‘Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine’ açılan dava sonuçlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

Danıştay İdari Dava Dairleri Şurası, ulusal Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının ”Haftalık Ders Çizelgesi” tablolarının, bütün Okul tipleri bakımından (Fen Liseleri hariç) Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine ait kararına açılan davayı sonuçlandırdı.

Düzenlemeyi hukuka Müsait bulan Daire Kararı onandı.

Daire red kararında şu konulara vurgu yaptı:

Toplam biyoloji dersi değişmemektedir.

Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan ortak ve seçmeli derse ilişkin öğretim programlarının, 2016 yılı aksiyon Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ”Öncelikli Dönüşüm Programları” çerçevesinde kıymetlendirilmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları doğrultusunda, davaya bahis Talim Terbiye Şurası kararı ile haftalık ders çizelgelerinde de güncelleme yapıldığı, bütün Okul tipleri bakımından (Fen Liseleri hariç) Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine karar verildiği ve 9 ile 10. sınıflarda 2’şer saat Biyoloji dersinin yer aldığı; bununla birlikte; güncellenen öğretim programı dikkate alınmak suretiyle haftalık ders çizelgesinde 11 ve 12. sınıflarda 4’er saat olmak üzere, seçmeli biyoloji derslerine yer verilmiş olup; ortaöğretim programının tamamında Yekün 12 saat olan biyoloji ders saatinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Talim Terbiye Heyeti bilimsel karar vermektedir.

Alanında uzman akademisyenlerden oluşan, bilimsel, müşavere ve inceleme organı olan, Talim Terbiye Kurulunca bilimsel kriterlerin, ülkenin muhtaçlıklarının, çağın gereklerinin ve 2016 yılı aksiyon Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ”Öncelikli Dönüşüm Programları” çerçevesinde güncellenen öğretim programının kazanımlarının dikkate alınması suretiyle, Ortaöğretim genel Müdürlüğü, Din Öğretimi genel Müdürlüğü ve Mesleksel ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğünün ilgili yazıları kıymetlendirilerek tesis edildiği anlaşılan dava konusu sürecin, gelişen ve değişen bir ilim olan eğitim bilimindeki gelişmelerin takip edilmesi ve biyoloji eğitiminde Faaliyet ve verimliliğin arttırılması emeli taşıdığı, üst hukuk normlarına ve Türk ulusal Eğitiminin Temel prensiplerine Müsait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2021/1880
Karar No: 2022/36

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . Sendikası (.)
VEKİLİ: Av. .
KARŞI taraf (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/501, K:2021/1554 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığının. tarih ve . sayılı ”Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi” bahisli kararının ve bu kararın eki olan ”Haftalık Ders Çizelgesi” tablolarının, bütün Okul çeşitleri bakımından (Fen Liseleri hariç) Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine ait kısmının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/501, K:2021/1554 sayılı kararıyla;

1739 sayılı ulusal Eğitim Temel Kanunu’nun “Genel amaçlar” başlığını taşıyan 2. hususunun 1. fıkrasının 3. bendi, 6., 13., 14., 28. ve 29. hususları, 652 sayılı ulusal Eğitim Bakanlığı Örgüt ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararname’nin dava konusu süreç tarihi prestijiyle yürürlükte bulunan 1. ve 28. hususları, 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ”Ortaöğretim kurumlarının amaçları” başlığını taşıyan 7. hususu kararlarına yer verilerek,

Her ne kadar dava konusu süreçten sonra ulusal Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararı ile kabul edilen davaya husus ”Haftalık Ders Çizelgesi”nin, (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri hariç) ulusal Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Konseyi Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla; Hoş Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, ulusal Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Şurası Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla; Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin ulusal Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Konseyinin . tarih ve . sayılı kararıyla 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılmasına karar verilmişse de, yeni düzenlemede de bütün Okul cinsleri bakımından (Fen Liseleri hariç) Biyoloji Dersinin 9 ve 10. sınıflarda 2’şer saat olduğu anlaşıldığından, dava sebeplerinin ortadan kalkmadığı ve davaya bahis edilen kararın hukuka uygunluk kontrolünün yapılması gerektiğinin anlaşıldığı;

İdarenin yetkilerini kullanırken ve misyonlarını yerine getirirken hâkim olan prensipler ve Türk ulusal Eğitiminin Temel unsur ve kuralları bir Tüm olarak değerlendirildiğinde; 1739 sayılı kanun ve 652 sayılı kanun Kararında Kararname gereği; eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek yahut inceletmek, araştırmak ve geliştirmenin ulusal Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Konseyinin vazife ve yetkileri ortasında olduğu; ulusal Eğitim Bakanlığının bu misyon ve yetkisini, üst hukuk normlarına ve Türk ulusal Eğitiminin Temel prensip ve kurallarına Müsait kullanıp kullanmadığının yargısal olarak denetlenmesinin hukuk devleti prensibinin gereği olduğu;

Diğer bir anlatımla; bir halk hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesinden, nezaret ve kontrolünden, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden asıl olarak Mesul olan . Bakanlığının, davaya bahis haftalık ders çizelgesinin hazırlanmasında, Türk ulusal Eğitiminin Temel prensiplerini, ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde kurala bağlanan ortaöğretim kurumlarının gayelerini bilimsel ve teknik asılları dikkate almasının gerektiği;

Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan ortak ve seçmeli derse ilişkin öğretim programlarının, 2016 yılı hareket Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ”Öncelikli Dönüşüm Programları” çerçevesinde kıymetlendirilmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları doğrultusunda, davaya mevzu Talim Terbiye Konseyi kararı ile haftalık ders çizelgelerinde de güncelleme yapıldığı, bütün Okul cinsleri bakımından (Fen Liseleri hariç) Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine karar verildiği ve 9 ile 10. sınıflarda 2’şer saat Biyoloji dersinin yer aldığı; bununla birlikte; güncellenen öğretim programı dikkate alınmak suretiyle haftalık ders çizelgesinde 11 ve 12. sınıflarda 4’er saat olmak üzere, seçmeli biyoloji derslerine yer verilmiş olup; ortaöğretim programının tamamında Yekün 12 saat olan biyoloji ders saatinde bir değişiklik yapılmadığı;

Bu bağlamda; alanında uzman akademisyenlerden oluşan, bilimsel, müracaat ve inceleme organı olan, Talim Terbiye Kurulunca bilimsel kriterlerin, ülkenin gereksinimlerinin, çağın gereklerinin ve 2016 yılı hareket Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ”Öncelikli Dönüşüm Programları” çerçevesinde güncellenen öğretim programının kazanımlarının dikkate alınması suretiyle, Ortaöğretim genel Müdürlüğü, Din Öğretimi genel Müdürlüğü ve Mesleksel ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğünün ilgili yazıları kıymetlendirilerek tesis edildiği anlaşılan dava konusu sürecin, gelişen ve değişen bir ilim olan eğitim bilimindeki gelişmelerin takip edilmesi ve biyoloji eğitiminde Faaliyet ve verimliliğin arttırılması gayesi taşıdığı, üst hukuk normlarına ve Türk ulusal Eğitiminin Temel unsurlarına Müsait olduğu sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davacı tarafından, yapılan değişikliğin bilimsellikten Irak olduğu; yönetimin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, keyfi kullanılamayacağı; ders saati değişiminin Vilayet içi yer değiştirmelerinin sone erdiği, Vilayet dışı yer değiştirmelerin ise başlayacağı bir devirde yapılmasının norm kadroyu da etkilediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Dava konusu süreç tesis edilmeden Evvel somut bilimsel bir tespit ve kıymetlendirme yapıldığı ortaya konulamadığından, sürecin, idari süreçlerin tüzel sebeplere ve bilimsel münasebetlere dayanması tarafındaki hukukun genel prensiplerine, Anayasa’ya ve diğer üst hukuk normlarına ters olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, eğitim bilimi değişen ve gelişen bir ilim olmakla birlikte, Biyoloji eğitiminde Faaliyet ve verimliliğin arttırılması hedefi ile öğrencilerin İlgi ve yönelimlerine nazaran seçebilecekleri seçmeli Biyoloji dersleri dışında, ortak alanda Temel Biyoloji eğitiminin verildiği Biyoloji dersi saatinin azaltılması ortasında da çelişki olduğu Aleni olduğundan, davacının temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin kesin kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan;

“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka muhalif karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen savlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize bahis 16/03/2021 tarih ve E:2018/501, K:2021/1554 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 19/01/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X-İdari süreçlerin bir sebebe ve münasebete dayalı olması hukukun genel unsurlarından olup, bu unsur genel manada düzenleme yahut süreç tesis eden idareyi, uyguladığı ve düzenleme yaptığı alanda, yanlışsız ve manalı olgular ortaya koymaya ve bilimsel münasebetleri tespit etmek suretiyle, bilimsel münasebetlere Müsait devinim etmeye zorlar.
Yönetimin yetkilerini kullanırken ve vazifelerini yerine getirirken hâkim olan prensipler ve Türk ulusal Eğitiminin Temel unsur ve kuralları bir Tüm olarak değerlendirildiğinde; 1739 sayılı ulusal Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı ulusal Eğitim Bakanlığı Örgüt ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararname gereği; eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek yahut inceletmek, araştırmak, geliştirmek ulusal Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Heyetinin vazife ve yetkileri ortasındadır. ulusal Eğitim Bakanlığının bu misyon ve yetkisini, üst hukuk normlarına ve Türk ulusal Eğitiminin Temel unsur ve kurallarına Müsait kullanıp kullanmadığının yargısal olarak denetlenmesi hukuk devleti unsurunun gereğidir.

Dava konusu sürecin tesis edilmesine Temel teşkil eden gerekliliklerin, hukuksal ve bilimsel olması Mecbur olmakla birlikte, bu gerekliliklerin ve bu tarafta yapılan bilimsel çalışmaların ortaya konulamaması idari süreci hukuka karşıt kılacaktır.

Diğer bir anlatımla; bir halk hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesinden, nezaret ve kontrolünden, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden asıl olarak Mesul olan ulusal Eğitim Bakanlığının, davaya bahis haftalık ders çizelgesinin hazırlanmasında, Türk ulusal Eğitiminin Temel prensiplerini, ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde kurala bağlanan ortaöğretim kurumlarının maksatlarını bilimsel ve teknik asılları dikkate alması gerekmektedir.

Bu bağlamda; dava konusu süreç tesis edilmeden Evvel somut bilimsel bir tespit ve kıymetlendirme yapıldığı ortaya konulamadığından, sürecin, idari süreçlerin tüzel sebeplere ve bilimsel münasebetlere dayanması tarafındaki hukukun genel unsurlarına, Anayasa’ya ve öteki üst hukuk normlarına ters olduğu anlaşılmaktadır. öbür bir anlatımla, Türk ulusal Eğitiminin Temel prensiplerinden olan bilimsellik unsuruna dayanılmaksızın, eğitim bilimi tarafından gerekliliği ortaya konulmadan tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, eğitim bilimi değişen ve gelişen bir ilim olmakla birlikte, Biyoloji eğitiminde Faaliyet ve verimliliğin arttırılması gayesi ile öğrencilerin İlgi ve yönelimlerine nazaran seçebilecekleri seçmeli Biyoloji dersleri dışında, ortak alanda Temel Biyoloji eğitiminin verildiği Biyoloji dersi saatinin azaltılması ortasında da çelişki olduğu açıktır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile temyize husus kararın bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir