foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

T. C.

Milli eğitim bakanlığı

12 yıl zorunlu eğitim sorular - cevaplar

Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir. Bugün uluslararası toplumda, ilköğretim eğitiminin yetersiz kaldığı ve tüm nüfusun en azından lise düzeyinde eğitim alması gerektiği yaygın olarak kabul edilmiştir. 1970’li yıllardan itibaren ise OECD ülkelerinde lise eğitiminin çağ nüfusunun tamamına yaygınlaştırılması ve üniversite öncesi eğitimin süresini uzatarak, genç nüfusun mümkün olduğunca daha uzun süre eğitim alması yönünde politikalar oluşturulmuştur.

Yine dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında; temel eğitim sürecini tek bir aşamada düzenlemek yerine, öğrencilerin yaş grupları ve fiziksel özellikleri temelinde bir kademelendirmenin tercih edildiği görülmektedir.

Bu kapsamda öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıklarını dikkate almayan sekiz yıllık kesintisiz eğitimle ülkemizin en önemli zenginliği olan genç nüfusu bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmanın mümkün olmadığından hareketle eğitim  istemimizde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından biri toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğeri ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesidir.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Sonucu Getirilen Yenilikleri; öğretmenlerimize, yöneticilerimize, eğitim camiasına ve kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak üzere, merak edilen hususlar “12 Yıl Zorunlu Eğitim, Sorular - Cevaplar” başlığı altında toplanmıştır.

Bu çalışmanın, yeni eğitim düzenlemesi hakkında zihinlerde beliren soruları aydınlatacağı inancı ve umuduyla, yeni eğitim- öğretim yılının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Ömer DİNÇER

Milli Eğitim Bakanı

I- GENEL SORULAR

SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu?

SORU 2: Bu düzenleme ile şimdi durum ne olmuştur?

SORU 3: Bu yeni düzenleme nasıl çalışacak?

SORU 4: Bu sistemi neden 4+4+4 diye ayırıp tanımladınız?

SORU 5: Bu Kanun yeterince tartışıldı mı?

SORU 6: Böylesine kapsamlı bir düzenleme niçin Hükümet tasarısı olarak değil de teklif şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu?

SORU 7: Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuya bu kadar olumsuz yaklaşıyorlar?

SORU 8: Bu yeni sistem 2012 Eylül ayında uygulanacak mı?

II- YAŞLA İLGİLİ SORULAR

SORU 9: Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?

SORU 10: Zorunlu eğitime (ilkokula) başlama yaşı ne olacak?

SORU 11: 2007 doğumlu bir çocuğun ailesi birinci sınıfa değil de anaokuluna çocuğunu vermek isterse ne olacak?

SORU 12: İlkokula kayıt nasıl yapılacak?

SORU 13: Çocuklar daha erken yaşta okula başlayınca, yapılan eğitim onun için daha ağır kalmayacak mı?

III- OKUL ÖNCESİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 14: Okul öncesi eğitim nasıl uygulanacak?

IV- GEÇİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 15: İlkokullardan ortaokullara kayıt nasıl olacak?

SORU 16: Ortaokullara sınavla mı geçilecek?

SORU 17: Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam hatip okullarına geçiş olacak mı?

SORU 18: 2011 - 2012 eğitim – öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri liselere nasıl geçecek?

SORU 19: Bu sistem özel okullara giriş konusunu değiştirecek mi? Üsküdar Amerikan, Avusturya Lisesi gibi okullar ortaokul bölümlerini tekrar açabilecekler mi?

SORU 20: İstanbul Erkek, Galatasaray gibi okullara öğrenci geçişi nasıl olacak?

SORU 21: Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) devam edilecek mi?

SORU 22: Bu sistem lise ve üniversite giriş sınavlarında nasıl değişiklikler getirecek?

6

V- MESLEKİ/TEKNİK EĞİTİM VE YÖNLENDİRME İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 23: Yeni düzenlemede ilk 4 sınıftan sonra mesleklere yönlendirme olacak mı?

SORU 24: Mesleki ve teknik eğitime öğrenciler ne zaman başlayacak?

VI- PROGRAMLA/MÜFREDATLA İLGİLİ SORULAR

SORU 25: Yeni düzenleme için programlar değişecek mi?

SORU 26: Yeni düzenlemede program nasıl olacak?

VII- SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ SORULAR

SORU 27: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?

SORU 28: Seçmeli dersler hangi kademede başlayacak?

SORU 29: Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesi din eğitimini içeren seçmeli dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?

SORU 30: Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda öğrenecekler?

SORU 31: Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli dersler belirlenirken),toplumsal talepler dikkate alınacak mı? Örneğin, ilkokul öğrencilerine din eğitimi imkânı sağlanması hususu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 1.sınıftan itibaren müfredatta yer alacak mı? Ayrıca, farklı din ve mezheplere göre seçmeli dersler sunulacak mı? Türkiye’de konuşulan dillerin öğretimi talepleri de dikkate alınacak mı?

VIII- ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SORULAR

SORU 32: Anaokulu öğretmenleri 1. sınıflarda görev alacak mı?

SORU 33: 5. sınıf öğretmenleri ne olacak?

SORU 34: Ortaokullarda sınıf öğretmenleri görev alacak mı?

SORU 35: Din eğitiminin oluşturacağı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?

IX- HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 36: İlkokuldan sonra özel okullar isterse hazırlık sınıfı açabilecek mi?

X- FİZİKİ YAPI, ORTAOKULLAR VE OKULLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 37: Yönetim kadrosu nasıl şekillenecek?

SORU 38: Aynı okul binası farklı okul seviyelerince kullanıldığında yönetim nasıl oluşturulacaktır?

SORU 39: Aynı okul binasında ilkokulla ortaokul ya da ortaokulla lise uygulaması nasıl olacak?

SORU 40: Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Fen Liselerinin ortaokulları açılacak mı?

SORU 41: Mevcut okulların fiziki yapısında bir düzenleme yapılacak mı?

XI- ÇEŞLİTLİ SORULAR

SORU 42: Kur’an-ı Kerim dersinde kıyafetler nasıl olacak?

SORU 43: Ortaokullardan sonra Açık Lise uygulaması nasıl olacak?

SORU 44: Yatılı ilköğretim okullarında hangi öğrenciler okuyacak?

SORU 45: Birleştirilmiş sınıf uygulamaları hangi kademede uygulanacak?

SORU 46: Taşımalı eğitim devam edecek mi?

SORU 47: Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacak mı?

SORU 48: İmam hatip okulları ile 4+4+4 konusunun bağlantısı nedir?

SORU 49: İmam-hatip ortaokulları nasıl kurulacak?

SORU 50: Karma eğitim devam edecek mi?

SORU 51: Devam zorunluluğu nasıl olacak?

SORU 52: Her kademede diploma verilecek mi?

SORU 53: Yeni düzenlemede ikili öğretime devam edilecek mi?

SORU 54: Bütün liseler Anadolu Lisesine mi dönüştürülecek?

SORU 55: Bu sistem nedeniyle kız çocuklarının erken evliliğinin yeniden gündeme geleceği ve artacağı yönünde de çok tartışma yapıldı. Bu sistem kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerine imkân veriyor mu?

SORU 56: Kız çocuklarına yönelik ileri sürülen iddiaların bir benzeri de bu sistemin çocuk işçiliğini yaygınlaştıracağı yönünde gündeme getirildi. Bu sonucun meydana gelmesi mümkün mü?

SORU 57: 12 yıllık zorunlu eğitim FATİH Projesini nasıl etkileyecek?

SORU 58: FATİH Projesi ile ilgili ihalelerin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasının yolsuzlukla ilgisi nedir?

I- GENEL SORULAR

SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu?

CEVAP 1: Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında, ortalama eğitim süresi 11 - 12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye’de ise toplam nüfusun ortalama eğitim süresi 6 - 6,1 yıl civarındadır. Başka bir ifadeyle, gelişmiş dünya ülkeleri ile Türkiye’nin eğitim süresi arasında tam yarı yarıya bir fark söz konusudur.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, hemen hepsi ortalama eğitim sürelerini artırmak suretiyle nüfuslarının büyük bir bölümünü lise mezunu ya da üniversite mezunu yapmak üzere hedefler koymuşlar ve bunu gerçekleştirmek için tedbirler almaktadırlar. Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılına kadar nüfuslarının en az yüzde 90’ını lise mezunu yapmak üzere hedeflerini revize ettiler. Japonya ve Güney Kore çağ nüfusunun yüzde 100’ünü üniversite mezunu yapmaya çalışıyor. Daha birçok ülkeden veya bölgeden bu tür örnekleri artırmak mümkündür. Ülkemizde ise nüfusun sadece yüzde 28’inin lise mezunu olduğu dikkate alınırsa, bu değişikliğe ihtiyacın ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda alınan önlemlerle ve idari uygulamalarla çağ nüfuslarının okullaşma oranlarında çok önemli mesafeler kat edildiği görülmektedir. Bu kapsamda okullaşma oranlarında ilköğretim düzeyinde yüzde 98’lerin aşıldığı, ortaöğretim düzeyinde yüzde 70’lere yaklaşıldığı, yükseköğretim düzeyinde ise yüzde 33’leri yakaladığımız görülmektedir. Buna karşılık bölgeler arasında ciddi farklılıklar maalesef varlığını korumaktadır.

Örneğin Şırnak’ta ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 30’ların altındadır.

Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkaran düzenleme ile toplam nüfusun ortalama eğitim yılı artırılacak ve bu anlamda okullaşma oranındaki bölgesel farklılıklar da azaltılacaktır.

Düzenlemenin en önemli amaçlarından biri de eğitim sistemimizi demokratikleştirme ve esnekleştirme arzusudur. Değişik kademelerde oluşturulacak seçimlik derslerle her kesimden vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin eğitimden beklentileri, sosyal ve kültürel talepleri karşılanmaya çalışılacaktır. Öğrenciler sporda, sanatta veya başka bir alanda yetenek sahibi ise veya bu alanların birinde kendini geliştirmek istiyorsa 5. sınıftan itibaren kendisine bu imkân tanınmış olacaktır.

Düzenlemeyle getirilen bir başka yenilik ise eğitimin kademelere bölünmesidir. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise olarak yapılandırılmıştır. Böylece kademeler arası yatay ve dikey geçişlere imkân tanınmış, esnek yapı sayesinde bireye yetenek ve gelişimine göre erken yaşlarda tercih hakkı tanınmıştır.

Yapılan değişiklik ile ilköğretim çağı 6 - 13 yaş olarak değiştirilmiş ve Eylül ayı sonu itibarıyla 5 yaşını doldurmuş, 6 yaşına girmiş çocuklarımızın ilköğretime başlamalarına fırsat verilmiştir. Bu konuda dünya genelindeki uygulamalarla paralellik sağlanmış, erken yaşta eğitime başlayan bireyin bir yıl erken hayata adım atması sağlanmıştır. Günümüz dünyasında istenilen her türlü teknolojik ve fizikî şartların uygunluğu göz önüne alındığında bireyin okula bir yıl erken başlaması çok önemlidir.

Sekiz yıllık kesintisiz eğitimde 1. sınıf öğrencisi ile 8. sınıf öğrencisi aynı bahçede oyun oynuyor, aynı tuvaleti kullanıyor ve aynı kantinde alışveriş yapmak için sıraya giriyordu. Yetişkin öğrencilerin bedensel üstünlükleri karşısında alt sınıf öğrencileri ezilebiliyor, ortak mekânlardan yeterince yararlanamıyordu.

Yeni sistem, yaş aralığını düşürerek ilkokulların ayrı binalarda, diğer okullara (ortaokul ve lise) devam eden öğrencilerin ise farklı binalarda eğitim yapmasına imkân tanımıştır.

SORU 2: Bu düzenleme ile şimdi durum ne olmuştur?

CEVAP 2: Bu değişikliklerle birlikte halen uygulanmakta olan 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim getirilerek 12 yıllık süre üç kademeye ayrılmıştır. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir.

Özellikle ikinci kademe, yani ortaokullar, öğrencilerin daha özgür bir birey olarak sivil toplum ve demokratik devlet anlayışı gereğince eğitim süreçlerinde özgür ve karar değiştirme hakkına sahip olmalarına fırsat vermektedir.

Eğitim süresinin önemi kadar, öğrencilerin sistem içindeki programlarda tercih değişikliği yapabilmeleri de en az o kadar önemlidir. Yeni düzenleme ile ilkokul, ortaokul ve liseler bağımsız (fizikî olarak) oluşturulabileceği gibi, imkân ve şartların elverişli olmadığı yerlerde ortaokulların ilkokullarla ya da liselerle birlikte oluşturulmasına da fırsat verilmektedir.

Ortaokullar, program bütünlüğü korunarak, üst öğretim programlarının bütününe yönelik olarak fazla sayıda seçeneği barındırıp, lise öğrenim sürecinde yer alan programların tercih edilmesine fırsat verecek esneklikte tasarlanacaktır.

Dünyada da temel dersler dışında bireylerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun seçmeli derslerden oluşan seçimlik ders programları uygulanmaktadır. Yeni düzenleme ile ortaokul ve liselerde, Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olarak okutulması sağlanmıştır. Ayrıca ortaokullarda, yani ikinci 4 yıllık kademede Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil gibi temel dersler dışında seçimlik dersler ile lise eğitimi için alt yapı oluşturulacaktır.

Ortaokullardaki temel dersler (core subject) dışındaki seçimlik dersleri, öğrencinin veya ebeveyninin isteğine ve tercihine bağlı olarak alabilme ESNEKLİĞİ getirilmektedir.

Böylece bireylerin demokratik hak ve taleplerine sınırlama değil, aksine sağlanan esneklik ile bu hak ve taleplerin kullanılmasına imkân tanınmıştır.


 

SORU 3: Bu yeni düzenleme nasıl çalışacak?

CEVAP 3: Yeni yapı şu an için sadece ilkokula başlayacak olan öğrenciler ile 8. sınıfı bitirecek öğrencileri doğrudan ilgilendirmektedir. Ara sınıflar, örneğin

3. sınıfta okuyan bir öğrenci için yeni bir durum şu an için söz konusu değildir. Onlar, ortaokula geçeceği zaman, yani 4. sınıfı bitirecekleri zaman yeni sistemle ve onun sunduğu avantajlarla tanışacaklardır. Sistemin nasıl çalışacağına gelecek olursak: 2012 – 2013 öğretim yılında 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 5 yaşını tamamlayacak olan çocuklar ilkokul 1. sınıf öğrencisi olarak kayıt yaptıracaklardır. Şu anda ilköğretim 5,6 ve 7. sınıflarda okuyan çocuklarımız ise yine aynı ilköğretim okullarında okumaya devam edeceklerdir. 4. sınıfta okuyan öğrenciler ise artık ilköğretim 5. sınıf değil, ortaokul öğrencisi olacaklar, ancak sınıf numaralarında kesinti ve yeniden başlama söz konusu olmayacağından 5. sınıf öğrencisi olmaya devam edeceklerdir.

İlköğretim 8. sınıfta okuyan öğrenciler ise eğitim sisteminden ayrılamayacaklar ve zorunlu eğitimlerine devam edeceklerdir. Bu öğrenciler 2012 – 2013 öğretim yılında lise 1 (9. sınıf) öğrencisi olarak öğrenimlerine devam etmek zorundadırlar.

12 yıllık zorunlu eğitime başlama yaşı Eylül sonu itibarıyla 5 yaşını tamamlayanlar için başlayacağından, doğal olarak gerek okul öncesi gerekse ilkokul 1. sınıf programı yeni düzenlemelere uygun hale getirilmek üzere gözden geçirilmektedir.

12

Ayrıca, bilindiği gibi bu değişiklikler yapılmadan önce de gerek ilköğretim okullarında gerekse ortaöğretim okullarında okutulacak dersler Talim ve Terbiye Kurulunun kararı ile belirleniyordu. Hangi derslerin zorunlu ders olarak tüm öğrencilere, hangi derslerin ise seçimlik ders olarak seçen öğrencilere okutulacağı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile belirlenebiliyordu.

Şimdi ise yine Talim ve Terbiye Kurulu hangi derslerin zorunlu dersler,hangi derslerin seçimlik dersler olacağını belirleyecek, ancak Kanunda yer alan hüküm gereği ayrıca ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında farklı programlar arasında tercihe imkân verecek şekilde bu belirlemeyi yapacaktır.

Yine ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında öğrencilerin ilgi ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulacaktır. Ayrıca, tüm ortaokul ve liselerde Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulacak dersler arasında yer alacaktır.

Yeni sistemin çalışmasıyla ilgili olarak şu hususu da belirtmek gerekir.

İlkokul 4. sınıfı tamamlayan çocuklar ya imam hatip ortaokullarına ya da diğer ortaokullara gidebileceklerdir. Ancak bu konuda şunu ifade etmekte yarar vardır: Genel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında okutulacak zorunlu dersler ile isteğe bağlı seçmeli olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı derslerinde herhangi bir fark olmayacak, sadece diğer seçmeli derslerde farklılıklar oluşabilecektir.

SORU 4: Bu sistemi neden 4+4+4 diye ayırıp tanımladınız?

CEVAP 4: Bu konudaki isimlendirmenin temeli 2010 yılında yapılan Milli Eğitim Şurasında alınan kararlara dayanmaktadır. Ayrıca şunu da ifade etmek gerekir ki, dünyada bu konuda o kadar çok çeşitli kademelendirme var ki, bir kaçını örnek olarak verirsek: 8+4, 3+5+2, 4+5+2, 5+4+3, 5+3+4, 6+2+4, 6+3+2,6+3+3, 6+3+4, 7+3+2. Her bir ülke kendi gelenekleri, kültürleri, bulunduğu coğrafi konum vb. gibi birçok sebeple bu kademeleri oluşturuyor. Eğer bize neden 4+4+4 diye sorulursa, benzer bir sorunun mesela Hollanda’ya neden 6+2+4, Japonya’ya neden 6+3+3, Rusya’ya neden 4+5+2, Fransa’ya neden 5+4+3 … şeklinde sorulması gerekir.

Yeni yapıda, hedeflenen esnek program anlayışı ve çocukların gelişim özellikleri esas alınarak bu kademelendirme yapılmıştır. İlk dört, çocuğun okula alıştığı ve temel becerileri kazandığı evredir. İkinci dört, çocuğun yeteneklerini sınadığı ve geliştirdiği bir kademedir. Üçüncü dört ise çocuğun yetenek, gelişim ve tercihleri doğrultusunda genel eğitim veya mesleki ve teknik eğitim alacağı kademedir.

SORU 5: Bu Kanun yeterince tartışıldı mı?

CEVAP 5: 1997 yılında 8 yıllık KESİNTİSİZ zorunlu eğitim, hiçbir hazırlık yapılmadan ve olağanüstü yönetim şartlarının geçerli olduğu bir dönemde, bir dayatma olarak getirildiğinden bu yana eğitim yapımızın kesintili veya kesintisiz olması tartışılmaktadır. Yani kesintililik veya kesintisizlik sorunu bu ülkede 15 yıldır tartışılan bir konudur.

Diğer taraftan Cumhuriyetin ilk günlerinden bu yana zorunlu eğitim süresinin uzatılması her kesim tarafından ileri sürülmüş ve genel kabul görmüş bir düşüncedir. Nitekim zaman zaman zorunlu eğitim süreleri uzatılmış, son olarak 1997 yılında 8 yıla çıkarılmıştır. Ancak bu sürenin kesintisiz olması, biraz önce de ifade edildiği gibi ilk gününden itibaren eğitim camiası, akademi dünyası, çeşitli toplum kesimleri ve siyasiler tarafından sürekli tartışılmıştır. Diğer taraftan son yıllardaki Milli Eğitim Şuralarına da bakıldığında bu tartışmaların yapıldığını ve son olarak 2010 Şurasında tavsiye kararına dönüştürüldüğünü görüyoruz.

Ayrıca teklif verildikten sonra konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim,Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki çalışmalar süresince konuyla ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerin görüş ve önerileri alınmak üzere dinlenmiş, uygun olanlar metne yansıtılmış, Genel Kurul çalışmaları süresince de toplumdaki tartışmalar, değerlendirmeler, öneriler dikkate alınarak bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

SORU 6: Böylesine kapsamlı bir düzenleme niçin Hükümet tasarısı

olarak değil de teklif şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu?

CEVAP 6: Türkiye Büyük Millet Meclisi bilindiği gibi yasama organımızdır. Anayasanın 88 inci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri her konuda kanun teklifi verebilir. Dolayısıyla milletvekilleri Milli Eğitim Sistemi ile ilgili konularda da kanun teklifi verme ehliyetine sahiptir. Bir konunun kanunlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisinde belli bir çoğunlukta kabul edilmesine bağlıdır. Yoksa kanun teklifi veya kanun tasarısı olmuş olmasının hiçbir önemi yoktur. Kanunlaşan metinlerin uygulanmasında da bunun hiçbir önemi yoktur. Bu artık Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesidir.

SORU 7: Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuya bu kadar olumsuz yaklaşıyorlar?

CEVAP 7: Bu düzenlemeye karşı çıkışları iki temel nedene dayandırabiliriz. Birincisinde ideolojik bir bakış vardır. Böyle düşünenler, bireysel ve kültürel farklılıkları bir potada eriterek tek tip insan yetiştirmek alışkanlığından vazgeçemiyorlar. Dünyayla rekabet etmek gibi bir amaç taşımıyorlar.

14

İkinci neden ise bilgi eksikliği, yapılan değişikliğin objektif bir şekilde ve çok yönlü değerlendirilememesidir. Eğitim ile ilgili konularda bilimsel yeterliliği bulunmayan ve düzenlemeden habersiz, ama kategorik olarak belirli bir taraf içinde olanların eleştirileri gerçeği yansıtmamaktadır.

SORU 8: Bu yeni sitem 2012 Eylül ayında uygulanacak mı?

CEVAP 8: Bu Kanunla getirilen sistem 2012 - 2013 öğretim yılında uygulamaya geçirilecektir. Bu sene 4. sınıfı tamamlayan ilköğretim öğrencileri ortaokul 1. sınıf öğrencisi olarak, 8. sınıfı tamamlayan öğrenciler ise zorunlu eğitim kapsamında 9. sınıfa (liseye) başlamak zorundadır.

15

II- YAŞLA İLGİLİ SORULAR

SORU 9: Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?

CEVAP 9: Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni sistem gerçekleştirilmeden önce 37 – 72 ay arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime gidebiliyorlardı. Şimdi de yine 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi eğitime başlayabileceklerdir. Ancak zorunlu temel eğitime başlama yaşı değişmiş olduğundan üst sınırda bir değişiklik söz konusudur. Buna göre, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37 - 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48 - 66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacaktır

SORU 10: Zorunlu eğitime (ilkokula) başlama yaşı ne olacak?

CEVAP 10: Esasen ilkokula başlama yaşında yeni düzenleme ile milli eğitim sistemimizin iki temel kanunu olan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda önceki düzenlemeye göre bir farklılık yapılmamış, sadece iki kanun arasında paralellik sağlanmıştır. Her iki kanunda da aynı şekilde düzenlenen 5 yaşını o yılın Eylül ayı sonunda dolduran öğrenciler ilkokula başlar hükmü gereğince, 2012 – 2013 öğretim yılından itibaren esasen 30 Eylül 2012 itibarıyla 60 ayını dolduran çocukların ilkokula başlamaları gerekmektedir. Ancak kamuoyunda yaşanan yoğun tartışmalar, talepler ve Bakanlık olarak değerlendirmelerimiz sonucunda Eylül sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların ilkokula kayıt yaptırmasına karar vermiş bulunuyoruz.

2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66. ayını tamamlayacak çocuklar olan 30 Eylül 2007 tarihinde ve öncesinde doğmuş  öğrencilerin okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapılacaktır. Ancak, yaşça kayıt hakkı elde etmemiş olduğu halde fizikî ve ruhî gelişim yönünden hazır olduğu düşünülen 61 - 66 ay arasındaki çocuklar da velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilir.

SORU 11: 2007 doğumlu bir çocuğun ailesi birinci sınıfa değil de anaokuluna çocuğunu vermek isterse ne olacak?

CEVAP 11: 2007 yılı doğumluları doğum aylarına göre ayrıştırarak değerlendirmek gerekir. Bir önceki soruda da ifade edildiği gibi, 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66. ayını dolduranların kayıt işlemi e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapılacaktır. 30 Eylül 2007 tarihinden sonra doğan ve gelişim yönünden yeterince hazır olduğu düşünülen 61 - 66 ay arasındaki çocuklar ise velisinin istemesi halinde ilkokula yönlendirilebilecek, aksi halde okul öncesi eğitim kurumlarına devamları sağlanacaktır.

SORU 12: İlkokula kayıt nasıl yapılacak?

CEVAP 12: 2012 - 2013 eğitim öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66. ayını dolduranların (30 Eylül 2007 ve öncesinde doğanların) ilkokul birinci sınıf kayıtları e-okul sistemi üzerinden adrese dayalı veri tabanından alınan bilgilerle otomatik olarak yapılacaktır. Velilerin kayıt ile ilgili yapacakları herhangi bir işlem olmayacaktır.

SORU 13: Çocuklar daha erken yaşta okula başlayınca, yapılan eğitim onun için daha ağır kalmayacak mı?

CEVAP 13: Yeni düzenleme ile ilköğretim birinci sınıfa o eğitim öğretim yılı için 30 Eylül itibariyle 66. ayını dolduranlar kayıt olacaktır. Daha önceki uygulamada ise o yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 72. ayını dolduranlar kayıt olmaktaydı. Dolayısıyla okulların eğitime başladığı Eylül itibarıyla bu çocuklar 68 – 69 aylık  oluyorlardı. Bakıldığında yeni uygulama ile eski uygulama arasında fark sadece 2 aylık bir süreyi kapsamaktadır. Yani 2 ay daha erken ilkokul birinci sınıfa başlayacaklardır. Bu fark çocukların fizikî ve ruhî gelişiminde olumsuzluk yaratmayacaktır. Ayrıca birinci sınıfta uygulanacak programlar yeni durum nedeniyle yaş grubuna uygun olarak revize edilmektedir.

III- OKULÖNCESİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 14: Okul öncesi eğitim nasıl uygulanacak?

CEVAP 14: Yukarıda yapılan açıklamalar nedeniyle 37 ila 66 ay arasındaki çocuklarımız okul öncesi eğitim çağını oluşturacaktır. Önceden 61 – 72 ay arasındaki çocukların okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşma hedefi varken, şimdi yeni düzenleme sonucunda 48 – 66 ay arasındaki çocuklarda yüzde 100 okullaşmayı sağlamak hedefimiz oluşmuştur. Diğer taraftan şu anda faaliyetleri devam eden “3, 4, 5 Erken Eğitimi Seç” programını uygulayan Bakanlığımızın okul öncesi eğitimde hedefi yine %100 okullaşmadır.

17

IV- GEÇİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 15: İlkokullardan ortaokullara kayıt nasıl olacak?

CEVAP 15: 2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 1. (5.) sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacaktır. Yani eğitim bölgelerinde ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullara kayıt sistemi sadece ilkokullara yeni kayıt olacak 1. sınıflar ile ortaokullarda 5. sınıf öğrencilerinin tamamı için e-okul sisteminden yapılacaktır.

Ancak 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokulları varsa bu okullara devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları velileri tarafından bu okullara yapılacaktır. Dolayısıyla bu çocukların imam hatip ortaokullarına kayıtları yapıldığında e-okul sisteminden kaydının yapıldığı ortaokuldan kaydı düşülecektir.

SORU 16: Ortaokullara sınavla mı geçilecek?

CEVAP 16: Bütün ortaokullara geçiş herhangi bir sınava tabi olmaksızın e-okul sisteminden merkezi olarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre yapılacaktır.

SORU 17: Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam hatip ortaokullarına geçiş olacak mı?

CEVAP 17: Eylül 2012 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni eğitim sisteminde imam hatip ortaokullarının sadece 5. sınıflarına öğrencileri alınacaktır.

İmam hatip ortaokullarında uygulanacak olan öğretim programlarının (Kuranı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı gibi) uygulanmasında bütünlüğün sağlanması için bu uygulama gereklidir. Bu nedenle ortaokulların (ilköğretim okullarının) ara sınıflarında okuyan öğrencilerin imam hatip ortaokullarına geçişi mümkün değildir. Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 11 inci maddeye göre bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7, ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayacaklardır.

SORU 18: 2011 - 2012 eğitim – öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri liselere nasıl geçecek?

CEVAP 18: 2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının ilçe yöneticilerimizin koordinasyon ve takibi sonucunda tercihleri ve kapasite imkanları çerçevesinde genel liselere, imam hatip liselerine ve mesleki ve teknik liselere kayıt yaptırmaları sağlanacak ve bu e-okul sisteminden takip edilecektir.

SORU 19: Bu sistem özel okullara giriş konusunu değiştirecek mi? Üsküdar Amerikan, Avusturya Lisesi gibi okullar ortaokul bölümlerini tekrar açabilecekler mi?


 

CEVAP 19: Özel Yabancı Okullar ile Özel Okulları birbirinden ayırmak gerekmektedir.Özel okullar tamamen Türk eğitim mevzuatına tabi olup mevzuattaki her türlü değişikliklere uymakla yükümlüdür. Nitekim 222 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmi veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.” hükmü bulunmaktadır. Bu Kanun hükmü doğrultusunda yabancı okullar ortaokul açamazlar. Özel Türk okulları ise bağımsız ortaokul açabileceklerdir.

SORU 20: İstanbul Erkek, Galatasaray gibi okullara öğrenci geçişi nasıl olacak?

CEVAP 20: Mevcut durumdaki öğrenci kabul esas ve usulleri uygulanmaya devam edecektir.

SORU 21: Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) devam edilecek mi?

CEVAP 21: Yakın zamanda sınav sisteminde önemli değişiklikler olmayacak, ancak uzun dönemde lise eğitiminde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliği esas olacağından bu sınavların eleme, sıralama ve yerleştirme amaçlı olması yerine, programlardaki kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı yapılması öngörülmektedir.

SORU 22: Bu sistem lise ve üniversite giriş sınavlarında nasıl değişiklikler getirecek?

CEVAP 22: Sınav sistemlerinde kısa sürede herhangi bir değişiklik beklenmemelidir. Zaten ilkokulu bitiren öğrencilerin ortaokullara devam etmesinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ortaokulu bitiren öğrencilerin liselere devamı konusunda ise birkaç yıl daha Seviye Belirleme Sınavına (SBS) göre bir seçme süreci devam edecektir.

19

Esasen bu konu diğer bazı konulardaki çalışmalarımızla birlikte değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bilindiği gibi, lise (ortaöğretim) düzeyinde temel olarak iki farklı tür bulunmaktadır. Genel ortaöğretim kurumları (liseler) ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları (liseler). Ancak bunların içindeki türlere geçildiğinde tür ve program bazında farklılıklar çoğalmaktadır. Son yıllarda bu türlerin azaltılması ve programların güncellenerek artırılması yönünde bir çalışma Bakanlığımızda devam etmektedir. Şu anda sistemde bulunan genel ortaöğretim kurumları genel liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleridir.

Ayrıca, iki öğretim yılı boyunca uygulamaya devam edilen genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi çalışmaları bu öğretim yılında da devam etmektedir. Önümüzdeki öğretim yılı sonunda bu çalışma tamamlanarak genel liseler tamamen kaldırılacak ve bunlar ya Anadolu Lisesi ya da mesleki ve teknik liseye dönüşmüş olacaktır. Bu çalışma tamamlandığında hem tür bazında azalma hem de türlerin programları bazında bazı değişiklikler hayata geçirilecektir.Mesleki ve teknik eğitimde ise türlerin tamamının kaldırılması ve programların güncellenerek artırılması çalışması devam etmektedir. Bunların

sonucunda türler arasında programlardan kaynaklanan kalite farklılıkları kaldırılmış olacak ve ortaokullardan liselere geçişlerde seçme ve sıralamaya dayalı merkezi sınav uygulaması da gereksiz hale gelecektir.

Liselerden üniversiteye geçişte ise yine makul bir süre sonunda yerleşme sisteminde değişiklikler gerçekleştirilecektir. Bu süre içinde ise öncelikle üniversite eğitimindeki kapasite arzını artırmak ilk hedefimizdir. Her ne kadar şu anda açık öğretim dâhil üniversitelerimizin kontenjanları liselerden o yıl mezun olan öğrenci sayısına ulaşmış ise de, geçmişten gelen bir birikim bulunması ve eğitim alanı veya üniversitesi tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin de taleplerini karşılayacak kadar kontenjan oluşmasına halen ihtiyaç bulunmaktadır.

Gerek lise düzeyindeki kurumlarımızın türlerinde ve programlarında gerçekleştirilecek değişiklikler ve bunlar arasındaki kalite farklılıklarını kaldıracak yeni uygulamalarımız, gerekse üniversitelerimizdeki gelişmeler sonucunda birkaç yıl içerisinde liselerden üniversitelere geçiş sisteminde de değişiklikler yapılmasını sağlayacak ortamı oluşturacak ve şimdiki gibi öğrenci seçme, sıralama ve elemeye dayalı merkezi sınav sistemi ortadan kaldırılmış olacaktır. Öğrenci seçmeye dayalı sınavlar yerine eğitim sisteminin kalitesini ölçen değerlendirmelere yönelmek ve meslek liselerini güçlendirmek bu tarz sınavların ve dolayısıyla dershanelerin önemini de azaltacaktır.

V- MESLEKİ/TEKNİK EĞİTİM VE YÖNLENDİRME İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 23: Yeni düzenlemede ilk 4 sınıftan sonra mesleklere yönlendirme olacak mı?

CEVAP 23: Kanunun hiçbir yerinde yönlendirmeden söz edilmemektedir. Bu vesile ile ilkokullarda yönlendirmenin yapılacağı, 9 yaşındaki çocukların mesleki eğitime başlatılacağı şeklindeki açıklamaların ne kanunla ne pedagoji bilimi ile ne de Bakanlığımız amaçlarıyla ve dünyadaki gelişmelerle bağdaşmadığını açıkça ifade etmek gerekir. Kaldı ki dünyada mesleki eğitim gittikçe yüksek öğretim düzeyine çekilmektedir. Bizce de doğrusu budur.

Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Rehberliğin amacı da bireyin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmektedir. Bu nitelikler;

- Verimli çalışma,

- Sınava hazırlanma,

- Zamanı iyi kullanma,

- Etkili karar verme,

- Problem çözebilme,

- Plan yapabilme,

- Kendini tanıma,

- Etkili iletişim,

- Meslekleri tanıma,

- Kendi yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerini tanıma,

- Meslekler arası bağ kurabilme,

- Toplum hayatına uyum sağlayabilme,

- Başkalarına saygı ve yardımlaşma gibi bilgi, değer ve yeteneklerdir.

Öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen, kişiler arası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve hayattan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olmak üzere rehberlik ve yönlendirme etkinlikleri hâlihazırda ilkokullarda 1 – 5. sınıflarda serbest etkinlik çalışmalarında ve ortaokullarda da 6 – 8. sınıflarda rehberlik/sosyal etkinlikler dersinde verilmektedir. Ayrıca ortaöğretim okullarında 9 – 12. sınıflarda ortaöğretim rehberlik ve yönlendirme dersi programı uygulanmaktadır.

Rehberlik ve yönlendirmenin temel amacı mutlu ve başarılı bir hayatın parçası olan meslek seçiminde doğru kaynakların kullanılmasıdır. Bu amaçla ulusal mesleki bilgi sistemi oluşturularak öğrencilerin önce kendilerini tanımaları ve iş imkânlarını öğrenerek eğitimlerini planlamalarına destek verilmektedir.

21

Eğitim sistemimize getirilen esneklik ile öğrenciler ortaokul sonunda da farklı programlara devam imkânına kavuşmuşlardır. Kaldı ki öğrencilerimiz üniversiteye girişteki katsayı farklılığının kaldırılmasıyla ortaöğretim sonunda da istek, ilgi ve yeteneklerine ve akademik yeterliliklerine göre tercih hakkına sahip olmuşlardır.

SORU 24: Mesleki ve teknik eğitime öğrenciler ne zaman başlayacak?

CEVAP 24: Bu konuda çok yoğun bir şekilde kara propaganda yapılmaktadır. Yapılan değişikliklerin hiçbir yerinde ortaokullarda meslekî eğitimden ve 9 yaşında mesleki eğitime başlamaktan söz edilmemektedir. Eğer bundan amaç imam hatip ortaokulları ise evet bu değişikliklerle sadece imam hatip ortaokulları kurulmuştur. İlkokulu bitiren çocuklardan dileyenler imam hatip ortaokullarına devam edebileceklerdir. Ancak bu okullardaki zorunlu dersler ile genel ortaokullardaki zorunlu dersler arasında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Sadece bu zorunlu derslere ilave olarak imam hatip programları ile ilgili olacak diğer dersler yer alacaktır. Kaldı ki, genel ortaokullarda da seçmeli dersler arasında din eğitimine dair dersler yer alacaktır. İmam hatip ortaokullarının dışındaki ortaokulların hiç birisi meslekî eğitim veren ortaokul değildir. Bu nedenle meslekî ve teknik eğitim 9. sınıfta, yani üçüncü kademede (4’te) başlamaktadır. Hatta şu anda yürürlükte bulunan sistemimize göre mesleki ve teknik liselerin 9. sınıflarında genel liselerin 9. sınıflarında uygulanan müfredat uygulanmakta, yani ortak müfredat uygulanmakta ve doğrudan mesleğe yönelik programlar 10. sınıftan itibaren başlamaktadır. Esasen bu nedenle de Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) 9. sınıf ve önceki sınıfların program ve kazanımlarından sorular sorulmaktadır.

VI- PROGRAMLA/MÜFREDATLA İLGİLİ SORULAR

SORU 25: Yeni düzenleme için programlar değişecek mi?

CEVAP 25: İlkokul programları kademeli olarak yenilenecektir. Özellikle ilkokula başlama yaşına paralel olarak program hazırlıklarımız daha önceden başlamış ve tamamlanmak üzeredir. 2012 - 2013 eğitim-öğretim yılı için yeni ders kitapları yazılmasını gerektirecek boyutta bir program değişikliği olmayacaktır. Ancak izleyen öğretim yıllarında kademeli olarak öğretim programlarında uyarlamalar ve buna bağlı olarak da ders kitaplarında bazı değişiklikler yapılması gündeme gelebilecektir.

SORU 26: Yeni düzenlemede program nasıl olacak?

CEVAP 26: İlkokullarda, ilköğretim 2 - 4. sınıflarında okutulan program yine okutulmaya devam edecek. Ancak 1. sınıf programlarında yeni yaş durumu dikkate alınarak bu yaş durumuna uygun gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

İlkokullar, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, okuma yazma becerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarını öğrenecekleri bir eğitim kademesi olacaktır.

VII- SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ SORULAR

SORU 27: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?

CEVAP 27: İlkokullarda seçmeli ders uygulaması olmayacaktır. Seçmeli dersler ortaokul ve liselerde uygulanacaktır.

SORU 28: Seçmeli dersler hangi kademede başlayacak?

CEVAP 28: Kanunda “Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur” denilmektedir. Diğer seçimlik derslerin adı geçmemektedir. Ancak ortaokul ve lisede seçmeli dersler için geniş bir havuz oluşturulacak ve okulların öğretmenler kurulu bu havuzdan dersleri seçecektir.

Ortaokullarda ve liselerde okuyan tüm öğrencilerimiz seçmeli dersleri alabileceklerdir.

SORU 29: Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesi din eğitimini içeren seçmeli dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça

derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?

CEVAP 29: Yabancı okullar Türk mevzuatına tabidir. Dengi resmi okullarımız için konulmuş programlar bunlar için de geçerli olacaktır.

SORU 30: Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda öğrenecekler?

CEVAP 30: Azınlık okullarında okuyan öğrenciler için Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı ders olarak okutulmayacaktır. Azınlık okullarında kendi dinleriyle ilgili dersler zaten okutulmaktadır.

SORU 31: Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli dersler belirlenirken), toplumsal talepler dikkate alınacak mı? Örneğin, ilkokul öğrencilerine din eğitimi imkânı sağlanması hususu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. sınıftan itibaren müfredatta yer alacak mı? Ayrıca, farklı din ve mezheplere göre seçmeli dersler sunulacak mı? Türkiye’de konuşulan dillerin öğretimi talepleri de dikkate alınacak mı?

CEVAP 31: İlköğretim okullarında seçmeli dersler belirlenirken öğrencilerin gelişim özelliklerinin yanı sıra ilgi ve ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2010 yılında aldığı 75 sayılı Kurul Kararında açıkça belirtilmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul 4. sınıftan itibaren okutulmaktadır. Farklı din ve mezheplere göre seçmeli derslerin okutulması ya da Türkiye’de konuşulan farklı dillerin öğretimi konusunda öğretim programlarının yanı sıra öğretmen faktörünün de göz önüne alınması gerekir. Gelişim özellikleri dikkate alındığında 1. sınıftan itibaren ahlak eğitimi, değer eğitimi veya karakter eğitimi gibi uygulama temelli derslere yer verilebilir.

24

VIII- ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SORULAR

SORU 32: Anaokulu öğretmenleri 1. sınıflarda görev alacak mı?

CEVAP 32: Okul öncesi öğretmenleri yine okul öncesi öğrencilerine, sınıf öğretmenleri ise ilkokuldaki öğrencilere ders vereceklerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerine ders vermesini gerektirecek bir durum söz konusu olmayacaktır.

SORU 33: 5. sınıf öğretmenleri ne olacak?

CEVAP 33: Şu anda 5. sınıflarımızda iki ayrı alanda öğretmenlerimiz görev yapmaktadır: Sınıf öğretmenleri ve alan/branş öğretmenleri. Branş öğretmenleri bakımından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü, 5. sınıf artık ortaokul kademesini oluşturmakta ve tüm dersler branş derslerinden oluşacaktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerimiz yine alan/branş derslerini vermeye devam edeceklerdir.

Sınıf öğretmenleri konusunda ise kasıtlı bir biçimde, yeni sistemi engellemek amacıyla ve öğretmenlerimiz arasında tedirginlik oluşturmak için yalan haber ve dedikodu üretilmektedir. Şu anda 5. sınıflarımızdaki 37.722 sınıf öğretmenimiz yeni sistem nedeniyle norm fazlası konuma düşmektedir.

Ancak, bir gerçek gözlerden kaçırılmaya çalışılıyor. 2012 – 2013 öğretim yılında 66. ayını tamamlayan çocuklarımızın da ilkokul 1. sınıfa kaydolacak olması nedeniyle 1. sınıflarımızda önceki yıllara göre çok daha fazla öğrenci kaydı gerçekleştirilecektir. (Ayrıca 60 – 66 ay arasındaki çocuklardan da kayıt olacak olanlar düşünüldüğünde bu sayının daha da artması mümkündür) Dolayısıyla bir ilkokulumuzun 1. sınıflarında diyelim ki önceden 3 veya 4 şube varken şimdi 5 veya 6 şube olacak. Bu öğretmenlerimiz yeni açılacak şubelerde görevlerine devam edecekler. Ayrıca, şu anda 1 - 5. sınıflarda ülke genelinde şube/öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalama 30 iken, yeni sistemle 1 - 4. sınıflarda bu sayı yaklaşık 22 civarına inmiş olacaktır.

Diğer bir deyişle, uygulamanın ilk yılında okula kayıt yaşının erkene çekilmesi nedeniyle birinci sınıflar düzeyinde öğretmen ihtiyacı doğacaktır. Ayrıca sistemde hâlâ ücret karşılığı derse giren öğretmenler bulunmaktadır. Ortaya çıkacak öğretmen fazlalılığı bu alanlarda da değerlendirilecektir.

SORU 34: Ortaokullarda sınıf öğretmenleri görev alacak mı?

CEVAP 34: Sınıf öğretmenleri birinci kademede (ilk dörtte), branş öğretmenleri ise ikinci ve üçüncü kademede (dörtte) kadrolu olarak görev yapacaklardır. Ortaokullarda tüm derslerde branş öğretmenleri görev alacaktır.

SORU 35: Din eğitiminin oluşturacağı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?

CEVAP 35: Din eğitimi içerikli dersler için öncelikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenlerinden ve imam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenlerinden yararlanılacak, bunlarla ihtiyacın giderilememesi halinde ise ilahiyat mezunu ve pedagojik formasyonu olan kişilerden yararlanılacaktır.

IX- HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 36: İlkokuldan sonra özel okullar isterse hazırlık sınıfı açabilecek mi?

CEVAP 36: Ortaokullardaki birinci sınıflarda haftalık ders çizelgelerinde özel veya resmi okul ayrımı olmayacaktır. Ancak tüm okullarımızda (ortaokul birinci sınıf) haftalık ders çizelgesinde (temel derslerle birlikte) yabancı dil ders saatlerinde esneklik sağlanabilir.

Hazırlık sınıfları uluslararası alanda eğitim öğretim yılından sayılmamaktadır. Ancak haftalık ders çizelgelerindeki seçimlik derslerle yabancı dil saatleri artırılabilecektir.

X- FİZİKİ YAPI, ORTAOKULLAR VE OKULLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 37: Yönetim kadrosu nasıl şekillenecek?

CEVAP 37: Yeni yapıda okullar, ilkokul (4 yıl), ortaokul (4 yıl) ve lise (genel, mesleki ve teknik) (4 yıl) şeklindedir. İkinci 4 yıllık bölümün bağımsız olması esas ise de imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilecektir.

Her üç kademenin bağımsız olması durumunda ayrı müdürleri olacaktır. Ortaokulların ilkokullar veya liselerle birlikte kurulması halinde ise bir müdür tarafından yönetilmesi mümkün olabilir. Ancak bu durumda öğrenciler sabahçı ve öğleci ya da birden fazla bina olması durumunda ayrı binalarda olacak şekilde ayrılabilecektir.

SORU 38: Aynı okul binası farklı okul seviyelerince kullanıldığında yönetim nasıl oluşturulacaktır?

CEVAP 38: Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecektir.

26

Örneğin __________ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecektir.

SORU 39: Aynı okul binasında ilkokulla ortaokul ya da ortaokulla lise uygulaması nasıl olacak?

CEVAP 39: Öncelikle belirtelim ki, yeni sistemde her üç kademenin de fizikî bakımdan bağımsız olması esastır. Bu nedenle şu anda tüm  illerimizde bu yönde bir çalışma yürümektedir. Bu çalışma kapsamında hangi ilköğretim okullarının ilkokul, hangi ilköğretim okullarının ise ortaokul olacağına karar verilecektir. Bu kararlar oluşturuluyorken il ve ilçe müdürlerimiz eğitim bölgelerini de dikkate alarak, okul yönetimi ile görüşerek kararlarını oluşturacaklardır.

Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 11 inci maddeye göre bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayacaklardır.

Buna göre, mümkün olan yerlerde öğrencilerin taşınması da dâhil olmak üzere eğitim bölgelerindeki ilköğretim okullarının bazıları ilkokul bazıları da ortaokul olarak belirlenecektir. Ancak, bu durumun mümkün olmadığı yerlerde yine ilkokul ve ortaokul olarak belirleme yapıldıktan sonra mevcut öğrencilerin taşınması yapılmaksızın ilkokul olarak belirlenen okulların sadece 1. sınıfına kayıt yapılacak, ortaokul olarak belirlenen okulların ise sadece 5. sınıfına kayıt yapılacaktır. Bu durumda ilkokul olarak belirlenen bir ilköğretim okulunun 4.sınıfında okuyan çocuk 5. sınıf olarak ortaokul olarak belirlenen okula kayıt olacaktır. Böylece 4 yıllık bir süre içerisinde ilkokul ve ortaokul sistemi fizikî olarak ayrı mekânlarda eğitim öğretim yapar hale gelecektir. Bu ilköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında okuyan öğrenciler ise eğitimlerini mevcut okullarında tamamlayacaktır.

Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanacak, ayrıca ikili öğretimle her iki kademe öğrencileri farklı zamanlarda okulda bulunacaklardır.

SORU 40: Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Fen Liselerinin ortaokulları açılacak mı?


 

CEVAP 40: Açılmayacak.

27

SORU 41: Mevcut okulların fizikî yapısında bir düzenleme yapılacak mı?

CEVAP 41: Fizikî şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecektir. Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenecektir.

XI- ÇEŞİTLİ SORULAR

SORU 42: Kur’an-ı Kerim dersinde kıyafetler nasıl olacak?

CEVAP 42: Sadece ders sırasında olmak üzere imam hatip okullarında kız öğrenciler isterlerse başörtülü bu dersi okuyabilir. İmam hatip okulları dışındaki okullarda da yine aynı şekilde o derse mahsus olmak üzere başörtülü ders yapılabilir.

SORU 43: Ortaokullardan sonra Açık Lise uygulaması nasıl olacak?

CEVAP 43: Lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Ortaokulu bitiren öğrenciler 2012 – 2013 öğretim yılından itibaren liselere devam etmek zorundadırlar. Lise eğitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idarî tedbirler uygulanacaktır. Ancak bilindiği gibi yeni düzenleme ile ortaokulu tamamlayanlar veya liseye devam edenler isterlerse zorunlu eğitimlerini yaygın lise öğretiminde (açık lise) tamamlayabileceklerdir.

SORU 44: Yatılı ilköğretim okullarında hangi öğrenciler okuyacak?

CEVAP 44: Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

SORU 45: Birleştirilmiş sınıf uygulamaları hangi kademede uygulanacak?

CEVAP 45: İlgili Kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından, birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

28

SORU 46: Taşımalı eğitim devam edecek mi?

CEVAP 46: Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim çağı öğrencileri için söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) bendinde belirtilen; “1 - 3. sınıf öğrenci sayısının 10’un altında olması” ifadesi, “1 - 4. sınıf öğrenci sayısının 10’un altında olması”, (d) bendindeki “4 - 8. sınıflar” ifadesi ise “ortaokul 5 - 8. sınıflar” şeklinde dikkate alınarak uygulanacaktır.

Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ihalelerin zamanında bitirilmesi sağlanacaktır.

SORU 47: Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacak mı?

CEVAP 47: Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacaktır.

SORU 48: İmam hatip okulları ile 4+4+4 konusunun bağlantısı nedir?

CEVAP 48: Kanunla imam hatip okullarının orta kısmının açılmasına imkân sağlanması, düzenlemenin sadece bu amaçla yapıldığı şeklinde haksız değerlendirmelere sebebiyet vermektedir. Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması, çocukların ilgi ve tercihlerine göre seçimlik dersler alması imkânının getirilmesi, okul binalarının çocukların gelişim evrelerine göre ayrı mekânlarda olması, farklı programlar arasında tercihe imkân verecek şekilde ortaokulların kurulması gibi düzenlemeler görmezden geliniyor. Ayrıca sadece dini eğitimde değil, güzel sanatlar ve spor gibi alanlarda da daha erken yaşlarda ve eğitimin alt kademelerinde eğitim almak gerekiyor. Spor ve güzel sanatlar, müzik, sosyal bilimler, fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatı gibi geniş bir yelpazede öğrencilere tercihler yapma esnekliği getirilmesinin imam hatip okullarıyla ilgisi ne olabilir?

Yapılan düzenlemeleri bir bütün olarak görmek ve değişiklik yapılan kanunların değişiklik yapılmayan hükümleriyle birlikte bu değişiklikleri okumak gerekir.

SORU 49: İmam-hatip ortaokulları nasıl kurulacak?

CEVAP 49: İmam-hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda imamhatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir. Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanacaktır.

29

Eğitim bölgelerinde bağımsız imam hatip ortaokulu olarak belirlenenlerle imam hatip liseleri bünyelerinde açılacak olan imam hatip ortaokullarına çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler okullara şahsen müracaat edeceklerdir. Bu okullar ilk defa açılacağından ilçe ve illerin belirleyeceği okul müdürlüklerince kayıt kabulleri yapılacaktır. Gelecek yıldan itibaren imam hatip ortaokullarına kayıtlar e-okul üzerinden velilerin isteğine göre 4. sınıftan sonra yapılacaktır.

SORU 50: Karma eğitim devam edecek mi?

CEVAP 50: Kanundaki karma eğitimi düzenleyen maddelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Uygulama şimdi olduğu gibi devam edecek, eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılmaya devam edecektir.

SORU 51: Devam zorunluluğu nasıl olacak?

CEVAP 51: Şu anda ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan devam zorunluluğu aynen devam edecektir.

SORU 52: Her kademede diploma verilecek mi?

CEVAP 52: Her kademede diploma verilmeyecek, sadece 12 yıllık eğitimin sonunda diploma verilecektir.

SORU 53: Yeni düzenlemede ikili öğretime devam edilecek mi?

CEVAP 53: Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili öğretim uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürütebileceklerdir.

SORU 54: Bütün liseler Anadolu Lisesine mi dönüştürülecek?

CEVAP 54: Bütün genel liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmesi programı 2010 yılından bu yana devam etmekte olup, bu yıl ve önümüzdeki yıl da devam ederek tamamlanacaktır.

SORU 55: Bu sistem nedeniyle kız çocuklarının erken evliliğinin yeniden gündeme geleceği ve artacağı yönünde de çok tartışma yapıldı. Bu sistem kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerine imkân veriyor mu?

CEVAP 55: Bu sistemin böyle bir uygulamaya imkân vereceği yönündeki tartışmalar tamamen maksatlı olarak çıkarılan tartışmalardır. Bu sistemin böyle bir uygulamaya imkân vermesi asla söz konusu değildir. Bilindiği üzere Medeni Kanunun 124 üncü maddesine göre erkek ve kadınlar 17 yaşını doldurmadıkları sürece evlenemezler. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve çok önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.

Dolayısıyla 12 yıllık zorunlu eğitim sürecini bitirmeyen hiçbir öğrencimizin eğitim sistemi dışına çıkıp, erken yaşta evlenmeleri mümkün değildir. Diğer taraftan yukarıda da açıklandığı gibi 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında 8.sınıfta okuyan bütün öğrencilerden SBS sonuçlarına göre yerleşenler dışında kalanlar e-okul sistemi üzerinden liselere kayıtları yapılacaktır.

Ayrıca, eğitim süresince zorunlu eğitime devamın sağlanması öncelikle velilerde ve okul yöneticisi ile mülki idare amirinin kanuni sorumluluğu altındadır.

SORU 56: Kız çocuklarına yönelik ileri sürülen iddiaların bir benzeri de bu sistemin çocuk işçiliğini yaygınlaştıracağı yönünde gündeme getirildi. Bu sonucun meydana gelmesi mümkün mü?

CEVAP 56: 12 yıllık zorunlu eğitimde herkesin eğitime katılımı ve bu eğitim sürecini tamamlamaları zorunludur. Eğitimin hiçbir kademesinde öğrencilerin sistem dışına çıkması mümkün olmadığı gibi, idare olarak da bu duruma fırsat verilmeyecektir.

Okul – ilçe – il yöneticilerince çağ nüfusunda olup eğitime devam etmeyen öğrencilere özel takip sistemi ile eğitim sistemi içinde kalmalarını sağlayacak tedbirler alınacaktır.

SORU 57: 12 yıllık zorunlu eğitim FATİH Projesini nasıl etkileyecek?

CEVAP 57: FATİH Projesi, 12 yıllık eğitimi destekleyen, eğitimde ve özellikle eğitim ortamlarında teknolojiden daha fazla yararlanmayı sağlayacak bir projedir. Artvin ile Ankara’daki ya da Edirne ile Hakkâri’deki öğrencilerimiz arasında bilgiye erişimde İMKÂN ve FIRSAT EŞİTLİĞİ sağlayan bir projedir.

FATİH Projesi ile eğitimde yeni bir dönem açılıyor. Öğrencilerimizin dünyadaki bilgilere ulaşacakları ve kullanacakları bir kapısı olacaktır. Özellikle ortaokul ve liselerimizde çok önemli değişim ve dönüşüme katkı verecektir.

31

Şayet zorunlu eğitim süresi uzatılmamış olsaydı yine biz tüm okullarımızda dört yıl içerisinde FATİH Projesi kapsamında Akıllı Tahtaların kurulumunu sağlamak ve 5. ve 9. sınıflardan itibaren de tablet bilgisayarları dağıtmak üzere tüm planlamamızı yapmış idik. Hatta bilindiği gibi Eylül ayına kadar kurulumu tamamlanmak üzere birinci parti 85.000 adet Akıllı Tahta alım ihalesi gerçekleştirilmiş ve ihaleyi alan firma seri üretime başlamıştır. Bu arada biz de belirlenmiş okullarımıza alt yapı yatırımlarını yaptırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla Eylül ayına geldiğimizde 3.657 adet mesleki ve teknik eğitim dışındaki tüm liselerimizdeki 85.000 dersliğimiz Akıllı Tahta ile donatılmış, bunlardan 9. sınıfta okuyacak olan öğrencilerimize de tablet bilgisayarlarını dağıtmış olacağız. Sonraki üç yıl içinde ise sırasıyla mesleki ve teknik liselerimiz ile ortaokullar ve ilkokullarımızın tamamı akıllı tahta ile donatılmış ve bu okulların her yıl 5. ve 9. sınıflarında okuyan  öğrencilere tablet bilgisayarları dağıtılmış olacaktır.

Yukarıda da açıklandığı gibi FATİH Projesinde zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması ile bir değişiklik söz konusu olmayacak, planlandığı şekilde dört yıl içinde bütün okullarımız Akıllı Tahta ile donatılmış ve tüm öğrencilerimiz de tablet bilgisayarına kavuşturulmuş olacak ve eğitimleri de bu teknolojik imkânlarla daha kaliteli hale getirilmiş olacaktır. Elbette tüm okullarımız ve tüm öğrencilerimiz imkân ve fırsat eşitliğine de kavuşmuş olacaklardır.

SORU 58: FATİH Projesi ile ilgili ihalelerin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasının yolsuzlukla ilgisi nedir?

CEVAP 58: Bu çirkin iftiraları ortaya atanlar öncelikle mevcut mevzuata ve bu Kanunda yer alan ifadelere dikkatli bir şekilde  baksınlar, incelesinler; bundan sonra iddialarını devam ettireceklerse somut bilgi ve belgelere dayalı olarak konuşsunlar. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde (a) harfinden (s) harfine kadar (18 alan) ve geçici 7 nci maddesi ile hangi alanlardaki mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayacağı düzenlenmiştir. İstisna tutulan alanlardaki ihaleler ise hiçbir kurala tabi olmaksızın yapılmamakta, bu alanlara yönelik çıkarılan yönetmeliklerle ihalelerin usulleri ve yapılışları düzenlenmektedir.

Kanunda da belirtildiği gibi, FATİH Projesi ile ilgili ihaleler şeffaflığın, rekabete açıklığın ve kamu yararı gözetilerek ülkede üretimin  gerçekleştirilmesi, kritik teknolojilerin transferi, Ar-Ge’nin ülkemizde geliştirilmesi, istihdamının artırılması amacıyla Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatının dışına çıkarılmıştır.

FATİH Projesi sadece bilgi işlem teknolojilerinin eğitim alanında kullanılmasını sağlamayacak, aynı zamanda ülkemizin bu alanda bir üretim üssü haline gelmesine doğrudan etki edecek ve cari açığın ciddi oranda azalmasına yol açacak bir projedir. Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihalelerde mesela yerli üretim şartı veya belirli oranlarda da olsa yerlilik şartı konulamamakta, ihale süreçleri ise oldukça uzun olmaktadır.

Diğer taraftan bu konuyla ilgili yapılacak ihaleler Kamu İhale Kurumu ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bakanlığımızın ortak olarak hazırlayacakları ve Sayıştayın görüşünden geçecek bir yönetmelikle düzenlenecektir. Biz sadece adı geçen kurumların görüşlerini değil, bunların dışında da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak bu yönetmeliği hazırlamaktayız.

Ayrıca idarenin yapacağı FATİH Projesiyle ilgili her türlü iş ve işlemler yargı denetimine de tabidir.

Devamını oku: ...

23/11/201830604  Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik 
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

07/07/201830471  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

28/1/2019 1933258  Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge 
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

10/12/2018 23788175  millî eğitim bakanlığı özel öğretim kurumları genel müdürlüğü çalışma yönergesi 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

05/12/2018 23463930  millî eğitim bakanlığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönergesi

18/09/201816702389  milli eğitim bakanlığı ilkokullarda yetiştirme programı yönergesi 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)

13/09/2018103257  Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge 
(Personel Genel Müdürlüğü)

12/08/201830507  2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

12/08/201830507  2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

20/09/201816974669  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Okullar Ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

17/06/2016         29756    6721      Türkiye Maarif Vakfı Kanunu    

14/02/2007         26434    5580      Özel Öğretim Kurumları Kanunu             

03/02/2006         26069    5450      Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   

18/08/1997         23084    4306      İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun           

12/05/1992         21226    3795      Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun           

04/07/1989         20215    3580      Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun     

19/06/1986         19139    3308      Meslekî Eğitim Kanunu

19/10/1983         18196    2923      Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun             

27/07/1983         18117    2866      Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun          

18/06/1983         18081    2841      Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun           

13/07/1982         17781    2698      Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu

19/06/1982         17729    2684      İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun

24/06/1973         14574    1739      Millî Eğitim Temel Kanunu          

20/07/1972         14251    1607      Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun              

12/03/1964         11654    439         Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun     

12/01/1961         10705    222         İlköğretim ve Eğitim Kanunu     

24/02/1956         9242      6660      Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun             

27/05/1955         9013      6581      Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun               

19/01/1943         5308      4357      Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun               

14/06/1938         3933      3423      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun  

04/04/1933         2370      2133      Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun 

16/04/1929         1169      1416      Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun    

03/11/1928         1030      1353      Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun           

08/02/1927         559         968         Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun     

06/03/1340         63           430         Tevhidi Tedrisat Kanunu             

14/09/2011         28054    652         ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME        

30/05/1997                         573         ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME    

15/07/2018         30479                    BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 4)

15/07/2018         30479                    RESMİ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI :10)  

10/07/2018         30474                    CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 1 )  

10/07/2018         30474                    GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 2 )  

10/07/2018         30474                    ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI :3)

15/08/2018         42                           Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)

13/06/2018         2018/11995                        Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (R.G 24.7.2018-2018/30458)      

14/05/2018         2018/11770                        Örgün Eğitim Kurumlarında Portekizce Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar 2018/11770 (R.G 25.7.2018-2018/30459)              

11/04/2018         2018/11526                        Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ekli listede belirtilen dillerin eğitim ve öğretiminin yapılması

09/04/2018         2018/11671                        Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bazı Dillerde Eğitim ve Öğretimin Yapılması Hakkında Karar (R.G 7.6.2018/30444)    

26/02/2018         2018/11459                        Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar          

20/10/2017         30216                    Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar             

06/05/2017         30058                    5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Özel Çeşitli Kurslarda Makedonca Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar BKK-2017/10072    

21/11/2016         2016/9547                           Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar          

19/10/2016         2016/9303           29862    Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar 2016/9303  

17/08/2013         28738                    Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar 

23/07/2009         27297                    Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar          

01/04/2009         27187                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar      

16/12/2006         26378                    Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar               

05/06/2003         5753      1             Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar               

28/06/1978         16330                    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar           

07/07/2018         30471                    Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

21/06/2018         30455                    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

11/04/2018         30388                    Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

25/03/2018         30371                    Türkiye yeterlilikler çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin yönetmelik           

10/11/2017         30236                    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

25/10/2017         30221                    Okul Servis Araçları Yönetmeliği              

01/10/2017         2721                      İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

0/10/2017           2721                      İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği               

20/08/2017         30160                    Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)            

24/06/2017         30106                    Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

08/06/2017         30090                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği      

22/05/2017         7340796                               Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik (Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)  

06/05/2017         30058                    Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği   

21/03/2017         30014                    Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

25/02/2017         29990                    5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

01/02/2017         29966                    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği      

25/11/2016         29899                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği BKK-2016/9487            

01/09/2016         29818                    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulanan Eğitim Kurumları Yönetmeliği   

03/08/2016         29790                    Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik    

21/06/2016         29749                    Miili Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

25/03/2016         3428315                               Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik 
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)   

17/04/2015         29329                    Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği        

06/02/2015         29259                    Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliği     

31/12/2014         29222                    Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

26/11/2014         5751811                               Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği 
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)  

03/10/2014         29138                    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

02/10/2014         29137                    Türk Öğrencilerinin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik 
(Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü)     

11/09/2014         29116                    Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği

26/07/2014         29072                    Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği    

08/07/2014         29054                    Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği  

05/07/2014         29051                    Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik       

18/06/2014         29034                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin?Yönetmelik         

12/10/2013         28793                    Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik           

07/09/2013         28758                    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

29/05/2013         28661                    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği   

17/01/2013         28531                    Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik               

27/11/2012         28480                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 

18/11/2012         28471                    Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği       

12/09/2012         28409                    Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

12/09/2012         28409                    Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği 
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)      

08/09/2012         28405                    Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik    

08/07/2012         28347                    Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik         

18/05/2012         28296                    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

05/05/2012         28283                    Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği        

30/03/2012         28249                    Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği          

20/03/2012         28239                    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

09/02/2012         28199                    Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği            

08/12/2011         82549                    Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik        

27/08/2011         28038    2162      Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

24/04/2011         27914                    Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik               

01/07/2010         27628                    Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

15/08/2009         27320                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

18/04/2009         27204                    Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   

18/04/2009         27204    1             Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

17/04/2009         27203                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik       

04/03/2009         27159                    Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

0/03/2009           2618      1             Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik              

0/03/2009           2618      5             Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

0/03/2009           2618      4             Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

0/03/2009           2618      2             Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

0/03/2009           2618      6             Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

0/03/2009           2618      3             Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

0/03/2009           2618      7             Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik              

28/12/2008         27094                    Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

28/12/2008         27094    2             İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

28/12/2008         27094    3             Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

28/12/2008         27094    1             Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik    

0/12/2008           2615-EK                               İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliği        

0/12/2008           2615-EK               1             İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği      

0/12/2008           2615-EK               2             İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği      

21/10/2008         27031                    İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     

07/03/2008         26809                    İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik       

29/01/2008         26771                    Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik    

14/01/2008         26756                    Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik           

0/12/2007           4357                      İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği 


(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)      

22/04/2007         26501                    Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği       

16/02/2007         26436                    Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

0/11/2006           2590      1             Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

20/10/2006         26325    1             Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik    

09/08/2006         26254                    Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği             

31/05/2006         26184    1             Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği             

02/05/2006         26156                    Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

18/04/2006         26143                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

14/04/2006         26139                    Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik           

0/04/2006           2583                      Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

28/12/2005         26037                    Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

24/12/2005         26033                    Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

14/12/2005         26023                    Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

13/08/2005         25905                    Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği     

06/07/2005         25867                    Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik   

04/05/2005         25805                    Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

16/12/2004         25672                    Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik               

19/06/2004         25497                    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği      

03/04/2004         25422                    Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik      

30/03/2004         25418                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   


05/03/2004         25393                    Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği            

05/12/2003         25307                    Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik   

24/08/2003         25209                    18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik               

01/07/2003         25155                    Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

14/11/2002         24936                    Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik  

22/10/2001         24561                    Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği           

09/10/2001         24548                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik    

22/08/2001         24501                    Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)      

27/04/2001         24385                    İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik               

11/02/2000         1175                      Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği   

24/10/1998         23503                    Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği              

30/04/1995         22273                    Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği 
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)     

24/10/1994         2417                      Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 
(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)       

30/08/1993         2389                      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği 
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)      

26/11/1992         21417                    Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği            

03/06/1991         20890                    Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği           

13/04/1991         20844                    Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği        

03/01/1990         20391                    Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik           

07/02/1986         19012                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik         

16/12/1985         2201                      Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması Ve Satılması Hakkında Yönetmelik

23/10/1983         18200                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği              

10/10/1983         2149      1             Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği 
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)     

08/08/1983         18129                    Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik          

25/02/1982         17616                    Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik       

21/05/1977         15943                    Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik            

18/09/2018         16702389                             MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

13/09/2018         103257                 Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge 
(Personel Genel Müdürlüğü)   

14/06/2018         11700767                             Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

05/06/2018         10943576                             Okul İnternet Siteleri Yönergesi 
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)   

0/06/2018           2729                      Millî Eğitim Bakanlığı Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

31/05/2018         10686011                             Milli Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

31/05/2018         10686682                             Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi 
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)   

23/05/2018         10082245                             İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile ilgili yönergede değişiklik yapılmasına dair yönerge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

26/03/2018         6197771                               Ortaöğretime Geçiş Yönergesi 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

27/02/2018         4134296                               Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesinin Kaldırılması Hakkında Makam Onayı 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

20/02/2018         3544594                               Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Makam Onayı 


(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

15/02/2018         3294317                               Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

10/01/2018         709603                 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi 
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)              

16/11/2017         19383997                             Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

29/10/2017         17915267                             Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

02/10/2017         15575022                             Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usül ve Esalslara İlişkin Yönerge 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

25/08/2017         12827610                             Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

22/08/2017         12608527                             Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

22/08/2017         12650927                             Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

06/06/2017         8376133                               Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

27/03/2017         4042083                               Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

20/03/2017         3653736                               Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

16/02/2017         2017518                               Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi          

0/11/2016           2710                      Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Kasım-2016 
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)   

0/10/2016           2709                      Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

12/08/2016         8649147                               Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

0/04/2016           2703                      Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yemek Hizmetleri Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

0/03/2016           2016/2702                           Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge      

18/08/2015         8163923                               Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

29/06/2015         6688726                               Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

24/06/2015         6529324                               Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Fatih Projesi Kapsamıında Dağıtımı Yapılacak Tablet Bilgisayar Setlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

23/06/2015         6486576                               Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışmaları Yönergesi 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

16/01/2015         527852                 Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönergesi 
(Hukuk Müşavirliği)       

0/11/2014           2686                      Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

23/09/2014         4145909                               Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi          

26/08/2014         3557646                               Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

19/08/2014         3450017                               Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

19/08/2014         3450049                               Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

18/06/2014         2498415                               Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

08/05/2014         1843555                               İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi 


(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

01/01/2014         2676                      Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi 
(İç Denetim Birimi Başkanlığı)   

0/03/2013           2694                      Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge             

16/01/2013         34932                    Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi        

27/12/2012         246415                 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 


0/11/2012           2662                      Millî Eğitim Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

0/05/2011           2644      1             1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge 
(Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı)  

0/09/2010           2636      124         Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

0/02/2010           2629                      Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi    

0/12/2009           2627                      Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

08/07/2009         1769                      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi     

0/05/2009           2620                      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi   

0/03/2009           2618      10           Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi          

0/03/2009           2618      12           Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi 
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)              

12/01/2009         9                             Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi   

0/08/2008           2611                      Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge 
(İlköğretim Genel Müdürlüğü) 

0/12/2007           2603      4             Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi

0/03/2007           2594                      Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi             

0/03/2007           2594      1             Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi 
(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)    

0/02/2007           2593      1             Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

0/11/2006           2590                      Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi 
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)      

0/09/2004           2564                      Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi     

0/11/2003           2554                      Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi         

0/09/2003           2552                      İlköğretimde Yöneltme Yönergesi          

0/08/2003           2551                      Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge               

05/02/2003         12252                    Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi       

14/02/2001         45                           Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

14/02/2001         45                           Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

0/10/1999           2505                      Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi 
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)   

28/09/1999         93                           Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi  

02/12/1998         8162                      Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)            

12/10/2018         30563                    2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi        

12/09/2018         30533                    2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

12/09/2018         30533                    2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

12/09/2018         30533                    2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

12/09/2018         30533                    2018/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi        

09/08/2018         30504                    2018/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

03/08/2018         30498                    2018/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

02/08/2018         30497                    2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

24/07/2018         30488                    2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

29/08/2018         15129618             2018      Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge 2018/15 
(Personel Genel Müdürlüğü)   

01/08/2018         14051891             2018      Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) 2018/14 Nolu Genelge 
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)       

05/06/2018         10984894             2018      2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Hakkında Genelge 2018/12 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

25/05/2018         10240233                             Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Hakkında Genelge 2018/11 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

26/04/2018         8310247                               Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Konulu 2018/10 Nolu Genelge 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

19/04/2018         795049                 Öğretmenler Günü Genelgesi 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

23/02/2018         3908650                               Pansiyonlu Okul Denetimleri Hakkında Genelge 2018/8 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

23/02/2018         3907107                               İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi Hakkında Genelge 2018/7 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

15/02/2018         3296874                               Rehberlik Hizmetleri - Genelge 2018/6 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

09/02/2018         2867623                               Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelge 2018/5 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

05/02/2018         2350838                               Okuryazarlık Seferberliği Hakkında Genelge 2018/4 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

17/01/2018         1218818                               2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi 2018/3 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

15/01/2018         1063579                               2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Hakkında Genelge 2018/2 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

11/01/2018         830966                 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Hakkında Genelge 2018/1 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

22/12/2017         22209183                             5661 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Genelge 2017/30
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

06/12/2017         20939112                             Okul Servis Araç Sürücüleri ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Hakkında Genelge 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

16/11/2017         19438045                             e- Donatım İzleme Modülü Hakkında Genelge 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

19/09/2017         14218379                             Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kh. Genelge 2017/28 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

14/09/2017         13861126                             Yönetim Sistemleri Belgelendirme İşlemleri Hk. Genelge 2017/27 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

08/09/2017         13307087                             Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/26 
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)  

22/08/2017         12607291                             Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Hk. Genelge 2017/25 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

17/08/2017         12438448                             Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Hakkında Genelge 2017/24 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

15/08/2017         12275819                             İhalelere Katılmaktan Yasaklama Hakkında Genelge 2017/23 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

14/08/2017         12229929                             Geçici Görevlendirmeler Hakkında Genelge 2017/22 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

14/07/2017         10765913                             24 Kasım Öğretmenler Günü Genelge 2017/21 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

10/07/2017         10551170                             2002/27 sayılı Okul-Veli İşbirliği Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/20 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

30/05/2017         7849639                               Okul Sağlık Hizmetleri GENELGE 2017/19 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

29/05/2017         7801288                               Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru GENELGE 2017/18 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

16/05/2017         7019461                               2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2017/17 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

20/03/2017         3653801                               5580 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması GENELGE 2017/13 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

07/03/2017         2975829                               Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması GENELGE 2017/12 
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)  

20/02/2017         2131946                               YİKOB Yatırım İşlemleri Genelge 2017/10 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

20/02/2017         2132594                               2017 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi - Genelge 2017/11 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

16/02/2017         2042570                               Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması Genelge 2017/9 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

16/02/2017         2042658                               Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti 
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)       

30/01/2017         1183037                               Kamulaştırma Genelge 2017/8 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

23/01/2017         895944                 İmar Planı Yapım ve Değişiklik Teklifleri İle Eğitim Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi. Genelge 2017/5 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

19/01/2017         788106                 İzinsiz Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2017/4 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

13/01/2017         540991                 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları 2017/3 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 


05/01/2017         220648                 Merkez Teşkilatı Kamu Konutları İşlemleri 2017/1 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

22/11/2016         13207732                             Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları 2016/21 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

07/09/2016         9580952                               15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Hakkında Genelge 2016/18 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

05/09/2016         9464742                               Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Hakkında Genelge 2016/17 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

29/07/2016         8095712                               24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Genelge 2016/15 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

25/07/2016         7906118                               Protokol Hazırlama ve Uygulama 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

01/07/2016         7314034                               İlkyardım Eğitimi Merkezi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Kurulması ve İşletilmesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

21/06/2016         10424732                             Özel Öğretim Kurumları ve Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2016/14 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

20/05/2016         5605492                               2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelge 2016/12 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

20/05/2016         5607260                               2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı 2016/13 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

16/05/2016         5472981                               Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması 2016/11 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

25/04/2016         4633036                               Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni Hakkında Genelge 2016/10 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

29/03/2016         3575736                               Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 2016/6 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

21/03/2016         3243629                               Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi 2016/5 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

10/03/2016         2852893                               Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

02/03/2016         2479367                               Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti 2016/4 
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)       

12/01/2016         2700                      2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları Genelge 2016/2 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

18/09/2015         9436207                               Özel Öğretim Kurumları İle İlgili İşlemler Genelge 2015/25 
(Müsteşarlık Bürosu)    

12/08/2015         8002934                               Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler, Personele İlişkin Düzenlemeler Genelge 2015/23 
(Müsteşarlık Bürosu)    

04/06/2015         2015      19           24 Kasım Öğretmenler Günü 2015/19 nolu Genelge 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

25/05/2015         5361317                               İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyetli Gösteren Yerler Hakkında Genelge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

18/05/2015         5157644                               Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması Genelge 2015/14 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

12/05/2015         4953035                               Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin Tereddüt Hk. - Genelge 2015/13 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

28/02/2015         2243911                               Özel Okul İşlemleri - Genelge 2015/5 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

16/02/2015         1723363                               Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri - Genelge 2015/3 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

12/01/2015         305476                 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2015/1 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

02/10/2014         440003                 Türk Bayrağının Korunması - Genelge 2014/- 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)            

23/09/2014         4145933                               Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri - Genelge 2014/21 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

15/09/2014         3938012                               Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık ile Mücadele - Genelge 2014/20 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

12/09/2014         3897291                               Okullarda İzcilik Faaliyetleri - Genelge 2014/19 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

30/08/2014         3630636                               Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları Genelgesi 2014/17 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

19/08/2014         3450084                               İş Sağlığı ve Güvenliği - Genelge 2014/16 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

15/08/2014         3402453                               2014 Yılında Yetiştirilmek, Staj Yaptırılmak ve Bilgilerini Arttırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar Hk. - Genelge 2014/15 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

18/07/2014         3053949                               Tereddüte Düşülen Hususlar - Genelge 2014/14 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

31/05/2014         2200412                               24 Kasım Öğretmenler Günü - Genelge 2014/12 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

30/05/2014         2174807                               2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2014/11 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

27/05/2014         2126140                               Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması - Genelge 2014/10 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

22/05/2014         2040364                               Soma Felaketi Nedeniyle Alınacak Tedbirler - Genelge 2014/9 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

01/05/2014         1359845                               Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması - Genelge 2014/8 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

18/04/2014         1601211                               Dershane ve Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşümü - Genelge 2014/7 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

08/03/2014         1009841                               2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - 2014/4 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

16/01/2014         233807                 Okullar Hayat Olsun Projesi - 2014/2 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

09/01/2014         119783                 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2014/1 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

17/12/2013         3879177                               Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler - Genelge 2013/35 
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)              

13/11/2013         3355347                               24 Kasım Öğretmenler Günü 2013/32 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

01/10/2013         2773584                               Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş - Genelge 2013/27 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

16/09/2013         2498747                               MEB 2015-2019 Stratejik Planı - Genelge 2013/26 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

28/08/2013         2237816                               Öğrenci Okul Kılık Kıyafetleri - Genelge 2013/24 
(Özel Kalem Müdürlüğü)            

12/08/2013         2044685                               Sınav - Genelge 2013/22 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

10/06/2013         1306926               18           Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı - Genelge 2013/18         

18/05/2013         1013997                               Özürlü Devamsızlık - Genelge 2013/14 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

15/05/2013         967215                 2013 Yılında Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurla Hk. - Genelge 2013/13 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

06/05/2013         847972                 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2013/12 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

13/04/2013         590758                 Uçak Biletleme ve Transfer Hizmeti - Genelge 2013/11 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

27/02/2013         138918                 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması - Genelge 2013/8 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

24/02/2013         131289                 Diyabetli Öğrenciler - Genelge 2013/6 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

24/02/2013         131291                 8383 MEB Mobil Bilgi Servisi - Genelge 2013/7 
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)   

24/02/2013         131237                
(Özel Kalem Müdürlüğü)            

30/01/2013         72030                    Belletici Öğretmen Görevlendirmesi - Genelge 2013/3 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

10/01/2013         20165                    2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kitapları - Genelge 2013/2
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

09/01/2013         15964                    2013 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2013/1 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

08/08/2012         20078    34           Sınav - Genelge 2012/34 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

06/08/2012         36702    33           İLKSAN Üyeliği - 2012/33 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

01/08/2012         19320    29           Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı - Genelge 2012/29 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

01/08/2012         3000      30           Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları - Genelge 2012/30 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

26/07/2012         34965    28           Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma - Genelge 2012/28 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

24/07/2012         573         27           UMEM Beceri 10 Projesi Hizmet ve Tarım Sektörleri Kurs Uygulama - Genelge 2012/27 


(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

11/07/2012         31973    26           Sendika Üyeliği - Genelge 2012/26 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

12/06/2012         14723    24           2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2012/24 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

22/05/2012         22626    22           Etik Günü Haftası - Genelge 2012/22 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

21/05/2012         3656      21           Artan Ödenekler - Genelge 2012/21 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

0/06/2018           2729 Haziran- EK                              İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü 
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)

20/09/2018         16974669                             Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Okullar Ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

11/04/2018         7385938                               SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

09/01/2018         653067                 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu 2018 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

09/01/2018         653067                 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu 2018 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

15/12/2017         22668546                             Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Arasında Millî Savunma Üniversitesinin Tanıtımına Dair İş Birliği Protokolü          

15/12/2017         22384936                             Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Arasında Yatılı veya Burslu Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Dair İşbirliği Protokolü.           

09/06/2017         30091                    Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)        

06/12/2016         13756032                             İşbirliği Protokolü 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

10/10/1983         2149                      Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi        

Batı avrupa - Balkanlar açıköğretim ortaokulu 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı !

Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını öğrenmek için gelen ekranda TC. Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek sonuçlara ulaşabilirler.

Batı Avrupa – Balkanlar Açıköğretim Ortaokulu 2018-2019 1.Dönem Sınav Sonuçları için tıklayınız!

Devamını oku: Açık...

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için