Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I- İMTİHANA AİT BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan Yekün 50 (Elli) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı takımına Nakil yapılmak üzere giriş imtihanı yapılacaktır.

II- İMTİHAN FORMU, TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademelidir. Yazılı imtihan, klasik adapla ve iki oturumda yapılacaktır.

b) Giriş imtihanının yazılı kısmı, 04/03/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

c) İmtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların imtihana giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında imtihandan en az 10 gün Evvel ilan edilecektir. Adaylar İmtihan bilgilerini Kari yer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

III- İMTİHANA MÜRACAAT KAİDELERİ:

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adayların nihayet müracaat tarihi (27/01/2023) prestijiyle aşağıdaki kaideleri taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, bağlantı fakülteleri ile diğer fakültelerin yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen tahsil kısımlarından (bölümlerinden) mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS) katılmış ve TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen puan tiplerinin rastgele birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan yalnızca birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan tipini kullanmaları lehlerine olacaktır),

d) Giriş imtihanının nihayet müracaat tarihinden evvelki 5 (beş) Yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca lisanlarının rastgele birinden en az (C) seviyesinde puan almış olmak yahut buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli evraka sahip olmak,

e) Başvuruyu mühleti içerisinde yapmış olmak,

f) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş İmtihanına iki kezden Çok katılmamış olmak.

IV- İMTİHAN BAŞVURUSU:

a) Müracaatlar, 16/01/2023 (09:00) – 27/01/2023 (18:00) tarihleri ortasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, müracaatların nihayet güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar lakin bir puan cinsini kullanmak suretiyle TABLO 1 ve TABLO 2’de yer Meydan tahsil durumlarına uyan yalnızca bir Meydan için müracaatta bulunabilecektir. apansız Çok tercihte bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş imtihanına başvuracak adayların mezuniyet ve yabancı lisan imtihanı bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma, mezuniyet yahut denklik evraklarını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait denklik dokümanı olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine denklik evrakını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde yanılgı olan adayların rastgele bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

e) Adaylar; istenilen öbür bilgilerini beyan ederek evraklarını pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

f) Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidirler.

g) Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden müracaat tarihleri içerisinde yapılan müracaat sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Şimdi Tamamlanmadı” sürecindeki müracaatlar “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

ğ) müracaat tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan lakin başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer Meydan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile var başvurusunu iptal edecektir. İptal süreci gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar müracaat yapılabilecektir.

h) müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat kademesinde sisteme yüklenmesinden, Namzet sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun mutlaka değişiklik yapılmayacaktır.

i) Bakanlık, sisteme yüklenen dokümanların asıllarını, müracaat ve imtihanın her evresinde adaylardan isteyebilir.

V-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO 1 ve TABLO 2’de yer Meydan her bir Meydan için farklı başka belirlenecektir.

Her Meydan için başka ayrı olmak üzere; TABLO 1 ve TABLO 2’de belirlenen kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar Namzet giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanır. TABLO 1 ve TABLO 2’de belirlenen her Meydan için kontenjan sayısının 10 (on) katından Çok müracaat olması halinde imtihana katılmaya hak kazanan aday, giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanına nazaran sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına nazaran yapılacak sıralamaya nazaran kontenjan sayısının en Çok 10 (on) sert kadar Namzet o Meydan için yapılacak giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da giriş imtihanının yazılı kısmına çağırılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların İmtihan yerlerini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı halk İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

VI- İMTİHAN MEVZULARI:

a) Küme 1 ve Küme 8 – Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku, Hukukun Temel Prensipleri, idare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Kararları Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Bedelli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Toplumsal Emniyet Hukuku,

b) Küme 2 – istatistik Alanı: Mümkünlük Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Vakit Dizileri Tahlili, Stokastik Süreçler, Regresyon Tahlili, Hipotez Testleri,

c) Küme 3 – işletme / iktisat / Maliye / Muhasebe / Çalışma İktisadı ve sanayi Alakaları / Memleketler arası Bağlantılar Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme İdaresi, Üretim ve Finans İdaresi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Tahlili, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye İktisadı, Milletlerarası İktisat, Para-Banka, Ekonometri, halk Maliyesi (Kamu Harcamaları, halk Gelirleri, Bütçe ve halk Finansmanı), Maliye Siyaseti, genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi, Hukukun Temel Prensipleri, idare Hukuku,

ç) Küme 4 ve Küme 9 – Ekonometri Alanı: En Ufak Kareler İdaresi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda İddia ve Çıkarsama Sıkıntıları, Yalın Vakit Serileri Modelleri, Temel İstatistik,

d) Küme 5 – Elektrik Elektronik Mühendisliği: periyot Tahlili, Elektrik Elektronik Mühendisliği Temel Mühendislik Bilgisi, Elektro Manyetik Meydan Teorisi, Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar, Fizik, Elektrik Makinaları, Matematik,

e) Küme 6 ve Küme 10 – Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Bilgi Tabanı İdaresi, Bilgisayar Ağları, Data Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,

f) Küme 7 ve Küme 11 – sanayi Mühendisliği Alanı: sanayi Mühendisliğine Giriş, Matematik, Fizik, Materyal Bilimi, Mümkünlük, Sayısal Tahlil, Üretim Formülleri, Yöneylem, Üretim ve Planlama, Proje İdaresi, İstatistik, Mühendislik İktisadı, Sistem Tahlili, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe

Yukarıda belirtilen bahis kümeleri, yazılı imtihanın genel çerçevesini belirlemekte olup, her bahis kümesinde yer Meydan hususların tamamından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

VII-DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi:

Yazılı imtihan, Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanı başarmış sayılmak için her mevzudan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması kaidedir.

b) Kelamlı imtihanın kıymetlendirilmesi:

En yüksek puandan başlamak üzere yazılı İmtihan puanına nazaran yapılan sıralamaya nazaran Nakil yapılacak takım sayısının; en Çok 4 (dört) katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılacaktır. nihayet sıradaki adayla birebir puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağırılacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olamayan ve sıralamaya giremeyen adaylar kelamlı imtihana alınmayacaktır.

Giriş imtihanının kelamlı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların İmtihan yeri ve saatini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı halk İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sözlü imtihanda adaylar;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden farklı başka puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, kurul üyeleri tarafından, (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü imtihanı başarmış sayılmak için komite reis ve üyelerinin Çehre üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zaruridir.

Giriş imtihanında başarılı olanların yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının ortalaması muvaffakiyet sırasını oluşturur.

Sınav sonuçlarına açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak biçimde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu müddetin bitiminden itibaren itiraz, İmtihan kurulu tarafından en geç on gün içinde kıymetlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Muvaffakiyet sıralaması; müracaat yapılan Meydan için ilan edilen Yekün kontenjan sayısı kadar Namzet asıl, bunun en Çok yarısı kadar Namzet da yedek olarak belirlenecektir. Puanların birebir olması halinde giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı lisan puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VIII-ATAMA:

a) Giriş imtihanında başarılı olan adaylar, Ankara ve İstanbul vilayetlerinde misyon yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatına atanacaktır.

b) İmtihanda başarılı olanlardan, Nakil kaidelerini taşımadıkları sonradan anlaşılanların İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

c) Nakil süreci yapılmadan Evvel feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal müddet içerisinde misyona başlamayanların atamaları iptal edilir.

d) Atamaya temel dokümanlarını müddeti içerisinde teslim etmeyenler, b, c ve ç fıkralarında sayılanlar ile ataması yapılıp misyona başladıktan sonra Türlü nedenlerle misyonundan ayrılanların yerine, mesleksel Temel eğitimin başlamasından Evvel olmak kaydıyla muvaffakiyet sırasına nazaran yedek listede yer Meydan adaylar ortasından Nakil yapılabilir.

e) Giriş imtihanını kazananlardan gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

IX-DİĞER KONULAR:

a) Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan şoför dokümanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

c) 27/01/2023 tarihi mesai saati (18:00) sonuna kadar onaylanmayan müracaatlar dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

iletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü İmtihan Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

Mail : pergensinav2@hmb.gov.tr

İlan olunur.

15897/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir