Güney Marmara Kalkınma Ajansı 1 uzman personel alacak- Güncellendi

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Güney Marmara Kalkınma Ajansından:

DÜZELTME İLANI

28 Kasım 2022 tarihli ve 32027 sayılı Resmi Gazete’de aslına Müsait olarak yayımlanan İşçi alım ilanımız aşağıdaki formda düzeltilmiştir.

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Seviye 2 Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir’dedir. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile öteki Kuruluş ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği” kararları uyarınca; TR 22 Seviye 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye istekli, bağlantıya Aleni ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme hünerine sahip, değişen çalışma kaidelerine Ahenk sağlayabilen, insan alakaları, kendini Anlatım yeteneği ve bağlantı hünerleri güçlü, tertip ve Yönetim hünerine sahip, vazife verilecek her ünitede ve her iki vilayette kuralsız misyon yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat mahzuru olmayan 1 (bir) Uzman İşçi alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın aktiflik alanını Balıkesir ve Çanakkale vilayetleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, imtihanda başarılı olanlar, bu vilayetlerden, Ajans’ın Müsait göreceği vilayette çalışacaktır.

Tablo 1: İmtihan Takvimi ve İmtihana müracaat Yeri

1. UZMAN İŞÇİ İÇİN ARANAN genel KOŞULLAR a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Erdem ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma hatalarından Dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Terör örgütlerine yahut ulusal Emniyet Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için Gerekli işe giriş sıhhat raporunu alabiliyor olmak.

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak (son müracaat tarihi itibariyle en az 1 Yıl ertelenmiş olmalıdır.)

2. İMTİHANA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Uzman İşçi İçin Aranan özel Şartlar

a) Kimya Mühendisliği, Güç Sistemleri Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, sanayi Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği kollarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmak,

b) İmtihan müracaat tarihinden evvelki 5 Yıl içinde İngilizce lisanından YDS’den en az 70 puan C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan minimum (C) seviyesine karşılık gelen puanın muadilini sağlayan evraka müracaat tarihi prestijiyle sahip olması,1

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerliliği bulunan 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından mezun oldukları tahsil kollarına nazaran Tablo-3’de belirtilen ilgili puan çeşitlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

d) KPSS’ye girme kaidesi aranmaksızın başvuracak adaylar için, halk kesiti yahut Özel kesimde aşağıdaki mevzularda en az beş Yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve nihayet müracaat tarihi prestijiyle 50 yaşını doldurmamış olmak,

. Planlama, programlama,

. Proje üretimi, tasarımı ve idaresi,

. Strateji geliştirme, strateji idaresi,

. İzleme ve kıymetlendirme,

. Tanıtım, danışmanlık,

. Şehircilik ve etraf,

. Araştırma-geliştirme,

. Bilgi ve irtibat teknolojileri,

. Finansman,

. insan kaynakları idaresi,

. Memleketler arası ticaret,

. Hukuk

2.2 Uzman İşçi Başvurusu için Tercih Sebepleri

a) Şartname ve ihale belgesi hazırlama, satınalma, kontrat yapma ve kontrat sonrası süreci takip etme bahislerinde Deneme sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

b) Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve Lokal kalkınma, kent sosyolojisi ve toplumsal kalkınma, Avrupa Birliği takviye sistemleri ve uygulamaları, hibe yahut mali takviye program idaresi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

c) Memleketler arası yatırım, direkt yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları alanlarından bir yahut birkaçında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını kıymetlendirme, ayrıntılı pazar ve kesim tahlilleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

d) Çevresel tesir Kıymetlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

e) Mali tablo tahlili, mali kontrol, kredi takip süreci, milletlerarası fonlar, risk sermayesi, İthalat etapları ve gümrük süreçleri bahislerinde Deneme sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

f) halk Kurum ve kuruluşlarının müsaade ve yetki alanına giren müsaade ve ruhsat süreçleri, kamulaştırma, Bayındırlık mevzuatı mevzularında deneyim/bilgi sahibi olmak.

g) Alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak.

h) ikinci bir yabancı lisan biliyor olmak ve bu durumu belgelemek.

Tüm adaylar müracaatta bulunacakları alanla ilgili olarak aranan kuralları ve varsa 2.2. başlığı altında belirtilen tercih sebeplerinde yer Meydan kuralları sağladıklarını müracaat sırasında belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir biçimde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Uzman İşçi Adaylarının Puanlama Kriterleri

(Mülakata girecek adaylar bu kriter setine nazaran kıymetlendirilerek belirlenecektir.)

Tablo 4: Uzman İşçi Adaylarının Puanlama Kriterleri

iş müracaatında bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen kuralları kabul etmiş sayılırlar. müracaat Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen dokümanların gerçek ve gerçek olduğu müracaat sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu, Düzmece evrak sunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunlarla kontrat yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerle mukavele yapılmış olsa dahi kontratları haklı nedenle feshedilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve bu şahıslar haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunulur.

4. KELAMLI İMTİHANA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Uzman İşçi için müracaatta bulunan adayların müracaatlarının sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, Amel deneyimi ve ilanda belirtilen öteki tercih alanları bakımından Tablo 4’te yer Meydan “Uzman İşçi Adaylarının Puanlama Kriterleri” doğrultusunda yapılacaktır. Puan sıralaması listesinden, belirlenen durum sayısının 5 (beş) sert Namzet çağırılarak kelamlı imtihana Davet edilecektir. Kıymetlendirme sonucu puanı, nihayet sıradaki Namzet ile eşit olan adaylar da Karşılaşma imtihanına Davet edilecektir.

Ancak, imtihana katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kurallarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe alışılmamış bilgi verdiği yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı belirlenen şahıslar Karşılaşma imtihanına alınmayacaktır. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılacak ve bunlarla mukavele yapılmayacaktır. Bu üzere durumları tespit edilenlerle mukavele yapılmış olsa dahi mukaveleleri feshedilecektir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunacaktır.

Yarışma imtihanı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Ayrıyeten adaylar, İmtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ajans gelen müracaat sayılarına ve niteliğine nazaran Gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını Saklı meblağ.

Sınava başvuran adaylar kıymetlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 Amel günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, genel Sekreter tarafından belirlenecek üç Benlik bir komite tarafından en geç 5 Amel günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıyeten müracaat kıymetlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve İmtihan tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu Geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, imtihana Davet edilecek Namzet listesi, puan bakımından sıradaki öteki müracaatlar dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

5. İMTİHANA GİRİŞ YERİ VE TARİHİ

Sözlü Karşılaşma imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 06 Ocak 2023 tarihinden itibaren www.gmka.gov.tr,www.balikesir.gov.tr,www.canakkale.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, Sonuç bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihanın yapılacağı tarih, Karşılaşma imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin ilan edilmesinden sonra üstte zikredilen internet sayfalarından duyurulacaktır.

Sözlü imtihan, belirlenecek olan tarihte Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No:36/1 Karesi/BALIKESİR) yapılacaktır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı yahut şoför kimlik evrakı üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakıyla Bir arada mülakatın yapılacağı yerde Amade bulunacaklardır.

6. MÜSABAKA İMTİHANININ YAPILIŞI

Yarışma imtihanı “sözlü” olarak yapılacaktır. İmtihan konseyi üyeleri (Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri ortasından belirlenecek iki şahıs ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki şahıs olmak üzere Yekün beş Benlik İmtihan kurulu), adayın çalıştığı alandaki uzmanlık seviyesi, mesleksel Deneme ve bilgi birikimi, yabancı lisan bilgisi ve bilinen yabancı lisanı kullanabilme seviyesi, adayın kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek duruma yatkınlık, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya başka ayrı not verir. İmtihan Heyeti bu konuları tespit etmek üzere Müsait gördüğü bilgi ve evrakları adaylardan ister.

7. İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav şurası üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması İmtihan sonucunu gösterir. İmtihan muvaffakiyet notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Lakin, imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş konum sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş durum sayısı kadar Namzet Karşılaşma imtihanını kazanmış kabul edilir. Karşılaşma imtihanında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav konseyi, muvaffakiyet sırasına nazaran sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar ortasından, boş durum sayısının yarısı kadar yedek Namzet belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların misyona başlamaması yahut misyona başladıktan sonra Laf konusu durumun altı ay içinde rastgele bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına nazaran istihdam edilir. Bunlar hakkında 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliğinin ilgili kararları motamot uygulanır.

Belli bir tahsil kolunun ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan konumlar, tıpkı Cin takımlar ortasından olmak koşuluyla İmtihan heyetinin Müsait görüşü ile Öbür bir tahsil kolundan imtihana katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. İmtihan konseyi, İmtihan sonunda ortalama muvaffakiyet puanını düşük bulduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda işçi alma hakkına sahiptir.

8. İMTİHAN SONUCUNUN DUYURULMASI VE MİSYONA BAŞLATILMA

Genel Sekreterlikçe İmtihan sonuçları, İmtihan şurası tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde (www.gmka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıyeten İmtihan sonucu, vazifeye başlama daveti ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavı kazananların, Ajanstaki durumlarda görevlendirilmesi süreçlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin vazifeye başlama davetinin kendilerine bildirim edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde genel Sekreterliğe Müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata karşın, Ajans tarafından kabul edilebilir ve evrakla ispatı Muhtemel bir makul Sebep olmaksızın 15 gün içerisinde Müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu mühlet içinde Müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Dokümanla ispatı Muhtemel bir makul Sebep nedeniyle misyona başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş imtihanında hile yaptığı, Düzmece doküman ibraz ettiği yahut gerçeğe ters beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için Gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve mukaveleleri feshedilerek, kendileri hakkında Gerekli yasal süreçler yapılır.

9. ÇALIŞANIN İSTİHDAMI VE Deneyim SÜRESİ

Yarışma imtihanı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı Deneyim müddeti olmak üzere, genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Şurası kararı ile bilinmeyen müddetli (4857 sayılı İş Kanuna göre) Amel akdi yapılır. Laf konusu mukavele, Ajans ismine Yönetim Konseyi lideri ya da Yönetim Şurasının vereceği yetkiye istinaden Ajans genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme mühleti içinde işçiden, Deneyim müddetini geçirmiş çalışandan beklenen misyonları yerine getirmesi istenir. Bu müddetin sona erme tarihinden 10 gün Evvel ilgili yönetici, işçi hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu genel Sekretere sunar. Laf konusu rapor, genel Sekreterin görüşü ile birlikte Yönetim Heyetine sunulur.

Deneme mühleti sonunda Ajansta çalışması Müsait bulunmayan işçinin mukavelesi, Yönetim Konseyinin kararı ile bildirim mühletine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ait fiyat ve öteki hakları gizlidir.

ÖNEMLİ İKAZLAR:

1- Ajans’ta vazifeye başlayacak işçiye verilecek fiyat, 375 sayılı KHK’nın ek 11. unsuru uyarınca, uzman işçi için; Emsali olan (eğitimi, hizmet mühleti vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) eşitlik Bakanlığı uzmanından Çok olmayacak halde, Yönetim Şurası tarafından belirlenecektir.

2- Ajans’ın, işçi ile imzalayacağı meçhul müddetli Amel mukavelesinde ajansta en az 3 (üç) Yıl çalışma şartı bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan Evvel Amel akdini feshetmek isteyen işçi için kademeli olarak belirlenen cezai Kural uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren birinci Yıl içinde Amel akdini fesheden işçi için 3 (üç) maaş, ikinci Yıl içinde Amel akdini fesheden işçi için 2 (iki) maaş, üçüncü Yıl Amel akdini fesheden işçi için 1 (bir) maaş fiyatında cezai Kaide çalışandan Tahsil edilecektir.)

15575/1-1

Güney Marmara Kalkınma Ajansından:

PERSONEL Alım İLANI

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Seviye 2 Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir’dedir. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği” kararları uyarınca; TR 22 Seviye 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye istekli, irtibata Aleni ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme hünerine sahip, değişen çalışma koşullarına Ahenk sağlayabilen, insan alakaları, kendini Anlatım yeteneği ve irtibat maharetleri güçlü, tertip ve Yönetim marifetine sahip, misyon verilecek her ünitede ve her iki vilayette kuralsız misyon yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat manisi olmayan 1 (bir) Uzman İşçi alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın aktiflik alanını Balıkesir ve Çanakkale vilayetleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, imtihanda başarılı olanlar, bu vilayetlerden, Ajans’ın Müsait göreceği vilayette çalışacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

1. UZMAN İŞÇİ İÇİN ARANAN genel ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Erdem ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma hatalarından Dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Terör örgütlerine yahut ulusal Emniyet Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) akıl hastalığı yahut sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir durum olmamak.

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak (son müracaat tarihi itibariyle en az 1 Yıl ertelenmiş olmalıdır.)

2. İMTİHANA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Uzman İşçi İçin Aranan özel Şartlar

a) Kimya Mühendisliği, Güç Sistemleri Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, sanayi Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği kollarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmak,

b) İmtihan müracaat tarihinden evvelki 5 Yıl içinde İngilizce lisanından YDS’den en az 70 puan (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan taban (C) seviyesine karşılık gelen puanın muadilini sağlayan evraka müracaat tarihi prestijiyle sahip olması,1

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerliliği bulunan 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından mezun oldukları tahsil kısımlarına nazaran Tablo-3’de belirtilen ilgili puan tiplerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

d) KPSS’ye girme kaidesi aranmaksızın başvuracak adaylar için, halk bölümü yahut Özel kesimde aşağıdaki mevzularda en az beş Yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve müracaat tarihi prestijiyle 50 yaşını doldurmamış olmak,

. Planlama, programlama,

. Proje üretimi, tasarımı ve idaresi,

. Strateji geliştirme, strateji idaresi,

. İzleme ve kıymetlendirme,

. Tanıtım, danışmanlık,

. Şehircilik ve etraf,

. Araştırma-geliştirme,

. Bilgi ve irtibat teknolojileri,

. Finansman,

. İnsan kaynakları idaresi,

. Memleketler arası ticaret.

2.2. Uzman İşçi Başvurusu için Tercih Sebepleri

a) Şartname ve ihale belgesi hazırlama, satınalma, kontrat yapma ve mukavele sonrası süreci takip etme bahislerinde Deneme sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

b) Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve Mahallî kalkınma, kent sosyolojisi ve toplumsal kalkınma, Avrupa Birliği dayanak sistemleri ve uygulamaları, hibe yahut mali takviye program idaresi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

c) Memleketler arası yatırım, direkt yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları alanlarından bir yahut birkaçında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını kıymetlendirme, ayrıntılı pazar ve kesim tahlilleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

d) Çevresel tesir Kıymetlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

e) Mali tablo tahlili, mali kontrol, kredi takip süreci, memleketler arası fonlar, risk sermayesi, İthalat basamakları ve gümrük süreçleri bahislerinde Deneme sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

f) halk Kurum ve kuruluşlarının müsaade ve yetki alanına giren müsaade ve ruhsat süreçleri, kamulaştırma, Bayındırlık mevzuatı bahislerinde deneyim/bilgi sahibi olmak.

g) Alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak.

h) ikinci bir yabancı lisan biliyor olmak ve bu durumu belgelemek.

Tüm adaylar müracaatta bulunacakları alanla ilgili olarak aranan kuralları ve varsa 2.2. başlığı altında belirtilen tercih sebeplerinde yer Meydan kaideleri sağladıklarını belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir biçimde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Tecrübe ve KPSS ile başvuran adaylar başka farklı sıralanacak ve her branş için kelamlı mülakata Davet edilecek Yekün Namzet sayısının yarısı Deneme ile başvuran adaylardan, diğer yarısı ise KPSS ile başvuran adaylardan çağırılarak kelamlı imtihana Davet edilecektir.

Uzman İşçi Adaylarının Puanlama Kriterleri

(Mülakata girecek adaylar bu kriter setine nazaran kıymetlendirilerek belirlenecektir.)

iş müracaatında bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. müracaat Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen evrakların hakikat ve gerçek olduğu müracaat sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu, Düzmece evrak sunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunlarla mukavele yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerle kontrat yapılmış olsa dahi kontratları haklı nedenle feshedilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve bu bireyler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulunulur.

4. KELAMLI İMTİHANA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Uzman İşçi için müracaatta bulunan adayların müracaatlarının sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, Amel deneyimi ve ilanda belirtilen öbür tercih alanları bakımından Tablo 4’te yer Meydan “Uzman İşçi Adaylarının Puanlama Kriterleri” doğrultusunda yapılacaktır. Puan sıralaması listesinden, belirlenen durum sayısının 5 (beş) sert Namzet çağırılarak kelamlı imtihana Davet edilecektir. Kıymetlendirme sonucu puanı, nihayet sıradaki Namzet ile eşit olan adaylar da Karşılaşma imtihanına Davet edilecektir.

Ancak, imtihana katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma koşullarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe karşıt bilgi verdiği yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı belirlenen şahıslar Karşılaşma imtihanına alınmayacaktır. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılacak ve bunlarla kontrat yapılmayacaktır. Bu üzere durumları tespit edilenlerle kontrat yapılmış olsa dahi mukaveleleri feshedilecektir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunacaktır.

Yarışma imtihanı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Ayrıyeten adaylar, İmtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ajans gelen müracaat sayılarına ve niteliğine nazaran Gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını Bilinmeyen meblağ.

Sınav müracaatlarına ait itirazlar Karşılaşma imtihanına katılmaya hak kazanan adayların ilanından itibaren 5 gün içinde Ajansa yapılabilir. Bu itirazlar, Yönetim Heyeti lideri tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç Benlik bir komite tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu müddet, incelemenin Mecbur kılması halinde en Çok on beş güne kadar uzatılabilir.

5. İMTİHANA GİRİŞ YERİ VE TARİHİ

Sözlü Karşılaşma imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 06 Ocak 2023 tarihinden itibaren www.gmka.gov.tr,www.balikesir.gov.tr,www.canakkale.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, Sonuç bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihanın yapılacağı tarih, Karşılaşma imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin ilan edilmesinden sonra üstte zikredilen internet sayfalarından duyurulacaktır.

Sözlü imtihan, belirlenecek olan tarihte Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No: 36/1 Karesi/BALIKESİR) yapılacaktır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı yahut şoför kimlik dokümanı üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakıyla Bir arada mülakatın yapılacağı yerde Amade bulunacaklardır.

6. YARIŞ İMTİHANININ YAPILIŞI

Yarışma imtihanı “sözlü” olarak yapılacaktır. İmtihan konseyi üyeleri (Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri ortasından belirlenecek iki şahıs ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki şahıs olmak üzere Yekün beş Benlik İmtihan kurulu), adayın çalıştığı alandaki uzmanlık seviyesi, mesleksel Deneme ve bilgi birikimi, yabancı lisan bilgisi ve bilinen yabancı lisanı kullanabilme seviyesi, adayın kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek konuma yatkınlık, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya başka farklı not verir. İmtihan Heyeti bu konuları tespit etmek üzere Müsait gördüğü bilgi ve dokümanları adaylardan ister.

7. İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav heyeti üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması İmtihan sonucunu gösterir. İmtihan muvaffakiyet notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Lakin, imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş durum sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş durum sayısı kadar Namzet Karşılaşma imtihanını kazanmış kabul edilir. Karşılaşma imtihanında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav şurası, muvaffakiyet sırasına nazaran sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar ortasından, boş konum sayısının yarısı kadar yedek Namzet belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların vazifeye başlamaması yahut misyona başladıktan sonra Laf konusu konumun altı ay içinde rastgele bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına nazaran istihdam edilir. Bunlar hakkında 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliğinin ilgili kararları motamot uygulanır.

Belli bir tahsil kolunun ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan durumlar, İmtihan şurasının Müsait görüşü ile Öbür bir tahsil kısmından imtihana katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. İmtihan heyeti, İmtihan sonunda ortalama muvaffakiyet puanını düşük bulduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda işçi alma hakkına sahiptir.

8. İMTİHAN SONUCUNUN DUYURULMASI VE VAZİFEYE BAŞLATILMA

Genel Sekreterlikçe İmtihan sonuçları, İmtihan konseyi tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde (www.gmka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıyeten İmtihan sonucu, misyona başlama daveti ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavı kazananların, Ajanstaki konumlarda görevlendirilmesi süreçlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin misyona başlama davetinin kendilerine bildirim edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde genel Sekreterliğe Müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata karşın, Ajans tarafından kabul edilebilir ve dokümanla ispatı Mümkün bir makul Sebep olmaksızın 15 gün içerisinde Müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu müddet içinde Müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Dokümanla ispatı Muhtemel bir makul Sebep nedeniyle misyona başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş imtihanında hile yaptığı, Düzmece doküman ibraz ettiği yahut gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için Gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve kontratları feshedilerek, kendileri hakkında Gerekli yasal süreçler yapılır.

9. İŞÇİNİN İSTİHDAMI VE Deneyim SÜRESİ

Yarışma imtihanı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı Deneyim müddeti olmak üzere, genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Konseyi kararı ile belgisiz müddetli (4857 sayılı İş Kanuna göre) Amel akdi yapılır. Laf konusu mukavele, Ajans ismine Yönetim Heyeti lideri ya da Yönetim Heyetinin vereceği yetkiye istinaden Ajans genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme mühleti içinde çalışandan, Deneyim mühletini geçirmiş işçiden beklenen misyonları yerine getirmesi istenir. Bu müddetin sona erme tarihinden 10 gün Evvel ilgili yönetici, işçi hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu genel Sekretere sunar. Laf konusu rapor, genel Sekreterin görüşü ile birlikte Yönetim Heyetine sunulur.

Deneme mühleti sonunda Ajansta çalışması Müsait bulunmayan çalışanın kontratı, Yönetim Şurasının kararı ile bildirim müddetine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ait fiyat ve öbür hakları gizlidir.

ÖNEMLİ İKAZLAR:

1- Ajans’ta misyona başlayacak işçiye verilecek fiyat, 375 sayılı KHK’nın ek 11. unsuru uyarınca, uzman işçi için; Emsali olan (eğitimi, hizmet müddeti vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) eşitlik Bakanlığı uzmanından Çok olmayacak halde, Yönetim Şurası tarafından belirlenecektir.

2- Ajans’ın, işçi ile imzalayacağı meçhul müddetli Amel kontratında ajansta en az 3 (üç) Yıl çalışma şartı bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan Evvel Amel akdini feshetmek isteyen işçi için kademeli olarak belirlenen cezai Koşul uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren birinci Yıl içinde Amel akdini fesheden işçi için 3 (üç) maaş, ikinci Yıl içinde Amel akdini fesheden işçi için 2 (iki) maaş, üçüncü Yıl Amel akdini fesheden işçi için 1 (bir) maaş meblağında cezai Kural işçiden Tahsil edilecektir.)

14706/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir