foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

meblogo

MEB

İlkokullarda yetiştirme programi yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İlkokullarda Yetiştirme 

Programının düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam                                              

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, ilkokulların 3 üncü ve 4 üncü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programın düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü,

ç) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

Okul müdürü: Programın uygulanacağı ilkokul müdürünü,

Öğrenci: İlkokullarda yetiştirme programı kapsamına alınan öğrenciyi,

Öğrenci belirleme aracı (ÖBA): İlkokullarda yetiştirme programına alınacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla kullanılan aracı,

Öğrenci değerlendirme aracı (ÖDA): İlkokullarda yetiştirme programındaki öğrencilerin kazanımlara erişme düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan aracı,

ğ) Öğretmen: İlkokullarda yetiştirme programında görevlendirilen sınıf öğretmenini,

Rehberlik öğretmeni: Eğitim kurumlarındaki rehberlik servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik hizmetlerini yürüten personeli,

ı) İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP): İlkokulların 3 üncü ve 4 üncü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve bu program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programı,

İlkokullarda yetiştirme programı il ve ilçe komisyonu: İlkokullarda düzenlenecek yetiştirme programının yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçede oluşturulan komisyonu,


İlkokullarda yetiştirme programı okul komisyonu: İlkokullarda düzenlenecek yetiştirme programının planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla okulda oluşturulan komisyonu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaçlar ve İlkeler

Amaçlar

MADDE 5 – (1) İlkokullarda yetiştirme programının amaçları şunlardır:

Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,

Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak,

Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek, ç) Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek,

Programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,

Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

İlkeler

MADDE 6 -(1) İlkokullarda Yetiştirme Programının ilkeleri şunlardır:

İYEP’e dâhil olan öğrenciler belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa alınır.

Öğrenciler için bulunduğu okullarda yetiştirme programının uygulanması esastır.

Öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır. ç) Öğrencilere psikososyal destek sağlanır.

Öğrencilerin, program süresince devamları sağlanır.

Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar, Görevler ve Uygulama Süreci

İlkokullarda Yetiştirme Programı okul komisyonu

MADDE 7 – (1) İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar. Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur.

(2) Komisyonun görevleri

Ekim ayının 3 üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar.

Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar.

Programda görev alacak öğretmenleri belirler. ç) Programın uygulanmasını sağlar.


Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde değerlendirme raporu düzenleyerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.

İlkokullarda Yetiştirme Programı il ve ilçe komisyonu

MADDE 8- (1) İYEP, illerde temel eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ilçelerde ise temel eğitimden sorumlu şube müdürü başkanlığında oluşturulur. Komisyonda ayrıca iki ilkokul müdürü ve bir sınıf öğretmeni ile bir rehberlik öğretmeni yer alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır. İl ve İlçe Komisyonu eylül ayının son haftasına kadar oluşturulur.

(2) Komisyonun görevleri

İl ve ilçedeki İYEP’e alınacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

İYEP kapsamında okullarda yapılan planlama ile ilgili iş ve işlemleri takip eder.

İYEP ile ilgili itirazları karara bağlar.

ç) Okullardan gelen raporları inceler ve Bakanlığa sunulmak üzere, her il ve ilçe kendi raporunu oluşturarak bir üst makama haziran ayının son haftasına kadar gönderir.

Komisyonların toplanması

MADDE 9 - (1) Komisyonlar, ekim ayının son haftası, ikinci dönem başında ve program bitimini takip eden ilk hafta toplanır. Ayrıca başkanın gerekli gördüğü zamanlarda da komisyon toplanabilir.

Öğretmenin görevleri

MADDE 10- (1) Öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencilere ÖBA’yı uygular ve öğrenci cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

Herhangi bir sebeple ÖBA uygulanmamış öğrencilere ÖBA uygular.

İYEP’te görev alan öğretmenler aşağıdaki işlemleri yaparlar:

Okutacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlar, okul müdürüne imzalatır ve uygular.

Öğrencilerin programa devam durumunu takip eder ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

Yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

ç) İYEP Sınıf Ders Defterini zamanında doldurur ve imzalar.

Programın uygulanmasının her aşamasında psikososyal destek hizmetlerini yürütür ve gerektiğinde varsa okul rehberlik öğretmeni ile işbirliği yapar.

Programın uygulanmasının her aşamasında veli ile sürekli iş birliği yapar.

Öğrencilerin yetiştirme programına istekli olarak devamlarını sağlamak için sosyal etkinlikler düzenleyebilir.

Okul yönetiminin görevleri

MADDE 11–(1) Okul müdürü, İYEP’in amaç ve ilkeleri doğrultusunda etkili, sağlıklı ve verimli bir şekilde uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

Okulda İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

İYEP Okul Komisyonunca oluşturulan İYEP gruplarında yer alacak öğrencileri ve bu gruplar için görevlendirilen öğretmenleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülüne tanımlar.

Komisyon tarafından belirlenen öğretmenlerin isim listelerini, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunar.


Programa alınacak öğrenci gruplarını ve haftalık çalışma çizelgesini onaylanmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunar.

Programda görev alacak öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda sınıf öğretmenlerinin görevlendirilmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne talepte bulunur.

Üçüncü modül hariç olmak üzere, bulunduğu modülün kazanımlarına ulaşan öğrencileri bir üst modüle tanımlar.

Okul komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme raporunu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

İlkokullarda Yetiştirme Programı uygulama süreci

MADDE 12-(1) Bakanlık tarafından hazırlanan ÖBA, ekim ayının 3 üncü haftasında öğrencilere uygulanır.

ÖBA sonuçları öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne 2 iş günü içerisinde girilir. İYEP’e alınacak öğrenciler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi tarafından belirlenir.

Program kasım ayının ilk haftasında başlar.

Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanır.

Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemez.

İYEP’in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri de görev alabilir.

Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulması esastır, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Ancak bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilir.

İYEP’e alınacak öğrencilerin velilerinden veli izin muvafakatnamesi alınır.

Sınıf öğretmeni tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verilir. Diğer öğrenciler için programın uygulanmasına devam edilir.

Bakanlık tarafından hazırlanan ÖDA en geç nisan ayının son haftasına kadar uygulanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 13- (1) Yetiştirme programına katılan öğrencilerin devamları sağlanır.

Öğrencilerin devam takibi öğretmen tarafından yapılır ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenir.

Devamsızlık yapan öğrencilerin durumu öğrenci velisine ivedilikle bildirilir ve devamının sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlkokullarda Yetiştirme Programında tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 14-(1) İYEP’in uygulandığı okullarda aşağıdaki defter, dosya ve formlar tutulur.

Sınıf ders defteri ve yoklama defteri


Modül planları dosyası

Psikososyal Destek Öğrenci Bilgi Formu ç) İYEP yazışma dosyası

Sorumluluk

MADDE 15- (1) Bu yönerge hükümleri çerçevesinde İYEP’te görevlendirilen her kademedeki personel, görevlerini eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 16- (1) Yetiştirme programı uygulanan ilkokullar, denetim yetkisi bulunan görevliler tarafından uygun görülen zamanlarda eğitim öğretim yılında en az bir defa denetlenir.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuatın hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin onayı tarihinden itibaren 10/7/2008 tarihli ve 149 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- İYEP, 4 üncü sınıf öğrencileri için bu yönergenin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıf öğrencileri için ise bu yönergenin yayımı tarihinden itibaren her öğretim yılında uygulanacaktır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için