Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I-SINAVA AİT BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan Yekün 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı takımı için giriş imtihanı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II-SINAV FORMU, TARİHİ VE YERİ

a) Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklıdır. Yazılı imtihan, test tarzında yapılacaktır.

b) Giriş imtihanının yazılı kısmı, 11/02/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacaktır,

e) Giriş imtihanı tarihi, imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların imtihana giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar İmtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntülcycccktir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

m-SINAVA MÜRACAAT KAİDELERİ:

Giriş imtihanına başvuracak adayların, nihayet müracaat tarihi (13/01/2023) prestijiyle aşağıdaki genel vc Özel kaideleri taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kuralları taşımak,

b) İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Başvuruyu mühleti içerisinde yapmış olmak.

ç)TABLO 2’de belirtilen tahsil kuralına sahip olmak,

d)ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan cinslerinden rastgele birinden en az 70 puan almış olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan yalnızca birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan tipini kullanmaları lehlerine olacaktır).

1V-S1NAV BAŞVURUSU:

a) Müracaatlar, 02/01/2023 {09:00) – 13/01/2023 (18:00) tarihleri arasında

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, müracaatların nihayet güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar lakin bir puan tipini kullanmak suretiyleTABLO I ‘de yer Meydan yalnızca bir Vilayet içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. apansızın Çok tercihte bulunan adayların başvurulan geçersiz savılacak, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş imtihanına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kıınımundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip yeni bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma yahut mezuniyet evraklarını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait denklik dokümanı olan adayların, diploma yahut mezuniyet dokümanı yerine denklik evrakını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde kusur olan adayların rastgele bir askerlik şubesinden askerlik bilgilermi güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

e) Adaylar; istenilen öteki bilgilerini beyan ederek evraklarım pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

f) Meslek Kapısı-Kamu tşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidirler.

g) Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden müracaat tarihleri içerisinde yapılan müracaat sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Şimdi Tamamlanmadı” sürecindeki müracaatlar “Güncelle” butonu ile günccllcncbilecektir.

ğ) müracaat tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan lakin başvurusunu tekrar günccllcmck isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer Meydan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile var başvurusunu iptal edecektir. İptal süreci gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar müracaat yapılabilecektir.

Iı) müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat kademesinde sisteme yüklenmesinden, Namzet sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun muhakkak değişiklik yapılmayacaktır.

i) Bakanlık, sisteme yüklenen dokümanların asıllarmı, müracaat ve imtihanın her evresinde adaylardan isteyebilir.

V- İMTİHANA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar, TABLO l’de yer Meydan her Vilayet için farklı ayrı belirlenecektir.

Her Vilayet için farklı başka olmak üzere; TABLO l’de belirlenen kontenjan sayısının 10 katına kadar Namzet giriş imtihanına katılmaya hak kazanır. TABLO l’de belirlenen her Vilayet için kontenjan sayısının 10 katından Çok müracaat olması halinde imtihana katılmaya hak kazanan aday, giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanına nazaran sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına nazaran yapılacak sıralamaya nazaran kontenjan sayısının en Çok 10 sert kadar Namzet o Vilayet için yapılacak giriş imtihanına katılmaya hak kazanır. Tıpkı Vilayet için yapılan sıralamaya nazaran nihayet sıradaki adayla tıpkı puanlı adaylar da giriş imtihanına çağrılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların İmtihan yerlerini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı halk İşe Alım (httos://isealimkariverkaDİsi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olarak iki etapta yapılacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmayacaktır. Giriş imtihanının yazılı kısmı test metodunda Biricik oturumda gerçekleştirilecektir.

VI- İMTİHAN MEVZULARI:

1) Yazılı İmtihan mevzuları:

a) iktisat Kümesi:

1) Mikro iktisat,

2) Makro iktisat.

b) Maliye Kümesi:

I) halk maliyesi,

2) Maliye siyaseti.

c) Hukuk Kümesi:

1) Anayasa hukuku,

2) uygar hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) idare hukukunun genel asılları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Kümesi:

I) genel muhasebe.

Yukarıda belirtilen bahis kümeleri, yazılı imtihanın genel çerçevesini belirlemekte olup, her mevzu kümesinde yer Meydan mevzuların tamamından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

2) Kelamlı İmtihan hususları:

Sözlü imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden farklı başka puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Giriş imtihanında iktisadi, mali ve hukuksal mevzuların tartışılmasına, kıymetlendirilmesine, yorumlanmasına ve tahlil teklifleri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

VII- KIYMETLENDİRME:

a) Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi:

Yazılı imtihan, Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanı başarmış sayılmak için her husus kümesinden cn az elli puan alınması ve bunların ortalamasının cn az yetmiş puan olması kuraldır.

b) Kelamlı imtihanın kıymetlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “VI- İMTİHAN KONULARI” başlıklı kısmının, kelamlı İmtihan bahislerinin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir.

Sözlü imtihanı başarmış sayılmak için kurul reis ve üyelerinin Çehre üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zaruridir.

Giriş imtihanını başarmış sayılmak için yazılı ve kelamlı imtihanların her birinden en az yetmiş puan alınması mecburidir. Giriş imtihanında başarılı olanların yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının ortalaması muvaffakiyet sırasını oluşturur.

Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Muvaffakiyet sıralamasına nazaran müracaat yapılan Vilayet için ilan edilen Yekün kontenjan sayısı kadar Namzet asıl, bunun en Çok yarısı kadar Namzet da yedek olarak belirlenecektir. Puanların tıpkı olması halinde giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer Meydan adayların haklan, yeni bir İmtihan yapılıncaya kadar cn geç iki Yıl mühletle geçerli olup, sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez. Ayrıyeten, bu müddet içerisinde açılan imtihanda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VIII- ATAMA:

a) Giriş imtihanını asıl olarak başarmış adayların Vilayet içerisinde misyon yapacağı yer. giriş imtihanı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.

b) Giriş imtihanım kazananlardan gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin İmtihan sonuçlan geçersiz sayılarak atamalan yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Nakil süreci yapılmadan Evvel feragat edenlerin atamalan yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal mühlet içerisinde misyona başlamayanların atamalan iptal edilir.

d) Atamaya temel evraklarını mühleti içerisinde teslim etmeyenler, (b), (e) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp misyona başladıktan sonra Çeşitli nedenlerle misyonundan aynlanlann yerine, yeni bir İmtihan yapılıncaya kadar en geç iki Yıl içinde o Vilayet için belirlenen muvaffakiyet sırasına nazaran yedek listede yer Meydan adaylar ortasından Nakil yapılır.

e) Bir Vilayet için belirlenen kontenjanın rastgele bir nedenle boş kalması halinde, öteki vilayetlerin yedekleri ortasından giriş imtihanı puanı sıralamasına nazaran tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara üstteki metot ve temellere nazaran Nakil yapılır. Bu biçimde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, İmtihan sonuçlarına nazaran elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.

IX- ÇALIŞMA KAİDESİ:

Ataması yapılanlar, atandıkları vilayet’te beş Yıl misyon yapmak zorundadır.

X- ÖTEKİ KONULAR:

a) Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan şoför dokümanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaktır.)

b) Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. KatOdaNo:308

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks: 0(312) 425 04 43

Mail: pergensinav2@hmb.gov.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I- İMTİHANA AİT BİLGİLER:

– İmtihanı Açan Ünite: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi kontrol Heyeti Başkanlığı

– Nakil Yapılacak Takım Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 350

– KPSS Puan Yılı, Cinsleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) kümesi takımlar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanının; KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin rastgele birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

– Yazılı ve Kelamlı İmtihan Temeli: Giriş imtihanı Evvel klasik yöntemde yazılı, akabinde kelamlı olmak üzere iki evreli yapılır. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana giremezler.

II- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

– Giriş imtihanının yazılı kısmı 18-19 Mart 2023 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğlenden sonra olmak üzere Yekün dört Celse halinde yapılacaktır.

– Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı imtihanın yapılacağı yer ve İmtihan saatleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yazılı imtihandan en az 10 (on) gün Evvel ilan edilecektir. Ayrıyeten, imtihana girecek olan adaylar için https://sinav.hmb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden imtihana giriş evrakı düzenlenecektir. İmtihana katılabilmek için bu dokümanın ibrazı kaidedir.

– İmtihan tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, bu ilan tebligat kararındadır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

– Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar Ankara’da kelamlı imtihana tabi tutulacak olup kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri ve Namzet numaraları, kelamlı İmtihan yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, Müsait yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

III- İMTİHANA MÜRACAAT KAİDELERİ:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda yazılı nitelikleri haiz olmak.

– Yazılı imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak)

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

– En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

– Daha Evvel Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanına katılmamış yahut en Çok iki Sefer katılmış olmak.

– Başvuruyu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş imtihanı duyurusunda belirtilen koşullara Müsait olarak mühleti içerisinde yapmış olmak.

– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanında KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin rastgele birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat yapanlardan en yüksek puan sıralamasına nazaran birinci 1.750 Namzet ortasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.)

– Sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir durumu olmamak.

– Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

– “Vergi kontrol Konseyi Yönetmeliği” kararlarında belirtilen kaideleri taşımayan yahut bu durumu sonradan tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

IV- İMTİHAN BAŞVURUSU:

– Müracaatlar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

– Adaylar giriş imtihanına, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesindeki (https://www.hmb.gov.tr) İmtihan müracaat Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. İmtihan başvurusu, adaya ilişkin nihayet bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin yüklenmesi ve müracaat Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Adayların doldurmuş oldukları İmtihan müracaat Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak yazılı imtihanın birinci oturumunun başlama saatinden Evvel imtihana girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. zıt takdirde müracaatları geçersiz sayılarak imtihana alınmayacaklardır.

– 17 Şubat 2023 Cuma günü saat:17:30’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi süreç Sistemine ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Dolayı adayların müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

V- İMTİHANIN HALİ VE İMTİHAN MEVZULARI:

– Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı yazılı ve kelamlı olarak yapılır. İmtihan mevzuları Celse sırasına nazaran aşağıdaki üzeredir:

– HUKUK: Anayasa Hukuku, idare Hukukunun genel Temelleri ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Adabının genel Asılları, uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

– MUHASEBE: genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili.

– MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, halk Maliyesi.

– İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Niyetler Tarihi, Nakit Teorisi ve Siyaseti, Türkiye İktisadı, Memleketler arası iktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

VI- KIYMETLENDİRME:

– Yazılı imtihandan başarılı sayılmak için İmtihan kümelerinin her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

– Yazılı İmtihan sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere, Nakil yapılacak takım sayısının iki sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır. Yazılı imtihandan en az 65 puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan öteki adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

– Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için kelamlı İmtihan puanının 65’ten az olmaması gerekir.

– İmtihanlar 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir.

– Giriş imtihanında başarılı olabilmek için Gerekli olan giriş imtihanı puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

– Adayların muvaffakiyet derecesi tespit edilirken, giriş imtihanı puanının eşit olması halinde, yazılı İmtihan puanı yüksek olan adaya, yazılı İmtihan puanının da eşit olması halinde KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

– Giriş imtihanından 65 ve üzerinde puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII- İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

– Giriş imtihanında başarılı olan adayların muvaffakiyet sırasına nazaran isim ve soyadları ile Namzet numaralarının yer aldığı listeler, Müsait yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıyeten imtihanda başarılı olan adaylara Sonuç yazma ile de bildirilir.

– İmtihan sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar İmtihan şurası tarafından incelenir ve 10 (on) Amel günü içerisinde karara bağlanıp, Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII- ÖBÜR KONULAR:

– Adayların imtihana girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Şoför Dokümanı yahut kullanım mühleti dolmamış Pasaport Dokümanından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır.

– Kelamlı İmtihan öncesi adaylardan, diploma yahut mezuniyet evrakının aslı ve fotokopisi ile gerekmesi halinde denklik dokümanı ve müracaat formunda yer Meydan beyanların doğrulanmasına ait evraklar istenir.

– Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

– İmtihan müracaat formunda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş imtihanında başarılı olsalar bile, imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri katiyen yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

– İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi kontrol Şurası Başkanlığı

Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:33 Çankaya/ANKARA

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr

Telefon: 0 (312) 253 54 06-07

16500/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir