Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Milli Savunma Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1. genel HUSUSLAR

a. ulusal Savunma Bakanlığı Teftiş Konseyi Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Şurası Başkanlığı Yönetmeliği” kararlarına nazaran genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 15 (onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı maksadıyla giriş imtihanı yapılacaktır.

b. Müfettiş Yardımcılığı takımlarına alınacak işçi ulusal Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) misyon yapacaktır.

c. Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.

ç. Yabancı üniversitelerden mezun olan adayların Yükseköğretim Şurası onaylı denklik evrakını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

d. Adaylar varsa nihayet çalıştığı işyerinin ismi, adresi ve işyerindeki unvanlarını “Son İşyeri Bilgileri” sekmesinden gireceklerdir.

e. duyuru metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

f. Bu duyuruda yer Meydan kurallar, duyurunun yayın tarihinden sonra ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. müracaat müddetince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

2. MÜRACAAT ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususundaki genel kaideleri taşımak,

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan Yurt içi ya da Yurt dışındaki tahsil kuramlarının; Hukuk, halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve halk İdaresi, Memleketler arası İlgiler, Maliye, iktisat ve İşletme programlarının birinden mezun olmak,

c. Tablo-l’de bulunan her bir takım unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarından (KPSS), Tablo-1 ‘de bulunan her bir takım unvanı için belirtilen ilgili puan cinslerinden taban puanı almış olmak,

d. Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

e. Müddeti içinde başvurmuş ve müracaat dokümanı ile Birlikte istenen doküman ve bilgileri vermiş bulunmak.

3. MÜRACAAT ŞEKLİ

a. Çevrimiçi (online) müracaatlar, 21 Aralık 2022-05 Ocak 2023 (23.59’a kadar) tarihleri ortasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: genel File (İnternet) ortamı dışında dilekçe, name vb. formüllerle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, bu dilekçelere karşılık verilmeyecek ve süreç yapılmayacaktır.

c. Başvurusu kabul edilen adaylar ile yazılı İmtihan tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıyeten T.C. ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında müracaat sonuçlarının açıklandığına dair İlan yayımlanacaktır.

ç. Giriş imtihanına başvuranlardan taammüden gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Yazılı imtihan:

(1) Yazılı İmtihan 04 Şubat 2023 tarihinde, test tarzında ulusal Savunma Üniversitesi tarafından kara Muharebe Okulu Yerleşkesi/Ankara’da yapılacaktır.

(2) Yazılı imtihana çağrılacak Namzet sayısı Nakil yapılacak takım sayısının 20 katını geçmemek üzere tespit edileceğinden 300 (üç yüz) şahıs olacaktır. Müracaatların incelenmesinden sonra yazılı imtihana katılabilecek adaylara ait liste KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenir. nihayet sıradaki Namzet ile birebir puana sahip adaylar da yazılı imtihana çağrılır.

(3) Yazılı İmtihan hukuk kümesi (Anayasa hukuku, yönetim hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, uygar hukuk), İktisat kümesi (Makro ve mikro iktisat, milletlerarası iktisat, para, banka ve kredi), maliye kümesi (Maliye teorisi ve maliye siyaseti, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, halk maliyesi) ve muhasebe kümesi (Genel muhasebe, mali tahlil ve teknikleri) sorularından oluşur. Yazılı İmtihan KPSS puan çeşitlerine nazaran, farklı tartıda soru kümeleri oluşturularak iki farklı kitapçık formunda tanzim edilerek yapılacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için, her İmtihan kümesinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve bütün İmtihan kümelerinin ortalama notunun en az 70 olması gereklidir. İmtihan kümelerinden rastgele birinden 60 puandan aşağı not Meydan adayın öteki İmtihan kümelerine ait İmtihan kağıtları kıymetlendirilmez.

(4) Adaylar için ayrıyeten İmtihan giriş evrakı düzenlenmeyecek olup adaylar imtihana geçerli bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

(5) Adaylara imtihanda kullanılmak üzere kırtasiye (kalem, silgi, kalemtıraş vb.) materyali verilmeyecek, adaylar bu materyalleri yanında getirecektir.

(6) İdarece İmtihan sonuçlarının adaylara duyurulmasını takip eden 5 (beş) Amel günü içerisinde birden Çok Namzet tarafından ortak itiraz dilekçesi verilmemesi kaydıyla, adaylar yazılı imtihana ait itirazlarını ulusal Savunma Bakanlığı Teftiş Şurası Başkanlığına yapacaktır. İtirazlar Yaş imzalı dilekçe ile elden şahsen yapılacak, belirtilen halde ve müddeti içinde yapılmayan itirazlar sürece konulmayacaktır.

b. Kelamlı imtihana gelirken adayların yanında getireceği evraklar:

(1) Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Namzet müracaat Formu, (https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden temin ederek bilgisayarda Aka harfle doldurulacak, yazıcı vasıtasıyla çıktısı alınarak nihayet 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacak ve imzalı olarak teslim edilecektir.)

(2) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet evrakının aslı yahut Kurum yahut noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Heyeti onaylı denklik dokümanının aslı yahut onaylı sureti ve fotokopisi,

(3) Geçerlilik müddeti dolmamış KPSS Sonuç evrakı,

(4) Emniyet Soruşturması Formu, (https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden temin ederek adaylar tarafından doldurma talimatına Müsait olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, aile bilgilerinin bir sonraki sayfaya taşması halinde gerili önlü olacak biçimde çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer Meydan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, katiyetle fotoğraf yapıştırılmayacak ve imzalı olarak öteki evraklardan başka olarak teslim edilecektir. (Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.)

(5) Sabıka kaydı,

(6) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, (e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen Askerlik durum dokümanı ile birlikte)

(7) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti (1 Adet)

(8) nihayet 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

c. Kelamlı Sınav

(1) Yapılan yazılı İmtihan sonucunda başarılı olan adaylar ile kelamlı İmtihan tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildirim niteliğinde yayımlanacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının 4 katını geçmemek üzere, 60 (altmış) Namzet kelamlı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

(2) Kelamlı imtihanda İmtihan Şurası tarafından adaylar;

(a) Bilgi seviyesi (hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgisine ait bilgi düzeyi)

(b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

(c) Temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının müfettişlik mesleğine uygunluğu,

(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) genel Yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından başka ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (a) bendi için elli puan, (b-e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır.

(3) Kelamlı imtihanda başarılı olabilmek için, İmtihan heyeti reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalamasının en az 70 olması gerekir.

ç. Değerlendirme

(1) Giriş imtihanı puanı, yazılı ve kelamlı puanların ortalamasından oluşur.

(2) Adaylar giriş imtihanı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet sırasına nazaran sıralanarak, Nakil yapılacak takım sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, asıl kazanan Namzet sayısını geçmemek üzere başkaları yedek kazanan olarak belirlenir. Adayların muvaffakiyet sırası belirlenirken giriş imtihanı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

d. Namzet Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) ulusal Savunma Bakanlığı tarafından gereksinim duyulması halinde seçim kademelerine ait aktiflik takviminde ve yerinde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

(2) Giriş imtihanının bütün etaplarında duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacağından, adaylara posta yahut öbür irtibat araçlarıyla İmtihan Sonuç dokümanı gönderilmeyecektir. Ayrıyeten T.C. ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında İmtihan sonuçlarının açıklandığına dair İlan yayımlanacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kararları mucibince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel File adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme müracaatlarına süreç yapılmayacaktır.

(4) Kelamlı İmtihan sonucunda atamaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacak ayrıyeten adaylara yazılı olarak posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Bu yüzden adaylar bağlantı adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir