Göç İdaresi Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Genel Nis 22, 2023 Yorum Yok

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Başkanlığından:

GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan genel yönetim Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden Yekün (15) adet Göç Uzman Yardımcısı takımına 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği kararları uyarınca giriş imtihanı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki etaplı yapılacaktır. Yazılı İmtihan Göç Yönetimi Başkanlığı tarafından Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. Kelamlı İmtihan ise Göç Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

I- İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt içi yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- 2021 yahut 2022 halk Çalışanı Seçme İmtihanlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan çeşitlerinden rastgele birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda; alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 sert Namzet ortasına girmek (son sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adaylar da yazılı imtihana çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II- İMTİHAN BAŞVURUSU

1- Giriş İmtihanı müracaatları 24 Nisan – 02 Mayıs 2023 tarihleri ortasında e-Devlet-Göç Yönetimi Başkanlığı-Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile müddeti içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- müracaat sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

3- Adayların Giriş İmtihanının yazılı kısmına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları her adayın kendi sonucunu görebileceği biçimde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara Öbür rastgele bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

4- İmtihana girmeye hak kazanan adaylar 08 – 12 Mayıs 2023 tarihleri ortasında İmtihan hizmetlerinin yerine getirilmesi gayesiyle katkı bedeli olarak 90.00 TL (Doksan Türk Lirası) İmtihan fiyatını Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi Döner kapital İşletmesi Müdürlüğüne ilişkin Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın ismi soyadı, TC kimlik numarası ve İmtihan ismi (Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

5- İmtihana girmeye hak kazanan lakin İmtihan fiyatını yatırmayan adaylar imtihana giremeyeceklerdir. İmtihana girmeyen yahut giremeyen, imtihana alınmayan yahut imtihandan çıkarılan, imtihanda muvaffakiyet sağlayamayan yahut imtihanı geçersiz sayılan adayların ödedikleri fiyatlar iade edilmeyecektir.

6- Adayların müracaatta belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya kusurlu bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi Mesul olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, ortadan geçen mühlete bakılmaksızın bu imtihandan elde ettiği bütün haklarını kaybedecektir.

III- YAZILI İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

1- Giriş İmtihanının yazılı kısmı 21 Mayıs 2023 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. İmtihan, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. İmtihanın mühleti 120 dakikadır.

2- İmtihana başvuran adaylar için Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi yapı ve salonda imtihana gireceklerini, İmtihan tarihini ve saatini gösteren İmtihana Giriş Evrakı hazırlanacaktır. Adaylar bu evraklarını 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.

3- Adayların, İmtihan saatinden bir saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında, imtihana giriş evrakı ile T.C. Kimlik No yazılı yeni fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut müddeti geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

IV- YAZILI İMTİHANIN KONULARI

1- Giriş imtihanının yazılı kısmının İmtihan sorularının % 80’i lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgilerden, % 20’si Başkanlığın vazife alanına ilişkin Temel bilgilerden oluşmaktadır.

2- Giriş imtihanının yazılı kısmı test yordamında gerçekleştirilecek olup İmtihan bahisleri şunlardır:

A-Başkanlığın misyon alanına ait İmtihan hususları;

Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Memleketler arası Muhafaza Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç Yönetimi Başkanlığı ile ilgili kısım hususları (On üçüncü kısmın bütün maddeleri)

B- Lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgilere ait İmtihan bahisleri;

Mikro ve makro iktisat, Türkiye iktisadı, memleketler arası ekonomik ilgiler ve kuruluşlar, halk maliyesi, maliye siyaseti, anayasa hukuku, yönetim hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), uygar hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), milletlerarası hukuk, insan hakları, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk Hariç siyaseti, memleketler arası alakalar, memleketler arası kuruluşlar.

V- YAZILI İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE KELAMLI SINAV

Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi; Lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgiler 80 puan, Başkanlığın misyon alanına ilişkin Temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yazılı İmtihan sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır. Adaylar Ankara’da kelamlı imtihana tabi tutulacak olup, kelamlı İmtihan tarihi, yeri ve saati Başkanlığımız (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- YAZILI İMTİHANIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı İmtihan sonuçları Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara Öbür rastgele bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Yazılı İmtihan sorularına ve uygulanmasına ait itirazlar imtihanın yapılmasından itibaren 5 (beş) Amel günü içerisinde, İmtihan sonuçlarına ait itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesine yapılacaktır. Üniversite bu itirazları kendisine bildiriminden itibaren 5 (beş) Amel günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

Adaylar, soru ve sonuçlarına ait itiraz müracaatlarını Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi Döner kapital İşletmesi Müdürlüğüne ilişkin Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına itiraz edilen her beş soru için 25 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) itiraz fiyatı yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve bağlantı adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesine yapacaklardır.

İtiraz mühleti geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik numarası, imzası, adresinin bulunmadığı ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- KELAMLI İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), istikametlerinden ve belirtilen puan tartılarında değerlendirilecektir.

Adayların kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekmektedir.

VIII- GİRİŞ İMTİHANI SONUCU

Giriş imtihanında başarılı olmak için yazılı ve kelamlı imtihanların her bir kademesinden en az yetmiş (70) puan alınması zaruridir. Başarılı olmak için Gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla muvaffakiyet sıralaması, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. İmtihan sonuçlarına nazaran adayların yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı İmtihan puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş imtihanı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıraya konulup, Nakil yapılacak takım sayısı kadar Namzet asil, giriş imtihanında başarılı olmak koşuluyla Nakil yapılacak takım sayısını geçmemek üzere, Kurulca belirlenecek sayıda Namzet ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş İmtihanı sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği halde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara Öbür rastgele bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Adaylar, İmtihan sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Göç Yönetimi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en Çok 5 (beş) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıyeten, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş imtihanına ait Gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Göç Yönetimi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370

Y enimahalle/ANKARA

Tel : 0312 422 08 46-29

Faks : 0312 422 09 00

Adres : Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası Daimi Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Hükümet Meydanı No:2 06050 Ulus Altındağ/ANKARA

Tel : 0312 596 45 15

E-posta : [email protected]

4330/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir