Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Nis 22, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANI MİSYONDA YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/12/2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Başkanlığı İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Belirleme Tarz ve Temelleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı lisan İmtihanını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“b) Yönetim hizmetleri kümesi:

1) Şube müdürü,

2) Şef,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri kümesi:

1) Basın ve Halkla Bağlar Müşaviri, Uzman.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“a) 657 sayılı Kanunun 68 inci unsurunun (B) bendinde belirtilen kaideleri taşımak,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Misyonda yükselme suretiyle atanacaklarda genel koşulların yanında ilan edilen takımlar için belirlenen müracaat mühletinin nihayet günü prestijiyle aşağıdaki Özel kurallar aranır:

a) Hukuk müşaviri takımına atanabilmek için;

1) Yurt içi ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilmiş Yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Basın ve Halkla Bağlar Müşaviri, uzman takımlarında farklı başka yahut Yekün en az 1 Yıl ya da şef takımında en az 2 Yıl ya da çözümleyici, programcı, tekniker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim takımlarında başka farklı yahut Yekün en az 3 Yıl ya da teknisyen, bilgisayar işletmeni takımlarında başka ayrı yahut Yekün en az 4 Yıl çalışmış olmak,

4) En az sekiz Yıl hizmet mühleti bulunmak,

b) Şube müdürü takımına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Basın ve Halkla Münasebetler Müşaviri, uzman takımlarında farklı ayrı yahut Yekün en az 2 Yıl ya da şef, mühendis takımlarında başka ayrı yahut Yekün en az 3 Yıl ya da avukat, çözümleyici, programcı, tekniker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim takımlarında başka farklı yahut Yekün en az 4 Yıl çalışmış olmak,

3) En az sekiz Yıl hizmet mühleti bulunmak,

c) başkan takımına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, sürücü, teknisyen takımlarında farklı başka yahut Yekün en az iki Yıl çalışmış olmak,

3) En az beş Yıl hizmet müddeti bulunmak,

ç) Basın ve Halkla Bağlantılar Müşaviri ve Uzman takımlarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) önder takımında en az 1 Yıl ya da çözümleyici, programcı, tekniker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim takımlarında farklı başka yahut Yekün en az 2 Yıl ya da teknisyen, bilgisayar işletmeni, takımlarında başka farklı yahut Yekün en az 3 Yıl çalışmış olmak,

3) En az dört Yıl hizmet mühleti bulunmak,

d) Çözümleyici takımına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az iki programlama lisanını bildiğini belgelemek,

3) Teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, takımlarında başka farklı yahut Yekün en az 2 Yıl çalışmış olmak,

4) Bilgisayar sistemleri idaresi ile sistem çözümleme yahut sistem programlama hususlarını bildiğine ait ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylanmış doküman ya da sertifikaya sahip olmak,

5) En az dört Yıl hizmet mühleti bulunmak,

e) Bilgisayar işletmeni takımına atanabilmek için;

1) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

2) Mezun olduğu Okul prestijiyle verilen ders müfredatında bilgisayar dersi aldığına dair evraka sahip olmak yahut ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da ulusal Eğitim Bakanlığınca müsaade verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak yahut halk Kuruluş ve kuruluşlarınca düzenlenen birebir mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Hizmetli, kaloriferci takımlarında başka ayrı yahut Yekün en az 2 Yıl çalışmış olmak,

4) En az üç Yıl hizmet mühleti bulunmak,

f) Memur, santral memuru ve sekreter takımlarına atanabilmek için;

1) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

2) Hizmetli, kaloriferci takımlarında başka farklı ve ya Yekün en az 2 Yıl çalışmış olmak,

3) En az üç Yıl hizmet mühleti bulunmak,

g) Sürücü takımına atanabilmek için;

1) En az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

2) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

3) Hizmetli, kaloriferci takımlarında farklı başka yahut Yekün en az 2 Yıl çalışmış olmak,

4) En az üç Yıl hizmet mühleti bulunmak,

gerekir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci hususunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“a) 657 sayılı Kanunun 68 inci unsurunun (B) bendinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu hususunun birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer Meydan “Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit Sınavında” ibaresi “YDS/e-YDS’den” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci hususunun altıncı fıkrasında yer Meydan “görevde yükselme sınavına” ibaresi “sınavlara” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Vazifede yükselme yazılı imtihanı, ilan edilen takımın nitelikleri dikkate alınarak bahis başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlıkça yapılabileceği üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı imtihanı, vazife alanları ve Nakil yapılacak misyonun niteliğine ait mevzu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. İmtihana katılacaklarda Başkanlıkta yahut tahsil durumları ile ilgisi bulunmayan vazifelerde belli müddet hizmet yapmış olma kaidesi aranmaz.

(3) Yazılı imtihanların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, imtihanın yürütülmesine ve imtihana ait konulara, Başkanlık ile imtihanın yaptırılacağı Kuruluş yahut kurum ortasında yapılan protokolde yer verilir.

(4) Yazılı imtihan, Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci unsurunda yer Meydan “Daire Başkanlığınca” ibaresi “Sınav kurulunca” formunda değiştirilmiş ve tıpkı hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yazılı imtihanlarda yanlışlı olduğu tespit edilen sorular bütün adaylar tarafından yanlışsız cevaplanmış olarak kabul edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci hususunun başlığı “Atama” biçiminde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer Meydan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora tahsilini bitiren çalışanın, unvan değişikliği imtihanına katılmaksızın tahsille ihraz ettikleri vazifelere ataması yapılabilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(2) diğer işçi kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki misyonlara atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, birebir unvanın bulunmaması halinde tahsil durumu, ihraz ettikleri unvanla Bir arada ilgili mevzuatı dikkate alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü unsuru başlığıyla Bir arada aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 24- (1) İmtihanda kopya çekenler, kopya verenler yahut bunlara teşebbüs edenler, İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanlar İmtihan salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla imtihanları geçersiz sayılır. Ayrıyeten bu bireyler haklarında isimli ve idari süreç başlatılır. İmtihanlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de tıpkı süreç uygulanır.

(2) İmtihana girecek adayın yerine Öbür bir kişinin imtihana girdiğinin anlaşılması halinde, adayın imtihanı geçersiz sayılır ve bu konu bir tutanakla belirlenir. Ayrıyeten ilgililer hakkında da yasal süreç yapılır.

(3) İmtihanlarda aranan Nitelik ve koşulları taşımadıkları halde, imtihanlara girip başarılı olanların imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 1 inci hususunda yer Meydan “7 nci ve 9 uncu maddelerin” ibaresi “7 nci maddenin” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik kararlarını Dışişleri Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir