ( Madde:143)
26-Dershane Araç ve Bakımı (Madde:145)
27-Okul Kütüphanesi ve Sınıf Kitaplıkları (Madde:146)

28-Fotokopi çekim saatlerinin ayarlanması.
29-Okul, sınıf ve okul eklentilerinin tertip ve düzeni.
30-Beden Eğitimi dersinde dikkat edilecek hususlar.
31-Veli Toplantıları ve Öğrenci görüşmeleri.
32-Yapılacak olan Resim-Şiir-Kompozisyon vb. yarışmalara katılma.
33–2.dönem yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin gözden geçirilmesi.

 

34-Dilek ve Temenniler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

……………………… KAYMAKAMLIĞI

………………………………… İlkokulu Müdürlüğü

Sayı             : 61958378-903-

Konu          : Ders Yılı Sonu Öğretmenler

Kurulu Toplantısı.

…………………………………….. İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 94. maddeleri gereği 24.06.2013 Pazartesi günü saat 09.00 ‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Öğretmenler Kurulu toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

……………………….

Okul Müdürü

GÜNDEM

Açılış ve Yoklama Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Yazman seçimi

Gündem maddelerinin okunarak ilave edilmesi istenen konuların gündeme alınması.

Bir önceki öğretmenler kurul toplantısında alınan kararların okunması ve uygulamaların değerlendirilmesi

2012/2013 Eğitim Öğretim Yılının değerlendirilmesi.

Başarı – Başarısızlık sebepleri.

Sınıflara göre başarı – başarısızlık oranları.

Sosyal Kulüp ve Rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi.(Tüm Kulüpler Kısaca değerlendirilecek.)

Okulumuzda yapılan sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi.

Yıl sonu yapılacak iş ve işlemler(Öğrenci Dosyaları, Ders defterleri, Ders kesim raporları, Sosyal Kulüp Faaliyet Raporları, Ödev ve yazılı kâğıtları, not defterleri, sınıf kitaplık listeleri ve kitaplar, Sınıf kitaplık ve öğretmen dolap anahtarları).

Sene boyu yapılan proje çalışmaları raporlarının değerlendirilmesi. Okuyan ve Yazan Okullar Projesi, AB Projesi ve uygulanan diğer projeler.

Kaynaştırma Öğrencilerinin Durumunun görüşülmesi.

Dilek ve temenniler.

Kapanış.


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için