Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak- İptal edildi

Genel May 22, 2023 Yorum Yok

Bu ilan 22 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzeltme ile iptal edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANI İLANI

Göç Yönetimi genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda misyon yeri, adedi ve takım derecesi yazılı Yekün (17) adet avukat takımına 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Yönetimi genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık İmtihan ve Nakil Yönetmeliği kararları uyarınca giriş (sözlü) imtihanı ile avukat alınacaktır.

A) İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan genel koşulları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

3) müracaat tarihinin nihayet günü itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış halk Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) kümesi KPSSP3 puan cinsinden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı Meydan adaydan başlamak üzere başka ayrı merkez ve Vilayet bazında ilan edilen boş takım sayısının 5 (beş) sert Namzet ortasına girmek (son sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adaylar da imtihana çağrılırlar),

4) müracaat tarihinin nihayet günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

B) MÜRACAAT TARİHİ, BİÇİMİ VE YERİ

Giriş İmtihanı müracaat tarihleri: 21-30 Aralık 2020

Başvurular, genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden temin edilecek müracaat formu doldurularak, istenilen dokümanlar ile Bir arada elden yahut posta yoluyla genel Müdürlüğün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresine yapılacaktır. Müracaatta istenilen evrakların giriş imtihanı duyurusunda belirtilen nihayet müracaat tarihi mesai bitimine kadar genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. müracaat formu ve eki evrakların incelenmesi sonucu üstte belirtilen kurallara haiz olup, imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, müracaat sırasında yalnızca merkez yahut bir ili tercih edebilecektir. birdenbire Çok tercih yapan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava tarzına Müsait başvuran ve katılma kaidelerini taşıyan adaylardan; başka farklı merkez ve Vilayet bazında takım sayısının 5 (beş) katından Çok müracaat olması halinde, tercih ettikleri merkez teşkilatı yahut Vilayet dikkate alınarak (KPSSP3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) sert kadar Namzet (son sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adaylar dahil) kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

C) İMTİHANA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş imtihanına katılmak isteyen adaylar, genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden temin edecekleri İmtihan müracaat formunu doldurarak aşağıdaki evrakları eklerler:

a) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik evrakının aslı yahut onaylı örneği, (e-Devlet barkodlu mezun dokümanı oluşturularak alınabilir.)

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS (B) Sonuç dokümanının bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı yahut onaylı örneği,

Bu dokümanlar, aslı ibraz edilmek kaydıyla genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

Ç) KELAMLI İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, HALİ, BAHİSLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü imtihan, 01-05 Şubat 2021 tarihlerinde, genel Müdürlüğümüzün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer Meydan hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş imtihanı kelamlı olarak yapılacaktır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında T.C. Kimlik No yazılı şimdiki fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut müddeti geçerli pasaport bulundurması mecburidir. zıt halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.

Sözlü imtihanda, muvaffakiyet sıralaması, en yüksek not Meydan adaydan başlanarak merkez ve her Vilayet için farklı ayrı son muvaffakiyet sıralaması yapılacaktır. İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

Sözlü imtihanda adaylar İmtihan Kurul üyeleri tarafından

a) Anayasa Hukuku, uygar Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, uygar Adap Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, idare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yordam Hukuku, İş Hukuku, Milletlerarası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Memleketler arası Müdafaa Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç Yönetimi genel Müdürlüğü ile ilgili kısım unsurları (On üçüncü kısmın bütün maddeleri) mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden başka farklı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, İmtihan Komitesi tarafından (a) bendi için elli puan, öbür bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar başka ayrı tutanağa geçirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan Komitesi ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması kuraldır.

D) İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE BAŞKA HUSUSLAR

Sınav sonuçları, muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle İmtihan duyurusunda merkez ve vilayetler itibariyle belirtilen avukat takım sayısı kadar asıl Namzet ile bunların yarısı kadar yedek Namzet isimlerinden oluşturulan muvaffakiyet listesi genel Müdürlük internet adresinden ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başarı sırasına nazaran oluşturulacak yedek Namzet listesi, İmtihan sonuçlarının ilanından itibaren altı ay mühletle geçerlidir. İmtihanda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adaylar, İlan tarihinden itibaren beş gün içerisinde İmtihan sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar İmtihan Komitesince en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

(1) İmtihanı kazananlardan İmtihan müracaat formunda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut Düzmece evrak verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

E) ATAMADAN önce İSTENECEK EVRAKLAR VE ATANMA

Avukat takımlarına atanmak üzere yapılan giriş imtihanında başarılı olan adaylardan aşağıdaki dokümanlar istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) İsimli sicil kaydına ait yazılı beyanı.

ç) sıhhat açısından vazifesini devamlı olarak yapmaya Mani bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) halk etik mukavelesi.

Giriş imtihanında başarılı olan adaylardan, merkez ve vilayetler itibariyle ilan edilen boş takım sayısı kadar aday, muvaffakiyet sıralamasına nazaran avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği yahut avukatlığı kazanan adaylardan Çeşitli sebeplerle misyona başlamayanların yahut ataması yapılıp rastgele bir sebeple misyondan ayrılanların yerine, yedek Namzet listesinden muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

Gerekli evrakları müddetinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Giriş imtihanına ait Gerekli görülen bilgilendirmeler, genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Göç Yönetimi genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4

Yenimahalle /ANKARA

Tlf: 0 312 422 08 27-29

10717/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir