Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Genel Şub 03, 2023 Yorum Yok

T.C. ÇALIŞMA VE TOPLUMSAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ

SINAVI

Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda genel idare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9’uncu derecede Aleni bulunan İş Müfettişi Yardımcısı takımlarına, Ankara’da yapılacak imtihanla İşin Yürütümü istikametinden misyon yapmak üzere 70, İş Sıhhati ve Güvenliği istikametinden vazife yapmak üzere 30 olmak üzere Yekün 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

1- Sınava Başvurabilecek Adayların tahsil Kolları, Nakil Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Takım Sayısı, İmtihana Girmeye Hak Kazanacak Namzet Sayısı, KPSS Puan Cinsleri ve müracaat İçin Taban Puanlar:

1.1- İşin Yürütümü Tarafından (1.Grup);

1.Grup:

Öğrenim Kısımları: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, Bunlara Denkliği Onaylanmış Yerli ve Yabancı Yüksek Okullardan Birini Bitirmek.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Takım Sayısı: 70 (yetmiş)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Namzet Sayısı: 140 (yüzkırk)

Puan Çeşidi: KPSS P42, KPSS P48

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

1.2- İş Sıhhati ve Güvenliği İstikametinden (2., 3., 4.ve 5.Grup);

2.Grup:

Öğrenim Kısımları: Makine Yüksek Mühendisi yahut Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Takım Sayısı: 10 (on)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Namzet Sayısı: 20 (yirmi)

Puan Çeşidi: KPSS P2

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

3 .Grup: Öğrenim Kısımları: Maden Yüksek Mühendisi yahut Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Takım Sayısı: 10 (on)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Namzet Sayısı: 20 (yirmi)

Puan Çeşidi: KPSS P2

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

4 .Grup: Öğrenim Kısımları: İnşaat Yüksek Mühendisi yahut Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Takım Sayısı: 5 (beş)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Namzet Sayısı: 10 (on)

Puan Çeşidi: KPSS P2

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

5 .Grup: Öğrenim Kısımları: Elektrik, Elektronik Yüksek Mühendisi yahut Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Takım Sayısı: 5 (beş)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Namzet Sayısı: 10 (on)

Puan Çeşidi: KPSS P2

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

2- İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş İmtihanı müracaat Kuralları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.

b) Giriş imtihanının yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak).

c) 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) 1.maddede belirtilen puan tiplerinin birinden, belirtilen taban puanın üzerinde alarak atanacak takım sayınının 2 sert oranında olan imtihana gimeye hak kazanabilecek adaylar ortasında yer almak (Puan sırasına nazaran nihayet adayla (küsüratı da dahil) tıpkı puanı Meydan adaylar da imtihana girmeye hak kazanacaktır).

d) İmtihan başvurusu sırasında istenilen bilgi, doküman ve beyanları eksiksiz ve hakikat olarak sunmak/doldurmak (-Özgeçmiş/İş Talep Formunu düzenlemek, -Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanda bulunmak, -Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit seyahat şartlarına elverişli olmak, -Tutum ve davranışları, varsa, sicili istikametinden müfettişliğe Mani durumu bulunmamak).

e) Yönetmelik kararları gereği İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş İmtihanına en Çok iki kere girilebileceğinden daha Evvel İş Müfettişi Yardımcılığı imtihanına en Çok bir Defa girmiş olmak. f) İmtihan başvurusunu eksiksiz olarak tamamlamak.

3- Giriş İmtihanı müracaat Biçimi, Yeri ve Tarihi:

3.1- Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı- Meslek Kapısı-İşe Alım Süreçlerinin Yapılması yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.

3.2- Başvurular elektronik ortamda 15.02.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak, 02.03.2023 Perşembe günü saat: 17.00’de nihayet bulacaktır. Elektronik ortam dışında müracaat kabul edilmeyecektir.(Başvuruda yer Meydan bilgilerin doğruluğundan adaylar Mesul olacaktır. Gerektiğinde adaylardan sundukları evrakların asılları veya beyanlarını ispat edici evraklar talep edilebilecek olup Giriş İmtihan Şurası kararıyla istenilen evrakları mühleti içinde teslim etmeyen adaylar imtihana girmeye hak kazanmayacaktır.)

4- Yazılı İmtihan Yeri ve Vakti:

Yazılı İmtihan Yeri: TOBB iktisat ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)

Yazılı İmtihan Vakti: 19.03.2023 Pazar

I.Oturum: 09.30-12.00

II.Oturum: 13.00-15.00

III.Oturum: 15.15-17.15

(Oturumlara geç kalan adaylar Celse başlangıcının birinci yarım saatinde imtihana kabul edilecek olup daha sonra gelen adaylar oturuma alınmayacaktır.)

5- İmtihan, İmtihan Mevzuları ve Kıymetlendirme:

İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş İmtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki etap olarak yapılır.Yazılı imtihanı geçemeyen adaylar imtihanda başarısız sayılarak kelamlı imtihana Davet edilemez.

5.1- Yazılı İmtihan:

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylar, müracaat bilgilerini, Meslek Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve müracaat bilgileri çıktısı ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle yazılı imtihana katılabileceklerdir. Yanlarında geçerli kimlik evrakı bulunmayan bireyler imtihana alınmayacaktır. Yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı İmtihan Konuları :Yazılı imtihan, üç oturumda ve aşağıda belirtilen mevzulardan yapılır:

a- İşin Yürütümü Tarafından (1.Grup)

1- Birinci oturum: İş Kanunu, İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ortasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Kontratı Kanunu, Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Milletlerarası İşgücü Kanunu, Mesleksel Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Hakkında Kanun, Ulusal Bayram ve genel Tatiller Hakkında Kanun, Genel Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

2- İkinci oturum: Anayasa hukuku, yönetim hukuku (genel asıllar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza metodu hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, uygar hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

3- Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma iktisadı, Türkiye iktisadı, halk maliyesi, maliye siyaseti, Türk vergi mevzuatının genel asılları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar tahlili.

b- İş Sıhhati ve Güvenliği İstikametinden (2.,3.,4.ve 5.Grup):

1- Birinci oturum: İş sıhhati ve güvenliği mevzuatı (İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu ve ilgili alt mevzuat, Maden Kanunu, Genel Hıfzıssıhha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Kuruluşları Hakkında Tüzük ve öbür ilgili mevzuat).

2- İkinci oturum: İş Kanunu (genel hükümler), Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Kontratı Kanunu, Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Memleketler arası İşgücü Kanunu, Çıraklık ve Mesleksel Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, Genel Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

3- Üçüncü oturum: Anayasa hukuku, yönetim hukuku (genel asıllar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza yöntemi hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, uygar hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

Yazılı İmtihanın Kıymetlendirilmesi ve İlanı:

1- Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın Çehre üzerinden altmış puanın altında olmaması koşuluyla üç oturumun ortalamasının Çehre üzerinden yetmiş puan olması gerekir.

2- Yazılı imtihanı kazanan adayların tamamı kelamlı imtihana Davet edilir.

3- Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar, Meslek Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr), Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir ve yazılı sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran kelamlı imtihana çağrılır.

4- Sözlü imtihana katılacak adaylardan doküman istenmesi durumunda istenilecek evraklar, yazılı İmtihan sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

5- Sözlü imtihana katılmaya hak kazanlara, kelamlı imtihanın yeri, günü ve saatine ait bilgileri içeren tebligat yapılır.

5.2- Kelamlı İmtihan:

Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar kelamlı imtihana Davet edilecektir.

Sözlü İmtihan Mevzuları:(İşin Yürütümü ile İş Sıhhati Güvenliği İstikametinden (Tüm Gruplar))– Kelamlı imtihan, yazılı İmtihan hususları ile adayın manaya, Anlatım ve temsil yetenekleri dikkate alınarak yapılır.

Buna nazaran kelamlı imtihanda, adayın;

a) Yazılı İmtihan kapsamındaki mevzular hakkındaki bilgisi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığıDeğerlendirmeye tabi tutulur.

Sözlü İmtihanın Kıymetlendirilmesi:

Adaylar, İmtihan konseyi tarafından üstteki kelamlı İmtihan mevzularının (a) bendinde belirtilen mevzularda elli puan üzerinden, öbür bentlerde yazılı özelliklerin her biri onar puan üzerinden kıymetlendirilir, verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilerek toplanır ve Çehre üzerinden kelamlı notu belirlenir. Kelamlı imtihanda başarılı olabilmek için Çehre üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

Giriş İmtihanı Sonucunun İlanı:

1- Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanı muvaffakiyet notu; yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığına, giriş imtihanı muvaffakiyet notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle takım durumu ve muhtaçlığa nazaran belirlenen yeteri kadar adayın ataması yapılır.

2- Giriş imtihanı muvaffakiyet notlarının eşitliği halinde; yazılı İmtihan notu yüksek olan Namzet öncelik kazanır.

3- İmtihanda başarılı olan adaylar, Meslek Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr), Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

6- Yazılı ve Kelamlı İmtihan Sonuçlarına İtiraz:

Sınava katılanlar İmtihan sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı yahut kelamlı İmtihan sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak on işgünü içinde bir dilekçe ile İmtihan heyetine yapılır. Bu itirazlar, dilekçenin kayda alınmasından itibaren İmtihan şurası tarafından incelenir ve Sonuç ilgiliye en geç on işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

7- öbür Konular:

7.2- Her Küme için Nakil yapılacak takım sayısının 2 (iki) sert Namzet yazılı imtihana çağrılacaktır.

7.3- Her Namzet sırf bir takım için müracaatta bulunabilecek olup birdenbire Çok takım için müracaat yapılamayacaktır.

7.4- Adayların İmtihan başvurusunu tamamlamaları kendi sorumluluklarında olup İmtihan başvurusunu tamamlamayan adayların müracaatları değerlendirilmeyecektir ve başvurusunu tamamlamayan adaylar rastgele bir hak talep edemeyecektir.

7.5- Denklik Dokümanı sunan adayların denklik evraklarının şimdiki olması gerekmekte olup aksinin tespiti durumunda adaylar imtihana katılamayacaktır.

7.6- Adaylar, Giriş İmtihan Kurulunca yazılı ve kelamlı imtihana dair belirlenen asıllara uymakla yükümlüdürler. Adayların yazılı imtihanda kullanılmak üzere yanlarında, Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

7.7- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

7.8- KPSS puan tercihi adayın sorumluluğunda olup adayın KPSS tercihi sonucunda başvurduğu puan çeşidi ve puanı dikkate alınarak kıymetlendirme yapılacaktır.

7.9- Gerçeğe ters bilgi/beyanda bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kararları çerçevesinde süreç yapılacaktır.

8- Bilgi:

Sınavla ilgili oluşan tereddütler konusunda aşağıda belirtilen irtibat adreslerinden bilgi temin edilecektir.

Telefon : 0 (312) 296 68 73 (Saat: 10.00-12.00 ve 13.30-16.00 ortasında bilgi alınabilir.)

Adres : Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı – Emek Mahallesi Naci

AYVALIOĞLU Caddesi No:13 / C Blok Kat: 11 Çankaya / ANKARA

Kamuoyuna Hürmetle Duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir