İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla ‘Konsey’ kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 13, 2023 Yorum Yok

Aksi istikametteki daire kararı bozuldu

Olay

Uyuşmazlıkta, Ulusal basında davacıyı da ilgilendiren birtakım haberlerin yer alması sonrasında davacı hakkında başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan soruşturma raporunda özetle; davacının pek Fazla cürümden hakkında halk davası açılan ve daha Evvel de Hollanda’da birçok uyuşturucu olayında ismi geçen ve bu ülkede uyuşturucu satışı yapan cafe shopları bulunan A.Ö. ile Tekrar bu şahsın avukatı olan ve emsal hataların şüphelisi durumunda bulunan avukat A.C. isimli şahıslarla yasa dışı ve gayri ahlaki “Konsey” ismi verilen bir oluşum içerisine girdiği; bu şahıslarla uzunca bir müddetten beri devam eden Amel takibi, çıkar ya da gayri ahlaki bağ kurarak kusurlu yahut uygunsuz devinim yahut münasebetler içerisinde bulunarak mesleğin Onur ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozduğu, mesleğe olan genel hürmet ve itimadın yitirilmesine neden olduğu; bunun yanı Dizi Yine davacının, örgütlü olarak uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını bilmesine Karşın A.Ö. ile ilgisini bitirmediği, alacaklısı olduğu senedi ismi geçen bu şahsa vererek, onun örgütsel temaslarından ve bu formda senedin borçlusu üzerinde yaratacağı tesirden yararlanmaya çalıştığı; masraflarını karşılayan bu şahıslarla birçok Kez Yurt dışına gitmek suretiyle de mesleğin Erdem ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozacak nitelikte kusurlu ve uygunsuz devinim ve alakalar içerisinde olduğu tespitlerine yer verildiği görülmektedir.

İDDK: Mesleğin Haysiyet ve onuru zedelenmiştir

Dava belgesinde yer Meydan bilgi ve dokümanlar ile davacı hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaki tabirler bir Tüm olarak incelenip değerlendirildiğinde; davacının fiillerinin, mesleğin Onur ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozduğu, mesleğe olan genel hürmet ve inancın yitirilmesine Sebep olduğu anlaşılmakta olup, bu haliyle durumunun 2802 sayılı Kanun’un 69. unsurunun nihayet fıkrası kapsamında bulunduğu sonucuna varıldığından, davacının meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait kararın yine incelenmesi talebini reddeden karara yönelik itirazın reddine ait Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Konseyi genel Şurasının kararında hukuka karşıtlık görülmemiştir.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/382
Karar No: 2022/2212

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Kurulu
VEKİLİ : Av. .
KARŞI taraf (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Beşinci Dairesinin 12/07/2021 tarih ve E:2020/246, K: 2021/2484 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak misyon yapmakta iken 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunu’nun 69. hususunun nihayet fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait Yargıçlar ve Savcılar Heyeti İkinci Dairesinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararının tekrar incelenmesi talebini reddeden birebir Dairenin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yapılan itirazın reddine ait Yargıçlar ve Savcılar Şurası genel Şurasının . tarih ve E:. , K:. sayılı kararının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:
Danıştay Beşinci Dairesinin 12/07/2021 tarih ve E:2020/246, K:2021/2484 sayılı kararıyla; Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin 19/04/2017 tarih ve E:2016/2461, K:2017/1672 sayılı bozma kararına uyularak;

Davacının meslekten çıkarılmasına ait Yargıçlar ve Savcılar Şurası İkinci Dairesinin . tarih ve . sayılı kararının (a) bendinde yer Meydan “Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. hususu ile yetkili . Ağır Ceza Mahkemesinin . temel sayılı evrakında “Silahlı hata örgütü kurmak ve yöneticiliğini yapmak, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu unsur ticareti yapmak” hatalarından hakkında 30/7/2007 tarihinde halk davası açılan, daha Evvel de Hollanda’da birçok uyuşturucu olayında ismi geçen ve bu Ülke’de uyuşturucu satışı yapan cafe shopları bulunan A.Ö. ile Yine Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 250. hususu ile yetkili . Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nin . sayılı soruşturma belgesinde “Suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte Üye olma” ve . Cumhuriyet Başsavcılığının . sayılı soruşturma belgesinde “Suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama” hatalarının şüphelisi Avukat A.C. isimli şahıslarla, uzunca bir müddetten beri devam eden Amel takibi, çıkar ya da gayri ahlaki bağlar kurarak kusurlu yahut uygunsuz devinim yahut ilgiler içerisinde bulunarak mesleğin Erdem ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozduğu, mesleğe olan genel hürmet ve inancı yitirdiği” ne Sebep olarak gösterilen;

aa) Üstte belirtilen belgelere bahis silahlı hareketlere katılan uyuşturucu örgütünün önderlerinden olduğu tez edilen A.Ö. ve Avukatı A.C. ile yasa dışı ve gayri ahlaki “Konsey” üyesi bireylerden bayan temin etmelerini istediği, bu hususta ısrarlı ve müdavim olduğu, bu şahısların temin ettiği yahut kimi de anılan şahıslara kendisinin bulunduğu SD, SA, ED, FS üzere birçok bayanla beraberce Küme halinde ya da Biricik başına müteaddit kezler seks partileri düzenlediğine;

cc) Evli ve iki çocuk babası olmasına rağmen, eşinden boşanıp tekrar evleneceğini vaad ederek, bayanlarla bağlantıya girebilmek konusunda mesleğinin de prestijini kullanmak suretiyle Türlü vakitlerde yahut tıpkı periyotlarda SB, KY, ZB, VD vb. bayanlarla bağ kurduğuna;

dd) İsmi geçen bireylerle yaptığı telefon görüşmelerinde kendisine hitaben söylenen ya da kendisinin bu şahıslara hitaben “Minnoş, Stejna, Mojna, “..sokarım..”, ……” biçiminde konuştuğu/ konuşulmasına İmkan sağladığı”na ait davacıya isnad olunan aksiyonlar değerlendirildiğinde;

Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” kıyı başlıklı 20. hususunun 1. fıkrasında; “Herkes, Özel hayatına ve aile hayatına hürmet gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. özel hayatın ve aile hayatının kapalılığına dokunulamaz.” kararına yer verildiği; AİHS’nin “Özel ve Aile Hayatına Hürmet Hakkı” başlıklı 8. hususunda ise; “Herkes Özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına hürmet gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir halk makamının müdahalesi, lakin müdahalenin maddeyle öngörülmüş ve demokratik bir toplumda Ulusal güvenlik, halk güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, tertibin korunması, cürüm işlenmesinin önlenmesi, sıhhatin yahut ahlakın yahut diğerlerinin hak ve özgürlüklerinin korunması için Gerekli bir Tedbir olması durumunda Laf konusu olabilir.” kararının yer aldığı,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2010 tarihli Özpınar-Türkiye kararında özetle; “özel hayatın eksiksiz bir tarifi bulunmayan geniş bir kavram olduğu, bu bağlamda mesleksel hayat çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin Özel hayat kavramı dışında tutmak için hiçbir ilkesel neden bulunmadığı, mesleksel hayata getirilen sınırlamaların bireyin toplumsal kimliğini yakınlarında bulunan beşerlerle olan ilgilerini geliştirme biçiminde yansıttığı ölçüde 8. unsur kapsamına girebildiği, insanların Aka çoğunluğunun, Hariç dünya ile olan bağlantılarını geliştirme imkanlarını, daha çok, hatta en çok, mesleksel hayatları çerçevesinde yürüttükleri aktiflik kapsamında elde ettikleri, hakimlik sıfatının, AİHS’nin 8. hususunda sağlanan muhafazadan yararlanılmasına Mani teşkil etmediği, her olayın kendine has özelliklerini gözönünde bulundurularak bireyin Temel haklarından biri olan Özel yaşama hürmet gösterilmesi hakkı ile demokratik bir Devletin sunduğu halk hizmetinin 8. hususun 2. paragrafına Müsait yürümesini gözetmek konusundaki yasal menfaati ortasındaki adil istikrarın kurulup kurulmadığının araştırılması gerektiği”nin belirtildiği,

Anayasa Mahkemesinin 03/04/2014 tarih ve 2013/1614 numaralı ferdî müracaat kararında ise “Özel yaşama hürmet hakkı kapsamında korunan hukukî çıkarlardan birinin de bireyin mahremiyet hakkı olduğu, mahremiyet hakkının yalnızca yalnız bırakılma hakkından ibaret olmayıp, bu hakkın bireyin kendisi hakkındaki bilgileri Denetim edebilme hukukî çıkarını da kapsadığı, bireyin kendisine ait rastgele bir bilginin, kendi isteği olmaksızın açıklanmaması, yayılmaması, bu bilgilere öbürleri tarafından ulaşılamaması ve isteği hilafına kullanılamaması, kısaca bu bilgilerin mahrem kalması konusunda menfaati bulunduğu, bu konunun bireyin kendisi hakkındaki bilgilerin geleceğini belirleme hakkına işaret ettiği, bu tarafıyla Özel hayatın öncelikle bireylerin kendi kişiselliklerini geliştirebilecekleri ve öteki şahıslarla en mahrem bağlantılara girebilecekleri kavramsal ve fizikî bir alana işaret ettiği ve bu mahremiyet alanının, Devletin müdahale edemeyeceği yahut legal emellerle minimum seviyede müdahale edebileceği Özel bir alanı kapsadığı, bireyin mahremiyet hakkının yerinin esas olarak Özel Meydan olduğu fakat Özel hayatın korunması hakkının kimi durumlarda kamusal alana da genişleyebileceği, bireyin mahremiyet alanının ve bu alanda cereyan eden hareket ve davranışlarının ise kişinin Özel hayatı kapsamında olduğunun Aleni olduğu”nun Anlatım edildiği,

Bu kapsamda davacının meslekten çıkarma cezasına ait kararın (a) bendinde yer verilen ve üstte aktarılan aa, cc ve dd bentlerindeki aksiyonlarının belgede yer Meydan bilgi, evraklar ile telefon kayıtlarının incelenmesinden sübut bulduğu görülmekle birlikte bu fiilerinin Uğraş hayatına yansımayıp Özel hayatı kapsamında kaldığı ve disiplin cezasına mevzu olamayacağı,

(a) bendinde yer Meydan ve isnad olunan;

bb)Bu şahısların bir kısım isimli işlerini takip ettiği, bahsi geçenlerin kendisi işlerinde mesleksel sıfat ve pozisyonunu kullanmalarına da müsaade ettiğine ait aksiyonu değerlendirildiğinde ise; dava konusu kararda aksiyona ait beş başka olaya yer verildiği, bu olaylara dair evraka sunulan telefon kayıtları, Şahit beyanları ve öbür evraklar incelendiğinde; bu olaylardan birincisinde gıyabında yapılan bir telefon görüşmesinde devam etmekte olan davanın seyrinin etkilenebileceği belirtilerek davacının isminin geçtiği lakin belgeyle ilgili yapılan araştırmada davacının rastgele bir aksiyonda bulunmadığı, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olaylarda; hata örgütü önderi olarak yargılanan A.Ö. isimli şahsın isimli problemleri ile ilgili araştırma yapıp, yol gösterme yaptığına, trafik denetimi sırasında geçiş yapabilmesi için Yardımcı olduğuna ait savlarda bulunulmuşsa da bu aksiyonlara ait somut bir tespitte bulunulmadığı bu sebeple de hareketinin sübut bulduğuna ait her türlü kuşkudan Irak bir katılık bulunmadığının görüldüğü,

Açıklanan sebeplerle davacının dava konusu kararın (a) bendinde yer Meydan aksiyonlarına ait olarak meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine ait süreçte tüzel isabet bulunmadığı,
Davacının meslekten çıkarılmasına ait Yargıçlar ve Savcılar Konseyi İkinci Dairesinin . tarih ve . sayılı kararının (b) bendinde yer alan;
aa) Örgütlü olarak uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını bilmesine Karşın A.Ö. ile ilgisini bitirmediği üzere 28/05/2007 tarihli telefon görüşmesinde, borçlu üçüncü şahıstan tahsili niyetiyle elindeki senedini ismi geçene vererek, onun örgütsel irtibatlarından ve bu halde senedin borçlusu üzerinde yaratacağı tesirden yararlanmaya çalıştığı savı tarafından;

2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunu’nun “Yer Değiştirme Cezası” başlıklı 68. unsurunda; yer değiştirme cezasının, bulunulan bölgenin en az bir derece altındaki bir bölgeye o bölgedeki minimum hizmet mühleti kadar kalmak üzere atanmak suretiyle misyon yerinin değiştirilmesi olarak tanımlandığı; tıpkı hususun (a) bendinde kusurlu yahut uygunsuz devinim ve bağlantılarıyla mesleğin Erdem ve nüfuzunu yahut şahsi Haysiyet ve saygınlığını yitirmek hareketinin karşılığının yer değiştirme cezası olduğu; “Meslekten Çıkarma Cezası” başlıklı 69. hususunun nihayet fıkrasında ise disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil, cürüm teşkil etmese ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin Onur ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve prestijini bozacak nitelikte görüldüğü takdirde meslekten çıkarma cezası verilebileceğinin düzenlendiği,

Disiplin cezalarının, halk vazifelilerinin mevzuata, çalışma tertibine, hizmetin gereklerine muhalif hareketlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlar olduğu, halk hizmetlerinden Daimi uzaklaştırılabilmek üzere ağır sonuçlara uzanan disiplin cezalarının, tartısı ve değeri sebebiyle Anayasa’nın 38. hususundaki kabahat ve cezalara ait kurallara tabi tutulduğu, “Kanunsuz kabahat ve ceza olmaz” unsuru uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir aksiyonun tarifinin yapılması ve kanunun ne Cin aksiyonları cürüm sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek formda belirtilmesi gerektiği, kelamı edilen cürüm tanımlaması yapıldıktan sonra, kabahatin karşılığı olan cezanın ve kabahat sayılan aksiyonu gerçekleştiren halk görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin Aleni bir biçimde ortaya konulmasının da Mecbur olduğu, bu bağlamda Laf konusu aksiyon, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka karşıt olacağı,
Uyuşmazlıkta, belgeye sunulan telefon kayıtlarının değerlendirmesi sonucunda davacının bu aksiyonu gerçekleştirdiğinin sabit olduğunun anlaşıldığı,

Belirtilen konular dikkate alındığında, davacıya isnat olunan fiilin “Meslekten Çıkarma Cezası” başlıklı 69. hususu kapsamında olmadığı, dolasıyla davacının aksiyonunun, 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunu’nun 69/son unsurundaki hata tarifiyle örtüşmediği ve disiplin hukukunda yer Meydan tipiklik koşulunun gerçekleşmediğinin anlaşıldığı, lakin hareketinin tıpkı Kanun’un 68/a hususundaki düzenleme kapsamında kıymetlendirilebileceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu meslekten çıkarma kararında hukuka uygunluk görülmediği,
bb) Masraflarını karşılayan bu şahıslarla birçok Kez Yurt dışına gittiği argümanı istikametinden;

Dosyaya sunulan dokümanların incelenmesinden davacının; 29/09/2006-03/10/2006 tarihleri ortasında avukat A.C. ile Birlikte Frankfurt’a; 21/04/2007-23/04/2007 tarihleri ortasında A.C. ile Birlikte Amsterdam’a; 13/05/2007 tarihinde ise A.C. ve A.Ö. ile Birlikte Kıbrıs’a gittiği, bu seyahatlerden davacının Frankfurt seyahatinin 29/09/2006 tarihli gidiş uçağının fiyatının A.C. tarafından ödendiği, öbür ödemeler para olarak yapıldığından seyahat masraflarının kim tarafından ödendiğinin tespit edilemediği; husus ile ilgili bilgisine başvurulan A.C.’nin tabirinde acente sahibi kardeşi tarafından biletin kesildiği, karttaki puanlarla ödemenin yapıldığı, ortalarında rastgele bir çıkar bağı bulunmadığının beyan edildiğinin görüldüğü,

Bu durumda gerçekleşen seyahatlerde davacı ismine altı başka bilet kesildiği, bu biletlerden yalnızca Frankfurt seyahatinin 29/09/2006 tarihli gidiş uçağının fiyatının A.C.’ye ilişkin kredi kartıyla ödendiği, öbür seyahatlere ait bu istikamette bir tespit olmadığı, davacıya isnat edilen bu hareketlerin sübut bulduğuna ait her türlü kuşkudan Irak bir katılık bulunmadığından dava konusu meslekten çıkarma kararında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle sürecin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davalı yönetim tarafından, Ulusal basında davacıyı da ilgilendiren kimi haberlerin yer aldığının görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturma sonucunda davacının, isnat edilen fiilleri işlediğinin sabit olduğu ve bu aksiyonlarının, mesleğin Onur ve onuru ile memuriyet nüfuz ve prestijini bozacak nitelikte olduğu, yargı mensubu olan davacının resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı zedeleyici davranışlarda bulunduğu, Özel hayatı yahut cinsel eğilimleri nedeniyle değil hakimlik mesleği ile bağdaşmayan bağlar kurduğu ve hukuka muhalif birtakım taleplerle karşı karşıya kalmaya yeri hazırladığından hakkında cezai süreç tesis edildiği, bu kapsamda 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunu’nun 69. hususunun nihayet fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Ulusal basında davacıyı da ilgilendiren birtakım haberlerin yer alması sonrasında eşitlik Bakanlığının 16/07/2007 tarihli Oluruyla mevzunun soruşturulması istenilmiş, başlatılan soruşturmada, öncelikle . Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinde bulunan . soruşturma sayılı belgesi ele alınmış, bu soruşturmada davacı dışındaki üçüncü bireyler hakkında yasal yollarla yürütülen telekomünikasyon yoluyla yapılan bağlantının denetlenmesi sırasında davacının dinlemeye takıldığı belirlenmiş, davacıyla ilgili ses kayıtlarının tahlillerinden oluşan tapeleri incelenmiş, hususla ilgili Yargıç ve Cumhuriyet savcısı üzere pek Fazla halk görevlisinin yanında davacının gayri ahlaki birliktelik yaşadığı tez edilen birçok bayanın da tabirine başvurulmuş, davacıyla kelamı edilen bayanlar ortasındaki telefon görüşme kayıtları (HTS Raporları) elde edilerek incelenmiş, davacının Yurt içi ve Yurt dışı uçuş bilgileri de soruşturma kapsamına iç edilerek yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan . sayılı Soruşturma Raporunda özetle;
(a) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. hususu ile yetkili . Ağır Ceza Mahkemesinin . temel sayılı belgesinde “Silahlı kabahat örgütü kurmak ve yöneticiliğini yapmak, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu unsur ticareti yapmak” hatalarından hakkında 30/07/2007 tarihinde halk davası açılan, daha Evvel de Hollanda’da birçok uyuşturucu olayında ismi geçen ve bu ülkede uyuşturucu satışı yapan cafe shopları bulunan A.Ö. ile Tekrar Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 250. unsuru ile yetkili . Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin . sayılı soruşturma evrakında “Suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte Üye olma” ve . Cumhuriyet Başsavcılığının . sayılı soruşturma evrakında “Suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” cürümlerinin şüphelisi Avukat A.C. isimli bireylerle, uzunca bir mühletten beri devam eden Amel takibi, çıkar ya da gayri ahlaki ilgiler kurarak kusurlu yahut uygunsuz devinim yahut bağlar içerisinde bulunarak mesleğin Onur ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozduğu, mesleğe olan genel hürmet ve inancı yitirdiği, Örnek olarak da,

aa) Üstte belirtilen belgelere husus silahlı hareketlere katılan uyuşturucu örgütünün önderlerinden olduğu sav edilen A.Ö. ve Avukatı A.C. ile yasa dışı ve gayri ahlaki “Konsey” üyesi şahıslardan bayan temin etmelerini istediği, bu mevzuda ısrarlı ve müdavim olduğu, bu şahısların temin ettiği yahut kimi de anılan şahıslara kendisinin bulunduğu SD, SA, ED, FS üzere birçok bayanla beraberce Küme halinde ya da Biricik başına müteaddit kereler seks partileri düzenlediği,

bb) Bu bireylerin bir kısım isimli işlerini takip ettiği, bahsi geçenlerin kendisi işlerinde mesleksel sıfat ve pozisyonunu kullanmalarına da müsaade ettiği,

cc) Evli ve iki çocuk babası olmasına rağmen, eşinden boşanıp yine evleneceğini vaad ederek, bayanlarla bağlantıya girebilmek konusunda mesleğinin de prestijini kullanmak suretiyle Çeşitli vakitlerde yahut birebir devirlerde SB, KY, ZB, VD vb. bayanlarla alaka kurduğu,

dd) İsmi geçen bireylerle yaptığı telefon görüşmelerinde kendisine hitaben söylenen ya da kendisinin bu bireylere hitaben “Minnoş, Stejna, Mojna, “..sokarım..”, …i… eninde sonunda biz de i…. olacağız,….” biçiminde konuştuğu/ konuşulmasına İmkan sağladığı,

(b) Mesleğin Gurur ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve prestijini bozacak nitelikte kusurlu ve uygunsuz devinim ve bağlar içerisinde olduğu, Örnek olarak da,

aa) Örgütlü olarak uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını bilmesine Karşın A.Ö. ile münasebetini bitirmediği üzere 28/05/2007 tarihli telefon görüşmesinde, borçlu üçüncü bireyden tahsili niyetiyle elindeki senedini ismi geçene vererek, onun örgütsel ilişkilerinden ve bu halde senedin borçlusu üzerinde yaratacağı tesirden yararlanmaya çalıştığı,
bb) Masraflarını karşılayan bu şahıslarla birçok Kez Yurt dışına gittiği,

Fiillerinin sübuta erdiği belirtilerek, bu halde mesleğin Gurur ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozduğu, mesleğin genel hürmet ve itimadını yitirdiğinden bahisle, (a) bendi kapsamındaki fillerine karşılık olarak meslekten çıkarma cezası ve (b) bendi kapsamındaki fillerine karşılık olarak da yer değiştirme cezası ile tecziye edilmesi Teklif edilmiştir.

Getirilen Teklif sonrasında Yargıçlar ve Savcılar Heyeti İkinci Dairesinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararı ile davacının, soruşturma raporunda yer verilen (a) ve (b) bentlerindeki hareketlerine karşılık olarak 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunu’nun 69. hususunun nihayet fıkrası uyarınca iki başka meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Davacı tarafından yapılan tekrar inceleme talebi başvurusu Yargıçlar ve Savcılar Şurası . Dairesinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararı ile reddedilmiştir.
Davacının bu karara karşı yaptığı itiraz başvurusu da Yargıçlar ve Savcılar Konseyi genel Heyetinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararı ile reddedilmiştir.
Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

2802 Kanun’un 69. hususunun nihayet fıkrasına nazaran, hata teşkil etmeyen ve hükümlülüğü gerektirmeyen fiillerin dahi, “hakimlik ve savcılık mesleğinin Onur ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve prestijini bozacak nitelikte” oldukları takdirde, Yargıç ve savcıların meslekten çıkarılmaları sonucunu doğuracağı kurala bağlanmıştır.

Hakimlik ve savcılık mesleğini ifa eden yargı mensuplarının, cemiyet nezdinde güvenilirliklerini ve saygınlıklarını müdafaaları gerekmektedir. Yargı kurumları, yargı kararları ve yargı mensuplarının saygınlığı, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı yanında yargı mensuplarının kişiliklerine olan hürmet ve itimadın de bir sonucudur. Yargı kurumlarının prestiji ve güvenilirliği, hakimlik ve savcılık mesleğini icra eden yargı mensuplarının cemiyet nezdindeki prestiji ve saygınlığı ile gerçek orantılıdır. Hakimlik ve savcılık mesleğinin Erdem ve onurunu, nüfuz ve prestijini bozacak nitelikte fiilleri işleyen Yargıç ve savcıların meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmaları ile korunan türel bedel, yargı kurumlarının ve yargı mensuplarının cemiyet nazarındaki saygınlıkları ve itibarlarıdır. Hakimlik mesleğinin saygınlığı ve onuru, hem yargı mensuplarının kendi kişiliklerine yönelik Özel saygınlığı hem de toplumun yargı kurumlarına ve yargı mensuplarına duyduğu genel itimat ve saygınlığı Anlatım eder.

Hukuk Devleti, yargı kurumlarının ve yargı mensuplarının kamuoyundaki itimat ve prestijini (saygınlığını) korumak ve buna karşıt her türlü tavır ve davranışları hata sayarak cezalandırmakla vazifeli ve sorumludur. Bu nedenle, Yasa koyucu tarafından, yargı mesleğinin Haysiyet ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve prestijini bozucu hareket ve davranışlarda bulunan yargı mensuplarının disiplin hukuku açısından, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılacağı kurala bağlanmıştır.

Dava evrakının incelenmesinden; davacının, İstanbul ili Hakimi olarak vazife yapmakta iken işlediği fiillerden Dolayı yapılan disiplin soruşturması sonucu Yargıçlar ve Savcılar Heyeti . Dairesinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararıyla 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunu’nun 69. hususunun nihayet fıkrası uyarınca başka farklı iki defa meslekten çıkarılmasına karar verildiği, tekrar inceleme talebinin reddi üzerine yapılan itirazın da Yargıçlar ve Savcılar Konseyi genel Şurasının . tarih ve E:. , K:. sayılı kararı ile reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, Ulusal basında davacıyı da ilgilendiren birtakım haberlerin yer alması sonrasında davacı hakkında başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan soruşturma raporunda özetle; davacının pek Fazla cürümden hakkında halk davası açılan ve daha Evvel de Hollanda’da birçok uyuşturucu olayında ismi geçen ve bu ülkede uyuşturucu satışı yapan cafe shopları bulunan A.Ö. ile Yine bu şahsın avukatı olan ve emsal hataların şüphelisi durumunda bulunan avukat A.C. isimli bireylerle yasa dışı ve gayri ahlaki “Konsey” ismi verilen bir oluşum içerisine girdiği; bu şahıslarla uzunca bir müddetten beri devam eden Amel takibi, çıkar ya da gayri ahlaki bağ kurarak kusurlu yahut uygunsuz devinim yahut alakalar içerisinde bulunarak mesleğin Erdem ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozduğu, mesleğe olan genel hürmet ve inancın yitirilmesine neden olduğu; bunun yanı Dizi Yeniden davacının, örgütlü olarak uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını bilmesine Karşın A.Ö. ile alakasını bitirmediği, alacaklısı olduğu senedi ismi geçen bu şahsa vererek, onun örgütsel ilişkilerinden ve bu formda senedin borçlusu üzerinde yaratacağı tesirden yararlanmaya çalıştığı; masraflarını karşılayan bu şahıslarla birçok Defa Yurt dışına gitmek suretiyle de mesleğin Erdem ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozacak nitelikte kusurlu ve uygunsuz devinim ve münasebetler içerisinde olduğu tespitlerine yer verildiği görülmektedir.

Bu durumda, dava evrakında yer Meydan bilgi ve evraklar ile davacı hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaki tabirler bir Tüm olarak incelenip değerlendirildiğinde; davacının fiillerinin, mesleğin Onur ve onurunu, memuriyet nüfuz ve prestijini bozduğu, mesleğe olan genel hürmet ve itimadın yitirilmesine Sebep olduğu anlaşılmakta olup, bu haliyle durumunun 2802 sayılı Kanun’un 69. hususunun nihayet fıkrası kapsamında bulunduğu sonucuna varıldığından, davacının meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait kararın yine incelenmesi talebini reddeden karara yönelik itirazın reddine ait Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Konseyi genel Şurasının. tarih ve E:. , K:. sayılı kararında hukuka terslik görülmemiştir.

Bu prestijle, dava konusu sürecin iptali yolundaki Daire kararında tüzel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu sürecinin iptaline ait Danıştay Beşinci Dairesinin temyize bahis 12/07/2021 tarih ve E:2020/246, K: 2021/2484 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 16/06/2022 tarihinde oyçokluğu karar verildi. KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili belgenin incelenmesinden; Danıştay Beşinci Dairesince verilen 12/07/2021 tarih ve E:2020/246, K:2021/2484 sayılı kararın tarz ve hukuka Müsait olduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize bahis kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir