foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

 

Afganistan

image001

Ülkenin resmi adı: Afganistan İslam Devleti

Yönetim Biçimi: İslam Cumhuriyeti

Başkent: Kabil

Yüzölçümü:652,225 km2 (%12 tarım alanı,%46 otlak alanı,%3 Ormanlık)

En yüksek Yer: Tiriç Mir (7699 m)

En önemli akarsuyu: Hilmend

Coğrafi Konumu: Kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kuzey Doğuda Çin doğu ve güneyde Pakistan, Batıda İran yer alır.

Coğrafi koordinatları: 33’ 00’’ Kuzey, 65’ 00’’ Doğu

Saat Dilimi:(GMT)+4,5 Saat

Nüfusu:25,500.000 Afganlar, Özbekler, Tacikler, Hazarlar

Para birimi: Afa (1 Afgani)

Kişi Başına Milli  Gelir ($): 295 (2006)

GSYİH ( milyar $) (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) (Milyon $) : 7,330  (2006 )

Önemli Kentler: Kabil, Herat, Kandehar, Kunduz

Telefon kodu:+93

Resmi dili: Peştu (%35), Afgan Farsçası (%50)

Din: İslam

İklim: Karasal iklim; kışlar soğuk, yazlar sıcak

Havaalanları: Herat, Kandahar, Mezar-ı Şerif ve Celalaabat’da da havaalanları bulunmaktadır.


 

 

Arabistan

image003

 

Suudi Arabistan Krallığı

Başkenti: Riyad

Yüzölçümü: 2.149.690 km2 (%39 otlak alan, büyük kısmı çöl)

Para birimi: Riyal

Kişi Başına Milli Gelir:13.917 $ (2011) tahmini

Saat dilimi: GMT +3saat

Alan kodları: 966

Din: İslam

Coğrafi Konumu: Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir. Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğuda Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrilidir.

Önemli Kentler: Cidde, Mekke, Taif, Medine, Damman, Hofuf

Yönetim Şekli: Suudi Arabistan, şeriat yasalarının anayasa olarak kabul edildiği bir krallıktır. Hem yürütme gücünü, hem yasama gücünü elinde tutan kral, bakanlar kurulunu kendi atar ve kararlarını veto etme hakkına sahiptir. Yönetimle ilgili önemli kararların aşağı yukarı tümü, Suudi ailesi tarafından alınır. Siyasal parti de, yasama organı da bulunmamakla birlikte, her yurttaş "meclis" diye adlandırılan düzenli dinleme oturumlarına doğrudan başvurarak krala şikâyetlerini iletebilir, yardımını isteyebilir.

Resmi dil: Arapça ve çeşitli lehçeleri, bütün nüfus tarafından konuşulur. Nüfusun %97'si Müslüman'dır.

Suudi Arabistanlıların büyük bölümünü, yerli kabilelerin soyundan gelen Araplar oluşturmaktadır. Basra Körfezi kıyısında bir İranlı azınlık topluluğu yaşar. Yabancı işçilerin sayısında son yıllarda büyük bir azalma olmakla birlikte, ekonomi yabancı işgücüne bağımlı durumdadır.

1936'da petrol bulunmasına kadar ekonomisi Mekke ve Medine'yi ziyarete gelen hacılara ve hurma ihracatına bağımlı olan Suudi Arabistan'ın, bu gelirleri günümüzde de sürmekle birlikte, ekonomisinin temeli petrole dayanır. Hükümet, petrolden elde edilen gelirleri, Suudi Arabistan'ı çok çeşitli bir sanayi ülkesine dönüştürmek için gerekli alt yapıyı yaratmak için kullanmıştır.

En yüksek yer: Asir dağları (3139 m),İbrahim dağı (2500 m)

İdari bölünüş: 5 idari bölüm


 

 

Azerbaycan

image005

Başkent: Bakü

Para birimi: Manat

Nüfusu: 8,9 milyon (Azeri Türkleri, Rus, Ermeni)

Nüfus Yoğunluğu : 99,3 kişi / km2

Yüzölçümü: 86.600 km2

GSYİH (milyon $) : 57.087

Kişi Başına düşen milli gelir:5448 Dolar

Saat Dilimi: GMT +3 Saat

Alan kodları: 994

Başlıca şehirleri: Bakü (2.039.700), Gence(313.000),Sumgayt(310.000),Mingaçevir ( 96.000)

En yüksek yer: Bazardyüzyü (4466)

Akarsuları: Kura

Dini: İslam (Şii ve Sünni)

Dili: Azeri Türkçesi, Rusça

Coğrafi konumu: Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası üzerinde, Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar arasında yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ile Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti (390 km), güneyinde İran İslam Cumhuriyeti (756 km), batısında Ermenistan (1.007 km) ve Türkiye Cumhuriyeti (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 11 km uzunluğunda ortak sınırı bulunmaktadır), doğusunda ise Hazar Denizi (713 km) yer almaktadır.

86.600 km2’lik toplam araziye (%11,5 orman, %1,6 su havzası, %50 tarıma elverişli topraklardır ki, bunun %27’si otlaklar ve %36,9 diğer topraklardır) sahip olan Azerbaycan 44-52 doğu meridyenleri ve 38-42 kuzey paralelleri üzerinde yerleşmektedir. Bakü’den Kuzey Kutba olan mesafe 5.550 km ve Ekvatora olan mesafe ise 4.440 km’dir. Dünyada en büyük göl olan Hazar Denizi 400.000 km2 büyüklüğünde olup, en derin yeri 1.025 metredir.

Yaklaşık arazi yapısının %50’si dağlık olan bölgede deniz seviyesinden 3.000 metreye kadar yüksek olan sahalar ve %1’ini ise 3.000 metreden yüksek olan sahalar kaplamaktadır. Azerbaycan’ın ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 657 metredir. Dağlık arazi Büyük Kafkas, Küçük Kafkas ve Talış Dağlarından oluşur. Kür-Aras ovası en büyük düzlüktür. En düşük rakım (Hazar Denizi) -28 m ve en yüksek nokta (Bazardüzü Dağı) +4.466 m’dir.

Siyasi ve İdari Yapı :Azerbaycan Parlamentosu, 31 Ağustos 1991’de, ülkenin bağımsızlığını ilan etmiştir. 18 Ekim 1991 tarihinde de Meclis Bağımsızlık kanununu kabul etmiştir. Ülke, 12/11/1995 tarihine kadar 1991’de Azerbaycan Yüksek Sovyeti tarafından kabul edilen, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının yeniden ihdas edilmesine dair kanunun verdiği yetkiyle idare edilmiştir.

Dolayısıyla hâlihazırda Azerbaycan, 12 Kasım 1995 tarihinde halkoyuna sunularak, %91,9 evet oyu ile kabul edilen yeni Anayasa ile idare edilmektedir. Anayasaya göre ülkenin yönetim biçimi cumhuriyet’tir. Başkanlık sisteminin egemen olduğu ülkede, Cumhurbaşkanı seçimi beş yılda bir yapılmaktadır.

Azerbaycan Milli Meclisi, 125 Milletvekilinden oluşmaktadır. Bunların 25’i siyasi partilerden, 100’ü ise bağımsız olarak seçilmiştir. Ülkede 30’un üzerinde irili ufaklı siyasi parti faaliyet göstermektedir.

Bugün mevcut olan müstakil ve bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, 12 Kasım 1995 tarihinde referandum yolu ile kabul edilmiş olan Anayasa ile idare edilmektedir. Bu Anayasa’ya göre, Azerbaycan devleti demokratik, hukuka dayalı, laik, üniter bir cumhuriyettir. Kuvvetler ayrılığı prensibi Anayasa tarafından benimsenmiştir. Yasama yetkisi 125 milletvekilinden oluşan ve 5 yılda bir yenilenen Milli Meclis’e, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ve yargı yetkisi de Mahkemelere bırakılmıştır.

Milli Meclis, kanun kabul etmekle görevlendirilmiştir. Denetim yetkisi sınırlıdır. Toplantı zamanı ve süresi Anayasada belirlenmiştir. Hükümete güvenoyu vermek veya vermemek şeklinde olan parlamenter yetki, Azerbaycan Anayasasında sınırlı hale getirilmiş ve Milli Meclisin hükümete güvenoyu vermemesi halinde, aynı heyete hükümetin teşekkül ettirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanına tanınmıştır.

Cumhurbaşkanı, hem devletin ve hemde icranın başıdır. Kanunlardan sonra Bakanlar Kurulu Kararlarından önce gelen ve “Ferman” adı verilen hukuki kararlar alma yetkisi vardır. “Ferman” denen hukuki kararlar, kanun gücünde olup, icrai hüviyete sahiptir. Bu yönü ile Cumhurbaşkanı yasama yetkisiyle de teçhiz edilmiştir.

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanını 5 yıllık süre için halk seçmektedir. Hiç kimse ikiden fazla Cumhurbaşkanı seçilemez şartı, 18.03.2009 tarihinde yapılan Referandumda kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanı hem devletin, hem de yürütmenin başıdır. Her türlü idari karar almak ve devlet teşkilatına şekil ve yön vermek yetkisine sahiptir. Başbakanı, Bakanları ve diğer devlet görevlilerini atamak ve görevden almak yetkisi vardır. Anayasaya göre, Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nın yüksek icra organı olup, ona tabidir ve aynı zamanda da ona karşı sorumludur. Başbakanın ve Bakanların Milli Meclis üyesi olma şartı aranmamıştır.

Anayasada devletin egemenliğinin yegâne kaynağının halk olduğu vurgulanmıştır. Anayasa, halk ve özgürlüklerin tespit ve düzenlenmesi açısından çağdaş bir Anayasadır.

İklim: Dünyadaki 11 iklim çeşidinin dokuzuna sahip olan Azerbaycan’ın iklimini Büyük Kafkas dağlarının kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri, Küçük Kafkas dağlarının güneyden gelen sıcak tropik hava akımları ve Hazar Denizi etkilemektedir.

Azerbaycan dünyanın çok değişik iklim tiplerine sahip ülkelerden biridir. Doğu ve orta kısımları alçak ve düzlük olduğu için, kışları ılık, yazları çok sıcak geçer. Güney doğu kısmı ise nemli subtropikal iklime sahiptir. Bölgeye düşen yıllık yağış miktarı 1.200–1.400 mm.dir. Diğer bölgeler ise, kurak ve yarı kurak görünüme sahiptir. Tarımsal faaliyetlerin çoğu Kür ve Aras nehirleri civarında yapılmaktadır.


 

 

 

Bahreyn

image007

Resmi Adı: Bahreyn Krallığı

Yüzölçümü: 718 km2

Nüfusu: 1.046.814 (529.446 Bahreynli) Nüfusun 3'te biri Bahreyn'e çalışmak üzere gelen göçmen ve yabancılardan oluşmaktadır. Bunlar genelde İran ve Güneydoğu Asya ülkelerden gelen kişilerdir.

Yönetim Şekli: Meşruti Monarşi

Para Birimi: Bahreyn Dinarı (BD)

Nominal GSYİH ( milyon ABD $ ) : 24.570

Kişibaşı GSYİH( ABD $, satın alma gücü paritesi):25.502

Coğrafi Konumu: Güneybatı Asya da yer alan Asya ülkesi. Basra Körfezinde  Suudi Arabistan ve Katar kıyıları önünde takımadalardan oluşan devlet. Arapçada ‘iki deniz’ anlamına gelen Bahreyn, Basra Körfezinin batısında irili ufaklı 33 adadan oluşan bir takımada ülkesi olup, Suudi Arabistan’a 24, Katar’a 45 km uzaklıktadır.

 

Toplam yüzölçümü 718 km2 olan Bahreyn’i oluşturan en büyük ada, ülkeye adını veren ve 13-25 km genişliğinde, 50 km uzunluğunda olan Al-Bahrain olup; 565,7 km2'dir. Başkent Manama da bu adadadır. 6 km genişliğindeki Muharraq adası ikinci büyük adadır. Diğer adaların çok azında yerleşim bulunmakta olup adalar deniz üzerinden inşa edilen karayolu ve köprülerle birbirine bağlanmıştır.

Bağımsızlık tarihi:15 Ağustos 1971 (İngiltere’den)

Saat Dilimi: GMT +3 Saat

Alan kodları: 973

Yüzölçümü: Yüzölçümü 691 Km2 (Bahreyn Adası 565,7 km2) %3 tarım alanı.%7 ortak alan

En yüksek yeri: Duhan Dağı

Nüfusu:1.261.835 (2010 tahmini) Araplar ve Hintler Müslüman 81.2%, Hıristiyan 9%, Diğer 9.8%

Dili: Arapça (Resmi),İngilizce

Din: İslam (Şii ve Sünniler)

Başkent: Manama

Önemli kentler: El Muharrak

İdari Yapı:7 Bölge


 

 

Birleşik Arap Emirlikleri

image009

Birleşik Arap Emirlikleri

Başkenti : Abu Dhabi

Yüzölçümü : 83 600 km 2 , Adalar hariç yüzölçümü 77 700km 2 , Topraklarının %97’si çöldür.

Nüfusu: 4,1 Milyon (2005 yılı nüfus sayımı ön sonuçlarına göre, geçici olarak ülke dışında bulunan 335 615 kişi dahil) Abu Dhabi (1 292 119), Dubai (1 200 309), Sharjah (724 859),Ras AlKhaima (197 571), Ajman (189 849), Fujairah (118 617),Umm alQaiwain (45 756).

Yönetimi şekli: BAE, yedi emirliğin (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras'AlKhaimah,Fujairah, Umm AlQaiwain,Ajman) birleşmesiyle meydana gelen bağımsız bir federasyon tarafından yönetilmektedir. Bütün emirlikleri temsil eden Federal Meclis, 40 üyeden oluşmaktadır.

Dili : Resmi dili Arapça olup; bazı bölgelerde Farsça, İngilizce, Hindi ve Urduca da konuşulmaktadır.

Para Birimi : BAE Dirhemi (Dh)=100 fils. Dirhem, ABD Doları’na endekslidir. (1 ABD $ = 3,671 Dh)

Coğrafi konumu:

İklim: Nüfusun yoğun olduğu kıyı bölgesinde yazları (MayısEkim) çok sıcak ve nemli hava hakim olup, sıcaklık 46 C derecenin üzerine çıkmakta ve nem oranı % 100'e ulaşmaktadır. Kışın (AralıkMart) ise ılıman bir iklim görülmekte ve sıcaklık 14–23 C arasında kalmaktadır. İç kısımlarda çöl iklimi hüküm sürmekte, kışları soğuk, yazları ise sıcak ve kuru bir hava görülmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 42 mm civarındadır. Ras AlKhaimah'ta iklim daha ılıman ve yıllık ortalama yağış oranı 150 mm'nin üzerindedir.

Zaman Dilimi : GMT’den 4 saat ileridedir.

Telefon kodu : 971

Resmi Tatiller : (2008) 1 Ocak (Yılbaşı); 10 Ocak (İslami Yılbaşı); 20 Mart (Hz. Muhammed’in Doğumu); 6 Ağustos (Yalnızca Abu Dhabi’de;Şeyh Zayed’in yönetime geçmesi); 24 Ekim (Ramazan Bayramı); 2 Aralık (BAE Milli Günü); 9 Aralık (Kurban Bayramı).


 

image011

Bangladeş

 

Bangladeş

Resmi Adı : Bangladeş Halk Cumhuriyeti

Yönetim Şekli: Parlamenter sistem

Başkent: Dakka

Nüfusu:148.692.131 (2010 tahmini) Bengaller

Nüfus Yoğunluğu: 1118 kişi/ km2 (2005)

Yüzölçümü:143.999 km2 (%62 tarım alanı,%4 otlak alan,%15 ormanlık alan)

Coğrafi konumu: Güney Asya Ülkesi. Batı Kuzey ve Doğudan Hindistan, Güneydoğudan Birmanya, Güneyde Bengal Körfezi yeralır.

En yüksek yer: Çittagong Doruğu (1200 m)

Saat Dilimi: GMT +6 Saat

Telefon Kodu: 880

GSYİH ( Milyar ABD $) (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) : 56,7 (2004)

GSYİH ( Milyar ABD $) (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) : 378,8 (2004)

Akarsu ve Göller: Brahmaputra, Jamuha, Ganj

Dili: Bengalce

Din: Nüfusun % 83.’ünü Müslümanlar, % 16’sını Hindular oluşturur. Geri kalanlar ise Budist, Hıristiyan ve diğer kabile dinlerine mensuptur.

İdari Yapısı:21 yönetim birimli 4 bölge

Önemli Kentler: Çittagong, Kulna, RajshahiMymensingh

İklimi: Bangladeş’te yağmur taşıyan rüzgârları, aşırı olmayan sıcaklığı ve fazlasıyla nemli havasıyla tipik muson iklimi özellikleri görülür. Genelde Nisan’dan
Eylül’e değin süren yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar 33 derece ile 36 derece arasında değişir.
Bangladeş’in pek çok yerinde Nisan en sıcak, Ocak ise en soğuk aydır. Kış mevsimi Ekim’den Mart’a değin sürer.


 

 

image013

Ülke adı: Belarus Cumhuriyeti

 

Yönetim biçimi: Cumhuriyet

Başkent: Minsk

Yüzölçümü:207.600 km2

Coğrafi konumu: Doğu Avrupa sınırları: Batısında Polonya, Kuzeyinde Lituanya ve Letonya, Doğusunda Rusya Federasyonu, Güneyinde Ukrayna yeralır.

İdari bölümler: 6 Bölge (Brest, Homyel, , Hrodna, Mahilyow, Minsk, Vitsyebsk ) ve 1 Belediye(Horad Minsk)

Nüfus: 9,685,768

Alan kodu: 375

Dil: Rusça, Belarusça, diğer

Din: Ortodoks Hıristiyan %80, Katolik Hıristiyan %14, Protestan Hıristiyan %2, Musevi ve diğerleri %4. Müslümanlar: 30 bin kişi

Parası: Belarus Rublesi

Üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar: BM, BDT, Belarus-Rusya-Kazakistan Gümrük Birliği, Rusya-Beyaz Rusya Birlik Devleti, EURASEC (Avrasya Ekonomik Topluluğu), OSCE, Bağlantısızlar Topluluğu (Non-Alligned Movement)

Okuma Yazma Oranı (%): 99,6

GSYİH: 120.7 milyar Dolar (2009)


image016

 

Burma

 

Resmi Adı: Myanmar Birligi

Yönetim Biçimi: “Devlet Barıs ve Kalkınma Konseyi” adlı askeri cunta.

Bağımsızlık günü: 4 Ocak 1948 (İngiltere'den ayrıldı)

Milli bayram: Bagımsızlık günü, 4 Ocak (1948)

Başkenti: Yangon (Rangoon)

Yüzölçümü: 678.500 km²  Ormanlar (%49), ekilebilir arazi (%16), Otlak-meralar (%1)

Nüfusu: 47,382,633 (2006 Temmuz.)  Burman (%68), Shan (%9), Karen (%7), Rakhine %4,Çin %3, Mon %2, Hindistanlı %2, diğer %5

Nüfus Artısı: % 0.81 (2006)

Okur-Yazar Oranı: % 88.3 (2002)

Din: Budizm (%89), Hıristiyanlık (%4), İslam (%4)

Resmi Dili: Burma Dili  resmi dil, İngilizce

Para Birimi: Kyat (MMK)  1 $ = 1.280 Kyat (Mart 2006)

Kisi Basına Düsen Milli Gelir: 1.800 $ (2006)

Coğrafi konumu: 22 00 Kuzey, 98 00 Doğu, Güneydoğu Asya Sınırları: Kuzey Batıda Bangladeş ve Hindistan, Kuzey doğuda Çin, Doğu ve Güneydoğuda Laos ve Tayland Güneydoğu ve Güney Batıda Bengal körfezi yeralır.

Önemli kentler: Mandalay,Mulmein,Pegu,Bassein,Sittwe (Akyab)

İklim: Tropikal muson iklimi

Doğal kaynakları: Petrol, kereste, kalay, antimon, çinko, bakır, tungsten, kurşun, kömür, mermer, kireçtaşı, değerli taşlar, doğal gaz,hidro enerji

Saat dilimi : +6,5 Saat

Alan kodu: 95

En yüksek yerleri: Khakabo Razi (5885 m),Viktorya dağı (3053 m )

Akarsuları: İravadi,Çindvin,Saluen

İdari bölünüş: 7 Devlet ,7 İl

 


 

Çin Halk Cumhuriyeti

image017

Başkent: Pekin

Yönetim Şekli: Komünist tek parti yönetimi

Nüfusu:1.370.000.000

Nufus yapısı: Nüfusun %91,6’sı Han kökenli Çinliler %16,7’sini ise aralarında Uygurların da bulunduğu diğer azınlıklar oluşturmaktadır. Ailelerin tek çocuk sahibi olmaları teşvik edilmektedir.

Yüzölçümü:9.736.780 Km2 (%10 tarım alanı,%30 otlak alan,%15 ormanlık ve bozkır)

Önemli Kentleri: Şanghay (15,6 milyon), Pekin (13,1 milyon), Guangzhou (11 milyon), Shenzen (8,5 milyon), Dongguan (6,5 milyon), Tianjin (5,2 milyon)

Para Birimi: Yuan..1 ABD $ = 6,40 Yuan

GSYİH (milyar ABD $): 5,627 (2010)

Kişi başına düşen milli gelir: 4.394 $ (2011 tahmini)

Saat Dilimi: GMT +5 ile 9 Saat

Telefon kodu:+86

Coğrafi konumu: Çin Asya kıtasının doğusunda yer almaktadır. Doğuda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti; güneydoğuda Makao; güneyde Laos, Birmanya, Vietnam, Hindistan, Bhutan, Nepal; batıda Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan; kuzeyde Moğolistan Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ile komşudur. Çin’in toplam kara sınırları uzunluğu 20 000 km’den fazladır.

Çin’in doğusunda Doğu Çin Denizi ve güneydoğusunda Güney Çin Denizi yer almaktadır. Çin anakarasının toplam sahil uzunluğu 18 000 km’den fazladır.

Akarsular:Yang-Çe,Hoang Ho,Sikyang

İdari Yapı:21 İl,5 Özerk bölge,3 İl Valiliği.

ÇHC 1949 yılından bu yana Çin Komünist Partisi tarafından yönetilmektedir. 7 üyeden oluşan, Başkanlığını ve Genel Sekreterliğini Hu Jintao’nun yaptığı Polit Büro Daimi Komitesi ülkedeki en yüksek yönetim organıdır. Hu Jintao aynı zamanda Devlet Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Siyasi Yapı:

Çin’in 5000 yıla kadar uzanan köklü bir tarihi geçmişi vardır. Çin uygarlığı tarih boyunca gözle görünür bir devamlılık sergilemiştir. Bu bölgede, bir imparator etrafında bilinen en büyük siyasi birleşme M.Ö. 221 yılında Qin Hanedanı imparator Qin Shi Huang Di zamanında gerçekleşmiştir.

Tarih boyunca pek çok birleşme, bölünme ve hanedan çatışmalarına sahne olan Çin’de imparatorluk sistemi 1911’de sona ermiştir. 1911- 1949 dönemini içine alan siyasi güç çatışmaları, Mao Zetung’un 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etmesi ile son bulmuştur. 1949-1976 döneminde ülkede Mao Zetung’un mutlak siyasi hakimiyeti ekonomik ve sosyal gelişmelerde etkili olmuştur.

Mao 1976 yılında ölmüştür. Mao’ölümünden sonra rejim devam etse bile kısmen de olsa bazı değişiklikler ve dışa açılma küçükte olsa özle sektör yatırımları oluşmaya başlamıştır. Katı komünizm uygulamaları yerini daha serbest uygulamalara bırakmıştır. Bu çerçevede 1992 yılında Çin Komünist Partisi’nin 14. Ulusal Kongresi’nde ülkede “Sosyalist Piyasa Ekonomisi” tesis edilmesi kabul edilmiştir.

Dil:Çince

Din:Çin  etkilerinin ağırlıkta olduğu Budizm(Konfiçyus ve Taoizm etkisi).Ateist (Resmi), Taoist-Budist, Hristiyan %3-4, Müslüman %1-2

En yüksek Yerleri:Uluğ Muz Dağı(7723m),Kungur Dağı (7719m)

Ülkenin batı ve doğu kesimleri birbirinden çok farklı yapıdadır.Batı kesiminde Himalaya ve Kuen -Luen sıradağları ile yer yer göllerle parçalanmış yüksek Tibet yaylaları yeralır.Kuzey Batı da Altay ,Tienşan,Nanşan sıradağları ,Kuzey doğuda Moğolistan Platosu bulunur.Ülkenin batısında sıcaklık farkları büyüktür ve bu bölgeler çok az yağış alır.Taklamakan,Çungari,Gobi Çölleri bu bölgededir.Doğu kesimi ise alüvyonlu ovalar ve tepelerle kaplıdır.Bütün ırmaklar çin Denizine akar.

Kuzeyde hüküm süren kışları soğuk yazları yağışlı kara iklimi nedeniyle ,kayın ,meşe,karaçam ormanları çoktur.Ülkenin geri kalan kesimleri muson ikliminin etkisindedir.Güneey doğru inildikçe sıcaklık ve nem artar.

Bitki örtüsü tropik ve ılıman Uangho (Sarı Irmak) ve Yangçe Kiang'dır. (Mavi Irmak)

Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir. Nufusun büyük çoğunluğunu Çinliler oluşturur. Daha sonra Tibet, Türk ve diğer azınlıklar gelir. nufusn büyük kesimi köylerde yaşar buna karşın gelişmiş şehirlerde mevcut olup son yıllarda hızlı bir kentleşmeye doğru gitmiştir.

Tarım nüfusun büyük çoğunluğunun uğraşı ve ekonominin temelidir. En önemli tarım ürünleri buğday ve pirinçtir. Ayrıca önemli miktarda mısır, yulaf, Hint darısı, soya, yerfıstığı, çay, pamuk, şeker pancarı ve şeker kamışı üretilir. İpek üretimi de önemli yer tutar. Ayrıca ülke önemli yeraltı kaynaklarına sahiptir.Hopeh,Şensi,Mançurya da önemli miktarda kömür çıkartılır.Petrol üretimi çalışmaları yanında önemli miktarda termik santrallerle ve hidro elektrik santralleri ile elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmektedir.

diğer yeraltı kaynakları arasında tungsten, antimon, manganez ve boksit sayılabilir.Son yıllarda sanayi alanında büyük atılım yapmış olan ülke ucuz iş gücü sayesinde dünyanın üretim merkezi haline gelmiştir.

 


 

 

Ülke Adı: Ermenistan Cumhuriyeti

image019

 

Nüfus: 3.092.072 Ermeniler, Ruslar, Azeriler, Kürtler

Yüzölçümü: 29 743 km²

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Bağımsızlık Tarihi: Sovyetler Birliği’nden 21 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştır.

Başkent: Erivan

Başlıca Şehirler: Vanadzor, Gümrü, Kamo

Resmi Dil: Ermenice, Rusça

Para Birimi: Dram (AMD)

GSYİH: 16.86 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 5 700 $

Coğrafi konumu: Ermenistan açık denizlere doğrudan çıkışı olmayan geneli dağlık kapalı bir kara devletidir. Komşuları ve içinde bulunduğu coğrafya ile birlikte değerlendirildiğinde bölgenin en küçük ülkesidir. Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile olan sınırlarının kapalı olması nedeniyle dış dünya ile bağlantısı sadece Ġran ve Gürcistan üzerinden yapılabilmektedir. Kuzeyde Gürcistan, Doğuda Azerbaycan, Güneyde İran, Batıda Türkiye yeralır.

Saat Dilimi : +3 Saat

Alan kodu: 374

Din: Ermeni Ortodoks kilisesi 


 

 

Resmi Adı: Filipinler Cumhuriyeti

image021

Nüfus: 93.260.798 (2010 tahimini)

Yüzölçümü: 300.179 km2 (7000 den fazla ada:Luzon:108.172 km2,Mindanao 99.311 km2 Samar (31.100 km2,Negros 12.700 km2,Palawan 11.800 km2,Panay 11.500 km2,Mindoro 9.700 km2 ve diğerleri

Başkent: Manila

Alan kodu:63

Para Birimi: Filipin Pezosu (P)

Diller: Filipin dili, İngilizce, Cebuano, Tagalog, Çince

Dinler: Hıristiyan

Başlıca Şehirleri (2007 yılısayımı) milyon :Metropolitan Manila(11.553), Manila (1.661), Quezon City (2.679), Kalookan (1.379),Pasig (617),Tauig City (613),Valenzuela(569)

GSYİH (milyar dolar) :  199,8 (2010)

Kişi Başına GSYİH(satın alma gücü paritesine göre)$:3.487

Önemli Kentler: Luzon Üzerindeki Quezon City,Mindanao üzerindeki Davao,Zamboanga ve Cagayande Oro,Cebu üzerindeki Cebu,Negros üzerindeki Bacolod,Panay üzerindeki Iloilo

Coğrafi Konum: Filipinler 880’inde yerleşim bulunan 7107 ada ve adacıktan oluşmaktadır. Ülkenin kuzeyde Manila’nın da bulunduğu Luzon, orta kesimde Visayas ve güneyinde Mindanao olmak üzere başlıca üç ada grubu bulunmaktadır. Güneydoğ Asya; (Batıda),Güney Çin Denizi ve (doğuda) Büyük Okyanus arasında takımadalar.

İklim: İklim tropikaldir. Sıcaklık 21-32 C arasında değişmektedir. Nemli (Haziran-Ekim) ve Kuru (Kasım-Mayıs) olmak üzere iki mevsim vardır.

İdari bölünüş: 17 Bölge, 79 İl ve 1495 Belediye’den oluşmaktadır.

Saat Dilimi: GMT +8 Saat

En yüksek yerleri: Mindanao üzerindeki Apo Dağı (2928 m),Luzon üzerindeki  Pulog Dağı(2928 m )

Akarsu ve Gölleri: Agusan;Lake lanao 


 

 

Güney Kore

image023

Resmi adı: Kore cumhuriyeti

Yönetim biçimi: Cumhuriye (Yarı başkanlık sistemi)

Başkent: Seul

Nüfus:48,2 milyon

Yüzölçümü:99.601 km2 %22 tarım alanı,%67 ormanlık

Milli Bayramı: Liberasyon Günü, 15 Ağustos (1945)

Diller: Korece

Dinler : %26.3 Hıristiyan (%19,7 Protestan, %6,6 Katolik), %23,2 Budist, diğer/ bilinmeyen %1,3,Ateist %49,3

Okuryazar oranı:%98,1

Önemli şehirleri: Seul (9,9 milyon), Busan (3,7 milyon), Incheon (2,5 milyon), Daegu (2,5 milyon),Daejeon(1,4 milyon), Gwangju (1,4 milyon)

Para birimi: Won

Saat dilimi: GMT +9 Saat

Alan kodu: 82

Coğrafi konumu: G. Kore Güney Asya’da Kore Yarım Adasının güney yarısında yer almakta olup, doğusunda Japon Denizi, batısında ise Sarı Deniz bulunmaktadır. Geniş bir alana sahip olan G. Kore’nin yaklaşık %70’i dağlarla kaplanmıştır. Ülkenin en yüksek noktası 1950 m yüksekliğindeki Halla-san dağıdır.

İklimi:

Akarsular: Naktong,Namhan

Göller:

En yüksek yer : Taebaek-Samaek (1708 m)

GSYİH (milyar dolar) : 965,3 milyar dolar

Kişi Başına GSYİH(satın alma gücü paritesine göre)$ : 20,400

İdari bölünüş: 9 Vilayet ve 4 il yönetimi

Ülke ekonomisinin temeli tarım kesimine dayalıdır. Halkın başlıca besin maddesi pirinç olduğundan çeltik tarımı önemli bir yer tutar. Meyve, pamuk, tütün üretimi gelişme içindedir. Hayvancılıkta domuz ve kümes hayvanı üretimi ön  sırayı alır. Nüfusun yoğun olması genel bir toprak sıkıntısını da beraberinde getirmektedir.

Kuzey Kore'nin aksine Güney Kore de yeraltı zenginliği azdır. Kömür üretime dayalı olan ağır sanayi az gelişmiş olup çelik üretimide düşüktür. Sanayi özellikle hafif dallarda önemli gelişmeler göstermiştir. Büyük kentlerde toplanmış olan hafif sanayi kolları arasında tekstil sanayinin önemli bir yeri vardır.(pamuklu ipek)

Güney Kore sanayileşme sürecinin sonucu olarak dışarıdan fabrika donanım gereçleri satın almakta, ürettiği malları dışarı satmaktadır. Ticari ilişkilerinin en gelişmiş olduğu ülkeler Japonya, ABD  gibi ülkelerdir. Ekonomide son yıllarda önemli gelişmelere kateden ülkede çok iyi eğitilmiş bir toplum yapısı ve buna bağlı olarak gelişen bir ileri teknoloji vardır.

Kore'nin çok eskiye dayanan bir tarihi vardır. Efsaneye göre "Kendi dillerinde (Çosen) yani (sakin sabah ülkesi" tangun adında biri tarafından kurulan Kore, sonraları Çin'in hâkimiyetine geçti. Bu nedenle Çin ve Budizm'in etkisi fazladır. Daha sonraları 7.yy.dan 20.yy ka kadar değişik hanedanların yönetiminde bağımsız krallık olarak yaşadı.1910 da Japon işgaline uğrayarak 1945 e kadar otuzbeş yıl Japonlar ın elinde kaldı.

1945 te Japonya yenildiği zaman Kore'nin 39.çParalele kadar güney bölümünü Birleşik Amerika , Kuzey Bölümünü ise Sovyetler Birliği işgal etti.İki ülke bağımsız devlet olmasına karşın Kore'nin bağımsız tek devlet olması konusunda anlaşmaya varılamayınca  Kuzey ve Güney Kore olmak üzere iki devlet kuruldu.İki devlet arasındaki anlaşmazlık sonucunda 1950 yılında Kore savaşı çıktı.Bir yanda ABD ve Batı ülkeleri öte yanda Çin karşılıklı savaş yaklaşık üç yıl sürdü ve 1953 yılında ateşkes anlaşması sağlandı. Bu savaşta aralarında bir Türk Tugayı’nın da bulunduğu BM kuvvetleri Güney Koreyi Savundu. 


image025

 

Devletin Resmi Adı: Gürcistan

Başkenti: Tiflis

Yönetim Biçimi: Demokratik Cumhuriyet

Resmi Dili: Gürcüce, Rusça

Dini: Ortodoks Hıristiyan

Para Birimi: Lari (1 Dolar = 1.67 Lari)

Yüzölçümü: 69.700 km2

Kıyı şeridi Uzunluğu: 310 km

Coğrafi Konumu: 42 00 Kuzey Enlemi, 43 30 Doğu Boylamı Kafkasya sınırları: Kuzeyinde Rusya Federasyonu, Doğusunda Azerbaycan, Güneyinde Ermenistan ve Türkiye, Batısında Karadeniz yer alır.

Büyük Kentler: Tiflis, Kutaisi, Batum, Sokhumi, Rustavi, Poti

Zaman Dilimi : GMT: +4

Alan kodu:995

Önemli Limanları: Batum, Poti

GSYİH : 21,6 Milyar $ (2008)

Kişi başına milli gelir : 4700 $ (2008)

En yükske yeri : Kazbek (5028 m ) 


 

Hindistan

image027

Yönetim Sekli: Parlamenter Federal Cumhuriyet

Başket: Delhi, Yeni Delhi

Nüfusu:1.230.000.000 (Hintliler,Hintli Soylular,Siyah Hintliler,Tamil Halkları,Dravidyenler,

Para Birimi: Hindistan Rupisi (INR), 1$ = 41,487 INR

Kişi başına düşen milli gelir:3.875 $ (2011 tahmini)

Alan kodları: 91

Coğrafi konumu: Asya kıtasının en güneyinde, Ön Asya Ülkesi, Batıda Pakistan ve Umman Denizi, Kuzeyde Çin (Tibet),Nepal ve Bhutan,doğuda Birmanya ve Bengladeş,güney Doğuda Bengal körfezi,güney Batıda Hint Okyanusu yer alır.

Saat Dilimi: GMT +4,5 Saat

Yüz ölçümü:3.287.590 km2 (%51 tarım alanı,%4 otlak alan,%20 Ormanlık alan)

En yüksek yerleri:Nanda Devi(7817 m),Badrinath (7138 m),Kedarnath (6940 m)Gangotri (6772 m)

Akarsuları: İndus,Ganj,Godavari,Narmada,Krişna,MAhanadi

Dil:Hintçe  (Resmi Dil),İngilizce,toplam 15 temel ve bölgesel dil tanınmıştır.Hindu, Urduca, Mavati, Malayalam, Tamil, Kannadi, Kasmiri,
Gujuradi, Bengali, Telagu, Punjabi, Assamese

Din: Hindu (%80,5), İslam (%13,4), Hıristiyan (%2,3), Sih (%1,9), diger (%1,8)

Önemli kentleri: Kalkutta, Bombay, Madras, Bangalore, Haydaarbad, ahmedabad, Kampur, Nagbur, Poona, Jaipur, Lucknow, Madurai, Varanasi, Agra, Indore

Antik Dönem Hindistan

Medeniyetler tarihinin başlangıcına kadar uzanan Hint tarihi ve kültürü, dinamik bir yapıya sahiptir. İndus Nehri çevresinde ve Hindistan’ın güney kısımlarında tarımla uğraşan, gizemli bir uygarlığın kuruluşuyla başlar.

Hindistan tarihinin en büyük özelliği, çevre kültürlerden insanların durmaksızın göç ederek bu ülkeye dahil olmalarıdır. Farklı kaynaklardan edinilen kanıtlar, Hindistan’da oldukça erken bir dönemde demir, bakır vb. metallerin yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir ve dolayısıyla bu kanıtlar, bu yarımadanın geçirdiği değişim ve gelişmenin bir kanıtı olarak kabul edilebilir. M.Ö. dördüncü binyıl sonunda Hindistan, ileri derecede gelişmiş bir uygarlık bölgesi olarak ortaya çıkmıştır.

Hindistan Ortaçağ Tarihi

Bir dönem İslamiyet’in güçlü etkisi ve egemenliğine giren Hindistan’da, Ortaçağ tarihi neredeyse tam üç yüzyıl sözde yerli hükümdarlarla yönetilmiştir. Bunlar Çalukya Hanedanı, Pallava Hanedanı, Pandya Krallığı, Rashtrakuta Hanedanı, Müslüman hükümdarlar ve son olarak Babür İmparatorluğudur. 9. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan en önemli hanedanlık ise Çola Hanedanlığı’ydı.

Hindistan Bağımsızlık Mücadelesi (1857-1947)

1757 tarihli Plassey Zaferi ile başladığı söylenen Hindistan’ın fethi, 1856’da genel vali Lord Dalhousie’nin valiliğinin sona erdiği sırada neredeyse tamamlanmıştı. Bu dönem boyunca, halkın tepkisini birçok yerel ayaklanmayla ortaya koyması, dönemin çalkantılı geçmesine neden olmuştur. Meerut şehrinde askerlerin isyanıyla başlayan 1857 ayaklanması, kısa sürede gittikçe yayılmış ve İngiliz yönetiminin zor anlar yaşamasına neden olmuştur. İngilizler, ayaklanmayı bir yıl içinde bastırmışsa da, Hintli hükümdarlar, halk ve milis kuvvetleri ayaklanmaya öylesine gönülden katılmışlardır ki bu ayaklanma Hindistan’ın ilk Bağımsızlık Savaşı olarak adlandırılır.

İngilizler tarafından zemindari usulün getirilmesiyle, feodal toprak sahipleri köylülerden ağır vergiler toplamaya başladılar. Bu usulde, toprak belirli bölgelere ayrılarak vergi toplama işi zemindar denilen görevlilere verilmiştir. Zemindarlar topladıkları verginin belli bir oranını kendileri alıp, kalanını devlete verirlerdi. İngilizler bu usulü Bengal’de devam ettirmiş ve 1/10 oranında zemindara pay vermek suretiyle hem daha çok toprağın işlenmesini hem de gelirin artmasını sağlamışlardı. Fakat fazla kazanç elde etmek isteyen zemindarların baskısı, bir süre sonra çiftçilerin dayanamayıp, yaşadıkları toprakları terk etmesine neden olmuştur. İngilizler toprak gelirinin düşmemesi için çareyi iskân tedbiri almakta bulmuşlardır. İngiliz hakimiyeti, geleneksel Hint toplumunun temelini oluşturan din ve kast sisteminin varlığını tehlikeye soktu. Hint askerleri ve yönetimde çalışan insanlar hiyerarşik düzen içinde yükselemediler; çünkü üst düzey işler Avrupalılara ayrılmıştı.

Genel vali Lord Dalhousie‘nin (1848-1856) İngiliz hâkimiyeti için zaruret olarak gördüğü ve o zamanın şartlarında Hindistan yarımadasına büyük masraflar harcanarak yapılan demiryolu şebekesi, bir taraftan İngilizlerin tasarrufunda yeni bir Hint pazarının kurulmasını sağlarken, diğer taraftan da İngiliz mallarını ülkenin en ücra köşelerine kadar kolayca ulaştırmaktaydı. Bu durumda rekabet şansı kalmayan yerli sektörler çökerken, ticaret ve zanaat erbabı da gün gittikçe yoksullaştı. İngilizler sadece tarım ve zanaat değil aynı zamanda uyguladıkları gümrük politikasıyla da Hindistan ekonomisini ablukaya almayı başardılar. İngiliz malları %2 gibi sembolik oranda gümrüklerle Hindistan’a girip, iç gümrüklere de tâbi tutulmadan kolayca pazarlanmaktaydı. Hindistan’daki sanayi çökertildiği için, ithal İngiliz mallarına bağımlı kalınmakta ve ortaya çıkan işsizliğin sebep olduğu sosyal buhranlar halk arasında gerginliği artırmaktaydı. Böylelikle, İngilizler askeri, siyasi bakımdan olduğu gibi ekonomik açıdan da ülkeyi kontrol eder hale geldiler.

Tüm bunların sonucunda, toplumda İngiliz himayesine karşı genel bir hoşnutsuzluk ve nefret hakim oldu. Bu durum, ‘sepoy’ adı verilen Hindu ve Müslümanlardan oluşan paralı askeri birliklerin, Meerut şehrinde çıkardığı bir direnişle patlak verdi. Askerlere silahları ateşlemek için, Hindularca kutsal sayılan inek ve Müslümanların pis saydığı domuz yağından imal edilen gres yağının kullanıldığı fişekler verilmişti. Fişekleri tüfeklerde kullanmak için de ambalajının ağızla yırtılarak çıkarılması gerekiyordu ki bu durum askerlerin dini duygularını incitmişti. Hindu ve Müslüman askerlerin bu fişekleri kullanmayı reddettikleri için tutuklanmaları, 9 Mayıs 1857 tarihinde diğer askerler tarafından başlatılan bir ayaklanmayla sonuçlandı. Ayaklanma bir anda yayılarak İngilizleri Hindistan’dan çıkarmaya yönelik milli bir harekete dönüşmüştür.

İdari Bölünüş: 28 eyalet ve 7 birleşik bölgeden oluşmaktadır. Andaman ve Nicobar Adaları, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh,Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Goa,Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand,
Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur,Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Pondicherry, Punjab, Rajasthan,
Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal, Uttar Pradesh, West Bengal 


 

image028

İran

 

Başkent: Tahran

Nüfusu:73.973.630 (2010 tahmini) % 51 İranlı, % 24 Azeri, % 8 Gilaki ve Mazandarani, % 7 Kürt, % 3 Arap, % 2 Lur, % 2 Beluci,% 2 Türkmen, % 1 Diğer.

Yüzölçümü:1.648.195 km2

Nominal GSYİH (Milyon Dolar): 416.210 (2010)

Kişi Başı GSYİH (ABD Doları, Satın Alma Gücü Paritesi ile):11.770

Para birimi: Riyal

Yönetim: İslam Cumhuriyeti

Saat dilimi: GMT +3,5 saat

Alan kodları: +98

Başlıca Şehirleri: Tahran (7,70 milyon), Meşhed (2,41 milyon), İsfahan (1,58 milyon), Tebriz (1,37 milyon),Şiraz (1,20 milyon)

Coğrafi konum: İran 1.648.195 km2 genişliğinde Ortadoğu’nun en büyük ülkelerinden biridir. İran platosu ve iç  kesimlerde yer alan iki gölalanı, Ülke arazisinin önemli bir kısmını teşkil eder. Toplam 8731 km uzunluğunda olan Ülke sınırlarının 6031 km2 sini kara sınırları 2700 km2 sini ise deniz sınırları oluşturur.

İran Afganistan ile 945 km; Pakistan ile 978 km; Türkmenistan ile 1206 km; Azerbaycan Cumhuriyeti ile 767 km; Ermenistan ile 40 km; Türkiye Cumhuriyeti ile 486 km ve Irak ile 1609 km (toplam 6031 km) ortak kara sınırına sahiptir

İran’ın kuzeyde Hazar Denizi itibariyle bu denize kıyı ülkelerle de ortak sınırı vardır. Bu sınırın uzunluğu toplam 657 km2yi bulmaktadır. Ülkenin baştanbaşa güney  sınırlarını ise  2043 km uzunluğundaki iki önemli ve stratejik deniz; Fars Körfezi ile Umman Denizi sahilleri belirler.

Ülke yerleşim birimleri bakımından 26 eyalet, 241 il, 647 ilçe 591 Kent ve 2191 köye ayrılmaktadır. 200 yılı aşkın süredir ülkenin merkez şehri konumunda olan Tahran halen İran İslam Cumhuriyeti’nin başkentidir.

YER ŞEKİLLERİ:

İran engebeli ve dağlık bir ülkedir. Ülkenin değişik kesimlerinde uzanan sıra dağlar genel olarak dört ana bölüme ayrılır. Bu dağların deniz seviyesinden yüksekliği 3500 m2 nin üzerindedir.

Ülke yüzölçümünün 882.150 km2 si (% 4,54) dağlık alanlarla kaplıdır. Kuzey, batı, doğu ve iç kesimlerde uzanan sıra dağlar İran dağlarının başlıcalarını oluşturur. Söz konusu yükseltiler örneğin Alburz Sıra Dağları yüzlerce km. uzunluğunda olup buralarda ulaşım ancak dar ve kıvrımlı geçitler sayesinde sağlanabilmektedir. Başka bir örnek Zagras dağı (batı sıra dağları) ise dik yamaçlı etekleriyle ve derin vadilerin paralelinde uzayıp giden yüksek sıra dağlardan oluşur. Bu özellik ülkenin iç kısımlarını Fars Körfezi bölgesinden ayırmakta ve bölgeyi yüz binlerce yıl zamanda oluşan  çok kıvrımlı vadiler ve nehirler kanalıyla alçak ovarlarla birleştirmektedir.

Bu arada ülkenin kuzey ve güneyinde yer alan kıyı ovalarını; Kevir ve Lut Çöllerini İran2 ın geniş çöl alanlarına örnek olarak gösterebiliriz

SU KAYNAKLARI:

Ülke geneline düşen yıllık ortalama yağış miktarı 250-300mm. arasındadır. Dünyadaki yıllık ortalama yağışın (860 mm.) yaklaşık 1/3ine tekabül eden bu miktar   bir   yandan   İran’ı   dünyadaki   çorak  bölgeler kategorisine dahil ederken diğer  yandan da suyun ulusal açıdan taşıdığı hayati önemin kavranarak, son yıllarda mevcut su kaynakları ve imkânlarından en iyi şekilde yararlanmak doğrultusunda, baraj yapımı, suların sistemli olarak kontrol edilmesi ve bu çerçevede bilimsel projelerin üretilmesi gibi alanlarda ciddi çabaların gerçekleşmesine neden olmuştur.

AKARSULAR:

İran geniş bir akarsu ağına sahiptir. Bu akarsuların büyük bir bölümünü-özellikle de orta ve güney kesimlerde-  yağış azlığı nedeniyle yıllar önce kuruyan ve bahar zamanı mevsim yağışları ile eriyen dağ karlarının birleşmesi sonucu kısa sürede kabarıp akan sel rejimli akarsular oluşturur.

İran’daki önemli nehirleri belli başlı üç grupta toplayabiliriz:

Birinci grup: Aras, Sefidrud, Çalus, Heraz, Grogan, Etrek  nehirlerinin tamamı Hazar Denizine dökülür. Yaklaşık 20.650 km2 genişliğinde olan bu akarsu havzasının 350 den fazla büyük ve küçük birçok kolları vardır.

İkinci grup: Kaynağını İran’ın bol karlı batı dağlarından alan ve Fars Körfezi ne dökülen nehirlerdir. Karın, Kerhe, Minab, Cerahi, Şur vs. nehirler İran’ın su miktarı en bol olan akarsularıdır.

Üçüncü grup: Bataklık veya iç kesimlerde yer alan ve kum çöllerine dökülen nehirlerdir. Bu nehirlerin başında Zayende Irmağı gelir. Zayende nehri İran’ın iç kesimindeki geniş ovalık alanın geniş bir bölümünü suladıktan sonra sularını Gavhuni  bataklığına döker.

DENİZLER VE GÖLLER:

Hazar Denizi: İran’ın kuzeyinde yer alır. 424.000 km2 genişliğinde ve dünyanın en büyük gölüdür. Uzunluğu kuzeyden güneye 1260 km. genişliği, en dar noktada 200 km. en geniş noktada ise 550 km.dir. Gölün derinliği kuzeyde 15 m. iken güneyde yaklaşık 1000 metreyi bulur. Suyu tuzlu ve acıdır. Tuz yoğunluğu oranı %0,13 tür

Fars Körfezi: Yaklaşık 232.850 km2’ dir. Sıcak suları Hürmüz boğazı kanalıyla Umman denizi ve Hint okyanusuna karışır. Kuzeydoğuda Ervend Irmağı ağzından başlayan ve Güneydoğuda Hürmüz boğazına kadar uzanan Fars Körfezinin uzunluğu yaklaşık olarak 8052 km’dir. Genişliği yaklaşık 2802 km. derinliği ise ortalama 40-50 m arasında değişmektedir. Derinliğin en fazla olduğu ve 100 metreye ulaştığı yer Hürmüz boğazıdır. Kaşm, Hürmüz, Lark, Hengam, Harku, Farsi, Nahilu, Lavan, Hidurabi, Kiş, Sırrı, Abu Musa, Tenebı Kuçek ve Tenebı bozorg İran’ın Fars körfezinde yer alan adalarıdır.

Hürmüz Boğazı: Dünyanın en önemli suyollarından biridir. Fars Körfezini Umman Denizi kanalıyla dünyanın serbest sularına bağlar. Saatte 5 petrol gemisinin geçtiği bu boğazın ana suyolu derinliğinin 115 metre, genişliğinin ise en dar yerde 56 km olması büyük okyanus gemilerinin boğazdan geçmesine imkân tanımaktadır. Hürmüz boğazının kuzeyinde yer alan  Kışın adası  ile boğazın yakınlarında bulunan Hürmüz, Lar ve Hengani adaları İran İslam Cumhuriyeti’ nin  söz konusu bölgede önemli suyollarına hakim olmasını kolaylaştırmıştır.

Umman Denizi: Hint okyanusunun bir bölümünü teşkil eden Umman Denizi İran’ın tek serbest denizidir. Alanı 903 km2 dir. Derinliği Çabehar Limanı yakınlarında 3389 metreyi bulur. İran’ın en büyük limanlarının Umman Denizi kıyılarında kullanılıp kurulmuş olması ve gelişme göstermesi  bu denizin değerinin her geçen gün artmasına neden olmuştur. Öyle ki Fars Körfezi Limanlarının ulaşım yolları bugün Umman denizi kanalıyla sağlanmaktadır.

GÖLLER:

İran’ın başlıca göllerini Urumiye Gölü, Tuz Gölü, Bahtıgan Gölü, Meharlu Gölü, Zerivar Gölü ve Cazmoriyan Gölü oluşturur.

İKLİM:

İran çok çeşitli iklime sahiptir. Ülkenin iki ucu arasındaki bir günlük hava sıcaklığı farkı 500 ye kadar ulaşabilmektedir. Kuzey, Batı ve Güneyde uzanan dağlar Hazar denizi, Akdeniz ve Fars Körfezinden esen nemli rüzgârın

Ülkenin iç kesimlerinde etkili olmasını önler. Bu dağların dış yamaçlarındaki eteklerde hava nemli iç yamaçlarında ise kurudur.

Genel olarak ülkede iklim üç bölge de farklılık gösterir:

Birinci Bölge:

Ülkenin toplam alanının yaklaşık 2/3 ünü teşkil eder. Çöl iklimi ve yarı kurak iklim hakimdir.

İkinci Bölge:

Dağ iklimi hüküm sürer. Soğuk ve normal dağ iklimi olmak üzere ikiye ayrılır.

Üçüncü Bölge:

Hazar kıyılarında görülen iklimdir. Az genişlikteki ovalar ülke alanın yaklaşık 1/27 sini kaplar. Hazar’daki ovalar ile iç kesimdeki yüksek platolar boyunca uzanan Alburz sıra dağları iki zıt iklimi birbirinden ayırır. Aralıksız yağışlar, yoğun rutubet, sıcak hava ve yıl boyunca sıcaklık derecesinde oluşan az miktardaki farklılık Hazar bölgesi iklimini  İran’ın sair bölgeleri ile Ortadoğu’nun diğer  görülen iklimlerden ayıran özelliklerdir.

Tarihi

İranlılar gerek M.Ö. birinci bin yıl içinde  İran’ın kuzeyine yerleşen Medler olsun gerekse Bahtiyari dağları ve Pers dağlarının eteklerinde kurulu ovalarda yaşayan Persler olsun hepsi Hint ve Arya kökenlidirler. Hazar denizi kıyılarından İran’ın batı ve Kuzey Batı bölgelerine göç eden Medler  yerleştikleri topraklarda Hamedan’ı kendilerine merkez edinerek bu bölgede sürekli devam edecek uygarlık abidesinin temelini atmışlardır. Batı Asya’da zamanla güç kazanan eski İranlılar 220 li yıllarda Pers kökenli Hehaminişi  İmparatorluğunun döneminde hakimiyetinin en doruk noktasına ulaşmışlar ve o günün medeniyet dünyasında cengaverlikleri cesaretleri dürüstlükleri ve mütevazılıkları ile ün salmışlardır.

Hâlihazırda dünyanın belirli bir coğrafi alanında yaşamakta olan bugünün İran milletinin etnik kökenleri hususundaki en doğru yargı belki de İranlıların Hint ile Avrupa, Aryalar ile Elam ve bu topraklardaki diğer milletlerin karışımından meydana geldiği yargısıdır.

İran’ın ilk sakinleri Elmalılardır. Başkentleri büyük bir ihtimalle Sus şehriydi. Asurlular tarafından çökertilen Elamlılar daha sonra Asya ırkı mensubu Muhacir ve Muhacim kavimleriyle kaynaştılar. Böylece bu günkü  İranlıların terkibi meydana gelmiş oldu.

Her ne kadar tarihte İranlılar gibi etnik karışım ile karşı karşıya olan eski milletlerin sayısı çok az ise de bu milletlerin çoğu  Arya kavimleri ve Mitanni kavmi kollarındandır. Bu milletlerin etnik karışımlarının birçoğu tamamını bizzat Aryalı göçmenleri oluşturduğu Partlar, Medler, Persler, Aşkanlılar ve hatta Yunanlılar arasında gerçekleşmiştir.

Eski dönem İranlılarında Yahudi kavminin tam tersine faiz kötü ve çirkin bir  iş   olarak  biliniyor ve borcun ödenmesi   en büyük görevlerden sayılıyordu.

Alınan borcun geri ödenmemesi Zerdüştilerin kutsal kitabı Avesta’da büyük günahlar arasında yer almaktaydı. Put yapmak ve onlara tapınmak Zerdüştlükte yasaktı. Sadece dağların üstüne küçük ve basit ateşgedelerin yapılmasına izin veriliyordu. Tanınmış tarihçi Will Durant Medeniyetler Tarihi yapıtında şu cümlelere yer veriyor: Ne var ki, bir millet hakkında padişahlarının tutum ve davranışlarına bakarak yargıya varmak doğru ve adaletli bir yaklaşım değildir. İyi ve temizlerin saadetli ve bahtiyar milletlerle de olduğu gibi tarihleri yoktur... İranlılar, hatta verdikleri sözde durmayan Yunanlılar arasında bile ahde vefalılıkları ile tanınmaktaydılar. İranlıları iyi nam ve övgüyle anmak gerekiyorsa bunun nedeni bir İranlının diğer İranlılar ile savaşmak için kendisini  maşa olarak kullandırmasının oldukça ender rastlanan bir vakıa olmasıdır. Oysaki   Yunanlıları   kendi  içinde  kırdırmak isteyen herkes bir Yunanlıyı çok rahat   satın  alabiliyordu.  Geçmiş  dönemlerde Yunan savaşçılarının ülke  halkı aleyhinde kendilerini kiralaması sıkça görülen bir durumdu. İranlılar sağlam karakterli sözlerinde dürüst ve güvenilir  aynı zamanda misafirperver ve affediciydiler. Adap ve usullere uymada Çinliler kadar özen gösteriyorlardı. Yeme ve içmeleri gösterişten uzak ve oldukça sadeydi. Temizliğe son derece önem veriyor ve onu büyük bir nimet olarak görüyorlardı. Aile kurumu ise toplumsal yapının en kutsal birimi olarak kabul edilmekteydi.

DİL: Farsça,Kürtçe,Türkçe

DİN: İran’ın resmi dini İslam ve mezhebi Caferi (İsnaeşeriyye) dir. Günümüzde ülke nüfusunun %91 ini Şialar oluşturmaktadır.

İran’da ülke nüfusunun %7,7’sini 4 Sünni mezhebe bağlı kesim oluşturmaktadır. Kürdistan, Sistan ve Buluçistan ehl-i sünnetin yoğun olduğu şehirlerdir. Ehl-i tesennün dini inanç ve vecibelerini kendi fıkıhlarına göre yerine getirmekte serbesttirler.  Dört Sünni mezhep anayasada resmi olarak tanınmıştır.

Dini Azınlıklar:

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası İslam dini ile birlikte diğer üç dini daha resmen tanımaktadır. Bu üç din, Hıristiyanlık, Musevilik ve Zerdüşt dinidir. (Madde13) Bu üç dinden her biri islami Şura Meclisinde bir veya birden fazla temsilcisi bulunmaktadır.

Hıristiyanlar: Hıristiyanlar ülke nüfusunun %0,7 oranını teşkil etmektedir. Hıristiyanların çoğunluğu ya Ermeni yada Asuridirler. Katolik, Protestan, Edontist ve İncilik kollarına tabi olanlarda vardır.

Museviler: İranlı Musevilere ait ülke genelinde yaklaşık 30 havra bulunmaktadır. Parlamentoda bir milletvekili ile temsil edilen İranlı Musevilerin  Telmud adında bir de dernekleri vardır. Ayrıca  özel okul ve özel sosyal komitelere de sahiptirler.

Zerdüştiler: Ayrıca Zerdüştilik İslam öncesi İran’da yaşayan bir dindi. Zerdüştiler Tahran, Kerman, Yazd ve Zahidan gibi şehirlerde kendi inançlarına göre yaşam sürmektedirler.

En Yüksek yeri:Demavend (5604 m ),Kuhgar (3329 m ) 


 

 

Irak

image031

Başkent: Bağdat

Yönetim şekli: Parlamenter Demokrasi

Alan kodları: +964

Coğrafi Konumu: Bir Ortadoğu ülkesi. Komşuları: Kuzeyde Türkiye, Doğuda İran, Güney Doğuda Basra Körfezi ve Kuveyt, Güneyde Suudi Arabistan, Batıda Ürdün ve Suriye bulunur.

Saat Dilimi: + 3 saat

Para Birimi: Irak Dinarı

GSYİH: 130,246 Milyar $ (2011 Tahmini)

Kisi Basına GSYİH: 3.965 $ (2011)

Yüzölçümü: 434.924 km2 (%12 tarım alanı,%10 Otlak alan,%4 Ormanlık ve çalılık alan)

En Yükek yerleri: Handran (2625 m),Sinjar Dağı (1500 m )

Akarsuları: Fırat ,Dicle

Nüfusu: 31.234.000 (Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuriler)

Dil: Arapça,Kürtçe,Türkçe,Ermenice ve Asurca

Din: İslam

Önemli Şehirler: Bağdat, Süleymaniye, Musul, Kerkük, Necef, Hilla, Erbili Babil, Ninova

İklimi: Yazları çok sıcak, kışları soğuktur. Bağdat'ta en sıcak aylar Haziran Ağustos arasında 24–43 o C. En soğuk ay ise Ocak ayı olup 4–16 o C civarındadır. En kuru aylar Haziran Eylül 1mm yağış almakta olup, en yağışlı ay ise Mart ayı olup ortalama 28 mm yağış almaktadır. 


 

İsrail

image032

 

Tam adı:

Yüzölçümü: 20.325 km2

Nüfus: 7,6 milyon (2010 tahmini)

Yönetim Şekli: Parlamenter demokrasi

Başkent: Tel Aviv

Telefon kodu:972

Başlıca Şehirleri: Kudüs, Tel Aviv, Haifa, Rishon Lezion, Ashdod, Petah Tikva, Beer Sheva, Holon.

Dil: Ülkenin resmi dili İbranice ve Arapça olmakla birlikte, İngilizce ve Rusça da yaygın olarak konuşulmaktadır.

Din: Yahudilik

İklim: Akdeniz iklimi. Nisan-Ekim ayları sıcak ve kuru geçmekte iken, Kasım-Mart ayları soğuk kış dönemidir. En sıcak ay olan Ağustos’ta günlük ortalama hava sıcaklığı 19-29 o (min-max), en soğuk ay olan Ocak’ta ise günlük ortalama hava sıcaklığı 6-12o (min-max)’dir. En kurak aylar ortalama 0 mm yağışla Mayıs-Eylül iken; en yağışlı ay ortalama 133 mm yağışla Ocak ayıdır.

Para Birimi: Yeni İsrail Şekeli (YİŞ) 1000 Eski Şekel=100 YİŞ; 1 YİŞ=100 Agorot. 2010 yılı tahmini döviz kuru: 1 ABD $=3,75 YİŞ

Zaman dilimi: GMT’den 2 saat ileride, Türkiye ile aynı saat dilimindedir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyar Dolar):233,3

Kişi Başına GSYİH (Dolar):29 418

Coğrafi Konum: İsrail, Asya ile Afrika kıtalarının birleştiği bir noktada bulunmakta olup; batısında Akdeniz, kuzeyinde Lübnan ve Suriye, doğusunda Ürdün, güneyinde Mısır ve Kızıl Deniz ile çevrilidir. İsrail’in en yüksek noktası Golan Tepeleri’ndeki Hermon Dağı (2.656 m) ile Negev’deki Rosh Ramon Dağı (1.035 m); en alçak noktası ise deniz seviyesinin 400 metre altında bulunan Ölü Deniz’dir. 


image035

 

Japonya

http://www.okulyolu.biz/images/stories/asya/image054.jpg" >

Yönetim Sekli: Anayasal Monarsi (480 üyeli temsilciler meclisi ve 252 üyeli yukarı meclis)

Cografi Konumu: Japonya Dogu Asya ülkesidir. 6852 adadan olusmaktadır. Volkanik olusuma sahip bir takımada ülkesidir. Kuzeyde Ohotsk Denizi,doğuda Büyük Okyanus,güney batıda ,Doğu Çin denizi ve batıda Japon  Deniziyle  çevrili takımada

Başkent: Tokyo

Para Birimi: Japon Yeni

Yüzölçümü:369.778 Km2 (%13 tarım alanı,%2 otlak alan,%67 ormanlık) <Dört temel adadan oluşmaktadır.Honşu (230 722) km2),Hokkaido (78513 km2),Şikoku (18,772km2),Kiyuşiyu ((46 554 km2) ve 3900 den fazla küçük ada

Kişi Başına Milli gelir:34.328 $ (2011 tahmini)

Saat Dilimi: GMT +9 saat

Alan kodları:81

Resmi Dili: Japonca

Din : %49,7 Sintoist, %44,6 Budist

Önemli Kentler: Osaka.Nagoya,Yokohama

Önemli Adaları: Önemli Sehirler: Yokohama, Osaka, Nagoya, Kyoto, Sapparo, Kobe, Kawasaki,Nagasaki, Hiroshima.

İklimi: Pasifik kıyısında yazlar sıcak ve nemli, kıslar soguk ve kurak geçer. Batı kıyısında kıslar çok karlı geçer. Yazlar ise ılıktır. Güney kesimleri ise yarı tropikal iklime sahiptir.

Göller : Biwa Gölü

En yüksek yeri:Fuji Yama (3776 m),Yarşgatake (3180 m) Hakusan (2702 m)

İmparator Mitsu Hİto 15.yy sonlarına doğru feodal düzene son vererek devlet merkezini Kyoto'dan Tokyo'ya taşıdı.1889 da bir anayasa yapıldı.Batı ile ilişki kuruldu.Dışa açılan ülkede güçlü bir sana yi ve güçlü bir ordu oluşturuldu.Nüfus artışının ve doğal kaynak kıtlığının sonunda Japonya yayılma siyasetine yöneldi.1905 e Saahlin Adasının yarısını Rusların elinden aldı.1910 Kore'yi kendine bağladı.1923 te Çin'e saldırarak Mançurya yı ve Çin'in bir bölümünü ele geçirdi.

İkinci dünya savaşında Faşist Devletlerle (Almanya, İtalya) işbirliğine yönelen Japonya 1941 yılında Pearl Harbour'daki Amerikan donanmasına saldırarak Amerika'ya savaş açtı.Daha sonra Hindistan'a ve Avustralya ya kadar tüm Güney Asya ülkelerini ele geçirmeye başladı.Amerika ve İngiltere'nin işbirliği sonuncunda gerileyen Japonya ,Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atılmasından sonra kayıtsız şartsız  teslim olmak zorunda kalmıştır.(1945).

Ülke  yedi yıl Amerikan işgalinde kaldıktan sonra 1952 de yeniden bağımsızlığına kavuştu. İmparatorun yetkileri kısıtlandı. Yapılan yeni Anayasa (1946) ile Batı tipi parlamenter demokrasi benimsendi. O zamandan buyana devlet liberal Demokrat Hükümetler tarafından yönetilmektedir. Birleşik Amerika ile her alanda sıkı bir işbirliği içinde olan Japonya Amerikanın  Uzak doğu politikasına paralel olarak son yıllarda Çin ile ilişkilerini düzeltmiştir.Yalnız ll.Dünya savaşında Sahalin Adası'nın Japonya ya ait bölümünü SSCB nin alması sonucu bu devletle barış antlaşması imzalanamamıştır.Ayrıca 1975 te SSCB nin Kuril adalarının işgal etmesi iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirmiştir. 


 

Devletin Adı: Katar Devleti (State of Qatar)

image036

Başkenti: Doha

Yönetim Biçimi: Emirlik (Mutlak Monarşi)

Resmi Dili: Arapça (İngilizce ikinci dil konumundadır.)

Dini: İslam

Para Birimi: Katar Riyali (QR)

Yüzölçümü: 11.521 km²

Nüfusu (30 Kasım 2010) : 1.647.044 (Yaklaşık 225.000’i Katarlı)

GSYİH (US$ milyon) :137,0

Kişi başına GSYİH (US$, satın alma gücü paritesine göre):73,1

Mesai Günleri ve Saatleri: Resmi Kurumlar; Pazar-Perşembe: 07:00-14:00 Bankalar; Pazar-Perşembe: 07:30-13:30
Özel Sektör; 08:00-13:00 ve 15:30-18:30 (Cuma hariç, Cumartesi dahil)

Uluslararası Telefon Kodu :+ 974

Saat Dilimi: GMT + 3 saat

Coğrafi Konum: Katar gerek nüfus gerek yüzölçümü açısından küçük Körfez ülkelerinden bir tanesidir. Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında yaklaşık 11.521 km²’lik bir alana sahiptir. Kıyı şeridi 550 km, kara sınırı ise 60 km olup, Suudi Arabistan’la komşudur.

Katar Arap Yarımadası'nın doğusunda bir yarımada üzerindedir. Geçmişte göçebe hayvancılıkla geçinen katar halkının yaşamı, ülkenin büyük bölümünü kaplayan çöller petrol bulunmasıyla değişmiştir. Katar yılda 35 mt petrol üretmekte  ve bunun büyük bir bölümünü Um Said limanından dışarıya satmaktadır. Yaşam düzeyinin yükselmesiyle ülkeye birçok göçmen gelmiş ve nüfus artmıştır. Halkın çoğunluğu başkent Doha da yaşamaktadır.

Tarih öncesi, çağlardan buyana insanların yaşadığı Katar'ın adına ilk olarak 9,yüzyıl Arap eserlerinde rastlanmıştır.1868 de yarımadadaki tüm bağımsız emirlikler El Tani hanedanının yönetiminde bir merkezde toplanmış ve bir anlaşmayla İngiltere'ye bağlanmıştır.1971 de bağımsızlığına kavuşan Katar'da Başbakan ve emirin yeğeni Halife bin Ahmet  El Tani ,Şeyh Ali bin Abdullah El Tani'yi tahttan indirerek yeri,ne geçti ve  hukuk düzenine dayanan bir yönetim kurdu.Eski "dört çeyrek" kuralını kaldırdı.Bu kurala göre devlet gelirleri dört parçaya bölünüyor ,bunun biri emire ,biri El Tani ailesine ,biri hanedanın yönetimindeki bir "biriktirme fonuna" biride ekonomi kalkınmaya ayrılıyordu.Katar 1974 de tüm petrol şirketlerini devletleştirdi. 


 

Resmi Adı Kazakistan Cumhuriyeti

image038

Resmi Adı: Kazakistan Cumhuriyeti

Başkenti: Astana

Yüzölçümü 2,724,900 km2

Nüfusu 16,316,050 (2010 Tahminleri)

Dil: Kazakça %64.4, Rusça ve diğer diller  %35 (2001 Tahminleri)

Din: Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7)

Para Birimi: Tenge

GSYH : 176.2 Milyar Dolar

Kişi Başı Milli Gelir: 11,500 Dolar

Saat Dilimi: GMT +4

Alan Kodu: 7

Önemli  şehirleri : Almatı, Karaganda, Çimkent, Semipalatinsk, Pavlodar, Petropavlovsk, Cambul,Türkistan, Kökçetav, Turgay, Guryev

Limanları : Aktav ( Şevçenko ), Atırav ( Guryev ), Öskeman ( Ust-Kamenogorsk ), Pavlodar,Semey ( Semipalatinsk )

Coğrafi Konum: 2 724 900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündeki ülke, Orta Asya’da Çin’in kuzeybatısında, Ural Nehri’nin batısında yer almaktadır. Ülkenin sınır komşuları doğusunda Çin (1 533 km), kuzeyinde  Rusya (6 846 km), güneyinde Türkmenistan (379 km) ,Kırgızistan (1 051 km) ve Özbekistan (2 203 km)’ yeralmaktadır. Kazakistan’ın Aral Gölü’ne 1 070 km2’lik ve güneybatısında bulunan Hazar Denizi’ne 1 894 km’lik sınırı da bulunmaktadır.

Akarsular ve Göller: İrtiş, Esil, Jayık, İli,Sırderya, Tobıl, Sarısu ülkenin en büyük nehirleridir. İrili ufaklı ve çoğu yaz aylarında kuruyan 7 000’den fazla akarsu bulunmaktadır. İrtiş, Esil ve Tobıl nehirleri Obi havzasına dahil olup Kuzey Buz Denizine, diğerleri ise ülke içindeki göllere dökülmektedir. İrtiş, Esil ve Jayık'ta gemi taşımacılığı yapılmaktadır. Ülkede irili ufaklı 48 bin göl bulunmaktadır. Hazar, Aral, Balkaş, Alagöl, Zaysan, Tengiz, Sıletı gölleri ülkenin belli başlı büyük gölleridir. Ülkenin güneybatısında bulunan Aral Gölü suyunun çekilmesi nedeni ile küçülmektedir.(Aral gölünün kurtarılması için uluslararası bazı etkinlikler yapılmış fakat bugüne  kadar istenilen başarı sağlanamamıştır ve göl hala küçülmeye devam etmektedir) Göllerin önemli bir kısmı çok tuzlu olduğundan tuz üretimi yapılmaktadır. Balkaş ve Zeysan ise önemli tatlı su gölleridir. İrtiş'de iki, İle ve Sırderya'da birer olmak üzere ülkenin dört büyük barajı vardır.

İklim: Ülkede tam anlamıyla karasal iklim hakimdir. Bu nedenle çok soğuk kışlar ve çok sıcak yazlar yaşanmaktadır. Kuraklık süresi ve sıcaklık farkları büyüktür. Yazın ortalama hava sıcaklığı kuzey bölgelerinde 20ºC, güney bölgelerinde ise 30ºC’dir. Kışın ortalama hava sıcaklığı ise kuzey bölgelerinde –20 ila -22ºC, güney bölgelerinde -4 ila -8 ºC’dir. Astana’daki ortalama sıcaklıklar kışın -18ºC, yazın 20ºC’dir. Almatı’daki ortalama sıcaklıklar ise kışın -8ºC, yazın 22ºC olmaktadır. Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 250-350 mm3'tür.

Bitki Örtüsü: Kazakistan’da tabii bitki örtüsü kuzeyden güneye gittikçe farklılaşmaktadır. Kuzeydeki küçük orman ve ağaçlıklarla kaplı bozkır sahası güneye inildikçe çöle dönüşmektedir. Irmak boyları ağaçlık ve çalılıktır. Kumluk alanlarda saksavul ağaçları ve çalı türünden ılgınlar bulunmaktadır. Altay ve Tanrı Dağları ise çam ağaçları ile kaplıdır. Ülkenin en yüksek noktası 6 994 metre yükseklikle Tanrı Dağları’ndaki (Tien-Şan) Han Tengri zirvesidir. En alçak yeri ise -132 metreyle Batı Kazakistan'daki Karakıya Çukuru’dur. Kazakistan' nın %7'sini ormanlar, %4'unü dağlar, %26'sını ekilebilir alanlar, %23'ünü bozkır, %40'nı da çöl görünümlü topraklar oluşturmaktadır.

En yüksek yerleri: Altay Dağları (4973 m) 


 

Kırgızistan

image040

Resmi Adı: Kırgızistan Cumhuriyeti

Yönetim şekli: Cumhuriyet

Başkent: Bişkek

Bağımsızlık Günü: 31 Agustos 1991 (Sovyetler Birliginden ayrıldı)

Önemli şehirler: Oş, Talas, Celalabad, Narın

İdari yapı: 7 Eyalet (oblast) ve 1 Şehir İdaresi. Kırgızistan, idari olarak 7 eyalete ve 1 şehir idaresine ayrılmıştır.

Söz konusu eyaletler ve başkentleri şunlardır:

Batken (Batken), Çuy (Tokmok), Celalabad (Celalabad), Narın (Narın), Oş (Oş), Talas (Talas) ve Issık-Kul (Karakol). Başkent Bişkek ise bu eyaletlerden ayrı olarak bir şehir idaresi statüsündedir.

Yüzölçümü: 198,500 km2 (%4,4'ü su olan Kırgızistan'ın yüzölçümünün, %5,3'ünü ormanlık alanlar, %54,1'ini tarımsal alanlar, %36,2'sini ise, diğer arazi oluşturmaktadır.)

Nüfus: 5.5 milyon. Kırgız (%65), Özbek (%13), Rus (%12)

Okur-Yazar Oranı: % 98,7

Dil: Kırgızca, Rusça

Para birimi: Som (Mayıs 2011: 1 USD = 45,4 KGS)

Saat dilimi: GMT +5 saat

Alan kodu:996

Coğrafi Konum: 71 -80 Doğu Boylamı, 39 -43 Kuzey Enlemi koordinatlarında bulunan, Pamir Altay dağlarının güneybatı ve Tien Şan (Tanrı) dağ sırasının kuzeydoğu sınırında yer alan, Orta Asya'nın kuzeydoğu ülkesi Kırgızistan'ın yüzölçümü, 198 500 km2'dir.Kuzeyinde Kazakistan, güneydoğu ve doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında Özbekistan, güneybatısında Tacikistan ile komşu olan Kırgızistan'ın sınırlarının toplam uzunluğu 3 878 km'dir. Kırgızistan'ın Kazakistan ile sınır uzunluğu 1 051 km, Çin Halk Cumhuriyeti ile 858 km, Özbekistan ile 1 099 km ve Tacikistan ile ise, 870 km'dir. Kırgızistan’ın denize sınırı bulunmamaktadır.

Akarsular ve göller : Kırgızistan'ın en önemli nehirleri; Narın (535 km), Çuy (221 km) ve Çatkal (205 km)'dır. Kırgız Cumhuriyeti'nde 1 923 adet göl bulunmakta ve kapladıkları alan 6 836 km2'ye ulaşmaktadır. Issık Göl (6 236 km2), Son Göl (275 km2) ve Çatır Göl (175 km2) Kırgızistan'ın en büyük gölleridir. Bunlardan en önemlisi, aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci krater gölü olan Issık Göl'dür. 668 m derinliği ile dünyanın en derin göllerinden biri olan Issık Göl’ün kuzey ve güney kıyıları, bu kıyılara paralel uzanan Tanrı Dağları tarafından çevrelenmiştir ve bu dağlardan gelen 80 civarında irili ufaklı ırmak göle akmaktadır.

Bitki örtüsü: Kırgızistan’ın genel bitki örtüsünü orman, makilikler, bozkır, step, çayır ve su bitkileri oluşturur. Bitki örtüsünde görülen başlıca türler ise çam, ceviz, fıstık, huş ağacı, akağaç ve kavaktır. Güneybatı TienŞan’da bulunan ceviz ormanı özel bir öneme sahiptir.

Dağlar: Doğu batı istikametinde 2 000 km uzunluğunda ve 400 km genişliğinde bir kara kitlesi olan Tanrı Dağları’nın yaklaşık üçte ikisi Kırgızistan toprakları içinde yer almaktadır. Tanrı Dağları doğu, batı, kuzey, güney ve orta kısımlar olmak üzere, beş bölümde ele alınabilir. Tanrı Dağları’nın orta kesimlerinde yer alan Terskey Ala Dağı, Kırgız Sırtları, Batal Kokşaal Dağı ve Akşırak Kuyluğu ile Güney İngilçek ve Kayında buzulları özellikle dağcılık açısından oldukça önemlidir. Güney İngilçek Buzulu Çin ve Kazakistan sınırı arasında yer almakta olup, 62 km uzunluğu, 3.5 km genişliği ve 200 m kalınlığıyla dünyanın en büyük buzullarından biridir. Bölgede 7 000 m’yi aşan iki zirve (Tengri ve Pobeda), 6 000 m’yi aşan 23 zirve ve 5 000 m’yi aşan 80 zirve bulunmaktadır.

En yüksek yerleri : Pik Pobyedi (7439 m )

Türk kavimleri içinde en eskilerinden biri olan Kırgızlar Orhun Abideleri'nde ana Türk boylarından biri olarak zikredilmiştir. Tarihte birçok Türk devletinin kuruluş ve yıkılışına katılan Kırgızların tüm bu devirlerde ana yurtları olan Kırgızistan’dan ayrılmadıkları görülmüştür. Kırgızların modern çağlarda iki devletin kuruluşuna iştirak ettiği görülmüştür. Bunlardan birincisi Hokand Hanlığı (18764-1876) ,İkincisi ise Kaşgar Hanlığı  (1864-1877) dir.Hokand hanlığının esas nüvesini teşkil eden Kırgızlar özellikle Türk ülkelerine Çinlilerin yaptıkları saldırılara karşı vermiş oldukları mücadele için takdir edilirler.Ne varki devletlerarası hukuku çiğneyerek Hokand'ı 1865 te kanlı bir şekilde işgal eden Ruslar zorla idareleri altına aldıkları halka kötü muamelelerde bulununca halk isyan etmiştir.1876 da vukubulan bu isyanı kanlı bir şekilde bastıran Rusya ,ülkeyi de ilhak ettiğini ilan etmiştir.1864 te Doğu Türkistan 'a musallat olan Çinliler 'i kovduktan sonra orada Bağımsız Kaşgar Devleti'ni kuran Yakup Han'ın en yakın arkadaşları ve ordusunun önemli bir kısmı Kırgız Türkleri idi.Rusya ve İngiltere'nin Orta Asya ülkelerini bir bir işgal ettiklerini gören Çinliler de Devletlerarası hukuku çiğneyerek 1877 de Doğu Türkistan'ı işgal etmiştir.

Bolşevik ihtilalından sonra diğer Türk halkları  gibi  bağımsızlık için mücadele veren Kırgızlar Frunze yönetimindeki kızılorduya yenilerek komünist rejimi kabullenmek zorunda kalmışlardır.70 yılı aşkın maddi sömürgenin yansıra dil din ve kültürel asimilasyon tehlikesi ile  iç içe yaşayan Kırgız Türkleri  tüm bu sıkıntılara rağmen ayakta kalmayı başarmışlar ve  31 Ağustos 1991 de bağımsızlıklarını ilan ederek Kendi bağımsız devletlerini kurmuşlardır. Başta Türkiye olmak üzere diğer dünya devletleri tarafından da tanınan ülke B.M. ve AGİK gibi kuruluşlara da üye olmuştur. 


 

Kuveyt

image042

 

Yüzölçümü: 17,818 km2 (2.590 km2’si Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında kalan tarafsız bölge)

Nüfusu: 3,4 milyon (1,1 milyon Kuveyt vatandaşı, 2,3 milyon göçmen Mısırlılar,Hintliler Filistinliler,İranlılar)

Başkenti: Kuveyt

Önemli Şehirler: Kuveyt, Hawalli, Ahmadi, Jahra, Farwaniya, Mubarak al-Kabee

Yönetimi şekli: Anayasal Emirlik

Din: İslam (Sünni )

Dili: Resmi dili Arapça. İngilizce

Saat dilimi: GMT +3 saat

Alan kodu:965

Para Birimi: Kuveyt Dinarı (KD)

GSYİH (Nominal, milyon $ ):164,799 (2011)

Coğrafi Konum: Kuveyt; Basra Körfezinin kuzeyinde yer almaktadır. Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgedeki 2590 km2’lik alan da dahil edildiğinde toplam 17,818 km2’lik yüzölçümü sahip olan Kuveyt’in kara komşuları Irak ve Suudi Arabistan olup, Irak ile 240 km, Suudi Arabistan ile ise 222 km sınıra sahiptir. Kuveyt’in toplam kıyı uzunluğu ise 499 km’dir. Boubiyan Adasında yer alan bataklık alanlar dışında, Kuveyt’in tamamına yakını düz ve çöl alanlardan oluşmaktadır. Ülkenin en yüksek noktası 306 m. olup, dağ, akarsu ve benzeri fiziksel yapılara sahip değildir. Boubiyan ve Failaka Adaları dışında bazı küçük adalar bulunmaktadır.

İdari bölünüş: 4 vilayet

Eskiden bir çöl emirliği olarak balıkçılıkla geçinen ülke 1946 da bulunup işletilmeye başlanan petrol yatakları sayesinde giderek zenginleşti. Petrolü önceleri sanayileşmiş şirketler özellikle İngiliz ve Amerikan şirketleri işletiyordu.1975 te devletleştirilen petrolün yıllık üretimi 100 milyon ton dolayındadır. Petrol rezervi ise 10 milyar ton tahmin edilmektedir. Üretilen petrolün çokaz bir kısmı rafine edilmektedir, geri kalanı ise ham petrol olarak ihraç edilmektedir.

 

Ülke nüfus sürekli artmıştır bu artışta özellikle Filistinliler olmak üzere diğer ülkelerden gelen yabancılar önemli etkendir. Filistinlilerin ülke nüfusu içersindeki oranı yaklaşık %25 ler dolayındadır.

Kuveyt gerek gıda maddeleri gerekse sanayi ürünlerinin tamamına yakınını ithal etmek zorundadır.

Kuveyt Emirliği 1756 da bu yana El Sabah ailesince yönetilmektedir. O tarihlerde Osmanlı İmparatorluğuna bağlı olan Kuveyt Emirliği 1899 da İngiliz Mandasını kabullendi. Ülkenin Irak ve Suudi Arabistan la olan sınırları 1921 ve 1922 de belirlendi. Emirlik 1961 de bağımsızlığına kavuştu. Emir Sabah El Salim 1977 de ölünce yerine El Sabah ailesinin Cabir kolundan Şeyh Cabir El Ahmet El Cabir El Sabah başa geçti. Suudi Arabistan la yakın ilişki içersinde bulunan Kuveyt, Birleşik Amerika, Rusya ve Çin ile yakın ilişki içersinde olup bütün Arap ülkelerine yardım etmektedir.

Ülke 2 Ağustos 1990 da Irak tarafından işgal edilmiştir.28 ağustos 1990 da Irak, Irak Kuveyt'i 19.eyaleti ilan etti.23 Şubat 1991 de ABD ve İngiliz birliklerinin karadan ve havadan saldırıları sonucu Irak birlikleri geri çekildi ve Sabah ailesi tekrar ülke yönetimine geri döndü. 


 

Laos

image044

Tam adı: Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

Başkenti: Vientian

Nüfusu : 6.834.942 Laoslular,Mon-Khemerler,Taylandlılar,Sino Tibetlileri

Yüzölçümü: 236.800 km2 (%4 tarım alanı,%3 otlak alan,%56 ormanlık)

Önemli Kentler: Savannahet,Pakse,Luang Prabang

Yönetim Şekli:

Saat dilimi: GMT +7 Saat

Alan kodu:

Dili :Laosça ve Fransızca

Din:Threvada Budizmi,doğa dinleri

Coğrafi konumu: Güney Asya da devlet. Kuzeyde Çin, doğuda Vietnam, güneyde Kamboçya, batıda Tayland ve  Birmanya yeralır.

İklim ve Bitki örtüsü: Laos genellikle dağlık bir ülkedir. Bununla birlikte Mekong Irnağı Vadisi’nde yer yer ovalar ve gür ormanlara rastlanır. Yazları bol yağışlı muson ikliminin egemen olduğu ülkede nüfus yoğunluğu ve kentleşme oranı düşüktür.

En yüksek yer :Phi Bia  (2817 m)

Akarsular ve göller : Mekong Nehrinin birt kısmı

İdari bölünüş : 16 il ve Vientian bölgesi

Ülke ekonomisi tamamen tarıma dayanır. Temel yiyecek ürünü olarak pirinç dış satım ürünü olarak ta en çok kahve yetiştirilir. Kahve dışında önemli bir ihraç ürünüde Kalay cevheridir. Sanayi gelişmemiştir. Laos önceleri Kamboçya ve Siyam'a bağlı iken 1353 te bağımsız bir krallık oldu. Laos krallığı 1795  te Fransa 'nın himayesine girdi. ll. Dünya savaşında bütün  Çin Hindi ülkeleri gibi Laos ta Japon istilasına uğradı. Mekong Irmağı'nın sağ kıyısındaki topraklarını kaybetti.

Ülke 1946 da özerkliğe 1949 da  da bağımsızlığa kavuştu. Ancak bağımsızlıkla birlikte iç çatışmalarda başladı. Prens Sufanuvog liderliğindeki komünist yanlısı Pater Lao ile 1962 den itibaren başkanlık görevini yürütmekte olan Prens Suvanna Fuma liderliğindeki tarafsızlar ve Prens Bun Um Liderliğindeki kralcılar arasında başlayan çekişme yıllarca sürdü.1973 e Suvanna Fuma  ile Patet Lao arasında ateşkes anlaşması imzalanarak bir milli birlik hükümeti kuruldu.1975 te Patet Lao iktidarı ele geçirip krallığı kaldırdı ve ülkede sosyalist bir yönetim kurdu. Sosyalist yönetim 1976 da başta Sovyetler birliği ve Vietnam olmak üzere sosyalist ülkelerle ekonomik kütürel ve bilimsel yardım anlaşmaları imzaladı. Batılılarla da (ABD ve Fransa dışında ) iyi ilişkiler kurdu.1977 de Vietnam ile bir dostluk ve işbirlği antlaşması yaparak çok yakın ilişkilere girildi. Hatta Vietnam  Çin savaşı başlayınca 1979 da ülkede yol yapımında yararlanılan Çinli danışman ve teknisyenleri sınırdışı etti. Ayrıca Pekin'în desteklediği isyancılara karşı Vietnam’dan 50.000 kişilik askeri güç yardımı aldı. 


 

 

Lübnan

image046

Yönetim Şekli: Cumhuriyet

Nufusu: 4.744.400   % 95 Arap, % 4 Ermeni, %1(Süryani, Kürt, Diğer).

Yüzölçümü: 10 452km2

Para Birimi: Lira

Resmi Dili: Arapça, İngilizce ve Fransızca da yaygındır

Din : %60 Müslüman, %30 Hıristiyan, %10 Dürzi ve diğer.

Başkent: Beyrut

Alan kodu: 961

Başlıca Şehirleri: Beyrut, Jeunieh, Tripoli, Sayda ve Sur başlıca büyük yerleşim alanları olup;

Başlıca limanlar: Beyrut ve Tripoli Limanları’dır.

Havaalanı: Beyrut Rafik Hariri Uluslararası Havaalanı’dır.

İdari bölünüş: Lübnan, idari olarak 7 “muahafazat”a bölünmüştür. Bunlar; Janoub, Nabatiye,Jabal Lübnan, Beqaa, Baalbek el Hermel, Ecchimal ve Akkar’dır.

Coğrafi Konum: Akdeniz’in doğu kıyısında 10.452 km2 yüzölçümüne sahip olan Lübnan, kuzeyden güneye 225 kilometrelik bir sahil şeridi boyunca kuzeyde Suriye’den, güneyde İsrail topraklarına kadar uzanır. En geniş noktası, Doğu-Batı hattında 85 km2.’dir. Dağlık bir ülke olan Lübnan’ın toplam yüzölçümünün yarısından fazlası 1000 metrelik rakımın üstündedir.

En yüksek noktası: (Qurnat As-Sawda/ Kara Tepe) 3088 m’ye ulaşırken, arka paralelindeki sıranın en yüksek noktası 2814 m. ye ulaşır.

İklim: Dört mevsimin yaşanabildiği ve tipik Akdeniz iklimine sahip Lübnan’da kış ayları yağmurludur. Kar umumiyetle 1000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde görülmekte olup, yaz ayları yağmursuz, sıcak ve kıyı kesimlerinde nemlidir.

En büyük şehirleri: başkent Beyrut, kuzeyde Trablus, güneyde Sayda, ve Sur ile Bekaa Vadisinde yeralan Zahle’dir. 


 

Moğolistan

image048

Resmi Adı: Moğolistan

Yönetim Şekli: Parlamenter Demokrasi

Başkenti : Ulanbator

Saat dilimi: GMT +7 ile 8 saat

Alan Kodu:976

Dil: Moğolca (Resmi Dili) İngilizce, Rusça, Türkçe

Önemli Şehirler : Darkhan Uul ( 86.5 bin), Erdenet (76.5 bin),Bayan Olgii (100.8 bin)

Yüzölçümü: 1.565.500 km2 (%78 otlak alan,%10 ormanlık)

Nüfusu : 2.756.001 (2010 sonu itibariyle) Khalka Moğol (% 85), Kazak ( % 6), Diğerleri (% 9)

Din : Budist ( %90), Müslüman (%6) ,Hristiyan, Şamanist (% 4)

Bağımsızlık Tarihi : 26 Kasım 1921

Milli Gün : 11 Temmuz

İdari bölünüş: 21 vilayet ve 1 büyükşehir*Arhangay, Bayanhongor, Bayan-Olgii, Bulgan,Darhan Uul, Dornod, Dornogovi, Dundgovi, Dzavhan,Govi- Altay, Govi-Sumber, Hentiy, Hovd, Hovsgol,Omnogovi, Orhon, Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar,Tov, Ulaanbaatar*,Uvs

Coğrafi Konumu: Kuzey Asya ülkesi Coğrafik Koordinatları: 41°35˝-52˚06˝ kuzey enlem, 87˚47˝-119˚57˝ boylam. Ülkenin güneyinde Çin Halk Cumhuriyeti kuzeyinde ise Rusya Federasyonu yeralmaktadır.

Suyla Kaplı Alan: 9600 km2

Karasal Alan: 1.555.400 km2

Toplam Sınırı: 8162 km.

Kara Sınırları: Çin Halk Cumhuryeti ( 4677 km.),Rusya Federasyonu (3485 km.)

Nehirleri ve Gölleri: Kerulen, Orhon,Selenga; Chovsgöl-Nur

En Yüksek Nokta : Nayramadlin Orgil (4374 m.)

En Alçak Nokta : Hoh Nuur (518.m)

Denizden Yüksekliği : 1600 m.

Gayri Safi Milli Hasıla : 1.518.600 $

Kişi Başına Düşen Gelir : 551 $

Para Birimi : Tugrik ( Şubat 2005 1 $=1205 Tugrik)

İklim: Kışlar uzun ve soğuk, yazlar kısa ve sıcak, Ülke sert bir karasal iklime sahip bulunmaktadır. Gece ile gündüz, yaz ile kış mevsimleri arasında büyük sıcaklık farkları görülmektedir. Yılın büyük bir bölümü soğuk geçmektedir. Eylül aylarında başlayan kış mevsimi Nisan ayı sonlarına kadar kendini hissettirir. Kış mevsiminde ortalama sıcaklık -38° civarlarında seyretmektedir.
Dört ay kadar süren yaz mevsiminde sıcaklık 10 ila 30 derece arasında değişmektedir. 2004 yılı yaz ayında sıcaklık 38 dereceye ulaşmıştır. Yağışların en çok görüldüğü aylar Temmuz ve Ağustos ayları olmakta ve yıllık yağış miktarının 3/4’ü bu aylarda düşmektedir. Ülke soğuk bir iklime sahip olmasına rağmen, aldığı yağış miktarı oldukça düşüktür. Yıllık yağış miktarı ormanlık bölgelerde 250-550 mm, bozkırlarda 200-250 mm ve Gobi çölünde 50-150 mm seviyelerinde olmaktadır. Havadaki nem oranı yok denecek kadar düşüktür.

En yüksek yerleri : Kutjun (4556 m),Otgon Tenger/Hangay dağları (4031 m),Barin-dodge ULa (3957 m),Munku-Sardik (3492 m)


 

 Özbekistan Cumhuriyeti

image050

Ülke adı: 

 

Resmi Adı: Özbekistan Cumhuriyeti

Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Başkent: Taşkent

Anayasa Kabulü : 8 Aralık 1992

Nüfus : 27,606,007 (2009 tahminlerine göre) Özbek %80, Rus %5.5, Tacik %5, Kazakistanlı %3, Karakalpak %2.5, Tatar %1.5, Diger % 2.5

Doğal Kaynaklar: Doğal gaz, petrol, kömür, altın, uranyum, gümüş, bakır, kurşun ve çinko

Yüzölçümü: 447,400 km2

Bagımsızlık Günü: 1 Eylül 1991 (Sovyetler Birligi)

Milli Bayram: Bagımsızlık Günü, 1 Eylül 1991

Saat Dilimi:GMT +4  saat

Alan kodu: 998

Dil : Özbekçe % 74.3, Rusça % 14.2, diğer 12%

Din : Müslüman % 88 (genellikle Sünni),Ortodoks % 9,diğer % 3

Önemli Şehirleri :Semerkand, Namangan, Buhara, Hive, Hokand, Andican, Karşı, Çızzak, Nevai, Urgenç ve Nukus

Para birimi: Özbekistan Sumu (UZS) 1$ = 1,297.016 UZS

GSYH: 77.55 milyar Dolar

Kişi başı Milli Gelir : 2,800  Dolar

Coğrafi konumu:Batıda ve kuzeyde Kazakistan,doğusunda Kırgızistan ve Tacikistan,güneyinde Afganistan ve Türkmenistan yeralır.

İklimi:

Dağları:

Nehirleri gölleri:

İdari bölünüş: Sehir Özbekçe “Tümen” olarak adlandırılan 11 idari bölgeye (ilçe) Ayrılmıstır: Bektemir, Mirza Ulugbey, Mirabad, Sergeli, Sabir Rahimov, Üçtepe, Çilanzar, Hazma, Seyhantaur, Yunusabad ve Yakasaray’dır.

En yüksek yerler : Zeverşan (4299 m), 


 

Resmi Adı: Pakistan İslam Cumhuriyeti

image052

Yönetim Biçimi: Federal Parlamenter Demokrasi

Baskent: İslamabat

Nüfusu: 165,803,560 (2006 Temmuz)  Pencabi, Sindi, Pahtan, Jatlar Beluci, Afgan Mülteciler

Yüzölçümü: 796,095 km² (%26 tarım alanı,%6 otlak alan,%4  ormanlık ve çalılık alan)

Saat Dilimi: GMT +5 Saat

Alan kodu: +92

Resmi Din: İslam: %97 (Sünni %77- Sii %20), Hıristiyan, Hindu, Budistler: %3

Dil: Resmi dil: İngilizce, Ulusal dil: Urduca Konuşulan diğer diller: Pencabi (%48), Sindi (%12) Pestu (%8),Beluç (%3), Seraiki (Pencabi lehçesi-%10)

Konuşulan diğer diller : Pencabi (%48), Sindi (%12) Pestu (%8), Beluç (%3), Seraiki (Pencabi lehçesi-%10)

Başlıca Kentleri: Karaçi (yaklasık 10 milyon), Lahor (yaklasık 5 milyon), Ravalpindi, Haydarabad, Multan, Pesaver.

Para Birimi: Rupi (PKR)

Coğrafi Konumu: Pakistan, Asya kıtasının 23 ve 37 derece Kuzey enlemleri ile 61 ve 76 derece Dogu boylamları arasında yer almaktadır. Pakistan'ın kuzeydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında Afganistan ve İran, kuzeybatısında Afganistan, doğusunda Hindistan ile sınırları mevcuttur. Güneyinde ise Umman Denizi bulunmaktadır.

En yüksek yer:K2 (godwin Austen 8611 m),Nanga Parpat (8126 m)

Akarsuları:Yan kollarıyla İndüs Nehri

Önemli Kentler: Karaşi Lahor,Faysalabad,Ravalpindi,Haydaraabad,Multan Keta,Peşaver

İdari Yapı: Pakistan, 4 eyalet, 2 federal bölge ve federal başkentin oluşturduğu federal yapıda bir ülkedir.

Eyalet ve bölgeler :

- Pencap Eyaleti ( Baskent Lahor)

- Sind Eyaleti ( Baskent Karaçi)

- Belucistan Eyaleti (Baskent Ketta)

- Kuzey Batı Sınır Eyaleti (North West Frontier Province- NWFP) (baskenti Pesaver)

- Federal Yönetime Tabi Kabileler Bölgesi (Federally Administrated Tribal Areas - FATA)

- Kuzey Bölgesi (Gilgit Agency)

- Federal Baskent Bölgesi İslamabad

Bagımsızlık tarihi : 14 Agustos 1947

Okur-Yazar Oranı: % 48.7 


 

 

Rusya Federasyonu

image055

Yerel Tam Adı: Rossiyskaya Federatsiya

Yerel Kısa Adı: Rossiya

Eski Adı: Rusya İmparatorluğu, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (Sovyetler birliği dağılmadan önceki adı)

Bagımsızlık Tarihi: 26 Aralık 1991-12 Temmuz 1990

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet - Federasyon

Başkenti: Moskova

Resmi: Dil Rusça

Alan kodları: +7

GSYİH (milyar $) : 582,3 (2004 )

Para Birimi: Ruble (1USD=27,8497 RUB Mayıs 2011 itibariyle)

Kişi Başına Milli gelir:20.663 $ (2011 tahmini)

Din: Rus Ortodoksları, Müslümanlar, Diğer.

Okur Yazar Oranı: % 98, erkeklerde % 100, kadınlarda %97 (15 yas ve üzeri için veriler).

Coğrafi Konumu: 60 00 Kuzey Enlemi, 100 00 Dogu Boylamı. Kuzey Asya’da (Ural Dağlarının batı kısmı Avrupa’dadır), Artik Okyanusu kıyısında, Avrupa ile Kuzey Pasifik Okyanusu arasında yer almaktadır.Rusya Federasyonu Doğu Avrupa ile kuzey Asya'ya yayılmış,Avrasya kıta sahanlığının kuzeyinde bulunur. Arktik (Kuzey Kutup dairesi) ve çevresindeki (sub-Arktik) bölgelerin büyük bir oranı sınırları içinde yeralır.

Sınır Komsuları: Azerbaycan (284 km), Beyaz Rusya (959 km), Çin (6,645 km), Estonya (294 km), Finlandiya (1,313 km), Gürcistan (723 km), Kazakistan (6,846 km), Kuzey Kore (19 km), Litvanya (217 km), Letonya-Kaliningrad Bölgesi (227 km), Mogolistan (3,485 km),Norveç (196 km), Polonya-Kaliningrad Bölgesi (206 km), Ukrayna (1,576 km).

Nüfusu:2002 sayımına göre Rusya nüfusunun %79,8'ini, Federasyonun esas unsuru olan, Ruslar oluşturmaktadır. Rus nüfusunun dışında çok sayıda etnik grup da mevcuttur. Rusya sınırları içerisinde, 160 farklı etnik grubu olduğu tahmin edilmektedir. Rusya nüfusu her ne kadar diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olsa da; km2'ye düşen insan sayısı, ülkenin kapladığı alan sebebiyle çok azdır. Rusya nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı bölge, coğrafi olarak Avrupa toprakları olarak kabul edilen Ural Dağlarının batısında ve Kuzeybatı Sibirya'da yaşamaktadır. Ülke nüfusunun %73' ü şehirlerde yaşarken, %27'si kırsal alanlarda yaşamaktadır.

Ülke nüfusu, Sovyetlerin yıkılmasından sonra düşüşe geçmiş olsa da, 2010 sayımına göre 141.927.297 'dır. 1991 yılında Rusya nüfusu tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 148.689.000'a ulaşmıştı, fakat 90'lar boyunca süren göçmenlik, ölüm oranın çok hızlı yükselmesi sebepleri ile ülke nüfusu 20 yıllık sürede azalmıştır.

Önemli Kentler: Moskova, St. Petersburg, Nijniy Novgorod, Yekaterinaburg, Novoibirsk,Kazan, Samara. Ülkede sehirlesme oldukça yüksektir.

Yüzölçümü: 17,075,400 km²'lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir.

Zaman Dilimi : + 3 GMT (Moskova) Rusya Federasyonu toprakları 11 zaman dilimi boyunca uzanır. Bu kadar farklı zaman dilimine yayılabilmiş tek ülkedir.Bunun nedeni diğer ülkelere göre toprak yüzölçümünün fazla olmasıdır.Rusya dünyanın yüz ölçümü bakımından en geniş ülkesidir bu yüzden zaman dilimleri uzantısı 11 dilimdir.

İklim: Büyük bir coğrafi alana sahip olan Rusya’nın iklimi de bölgelere göre önemli değişiklikler göstermektedir. Ülkenin büyük kısmı ılıman iklim kuşağında yer almaktadır.
Karadeniz kıyılarında subtropikal iklim görülürken, Sibirya’da iklim sertleşmektedir. Başkent Moskova’da en sıcak ay olan Temmuz’da ortalama sıcaklık 13-23 °C olurken en soğuk ay olan Ocak ayında sıcaklılar -9 ile -16 °C arasında olmaktadır.

Rusya dünyanın en soğuk ülkelerinden biridir. Diğer iklimlere göre kış aylarında 3 kat fazla soğuk hissedilir. Ortalama yıllık sıcaklık −5.5 °C (22 °F)dir. Karşılaştırma için İzlanda'nın ortalama yıllık sıcaklığı 1.2 °C (34 °F) ve İsveç'in ortalama yıllık sıcaklığı 4 °C (39 °F)'dir. Lakin bu karşılaştırma, ülke genelini gösterdiğinden geniş yüz ölçümde değişken ve ılıman iklim çeşitliliğine sahip Rusya için yanıltıcıdır.

Dogal Kaynakları: Doğal gaz, kömür, mineraller, kereste.

İdari Yapı: 7 federal bölge altında 89 idari birim (21 cumhuriyet, 49 idari bölge, 6 vilayet, 11 otonom bölge ve 2 sehir idaresi) 


 

Suriye Arap cumhuriyeti

image056

Yönetim Şekli: Sosyalist Demokratik Halk Cumhuriyeti

Nufus: 23 milyon yaklaşık   % 90,3 Arap, % 9,7 Kürt, Türk, Ermeni ve diğer.

Yüzölçümü: 185 180 km² Ekilebilir Alan (% 28) Sürekli Ürün (% 4) Sürekli Mera/Çayır (% 43) Ormanlar (% 3) Diğer (% 22)

Başkent: Şam

Dili:Arapça,Fransızca İngilizce Türkçe Kürtçe

Din:% 86 Müslüman (% 84’ü Sünni, % 16’sı Alevi), % 12 Hıristiyan, % 2 (Şii, Dürzi)

Saat dilimi: GMT +3 saat

Alan kodu:963

Para Birimi: 1 Suriye Lirası (S£) = 100 Kuruş. 1 ABD $= 49,5 S£ (2007 yılı ortası)

Başlıca Şehirleri :  Şam , Halep  , Homs  ,Hama  , Hassakah  , İdlib  .

İklim: Kıyılarda subtropik iklim hakimdir. Yüksek kesimler kışın soğuk ve yağışlıdır. En sıcak ay Ağustos (18-37° C) ve en soğuk ay Ocak (2-12° C) olup; en kurak ay olan Ağustos’ta ortalama yağış miktarı 0 mm’dir. En yağışlı ay olan Ocak’taki ortalama yağış miktarı ise 43 mm’dir.


Suriye’de mevsimler itibariyle ortalama hava sıcaklıkları ise şöyledir: Yaz (32º C), Kış (10º C), İlkbahar (22º C), Sonbahar (22º C).

Nominal GSYİH (Milyon Dolar): 67.330

Kişi Başı GSYİH (ABD Doları, Satın Alma Gücü Paritesi ile):4.811

Coğrafi konumu: Akdeniz’in kuzeydoğusunda yer alan Suriye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir bölgede bulunmaktadır. Orta Doğu’da yer alan ve Akdeniz’e kıyısı olan Suriye; Türkiye (822 km), Irak (605 km), Ürdün (375 km), Lübnan (375 km) ve İsrail (76 km) ile sınıra sahiptir. Yarı kurak arazilere ve çöllerle kaplı düzlüklerden oluşan Suriye topraklarının % 24,8’i ekilebilir araziler, % 4,47’si düzenli hasat sağlanan alanlardır.

İdari bölünüş: 14 Vilayet

En yüksek yerleri: Havran dağlağı (1839 m),Ansariya dağı (1562 m),

Akarsular ve Göller: Fırat,Haber'un bir kısmı 


 

 

Resmi tam adı: Tacikistan Cumhuriyeti, kısa sekli: Tacikistan

image058

Yerel tam adı: Jumhurii Tojikiston

Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Baskent: Dusanbe

Nüfus: 7,349,145 (Temmuz 2009 tahmini) Tacik %79.9, Özbek %15.3, Rus %1.1, Kırgız %1.1, diger %2.6 Din: Sünni Müslüman %80, Sii Müslüman %5. Geri kalan %10'lik gibi bir kısmı Hıristiyan’lar oluştururlar. Ülkede Hıristiyan’lar daha çok Rus Ortodoks Kilisesi'ne mensupturlar.

Yüzölçümü: 143,100 km²

Bağımsızlık günü: 9 Eylül 1991 (Sovyetler Birliginden)

Milli bayram: Bağımsızlık günü, yani 9 Eylül 1991

Din: İslam, Rus Ortodoks kilisesi

Diller: Tacikçe (resmi), Rusça. Resmi dil Tacikçe olmasına rağmen, yakın çağdaki etkileşimlerden dolayı Rusçada kullanılır ama Rusçanın resmi bir statüsü yoktur.

İklimi: Ülkenin denize kıyısı yoktur. Denize kıyısı olmadığından ve bulunduğu yükseklikten dolayı sert bir iklime sahiptir. Kıslar çok soğuk yazlar çok sıcak geçer. Sıcaklık kısın dağlık bölgelerde bazen - 60 dereceye kadar düşmekte, yazın ise vadilerde + 48 dereceye kadar çıkmaktadır. İç kısımlarda kıtasal, Pamir dağlarında yarı çöl ve kutupsal iklim görülür diyebiliriz.

Coğrafi konumu: 39 00 Kuzey enlemi, 71 00 Doğu boylamı.Orta Asya'da,Batıda ve kuzeyde Özbekistan ,kuzeyde Kırgızistan,doğuda Çin,doğuda Afganistan  yer alır.

Doğal kaynakları: Hidro enerji, petrol, uranyum, cıva, kömür, kursun, çinko, antimon,tungsten, gümüş, altın

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 15.4 milyar $ (2008)

Kişi basına düsen GSMH: 2.100 dolar (2008)

Para birimi kodu: SM

Saat dilimi: GMT +4 saat

Alan kodu: 992

En yüksek yer: Komünizm tepesi (7483 m) 


 

Resmi Adı: Tayland Krallığı

image060

Eski Adı: Siam

Yönetim Şekli:   Meşruti Monarşi

Başkent: Bangkok

Başlıca Şehirleri: Banghok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Nakorn Srithammarat,Ubon Ratchathani, Udon Thani

Yüzölçümü: 514.000 km2 ( %38 tarım alanı,%29 ormanlık)

Nüfus: 65,068 milyon (Temmuz 2007) Tay (%75), Çinli (%14), diğer (%11)

Dil : Thai, İngilizce, Etnik ve bölgesel lehçeler

Din: Budist (%94.6), Müslüman (%4.6 Hıristiyan (%0.7), Diğer (%0.1)

Para Birimi: Baht (THB)  Para Kuru:1 ABD $ = 37,93 THB (2006)

GSYİH (Milyar $) : 206,0 (2006 tahmini)

Kişi Başına Gelir ($) :3158,0  (2006 tahmini)

Uluslararası Utelefon kodu: 66

Saat dilimi: GMT +7 saat

Coğrafi konumu: Güneydoğu Asya sınırları: Batıda Andaman Denizi ve Birmanya, Doğuda Laos, Kamboçya ve Siyam körfezi, güneyde Malaysiya

En yüksek yer: Inthanon (2595 m)

Akarsular : Yan kollarıyla Menam nehri ,Mekong Nehrinin bir bölümü 


 

Tayvan

image062

Başkent :Taipei

Nufusu: 20.727.000

Yüzölçümü: 35.981 km2 (%25 tarım alanı,%52 ormanlık alan)

Dil : Mandarin, Çince (Resmi dil), Taiwan dilleri(Hakka ve Güney Fukienese lehçeleri)

İklim : Subtropikal iklim tipi

Din : Budizm,Konfüçyus dini,Taoizm

Dil : Çince (Resmi),İngilizce

Ölçü birimi : Metrik sistem

Alan kodu:886

Saat Dilimi : GMT +8 saat

Önemli kentler: Taipei, Kaohsiung, Taichung, Tainan ve Keelung'dur. Adanın kuzeyinde yer alan Taipei, politika, finans ve ticaret  merkezidir. Kaohsiung ise, önde gelen sanayi kentlerinden biri olmanın yanı sıra, dünyanın en modern ve işlek limanlarından birine sahiptir.

Tatil günleri : 3 Ocak kuruluş günü, 13-17 Şubat Çin yeni yılı, 28 Şubat Barış Günü, 5 Nisan Chin-Ming, 1 Mayıs-işçi günü, 16 Haziran,22 Eylül, 10 Ekim.

Coğrafi Konum : Tayvan, Pasifik Okyanusunda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güney doğusunda yer almaktadır.

En yüksek yerler : Yuşan Dağı (3997 m),Hsuehşan (3884 m)

İdari Bölünüş: 16 İlçe,7 Vilayet 


 

Türkmenistan

 

image064

Türkmenistan Cumhuriyeti

Yönetim Biçimi: Yönetim Biçimi Başkanlık sistemi

Dili: Türkmence

Para Birimi: Manat. (1$=2.9 Manat)

Başkent : Aşkabat

Nufusu: 5.041.995

Remi dil: Türkmence,Rusça,Türkçenin diğer lehçeleri

Din:İslamiyet (Sünni),Rus Ortodoks kilisesi

Önemli Şehirler ve Nüfus : Aşkabat (828 000), Türkmenabat (256 000), Daşoğuz (210 000)

Yüzölçümü : 488 100 km2

Saat Dilimi: GMT +4 saat

Alan kodu : 993

İklimi : Ülkede subtropik çöl iklimi hakimdir.Ülke genelinde kurak bir kara iklimi hakimdir. Yaz aylarında sıcaklık 45-50 dereceye ulaşmaktadır.

Coğrafi konumu: Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’nın güneyinde, Hazar Denizi kıyısında yer almakta olup kuzeydoğusunda Özbekistan, kuzeybatısında Kazakistan, güneyinde İran ve güneydoğusunda Afganistan ile komşudur. 488,100 km’lik yüzölçümü ile bağımsız devletler topluluğunun en büyük dördüncü devletidir. Kara Kum çölü ülkenin %80’ini kapsamaktadır.

Akarsular: Ülkenin başlıca üç nehri Ceyhun (Amudarya, 2,620 km), Tejen (1,150 km) ve Murgab (978 km) dır. Karakum kanalı 1100 km uzunluğuyla tarım sektörü açısından hayati rol oynamaktadır. Nüfusun yarısı da kanal kıyısında yoğunlaşmıştır

En yüksek yeri :Kopet Dağı (2942 m) 


 

Ürdün

image066

 

Yönetim Şekli: Anayasal Monarşi

Yüzölçümü: 89 213 km2 (%4 tarım alanı,%8 otlak alan)

Nüfusu: 6,1 milyon (2010 yılı tahmini) % 98 Arap, % 1 Çerkez, % 1 Ermeni

Resmi Dili: Arapça. İngilizce de yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Din :% 92 Sünni Müslüman, % 6 Hristiyan, % 2 Diğer (2001 tahmini)

Başkenti: Amman

Başlıca Şehirleri : 12 idari bölge (muhafazat): Amman, İrbid, Zarka, Balqa, Mafrak, Kerak, Jerash, Madaba,Ajlun, Akabe, Maan, Tafiela.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyar Dolar) : 23,9

Kişi Başına GSYİH (Dolar) : 5,256

Saat Dilimi: GMT +2 saat

Alan kodu: 962

Coğrafi Konum : Akabe Limanı ile Akabe Körfezi’ne açılan ve İsrail ile en uzun sınırı (238 km) paylaşan ülke konumundaki Ürdün, Irak ile 181 km, Suudi Arabistan ile 744 km, Suriye ile 375 km, Batı Şeria ile 97 km uzunluğunda sınıra sahiptir.Ürdün topraklarının doğusu daha çok çöllerle kaplı düzlüklerden, batı bölgeleri dağlık arazilerden oluşmaktadır. Büyük Rift Vadisi, Ürdün Nehri’ni batı ve doğu olmak üzere iki bölgeye ayırmaktadır. Ürdün topraklarının % 3,32’si ekilebilir arazilerden, % 1,18’i düzenli hasat elde edilen alanlardan oluşmaktadır.

En yüksek yer: Ram Dağı (1754 m),Asur Tepesi (1016 m)

Akarsu ve Gölleri: Jordan Ölü Denizin bir bölümü

İdari bölünüş: 5 İdari birim 


 

 

Resmi Adı : Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti

image068

Resmi : Dili Vietnamca

Yönetim Biçimi :Tek Parti Yönetimi

Dini : Budizm (yaklaşık %50), Katolik (%8-10), Protestan (%0,5-2), diğer

Başkenti : Hanoi

Alan kodu : 84

Başlıca Şehirler :Ho Chi Minh City (7.165 bin), Hanoi (6.472 bin), Haiphong (1.842 bin)

Yüzölçümü: 331.051 km2

Nüfusu ( Milyon Kişi ) :87,8 milyon (2010 tahmini) Kinh (Viet) (% 86.2), Tay (% 1.9), Thai (% 1.7), Muong (% 1.5), Hoa (Çinli) (% 1.1), Nun (% 1.1), Hmong (% 1.0)

Para Birimi : Dong (D)

GSYİH (milyar dolar):114,3

Kişi başına GSYİH (dolar)d:3.380

Coğrafi Konum: Güneydoğu Asya’da Çinhindi Yarımadasının doğu kesiminde yer alan Vietnam, kuzeyde Çin Halk Cumhuriyeti, batıda Laos, Kamboçya ve Tayland Körfezi, güney ve doğuda Güney Çin Denizi ve Tonkin Körfezi ile çevrilidir. 3.444 km sahil şeridi olan Vietnam’ın Kamboçya ile 1.228 km, Çin ile 1.281 km ve Laos ile 2.130 km sınırı bulunmaktadır.
Ülkenin güney ve kuzey kesiminde alçak ve düz deltalar, orta kısımda dağlık araziler, kuzey ve kuzeybatıda tepelikler ve dağlar yer alır.

İklimi: Ülkenin güneyinde tropikal, kuzeyinde ise musonal iklim tipi hakimdir. Ülkede yıl boyunca ortalama sıcaklık 20°C civarındadır. Güney Vietnam’da yılda iki mevsim yaşanmakta olup, Kasım ve Nisan arası serin ve kuru, Mayıs ve Ekim ayları arasında ise sıcak ve yağmurlu bir iklim hakimdir. İki mevsim arasındaki sıcaklık farkı ise sadece 3°C civarındadır. Kuzey Vietnam’da ise dört ayrı mevsim yaşanmaktadır.

Akarsular: Vietnam’ın en büyük iki şehri Hanoi ve Ho Chi Minh City kuzeyde ve güneydeki iki büyük nehir deltasında yerleşiktir.

İdari bölünüş: Vietnam’da 59 eyalet ve bu eyaletler ile aynı statüde olan 5 şehir idaresine sahip merkezi yönetim birimi vardır. 


 

Yemen Cumhuriyeti

image071

Resmi tam adı: Yemen Cumhuriyeti

Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Yamaniyah yerel

Kısa şekli: Al Yaman

Başkenti: San'a'

Yönetim biçimi: Çok Partili Başkanlık Sistemi

Coğrafi konumu: 15 00 Kuzey enlemi, 48 00 Doğu boylamı Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman ile Suudi Arabistan arasında yer alan bir Ortadoğu Ülkesidir.

Yüzölçümü: 527,970 km² tarıma uygun topraklar: %3 daimi ekinler: %13 otlaklar: %33.5 ormanlık arazi: %4 diğer: %46.5 (1993 verileri)

Sınırları toplam: 1,746 km

Sınır komşuları: Umman 288 km, Suudi Arabistan 1,458 km

Sahil şeridi: 1,906 km

İklimi: Genel olarak Çöl iklimi olmakla beraber, batı dağlarında ılıman iklim görülür.

Arazi yapısı: Dar kıyı ovaları, tepelikler, engebeli dağlar, orta kısımda çöller

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Umman Denizi 0 m

En yüksek noktası: Jabal an Nabi Shu'ayb 3,760 m

Doğal kaynakları: petrol, balık, kaya tuzu, mermer, kömür, altın, kurşun, nikel, bakır, batıda verimli topraklar

Nüfus :24.052.514 (2010 tahmini) Yemenli,Arap; Afrika Arapları, Güney Asyalılar, Avrupalılar

Alan kodları:967

Din: Büyük Çoğunluğu Müslüman (Safii , Zeydi), Çok az sayıda Musevi, Hıristiyan, Hindu

Dil: Arapça

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler toplam nüfusta: %38 erkekler: %53 kadınlar: %26 (1990 verileri

İdari bölümler: 17 vilayet; Abyan, 'Adan, Al Bayda', Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, 'Ataq, Dhamar, Hadhramawt, Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Sa'dah, San'a', Ta'izz

Bağımsızlık günü: 22 Mayıs 1990

Milli bayram: Birleşme Günü, 22 Mayıs (1990)

Ekonomi: Yemen ekonomisi birinci derecede tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım ürünlerinden elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 21'dir. Çalışan nüfusun % 71,5’i tarım alanında iş görmektedir. Ürettiği tarım ürünlerinin başında tahıl, pamuk, hurma, muz, darı, kahve ve çeşitli meyve ve sebzeler gelir. 1992'de 820 bin ton tahıl, 170 bin ton yer bitkileri, 80 bin ton baklagiller, 320 bin ton meyve, 560 bin ton sebze üretilmiştir. Aynı yıl ülkede yaklaşık 100 bin baş deve, 1 milyon 200 bin baş sığır, 3 milyon 850 bin baş koyun, 2 milyon 250 bin baş da keçi bulunuyordu. 1991'de 86 bin ton balık ve deniz ürünü avlanmıştır. Kuzey Yemen'de yılda ortalama 65 bin ton tuz üretilmektedir. Güney Yemen'de de petrol ve doğal gaz çıkarılmaktadır. Bunların dışında önemli bir yerel kaynağa sahip değildir. 1992'deki petrol üretimi 69 milyon varil olmuştur. 1993'te açıklanan petrol rezervi 2 milyar 10 milyon varil, doğal gaz rezervi de 430 milyar m3'tü. Petrol, doğal gaz ve diğer yerel kaynaklardan elde edilen gelirlerin gayri safi yurtiçi hâsıladaki payı % 9'dur

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi -19.480 milyar $ 

Para birimi: Yemen Riyali (YER)

Kişi Başına Millli gelir: 900 dolar(175.)

Saat Dilimi: UTC +3

İnternet Alan Adı uzantısı: .ye


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için