foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Makale Dizini

 

 - Ders konularının özel amaçları belirlenerek, uygulanacak yöntem ve teknikler, öğrencileri motive edici kararların alınması; diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliği, müfredatın koordinasyonu, ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, öğrenci bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak yazılı yoklama sorularının basitten zora sıralanması, sayı, kapsam, nitelik ve test uygulaması ile ilgili uygulama birliğinin sağlanması yönünde ka­rarların alınıp alınmadığı;

 - Okul genelinde eğitim-öğretim bakımından öğrencinin rolü ve sınıftaki etkinliği konusunda uygulama birliğini sağlayacak kararların alınıp alınmadığı;

 - Okul ve çevre imkânları iyi bir şekilde değerlendirilerek yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin isabetli biçimde plânlanıp plânlanmadığı; bu ihtiyaç duyulan araç-gereç ve dokümanların sağlanması yönünde önerilerin getirilip getirilmediği;

 - Uygulamalı öğretimin önemi bakımından; fizik, kimya, biyoloji vb. branşlardaki öğretmenlerin okulun lâboratuvarı atölye; tüm öğretmenlerin de okul kitaplığı ile çevre imkânlarını dikkate alarak okutacakları konularla ilgili yapılması gerekli deney, gezi, gözlem ve uygulamaların dökümünü yapıp yapmadıkları;

 - Konuların ağırlıkları üzerinde durularak zamanlamaya esas alacak kararların alınıp alınmadığı;

- "Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi"nde belirtilen hususlara ders konuları arasında bağlantı sağlayıcı görüşlerin tespit edilip edilmediği;

 b) Plânlar

 - Yıllık plânların hazırlanması öncesinde, bir önceki yıl uygulamaları ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorun ve aksamalar, öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususları bir bütün olarak değerlendirmek ve zümre toplantısındaki kararlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak yeni plânlama için bir ön hazırlığın yapılıp yapılmadığı;

 - Genel amaçlara bağlı kalınarak, konu ve bölümlerin özel amaçlarının belirlenip belirlenmediği;

 - Konuların özelliğine göre uygulanacak yöntem ve tekniklerin isabetli şekilde tespit edilip edilmediği;

 - Yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin kullanılacak araç gerecin, diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne gibi bir iş birliğine gidileceğinin açıklanıp açıklanmadığı ve uygulamaların plânlanan esaslara göre yürütülüp yürütülmediği;

 - Yapılması kararlaştırılan öğretim etkinliklerinin plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı;

 - Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile ilgili olarak belirlenen esasların plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı;

B. Diğer Faaliyetler

 - Öğrencilerin okul çevre imkânlarına, ilgi, istek ve yeteneklerine göre geliştirmeleri ve belirli alanlarda ilerlemeleri için, sınıf öğretmeni, veli ve öğrencinin katılımı ile okumak istedikleri alan/bölüm ve seçmeli derslerin belirlenip belirlenmediği;

 - Ders yılı içerisinde çeşitli sebeplerle boş geçen dersler için döneminde veya yaz tatilinde yetiştirme kurslarının açılıp açılmadığı, bu konudaki çalışmaların yönetmeliğine uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

 - Derslerin ve koordinatörlük görevinin öğretmenlere dağıtımında isabetli hareket edilip edilmediği;

 - Haftalık ders programlarının hazırlanmasında pedagojik esaslara ve haftalık ders çizelgelerine uyulup uyulmadığı;

 - Gerek zümre toplantılarında alınan kararlar ve gerekse plânlarda yapılan düzenlemeler istikametinde uygulamalara yer verilip verilmediği ve bu uygulamalar sonucunda öğ­rencilere bulundukları sınıf seviyesine uygun bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılıp kazandırılmadığı;

 - Okulda bulunmayan ders araç gereci için İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi ile iş birliği yapılarak temini yoluna gidilip gidilmediği;

- Okul kitaplığının, programların işlenişinde öğrenci ve öğretmenlerce yararlanılacak nitelikte kaynak ihtiva edip etmediği;

 - Okuldaki idareci ve öğretmenlerin yararlanabilecekleri nitelikte bir mevzuat kitaplığının oluşturulması yönünde çaba sarfedilip sarfedilmediği;

 - Aynı dersi okutan öğretmenlerin her sınav sonunda alınan sonuçları mukayese etmek ve sınıflar arasında bilgi düzeyi farklılıklarını önlemek için soruların tespiti, ölçme ve değerlendirmelerin objektif kriterlere göre bütünlük içerisinde yapılması gibi uygulama sağlayıcı çalışmalar yapıp yapmadıkları;

 - Yetiştirme ve hazırlık kurslarının yönergesine uygun yapılıp yapılmadığı;

- Okulların yıllara göre başarısını ve mezunlarının bir yüksek öğretim kurumuna girme durumunu, hangi iş alanlarında istihdam edildiklerini belgelere dayandırarak tespit etmek ve bunları tablo ya da grafiklerle göstermek, elde edilen sonuçlardan yararlanmak suretiyle de öğretimi geliştirici önlemler almak biçiminde çalışmaların yapılıp yapılmadığ

 - Ders yılı sonunda, öğretmenlerce düzenlenen ders kesimi raporlarında, derslerin plânlandığı biçimiyle bitirilip bitirilmediği şeklindeki açıklamalar yanında, konuların işlenişinde karşılaşılan problemlerin ve bunların bir sonraki öğretim yılı içinde tekrar etmemesi için alınması gerekli önlemlerin açık bir şekilde belirtilip belirtilmediği;

 - İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve uygulamalarla ilgili resimler ile değerlendirme çizelgelerini ihtiva eden bir 'İş Dosyası" tutulup tutulmadığı; bu dosyanın yıl sonu beceri sına­vında değerlendirilip değerlendirilmediği;

 - 3308 sayılı Kanun uyarınca, okul çevre, okuliş yer ilişkilerinde gerekli düzen­lemenin yapılarak sürekliliğin sağlanıp sağlanmadığı;

 - İşletmelerde sözleşme şartlarına uygun meslek eğitimi yapılıp yapılmadığı; koordinatör öğretmenlerin okul ile işletme arasında koordinasyonu sağlayıp sağlamadıkları, varsa aksaklıkların giderilip giderilmediği;

 - Öğretim programlarının asgarî % 80'i oranında meslek eğitimi yaptırılmayan işletmelerdeki öğrenciler için işlenmeyen konuların tespit edilerek Telâfi Programının uygulanıp uygulanmadığı;

 - Öğretim alanında, bilim ve teknolojideki gelişmeler takip edilerek, okulun amaçları doğrultusunda öğretime aktarılması ve öğrencilerin meslekî konularda çevre ile ilişki kurmalarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılıp yapılmadığı;

 - İşletmelerde beceri eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin yetiştirilmeleri hu­susunda işletmelerle iş birliği yapılıp yapılmadığı;

 - Çevrenin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, yetişkinlere yönelik meslek kurs­larının düzenlenip düzenlenmediği;

IV. EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 A. Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu Çalışmaları

 - Disiplin kurulunun usulüne göre teşkil edilip edilmediği; ferdî toplantılar yapıla­rak bu toplantılarda, yönetmeliğin de sıralanan hususların da görüşülüp görüşülmediği;

 - Öğrenci disiplin olaylarının disiplin kuruluna usulünce yansıtılıp yansıtılmadığını; alınan kararlar ve verilen cezaların işlenen suçlara uygun olup olmadığı

- Uygulanan ödül ve cezaların öğrenci dosyalarına işlenip işlenmediği; velilere tebliğ edilip edilmediği;

- İlgili defterlerin işlenmesi ve dosyaların tutulması hususlarının düzenli şekilde yapılıp yapılmadığı;

 - Dönem sonu ek ders kesiminde öğretmenler kuruluna sunulmak üzere gerekli raporların hazırlanıp hazırlanmadığı

- Onur kurulunun kuruluş ve çalışmalarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı;

 - Öğrencilerin kılık, kıyafet ve davranışları ile okulun genel disiplin durumunun istenen düzeyde bulunup bulunmadığı;

 B. Rehberlik ve Eğitici Kol Çalışmaları

 - Öğretim yılı başında, yıl içerisinde sürdürülecek rehberlik ve eğitici kol çalışmaları ile ilgili olarak, okul ve çevre imkânları da göz önünde bulundurulmak suretiyle bir genel plânlama yapılıp yapılmadığ ve uygulamaların bu plânlama doğrultusunda sürdürülüp sürdürülmediği;

- Rehberlik hizmetleri Okul Yürütme Kurulunun oluşturulup oluşturulmadığı ve bu kurulun öngörülen toplantıları yapıp yapmadığı, kurul ile sınıf öğretmenleri arasında uyumlu bir çalışma ortamı sağlanıp sağlanmadığı;

 - Öğrenci tanıma tekniklerinin uygulanması, problem tespiti ve bunların gideril­mesi ile ilgili yeterli çalışmanın yapılıp yapılmadığı; bu çalışmalar değerlendirilerek belirlenen sonuçların öğrenci kişisel dosyalarına eksiksiz şekilde işlenip işlenmediği;

- Rehberlik çalışmaları ile ilgili olarak yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanıp hazır­lanmadığı;

 - Kurulmaları zorunlu olan Kızılay, Yeşilay, Kooperatifçilik, Sivil Savunma, Vakıf, Spor Kolu vb. kolların kurularak etkinliklerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

 - Eğitici kollarla ilgili yıllık çalışma programlarının ve yönetmeliği olmayan kollar için iç yönetmeliklerinin hazırlanması, programda öngörülen etkinliklerin gerçekleştirilmesi, faaliyet sonuçları ile ilgili rapor hazırlanmasında öğrencilerin yeterince etkin olup olmadıkları;

 - Kültürel etkinlikler çerçevesinde öğrencilere, millî, manevî ve kültürel değer­lerimize bağlı kalmak, millî birlik bilinci ve Türk olmanın gururunu duyma, vatan, millet ve bay­rak sevgisi gibi hasletlerin kazandırılıp kazandırılmadığı;

 - Atatürk Haftası ile diğer anma günleri ve törenlerle ilgili etkinliklerin yeterli dü­zeyde bulunup bulunmadığı; bu çalışmalara ilişkin dokümanların düzenli bir şekilde dosyala­nıp dosyalandığı;

- Bayrak törenlerinin, Türk Bayrağı Tüzüğü ve Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği'nde öngörülen şekilde yapılıp yapılmadığı;

 C. Diğer Faaliyetler

 - Öğrenci ve öğretmen nöbet işlerinin okulun bünyesine uygun şekilde yürü­tülmesi suretiyle, kayıtlarının tutularak varsa aksamaların giderilmesi yönünde çalışma yapılıp yapılmadığı;

 - Okul-Aile Birliği ve Koruma Derneğinin kurulup kurulmadığı; eğitime olumlu katkılarının olup olmadığı; gerekli defter ve kayıtların usulünce tutulup tutulmadığı;

V. ÖĞRETMENLER KURULUNUN ÇALIŞMALARI

 - Toplantıların, önceden belirlenen ve öğretmenlere duyurulan bir gündem dahilinde yapılıp yapılmadığı;

- Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili uygulama sonuçlarının değerlendirilip değerlendirilmediği;

 - Toplantılarda, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve okulun kuruluş amacına uygun çalışmalar yapılarak kararların alınıp alınmadığı;

- Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve derse geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ile ilgili olarak gerekli görüşmelerin yapılıp yapılmadığı;

 - Okulun araç-gereç ve diğer imkânlarının çevre imkânları ile bütünleştirilmesi ve bunların öğretime kanalize edilmesi yönünde görüşmeler yapılarak gerekli kararlara yer veri­lip verilmediği;

- Okul eşyası ile ders araç-gerecinin, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması, öğrencilere de bu yönde iyi alışkanlıklar kazandırılması yönünde görüşmeler yapılıp yapıl­madığı;

 - Eğitim-öğretim ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerin belirtilmesi suretiyle açıklamalarda bulunulup bulunulmadığı;

 - Okulun özelliğine göre komisyon ve kurullara gerekli seçimlerin yapılıp yapılma­dığı;

 - Derslere göre öğrenci başarı durumunun ayrı ayrı belirlenmesi suretiyle başarıyı olumsuz yönde etkileyen nedenler ve giderilme çareleri üzerinde durularak gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı;

hususlarda denetimlerini sürdürürler.  


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı