Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak

Genel May 22, 2023 Yorum Yok

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğünden:

İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ Alım İLANI

Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğünce kelamlı İmtihan ve mülakat ile 9-5’inci dereceli takımlara 300’ü Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumlan için), 100’ü Bayan (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumlan için) olmak üzere Yekün 400 yönetim memuru öğrencisi alınacaktır.

1) MÜRACAAT YERİ VE TARİHLERİ:

27.11.2020 tarihinde başlayıp 11.12.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi süreç şube müdürlükleri, şeflikleri ve ofislerine şahsen yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar muhakkak kabul edilmeyecektir.

2) MÜRACAAT KURALLARI:

a) Adaylarda aranacak kurallar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, eşitlik Bakanlığı Memur İmtihan, Nakil ve atama Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İşçisi Eğitim Merkezleri Kuruluş, vazife ve Çalışma Yönetmeliğinin 29’uncu unsuru kararları yeterince adayların aşağıdaki kaideleri taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

-Yapılacak imtihanın nihayet müracaat tarihi prestijiyle erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak imtihanın nihayet müracaat tarihi olan 11.12.2020 prestijiyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi İmtihan (KPSS LİSANS genel Yetenek- genel Kültür İmtihanı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması Olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kelamlı İmtihan ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

– Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi maniler bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat heyeti raporu ile belgelemek, (sağlık konseyi raporu kelamlı İmtihan ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2020 KPSS LİSANS imtihanı KPSSP3 puan cinsinden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

b) müracaat esnasında istenilecek dokümanlar ve yapılacak süreçler;

– müracaat Formu (Ek-1) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır. Fotoğrafsız müracaat formları kabul edilmeyecektir.)

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– tahsil durumlarını gösteren evrakın aslı yahut noter onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezun evrakı,

– 2020 KPSS LİSANS imtihanı KPSSP3 puan cinsini gösterir İmtihan Sonuç evrakının çıktısı.

Adaylar 27.11.2020 – 11.12.2020 tarihleri ortasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi süreç şube müdürlükleri, şeflikleri ve ofislerine müracaatlarını şahsen yapılacak olup müracaat esnasında müracaat formu ile Birlikte üstte istenilen evrakları teslim edeceklerdir.

3) KELAMLI İMTİHAN VE MÜLAKAT:

-Sözlü İmtihan ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS imtihanına katılıp KPSSP3 puan tipinden 70 ve daha üst puan Meydan Talebe adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300 Erkek) takım sayısının 5 sert (1.500) ve (100 Kadın) takım sayısının 5 sert (500) yönetim memurluğu Talebe adayı çağrılacaktır.

a) Kelamlı İmtihan ve mülakata katılacak adaylardan istenilecek evraklar;

– İsimli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden yahut sonuçlanan soruşturma ve kovuşturmaların olup olmadığını, Mevcut ise hatanın niteliği ve mahkeme bilgilerini belirtir imzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde ‘Adli Sicil Kaydı Sorgulama’ ekranından alacakları çıktı belgesi) beyanı, (Beyan Formu)

– tahsil durumlarını gösteren evrakın noter onaylı sureti yahut e-Devlet üzerinden alınan mezun dokümanı ya da ilgili kurumunca (üniversite yahut fakülte yetkilisi) verilen onaylı örneği

– 2020 KPSS LİSANS imtihanı KPSSP3 puan tipini gösterir İmtihan Sonuç evrakının çıktısı,

– nihayet altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6×9) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Çalışanın Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik kararlarına uygun),

– Fotoğraflı özgeçmiş (Ek-2) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar

adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır.)

– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı yahut pasaport) fotokopisi,

– İmtihan müracaat tarihi prestijiyle şimdiki askerlik durum evrakı (www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış çıktılar kabul edilebilir.) Askerlikten muaf olanların muafiyete ait sıhhat şurası raporunun yahut diğer muafiyet evraklarının fotokopisi,

Sözlü İmtihan ve mülakata girecek adayların isimleri ile adaylardan üstte belirtilen evrakların istenileceği tarihler Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.

b) Kelamlı imtihan;

– ilgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi 40,

– Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi 20,

– genel kültür 40,

puan olmak üzere Yekün 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu yönetimine ait bahislerin bir yahut birkaçından soru sorulacaktır.

c) Mülakat;

– İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

– Bir mevzuyu kavrama ve Anlatım yeteneği 50,

puan olmak üzere Yekün 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. öğrenci adayının kelamlı imtihanda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Sözlü İmtihan ve mülakata girecek adayların isimleri, İmtihan yerleri ile kelamlı İmtihan tarihleri Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.

4) KESİN MUVAFFAKİYET LİSTESİ:

Nihai muvaffakiyet listesi, adayların merkezi imtihan, kelamlı İmtihan ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına nazaran belirlenerek imtihanın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Nihai muvaffakiyet listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi İmtihan puanı, kelamlı İmtihan puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek evraklarla birlikte, bildiri tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek olan eğitim merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5) İMTİHANI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

– Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi maniler bulunmadığına dair sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat heyeti raporu,

Süresinde başvurmayanlar, istenilen dokümanları müddetinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe müracaat koşullarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine son muvaffakiyet listesindeki sıralamaya nazaran başarılı adaylar ortasından eğitimin başladığı tarihe kadar Talebe adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın Talebe adayı alımı yapılmayacaktır.

Eğitime başladıkları tarihte, sıhhat raporu ve Emniyet soruşturması süreçleri tamamlanmamış olanlar için süreksiz kayıt yapılacaktır. sıhhat raporunun tamamlanması ve Emniyet soruşturmasının Olumlu sonuçlanmasından sonra Kesin kayıt yapılacaktır. sıhhat raporunun ibraz edilememesi yahut Emniyet soruşturmasının Olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine Talebe adayı alınmayacaktır.

6) özel HÜKÜMLER

– Hizmet öncesi eğitim Meydan öğrencilere, eğitim müddetince (3000) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak ölçüde harçlık ödenecektir.

– Hizmet öncesi eğitimin mühleti eğitim heyeti tarafından belirlenen en az 5 aylık müddettir. Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Çalışanı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı halde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyacı, sarfiyatları ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır. Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan yönetim memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı rastgele bir hak talep edemezler.

– Eğitim görenler, eğitim müddeti içinde kendilerine öğretilen bahislerde yazılı, kelamlı ve/veya uygulamalı imtihana alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi muvaffakiyet ile tamamlayan yönetim memurluğu öğrencilerinin yönetim memurluğuna atamaları yapılacaktır.

– Başarısız olan Talebe adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları yahut sıhhat durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler yahut isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan Tüm masrafları iki sert olarak karşılamak zorundadırlar.

– Ataması yapıldıktan sonra, sıhhat nedeniyle vazifesini yapmaya devam edemeyecekler dış olmak üzere rastgele bir sebeple Zarurî hizmet yükümlülüğü dolmadan misyonundan çekilenler ile misyonu ile ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış Tüm sarfiyatları, misyon yapmadıkları müddet ile orantılı ve iki sert olarak ödemek zorundadırlar.

– Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki Yıl müddet ile Zarurî hizmetle yükümlüdürler.

İletişim : Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü İşçi Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon : 0312 507 04 00

DUYURULUR 9241/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir