Adalet Bakanlığı 500 İcra müdürü ve yardımcısı alacak

Genel Kas 09, 2022 Yorum Yok

Adalet Bakanlığından:

1- Bakanlığımızca, yazılı ve kelamlı imtihanlar ile 5-9 uncu dereceli takımlara 500 adet icra Müdür ve icra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2- Yazılı imtihan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki İmtihan merkezinde yapılacaktır.

Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra İmtihan binalarına alınmayacaklardır.

3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için eşitlik Bakanlığı icra Çalışanının İmtihan, Atama, Nakil, Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü unsurunda belirtilen aşağıdaki kaideleri taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, eşitlik Uğraş yüksekokulu, Uğraş yüksekokullarının eşitlik kısmı yahut eşitlik Uğraş eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans Meydan kodu 3209, 1102, 9339 yahut 6352 olanlar), tahsil yabancı ülkede yapılmış ise denklik evrakı almış olmak,

d) misyon yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu mucibince Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

g) halk haklarından yoksun bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak kaidesi aranır.

4- İmtihana müracaatlar 10-16 Kasım 2022 tarihleri ortasında, elektronik ortamda ÖSYM müracaat merkezleri aracılığıyla yahut kişisel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. müracaat merkezleri listesi müracaat mühleti içinde ÖSYM’nin internet adresinde imtihana müracaat bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM müracaat merkezleri müracaatları, resmi Amel gününde ve resmi Amel saatleri ortasında alacaklardır.

Geç müracaat günü 24 Kasım 2022 dir.

Başvuruların nasıl yapılacağına ait detaylı bilgi, imtihana müracaat tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; müracaatların alınması, imtihanın uygulanması, Emniyet tedbirleri, İmtihan fiyatının yatırılması, sonuçlara itiraz vb. İmtihan ile ilgili şimdiki gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSiS) alınarak müracaat ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Namzet Süreçleri Sisteminden yabancı asıllı numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Namzet süreçleri Sistemindeki eğitim bilgileri müracaat ekranına yansıtılacaktır.

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Namzet süreçleri Sisteminden yabancı asıllı numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunan adaylar müracaatlarını bir müracaat merkezinden yapacaklardır.

5- Başvurusunu bir müracaat merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Namzet müracaat Formunu (sınava müracaat tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş olarak ÖSYM müracaat Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların müracaatlarını yaparken, doldurulmuş Namzet müracaat Formunu ve imtihana giriş için gereken kimlik dokümanının aslını yanlarında bulundurmaları mecburidir.

YÖKSİS’te ve ÖSYM Namzet Süreçleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezuniyet evraklarının onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu evrakın onaylı bir örneğini müracaat merkezi görevlisine teslim etmeleri mecburidir. müracaat ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM müracaat merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların müracaat müddeti içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Namzet Süreçleri Sisteminden yabancı asıllı numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileri ÖSYM müracaat merkezlerince müracaatta değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.

Başvuru merkezi vazifelisi tarafından adayın Namzet müracaat Formundaki bilgileri ile Bir arada web kamerayla alınacak, fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fizikî olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Müracaatta adayın, kimlik ve irtibat bilgileri ile Bir arada mezuniyet, çalıştığı kurum, askerlik durumu vb. bilgileri de alınacaktır. müracaat merkezi vazifelisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Namzet müracaat Kayıt Bilgileri formunu Denetim etmesi için adaya verecektir. Namzet belgeyi Denetim edecek ve bilgiler gerçek ise imzalayıp görevliye onaylaması için Geri verecektir. Bu basamaktan sonra şahsî bilgilerin doğruluğundan Namzet Mesul olacaktır. evrak üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve İmtihan fiyatı yatırıldıktan sonra müracaat tamamlanacaktır. onay kodu girilmeyen ve İmtihan fiyatı yatırılmayan müracaatlar tamamlanmayacağı için geçersizdir ve mesuliyet adaya aittir. Adaylar müracaatta müracaat hizmeti fiyatı ödeyeceklerdir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ferdi olarak internet aracılığıyla müracaat yapan adayların müracaatlarının tamamlanması için müracaat ekranında “Başvuru Süreci ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını kesinlikle görmeleri, İmtihan fiyatını yatırmaları ve Namzet müracaat kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, müracaatın öteki evrelerinde gerekebileceğinden ihtimamla saklamaları gerekmektedir.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, İmtihan fiyatını yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklardır. İmtihan fiyatını mühleti içinde yatırmayan adayların müracaat bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara İmtihana Giriş Evrakı düzenlenmeyecektir.

6- Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite yahut devlet hastanesinden alacakları sıhhat şurası raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına Müsait olarak “Engelli Salonu”nda imtihana alınacaklardır.

8- Adayların, imtihana müracaat yapmadan Evvel müracaat şartlarını dikkatlice incelemeleri, bütün şartları taşıdıkları takdirde İmtihan fiyatını ödeyerek imtihana müracaat yapmaları faydalarına olacaktır. müracaat şartlarını taşımadığı halde imtihana giren ve başarılı olan adayların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9- müracaat sürecini yapmayan, müracaat şartlarını taşımayan, müracaat şartlarını taşımadığı halde İmtihan fiyatını yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, birdenbire Çok İmtihan fiyatı yatıran, imtihana girmeyen yahut giremeyen, imtihana alınmayan yahut imtihandan çıkarılan, imtihanda muvaffakiyet sağlayamayan yahut imtihanı geçersiz sayılan, fiyat gerektirmeyen bir süreç için fiyat yatıran, birebir süreç için aniden Çok ödeme yapan adayların ödedikleri fiyatlar iade edilmeyecektir.

10- İmtihan fiyatını yatırarak İmtihan başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından, adayların hangi yapı ve salonda imtihana gireceklerini, İmtihan tarihini ve saatini gösteren İmtihana Giriş Dokümanı düzenlenecektir.

11- İmtihanın tertibi ve imtihanın uygulanması büsbütün ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. İmtihan vazifelileri ÖSYM tarafından atanacaktır.

12- Adaylar imtihana, imtihanın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve Namzet şifresi girerek edinecekleri İmtihana Giriş Evrakı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik müddeti dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik mühleti dolmamış pasaport dışında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu” yahut “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Süreksiz Kimlik Evrakı de geçerli kimlik evrakı kabul edilecektir. Bunların dışındaki şoför dokümanı, Uğraş kimlik kartları vb. öbür bütün dokümanlar imtihana giriş için geçerli dokümanlar olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın İmtihan görevlilerince çarçabuk tanınmasını sağlayacak yeni bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun mühleti geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, yeni bir fotoğraf yahut T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle yahut daktilo ile sonradan yazılmış yahut ek edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik mühleti bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir Namzet bu dokümanları yanında olmadığı halde İmtihan Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, yapı yahut salon vazifelilerinin kararıyla rastgele bir salonda imtihana alınmış olsa bile, bu adayın imtihanı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

13- ÖSYM Namzet Süreçleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, İmtihan Koordinatörleri/yetkili müracaat Merkezlerine imtihana giriş için gereken kimlik evrakının aslı ile şahsen başvurarak fiyatı karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili detaylı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

14- İmtihan için Gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir Namzet için ÖSYM tarafından temin edilecektir. bütün adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve İmtihan Vazifelilerinin İmtihan Binalarına Giriş Şartlarına Ait Yönetmelik” kararlarına ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. İmtihan bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak Emniyet kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde İspat olarak kullanılacaktır.

15- İmtihanda adaylara, 35 sorudan oluşan genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Meydan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen bahisler ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve genel Kültür Testi:

a) Türkçe, (10)

b) Matematik, (10)

c) Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, (5)

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)

Alan Bilgisi Testi:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç kararları, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel kararlarını düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, Bedelli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ait Özel kararları düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)

b) İcra ve İflas Kanunu, Abonelik Mukavelesinden Kaynaklanan Nakit Alacaklarına Ait Takibin Başlatılması Adabı Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, (12)

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma değer Vergisi Kanunu, (9)

d) Türk Borçlar Kanununun genel kararlarını düzenleyen birinci kısmı, (8)

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve yazma İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Elektronik Tebligat Yönetmeliği, (8)

Alan bilgisi testinde her alt mevzudan soru yer almayabilecektir.

16- İmtihanda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Konseyi tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir şahıs yahut kuruma verilmez. Sorular, basılı yahut internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı müsaadesi olmadan, hangi gayeyle olursa olsun, tamamının yahut bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, rastgele bir yolla çoğaltılması, kullanılması yahut yayımlanması yasaktır. karşıt istikamette fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanunu mucibince yasal yollara başvurulacaktır. İmtihana giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

17- Adaylar testteki soruların karşılıklarını optik okumaya elverişli karşılık kağıtlarına işaretleyecekler, karşılık kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız gerçek karşılıklar dikkate alınacak, yanlış karşılıklar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı yahut yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan kıymetinin tekrar saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. İmtihandan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından karşılığının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen karşılık anahtarı temel alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Yazılı imtihanda genel Yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), Meydan bilgisi soruları seksen (80) puan yüküne sahip olacak biçimde kıymetlendirilir.

Genel Yetenek ve genel kültür bahisleri kendi ortalarında eşit olarak ağırlıklandırılacak olup; Meydan bilgisi hususları ise üstte belirtilen (a), (b) ve (d) alt bentleri için dörtte bir oranında, (c) ve (e) alt bentleri için sekizde bir oranında katsayılandırılarak kıymetlendirme yapılır.

Buna nazaran;

Genel Yetenek ve genel Kültür Testi’nde bulunan 5 husus (Türkçe, Matematik, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Meydan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 bahis (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç kararları, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel kararlarını düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, Pahalı evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ait Özel kararları düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflas Kanunu, Abonelik Kontratından Kaynaklanan Nakit Alacaklarına Ait Takibin Başlatılması Metodu Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel kararlarını düzenleyen birinci kısmı, e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve yazma İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Elektronik Tebligat Yönetmeliği,) farklı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için adayların olmamış puanları başka ayrı hesaplanacaktır. Her bir alt test için imtihana giren adayların olmamış puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma bedelleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma bedelleri kullanılarak her bir alt test için adayların olmamış puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 yüklendirme katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve genel Yetenek ve genel Kültür Testi Yüklü Puanı bulunacaktır.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanlar üstte belirtilen (a), (b) ve (d) alt bentleri için her biri 0,25; (c) ve (e) alt bentleri için her biri 0,125 yüklendirme katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Meydan Bilgisi Testi Yüklü Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve genel Kültür Testi Yüklü Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü genel Yetenek ve genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük olmamış puan kıymetinin 4/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak formda puanlara dönüştürülecek ve bu puan genel Yetenek ve genel Kültür Testi Muvaffakiyet puanı olarak isimlendirilecektir.

Alan Bilgisi Testi Yüklü Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Meydan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük olmamış puan pahasının 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak formda puanlara dönüştürülecek ve bu puan Meydan Bilgisi Testi Muvaffakiyet puanı olarak isimlendirilecektir.

Genel Yetenek ve genel Kültür Testi Muvaffakiyet Puanı ile Meydan Bilgisi Testi Muvaffakiyet Puanı’nın toplanması ile genel Muvaffakiyet Puanı hesaplanacaktır.

70 ve üzeri puan Meydan Namzet sayısı, 500 Benlik takım sayısının bir sert fazlasına ulaşmadığı takdirde genel Muvaffakiyet Puanları;

P = k + 1üf x-^- ^ k a )

P = Adayın genel Muvaffakiyet Puanı

X = Adayın genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile Meydan Bilgisi Testine ilişkin Muvaffakiyet Puanlarının toplamı

|i = genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile Meydan Bilgisi Testine ilişkin Muvaffakiyet Puanlarının toplamlarının ortalaması

ct = genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile Meydan Bilgisi Testine ilişkin Başarı

Puanlarının toplamlarının standart sapması

formülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Burada k, takım sayısının en az bir sert fazlasına kadar adayın genel Muvaffakiyet Puanının 70 puan barajını geçmesini sağlayacak ve en yüksek genel Muvaffakiyet Puanı 100 olacak halde belirlenir.

18-Yazılı imtihanda Çehre tam puan üzerinden genel Muvaffakiyet Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, İmtihan ilanında belirtilen takım sayısının (500) bir sert fazlası (1000) Namzet eşitlik Bakanlığı tarafından yapılacak kelamlı imtihana çağrılmaya hak kazanır. Yazılı imtihanı kazanan en düşük puana sahip adayla birebir puanı alanlar da (1000 inci Namzet ile birebir puanı Meydan öteki adaylar) kelamlı imtihana çağrılacaktır.

19- İmtihan sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıyeten İmtihan Sonuç dokümanı gönderilmeyecektir. Adaylar İmtihan sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve Namzet şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen Sonuç bilgileri adaylara bildirim kararındadır. Adayın muvaffakiyet sırası da İmtihan Sonuç dokümanında yer alacaktır.

Kontenjana giren adayların İmtihan Sonuç bilgisinde “Sözlü imtihana katılmaya hak kazandınız. Kelamlı İmtihan tarihlerini eşitlik Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan Meydan lakin kontenjana giremeyen adayların İmtihan Sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle kelamlı imtihana katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan Meydan adayların İmtihan Sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mahkemelerce soru iptaline karar verildiğinde daha Evvel sıralamaya iç edilenlerin hakları Bilinmeyen tutulacaktır.

2ü- İmtihan sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer Meydan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve Süreç Ücretleri” bahisli İlan doğrultusunda genel Emelli Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. İmtihan sorularına ait itirazlar ise, İmtihan tarihinden itibaren 3 Amel günü içerisinde birebir biçimde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma mühletini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına Gerekli fiyatı yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM İmtihan Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM mühleti içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi

geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler sürece alınmayacak ve cevaplandırılmayacaklar. Müddet hesabında ÖSYM genel Evrak kaydına giriş tarihi temel alınacaktır. ÖSYM, Müsait gördüğü takdirde Namzet dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

21- 6114 Sayılı kanun mucibince imtihanlarda kullanılan soru kitapçıkları İmtihan sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, karşılık kağıtları ise 1 Yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, karşılık kağıtları ve öbür İmtihan evrakının imajlarının inançlı bir elektronik ortama motamot aktarılması halinde bu müddetler beklenmeksizin bunlar imha sürecine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama aktarılan dokümanlar bütün Amel ve süreçlerde geçerli olmak üzere İmtihan evrakının aslı kararındadır.

22- ÖSYM’de bulunan her türlü İmtihan evrakının aslı yahut sureti, yargı organlarının karşıt kararları olmadıkça, Namzet iç hiçbir şahıs ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Lakin, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve Süreç Ücretleri” bahisli İlan doğrultusunda adaylar, imtihanda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve yanıt kağıdının imajını ÖSYM’de (Ankara’da), her Celse başka farklı olmak üzere fiyatı karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. hususunun dördüncü fıkrasında belirtilen imha müddeti sona ermeden inceleyebileceklerdir.

23- İmtihana girecek adaylar 10-17 Kasım 2022 tarihleri ortasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer Meydan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM ismine 300,00 TL İmtihan fiyatı yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den İmtihan fiyatı ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, imtihana müracaatlarını yaptıktan sonra İmtihan fiyatını yatırmalıdır. Ödeme süreçlerinden kaynaklanabilecek yanılgılardan ÖSYM ve eşitlik Bakanlığı Mesul olmayacaktır.

Geç müracaat gününde müracaat yapan adaylar 450,00 TL olan İmtihan fiyatını birebir gün yatıracaklardır. Geç müracaat gününde yapılan müracaatlarda İmtihan fiyatı, birebir gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer Meydan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Sınav için müracaat bilgileri sisteme kaydedildikten sonra İmtihan fiyatı yatırılmalıdır. müracaat bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde İmtihan fiyatını mühleti içinde yatırmayan adayların müracaatları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan müracaat bilgileri silinecek, müracaat kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için İmtihana Giriş Dokümanı de düzenlenmeyecektir.

24- Yazılı İmtihan sonrasında kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylardan, İmtihan sonuçlarının ÖSYM ve eşitlik Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün içerisinde istenilecek olan dokümanların gönderilmesi süreci, e-Devlet üzerinden eşitlik Bakanlığı Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Dokümanların gönderilmesine ait şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

25- Yazılı ve kelamlı İmtihan sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur’a ile yapılacaktır.

Sözlü imtihanı kazanan adaylardan istenilecek dokümanlar, kelamlı İmtihan tarihleri, en son sonuçlar ile kur’a günü ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden ayrıyeten duyurulacaktır.

DUYURULUR

12379/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir