Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

I – İMTİHANA AİT BİLGİLER:

– İmtihanı Açan Ünite: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi kontrol Heyeti Başkanlığı

– Nakil Yapılacak Takım Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 350

– KPSS Puan Yılı, Cinsleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) kümesi takımlar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanının; KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin rastgele birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

– Yazılı ve Kelamlı İmtihan Aslı: Giriş imtihanı Evvel klasik adapta yazılı, akabinde kelamlı olmak üzere iki basamaklı yapılır. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana giremezler.

II – İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

– Giriş imtihanının yazılı kısmı 18-19 Mart 2023 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğlenden sonra olmak üzere Yekün dört Celse halinde yapılacaktır.

– Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı imtihanın yapılacağı yer ve İmtihan saatleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yazılı imtihandan en az 10 (on) gün Evvel ilan edilecektir. Ayrıyeten, imtihana girecek olan adaylar içinhttps://sinav.hmb.gov.tr/internet sitesi üzerinden imtihana giriş dokümanı düzenlenecektir. İmtihana katılabilmek için bu dokümanın ibrazı kaidedir.

– İmtihan tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, bu ilan tebligat kararındadır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

– Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar Ankara’da kelamlı imtihana tabi tutulacak olup kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri ve Namzet numaraları, kelamlı İmtihan yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, Müsait yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

III – İMTİHANA MÜRACAAT KOŞULLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda yazılı nitelikleri haiz olmak.

– Yazılı imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak)

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

– En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

– Daha Evvel Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanına katılmamış yahut en Çok iki Kez katılmış olmak.

– Başvuruyu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş imtihanı duyurusunda belirtilen koşullara Müsait olarak müddeti içerisinde yapmış olmak.

– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan cinslerinin rastgele birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat yapanlardan en yüksek puan sıralamasına nazaran birinci 1.750 Namzet ortasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.)

– Sıhhatle ilgili olarak vazifesini devamlı yapmaya Mani bir durumu olmamak.

– Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

– “Vergi kontrol Konseyi Yönetmeliği” kararlarında belirtilen kaideleri taşımayan yahut bu durumu sonradan tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

IV – İMTİHAN BAŞVURUSU:

– Müracaatlar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

– Adaylar giriş imtihanına, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesindeki (https://www.hmb.gov.tr) İmtihan müracaat Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. İmtihan başvurusu, adaya ilişkin nihayet bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin yüklenmesi ve müracaat Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Adayların doldurmuş oldukları İmtihan müracaat Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak yazılı imtihanın birinci oturumunun başlama saatinden Evvel imtihana girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. zıt takdirde müracaatları geçersiz sayılarak imtihana alınmayacaklardır.

– 17 Şubat 2023 Cuma günü saat:17:30’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Süreç Sistemine ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Dolayı adayların müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

V – İMTİHANIN FORMU VE İMTİHAN BAHİSLERİ:

– Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı yazılı ve kelamlı olarak yapılır. İmtihan bahisleri Celse sırasına nazaran aşağıdaki üzeredir:

– HUKUK: Anayasa Hukuku, idare Hukukunun genel Asılları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Yordamının genel Asılları, uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

– MUHASEBE: genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili.

– MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, halk Maliyesi.

– İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Niyetler Tarihi, Nakit Teorisi ve Siyaseti, Türkiye İktisadı, Milletlerarası iktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

VI – KIYMETLENDİRME:

– Yazılı imtihandan başarılı sayılmak için İmtihan kümelerinin her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

– Yazılı İmtihan sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere, Nakil yapılacak takım sayısının iki sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır. Yazılı imtihandan en az 65 puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan öteki adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

– Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için kelamlı İmtihan puanının 65’ten az olmaması gerekir.

– İmtihanlar 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir.

– Giriş imtihanında başarılı olabilmek için Gerekli olan giriş imtihanı puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

– Adayların muvaffakiyet derecesi tespit edilirken, giriş imtihanı puanının eşit olması halinde, yazılı İmtihan puanı yüksek olan adaya, yazılı İmtihan puanının da eşit olması halinde KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

– Giriş imtihanından 65 ve üzerinde puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

– Giriş imtihanında başarılı olan adayların muvaffakiyet sırasına nazaran isim ve soyadları ile Namzet numaralarının yer aldığı listeler, Müsait yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıyeten imtihanda başarılı olan adaylara Sonuç yazma ile de bildirilir.

– İmtihan sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar İmtihan şurası tarafından incelenir ve 10 (on) Amel günü içerisinde karara bağlanıp, Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII – ÖTEKİ KONULAR:

– Adayların imtihana girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Şoför Evrakı yahut kullanım müddeti dolmamış Pasaport Dokümanından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır.

– Kelamlı İmtihan öncesi adaylardan, diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı ve fotokopisi ile gerekmesi halinde denklik dokümanı ve müracaat formunda yer Meydan beyanların doğrulanmasına ait dokümanlar istenir.

– Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

– İmtihan müracaat formunda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş imtihanında başarılı olsalar bile, imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri katiyen yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

– İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi kontrol Konseyi Başkanlığı

Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:33 Çankaya/ANKARA

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr

Telefon: 0 (312) 253 54 06-07

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir