Türk Patent ve Marka Kurumu 14 uzman personel alacak

Genel Kas 10, 2022 Yorum Yok

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI TAKIMLARINA GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği kararları uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, kelamlı giriş imtihanı ile aşağıda kısmı, unvanı, sınıfı, derecesi, takım sayısı, KPSS puan çeşidi ve taban puanı ile YDS taban puanı belirtilen Yekün 14 (ondört) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı takımına işçi alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

A- GİRİŞ İMTİHANINA MÜRACAAT ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunun (A) bendinde belirtilen kaideleri taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren, mühendislik, fen, fen edebiyat, eczacılık, hoş sanatlar fakülteleri yahut fakültelerin tasarım kısımları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kuramlarının Tablo-l’de belirtilen tahsil kollarından (bölümlerinden) mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) kümesi takımlar için 2022 yılında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan tiplerinden minimum puanı almış olmak,

4) Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) İngilizce lisanından en az (C) seviyesinde yahut memleketler arası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen imtihanlardan buna denk puan aldığına ait evraka sahip olmak.

5) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

B- MÜRACAAT TARİHİ, FORMU VE İSTENİLEN BELGELER

1) Müracaatlar, koşulları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanan form eksiksiz ve yanlışsız bir formda doldurularak yapılacaktır.

2) Yalnızca Kurum internet sitesi üzerinden yapılan müracaatlar geçerli olup, Kurumumuza elden yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Giriş imtihanına katılma başvurusu yapan ve katılma koşullarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her Küme için belirlenen KPSS puan cinsinden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, Nakil yapılacak takım sayısının en Çok 4 sert kadar Namzet (son sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adaylar dahil), kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

4) Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri, imtihanın yeri, biçimi, tarihi ve saati ile istenilen evraklar, İmtihan tarihinden en az 15 (onbeş) gün Evvel Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir.

5) Kelamlı imtihana girecek adaylardan;

a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan müracaat formu,

b) Mezuniyet dokümanının yahut çıkış dokümanının ya da eğitimini Yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik dokümanının aslı (Belgenin aslı ile müracaatta bulunulması halinde Kurumca bir örneği Tasdik edilerek aslı iade edilecektir) yahut mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,

c) KPSS Sonuç dokümanının ÖSYM internet sitesinden alınmış Denetim kodlu örneği,

ç) Yabancı lisan dokümanının aslı yahut Sonuç dokümanının Denetim kodlu örneği,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) istenecektir.

C- KELAMLI İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihan;

a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu unsurunda belirtilen İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, istikametlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

D- İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Adaylar, İmtihan Şurası tarafından, Kelamlı İmtihan Hususları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

2) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan Konseyi lideri ve üyelerince Çehre tam puan üzerinden verilen kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.

3) Adayların muvaffakiyet puanı, kelamlı İmtihan puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her Küme kendi içinde muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Muvaffakiyet puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen Yekün takım sayısı kadar asil Namzet ile ilanda belirtilen Yekün takım sayısının yarısı kadar yedek Namzet belirlenecektir.

E- İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

1) Giriş imtihanını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ait ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar giriş imtihanı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

F- ÖBÜR HUSUSLAR

1) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar kelamlı İmtihan tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut ehliyet ibraz ederek imtihana alınacaklardır.

3) Asıl listedeki adaylardan Müracaat etmeyenler yahut rastgele bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden Nakil yapılacaktır. Yedek listede yer Meydan adayların hakları, İmtihan sonucunun ilan tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

İlan olunur.

13503/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir