Emniyet misyon koruma sınavında ‘mülakat’ hukuka uygun bulundu

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

Yurt dışı temsilciliklerine muhafaza olarak atanacaklar için mülakat imtihanı hukuka uygundur

Belirtilen unvanların yürütecekleri Yurt dışı temsilciliklerini muhafaza vazifesinin Ehemmiyet ve özelliği dikkate alındığında; bu takımlara atanacakların, mesleğin gerektirdiği bilginin ölçülmesi hedefiyle yapılacak yazılı İmtihan yanında, mesleksel ehliyete yönelik öteki Özel niteliklere de sahip olup olmadıklarının tespiti açısından tamamlayıcı Nitelik taşıyan mülakat imtihanına ait düzenlemede hizmet gereklerine, üst hukuk normlarına ve hukuka terslik bulunmamaktadır.

Yönetmelikte karar bulunmadıkça teknolojik kayıt Kural değildir.

Mülakat imtihanında kura ile belirlenen iki soru sorulduğu, yapılan kıymetlendirme sonucunda komite lideri ve üyelerince verilen puanların farklı ayrı tutanağa geçirildiği, kurul tarafından verilen mülakat puanının 43,4 olduğu, dava konusu Yönetmelik uyarınca mülakat İmtihan puanının 50 puanın üstünde olan işçinin başarılı sayılabileceği, davacı tarafından mülakat imtihanının teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınması gerektiği tez edilmişse de; Yönetmelik’te bu konuya ait düzenleme bulunmamaktadır.

Davacının savunması kabul edilmedi

Yapılan yazılı imtihanda 86 puan alarak 3. sırada yer aldığı, mülakat imtihanında 43,40 puan verilerek kesin muvaffakiyet sırasının 249. sıraya gerilediği, 50 puanın altında alarak Yönetmelik gereği başarısız sayılarak elendiği, mülakat imtihanının yönteme karşıt formda gerçekleştirildiği, 3 dakika civarında sürdüğü, birçok kurumda ders ve seminer verdiği, bu Deneme ile topluluk karşısında bir sıkıntısının bulunmadığı, biri İngilizce, Öteki Türkçe olmak üzere 2 soru kartı çektiği, kurulun sorduğu bütün sorulara net bir formda yanıt verdiği, yazılı imtihanda 10 adet İngilizce sorusunun hepsine yanlışsız yanıt verdiği, Fazla kısa müddette üç Değerli kriter hakkında komite tarafından süratlice kıymetlendirme yapılmasının hayatın olağan akışına Müsait olmadığı ileri sürmüştür.

İDDK, davayı reddeden Daire kararını onadı.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/1937

Karar No: 2022/271

TEMYİZ EDENLER: I- (DAVACI): …

II- (DAVALI): …Bakanlığı

VEKİLİ: Av….

DİĞER DAVALILAR: 1- …Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri V. …

2- …Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av….

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/10306, K:2019/5414 sayılı kararının; davanın reddine ait kısmının davacı tarafından, yargılama masraflarına ait kısmının davalı yönetimlerden Dışişleri Bakanlığı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

…İl güvenlik Müdürlüğü buyruğunda komiser olarak vazife yapan davacı tarafından, Hariç Temsilciliklerin Korunmasında Süreksiz Mühlet ile Görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü İşçisine yönelik olarak yapılan 2015 yılı mülakat imtihanında başarısız sayılmasına ve bu suretle görevlendirilmemesine ait sürecin ve bu sürecin desteği 15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hariç Temsilciliklerin Korunmasında Süreksiz Müddet ile Görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü Çalışanı Hakkında Yönetmeliğin 12. hususunun 2., 3. ve 4. fıkraları ile 14. hususunun 5. fıkrasının iptali ve anılan süreçten kaynaklanan maddi kayıpların yasal faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/10306, K:2019/5414 sayılı kararıyla;

15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hariç Temsilciliklerin Korunmasında Süreksiz Müddetli Görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü Çalışanı Hakkındaki Yönetmeliğin 12. unsurunun 2., 3. ve 4. fıkralarının iptali istemi tarafından;

657 sayılı Kanun’un, devlet memurluğunu bir Uğraş olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme süreçlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmekte olduğu, meslek ve liyakat prensibinin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesinin ve hak etme fikrinin yattığı, halk hizmetlerinin aktif ve verimli bir formda görülmesinin gereklerinden biri de hizmetin yetişmiş, Usta halk görevlilerince yerine getirilmesi olduğu,

Dava konusu Yönetmelik ile belli unvanlarla Yurt dışı vazifesine atanacaklar için yazılı ve mülakat imtihanında başarılı olma şartının getirildiği, Yönetmeliğin genel sistematik yapısına bakıldığında, yazılı ve kelamlı imtihanların ikisinin Bir arada başarılmasının belirlenen misyonlara atanabilmenin Temel şartı olarak belirlendiği,

Mülakat imtihanının, yazılı imtihanı tamamlayıcı nitelikte, yazılı İmtihan ile bilgisi ölçülen adayın Hariç temsilcilikleri muhafaza vazifesi için Gerekli hal ve davranışlara, yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek gayesiyle yapıldığı, bu çerçevede, mülakat imtihanının Temel emelinin, yazılı İmtihan yapılmak suretiyle objektif bir biçimde tespit edilenler ortasından en başarılı adaydan başlayarak en Müsait olanların seçilmesi olduğu,

Bu prestijle, belirtilen unvanların yürütecekleri Yurt dışı temsilciliklerini muhafaza misyonunun Ehemmiyet ve özelliği dikkate alındığında; bu takımlara atanacakların, mesleğin gerektirdiği bilginin ölçülmesi hedefiyle yapılacak yazılı İmtihan yanında, mesleksel ehliyete yönelik öbür Özel niteliklere de sahip olup olmadıklarının tespiti açısından tamamlayıcı Nitelik taşıyan mülakat imtihanına ait düzenlemede hizmet gereklerine, üst hukuk normlarına ve hukuka terslik bulunmadığı,

15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hariç Temsilciliklerin Korunmasında Süreksiz Vadeli Görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü Çalışanı Hakkındaki Yönetmeliğin 14. unsurunun 5. fıkrasının iptali istemi tarafından;

Dava konusu Yönetmeliğin 14. unsurunun 5. fıkrasının, 21/04/2017 tarih ve 30045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hariç Temsilciliklerin Korunmasında Süreksiz Periyodik Görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü İşçisi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. hususu ile değiştirildiği,

Bu durumda, dava açıldıktan sonra uyuşmazlık konusu Yönetmelik’in, 14. unsurunun 5. fıkrasının değiştirilmesi nedeniyle dava konusuz kaldığından, davanın aslı hakkında karar verilmesine hukuken İmkan bulunmadığı,

Davacının Hariç Temsilciliklerin korunmasında süreksiz mühlet ile görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü işçisine yönelik olarak yapılan 2015 yılı mülakat imtihanında başarısız sayılmasına ve bu suretle görevlendirilmesinin yapılmamasına ait sürecin bütün sonuçlarının iptali ve anılan süreçten kaynaklanan maddi kayıpların yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istemi istikametinden;

Mülakat imtihanında başarısız sayılma ve bu suretle görevlendirmenin yapılmamasına ait sürecin bütün sonuçlarının, diğer bütün idari süreçlerin yargısal kontrolünde olduğu üzere yetki, biçim, sebep, mevzu ve gaye taraflarından yargısal kontrolünün yapılmasının temel olduğu, idari sürecin yetki, Hal üzere salt yönteme ait ögeleri ile sonlu olarak yapılacak bir yargısal kontrolün, hukuk devleti unsurunun sağladığı garantiyi temin etmeyeceği,

Bu prestijle, davacının girdiği mülakat imtihanında, adaylara kurul lideri ve üyelerince verilen puanların farklı başka tutanağa geçirilmesi, böylelikle mülakat imtihanının objektif olarak yapılması ve yargısal kontrolün bütün ögeleriyle gerçekleştirilmesinin sağlanması gerektiği,

Dosyanın incelenmesinden; davacının 2007 yılında Polis Akademisinden mezun olduğu, … Vilayet güvenlik Müdürlüğünde komiser olarak misyon yapmakta iken 14/03/2015 tarihinde Hariç Temsilciliklerin korunmasında süreksiz mühlet ile görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü işçisine yönelik olarak yapılan yazılı imtihana katıldığı, yazılı imtihanda 86 puan alarak başarılı olduğu, mülakat imtihanında kura ile belirlenen iki soru sorulduğu, yapılan kıymetlendirme sonucunda kurul lideri ve üyelerince verilen puanların farklı başka tutanağa geçirildiği, komite tarafından verilen mülakat puanının 43,4 olduğu, dava konusu Yönetmelik uyarınca mülakat İmtihan puanının 50 puanın üstünde olan çalışanın başarılı sayılabileceği, davacı tarafından mülakat imtihanının teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınması gerektiği tez edilmişse de; Yönetmelik’te bu konuya ait düzenlemenin bulunmadığı,

Bu durumda, 15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hariç Temsilciliklerin Korunmasında Süreksiz Vadeli Görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü İşçisi Hakkındaki Yönetmeliğin mülakata ait kararına Müsait olarak oluşturulan mülakat komitesince, Yönetmelik’te belirtilen ölçütler çerçevesinde sorulan sorulara verilen cevapların puan verilmek suretiyle kıymetlendirilmesi sonucunda davacının başarısız sayılması ve bu suretle görevlendirilmesinin yapılmamasına ait sürecin bütün sonuçlarının mevzuata Müsait olarak gerçekleştirildiği, bu nedenle anılan süreçte hukuka terslik bulunmadığı,

Bu doğrultuda, davacının başarısız sayılması ve bu suretle görevlendirilmesinin yapılmamasına ait süreçten kaynaklanan maddi kayıplarının yasal faiziyle Birlikte ödenmesine hükmedilmesi isteminin de yerinde görülmediği gerekçesiyle,

15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hariç Temsilciliklerin Korunmasında Süreksiz Periyodik Görevlendirilecek güvenlik genel Müdürlüğü İşçisi Hakkındaki Yönetmelik’in 14. unsurunun 5. fıkrasının iptali istemi tarafından dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, anılan Yönetmeliğin 12. hususunun 2., 3. ve 4. fıkralarının ve ferdi sürecin iptali ile mahrum kalınan nakdî haklar tarafından ise davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, Yönetmeliğin 12. unsurunun 2., 3. ve 4. Fıkraların da objektif denetlenebilir kriterler olmadığı, bu düzenlemelerin büsbütün keyfiliğe ve takdir yetkisinin berbata kullanımına Aleni olduğu, yapılan yazılı imtihanda 86 puan alarak 3. sırada yer aldığı, mülakat imtihanında 43,40 puan verilerek sonuncu muvaffakiyet sırasının 249. sıraya gerilediği, 50 puanın altında alarak Yönetmelik gereği başarısız sayılarak elendiği, mülakat imtihanının yordama ters halde gerçekleştirildiği, 3 dakika civarında sürdüğü, birçok kurumda ders ve seminer verdiği, bu Deneme ile topluluk karşısında bir meselesinin bulunmadığı, biri İngilizce, Öteki Türkçe olmak üzere 2 soru kartı çektiği, komitenin sorduğu Tüm sorulara net bir biçimde yanıt verdiği, yazılı imtihanda 10 adet İngilizce sorusunun hepsine gerçek yanıt verdiği, Fazla kısa müddette üç Değerli kriter hakkında komite tarafından süratlice kıymetlendirme yapılmasının hayatın olağan akışına Müsait olmadığı ileri sürülmektedir.

Davalı yönetimlerden Dışişleri Bakanlığı tarafından, yönetimlerinin, 10/12/2003 tarih ve 5028 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’nun eki olan ve “Genel Bütçe Kapsamındaki halk İdareleri” başlıklı (I) sayılı cetvelde sayılan halk yönetimlerinden olması hasebiyle 492 sayılı Harçlar Kanunu kararları uyarınca başvurma harcı, karar ve ilam harcı, YD harcı ve YD itiraz harcı ve vekalet harcından muaf olduğu, bu nedenle temyize bahis kararda posta sarfiyatları haricindeki yargılama masraflarının yönetimleri aleyhine hükmedilmesinin 492 sayılı Kanunu ve Danıştay İçtihatları Birleştirme Heyeti kararları uyarınca yol ve hukuka alışılmamış olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Davalı yönetimler tarafından, Danıştay İkinci Dairesi kararının redde ait kısmının yöntem ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİDÜŞÜNCESİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile Daire kararının temyize bahis kısımlarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin en son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan;

“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka alışılmamış karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın davanın reddine ait kısmı ile yargılama sarfiyatlarına ait kısmı yöntem ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçelerinde ileri sürülen savlar kararın temyize mevzu bu kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının ve davalı yönetimlerden Dışişleri Bakanlığının temyiz istemlerinin reddine,

2.Dava hakkında kısmen karar verilmesine yer olmadığına, kısmen davanın reddine ait Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/10306, K:2019/5414 sayılı kararının temyiz konusu davanın reddine ait kısmı ile yargılama masrafları istikametinden ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 02/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir