Maaşı dondurulan memurun ‘zam talebine’ red

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 08, 2022 Yorum Yok

İlk derece mahkemesi: Bu yasal bir zorunluluk

Davacının eski takımında en nihayet ayda aldığı ve husus kapsamında sayılan her türlü ödemelerin Yekün net fiyatının, yeni atandığı takıma ait olarak yapılan ve husus kapsamında sayılan her türlü ödemelerin Yekün net meblağından Çok olması halinde ortadaki ayrım meblağının, ayrım kapanıncaya kadar ayrıyeten tazminat olarak ödendiği; bu fiyatın sabit bir değer olarak alınacağına ve ortadaki ayrım kapanıncaya kadar ödeneceğine yönelik düzenlemeler uyarınca, araştırmacı takımına atanmadan Evvel aldığı nihayet aylığının dondurulmasının yasal bir zorunluluktur.

Davacı: Spor genel Müdürlüğünün yalnızca ismi değişti fakat mağdur edildik

Spor genel Müdürlüğünün taşra Örgüt yapısı değişmemiş, yalnızca ilçe spor müdürü takımının ismi değiştirilmiştir. Bu takım hala Mevcut olduğu halde, Yönetim hizmetleri kümesi içinde yer almayan, işçi rejiminde vazife, yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenmemiş olan torba takım mahiyetindeki araştırmacı takımına atanmamın haklı bir münasebeti bulunmamaktadır.

Danıştay 12. Daire bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/3482

Karar No: 2022/1021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …’ı temsilen … Sendikası (… -Sen)

VEKİLİ: Av. …

KARŞI taraf (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU:

… idare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak misyon yapmakta iken, 08/08/2011 tarih ve 649 sayılı kanun Kararında Kararname’yle, 3289 sayılı Spor genel Müdürlüğünün Örgüt ve Vazifeleri Hakkında Kanun’a eklenen Süreksiz 12. unsur uyarınca araştırmacı takımına atanmış sayılan davacının; ilçe spor müdürü olarak aldığı maaşının dondurularak, maaş artış ve artırımlarından mahrum bırakılmasına ait sürecin iptali ile mahrum kaldığı özlük ve nakdî haklarının yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi ve anılan Süreksiz 12. unsurun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/01/2020 tarih ve E:2018/3238, K:2020/109 sayılı bozma kararına uyularak;

3289 sayılı Spor genel Müdürlüğünün Örgüt ve Misyonları Hakkında Kanun’un Süreksiz 12. hususuna nazaran, Spor genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Vilayet spor müdürü ve ilçe spor müdürü takımlarında bulunanların, ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen araştırmacı takımlarına hala bulundukları takım dereceleriyle atanmış sayılacağı ve bu çalışanın yeni takımlarına atanmış sayıldıkları tarih prestijiyle eski takımlarına ait olarak en nihayet ayda aldıkları ödemelerin Yekün net fiyatının (sabit bir değer olarak temel alınarak) yeni atandıkları takımlara ait olarak yapılan ödemelerin Yekün net meblağından Çok olması halinde ortadaki ayrım fiyatın rastgele bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın ayrım kapanıncaya kadar ayrıyeten tazminat olarak ödeneceği; uyuşmazlık konusu olayda, davacının eski takımında en nihayet ayda aldığı ve unsur kapsamında sayılan her türlü ödemelerin Yekün net meblağının, yeni atandığı takıma ait olarak yapılan ve unsur kapsamında sayılan her türlü ödemelerin Yekün net fiyatından Çok olması halinde ortadaki ayrım fiyatının, ayrım kapanıncaya kadar ayrıyeten tazminat olarak ödendiği; bu meblağın sabit bir değer olarak alınacağına ve ortadaki ayrım kapanıncaya kadar ödeneceğine yönelik düzenlemeler uyarınca, araştırmacı takımına atanmadan Evvel aldığı nihayet aylığının dondurulmasının yasal bir mecburilik olduğu, nihayet aylığına maaş artış ve artırımlarının yansıtılmasının Muhtemel bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Mahkemece fiyat farkının kapanıp kapanmadığı konusunda Noksan inceleme yapıldığı ve dava konusu süreç nedeniyle, mali ve nakdî istikametten kazanılmış haklarındaki kaybın hukuka ters olup olmadığı konusunda bir kıymetlendirme yapılmadığı; 3289 sayılı Kanun’un Süreksiz 12. hususu uyarınca, araştırmacı takımına atandığı, maaşının dondurulduğu ve maaş artışı ile artırımlardan mahrum bırakıldığı, özlük ve mali haklarının geriye götürüldüğü, ilçe spor müdürü maaşı ile sabitlenen maaşı ortasında Kıymetli meblağda ayrım oluştuğu, vazifede yükselme suretiyle ve kazanılmış statüsüne bağlı olarak edindiği özlük ve mali haklarında kaybının bulunduğu, bu durumun Anayasanın 2. unsurundaki hukuk devleti prensibine muhalif olduğu; ayrıyeten Spor genel Müdürlüğünün taşra Örgüt yapısı değişmediği, yalnızca ilçe spor müdürü takımının isminin değiştirildiği; bu takım hala Mevcut olduğu halde, Yönetim hizmetleri kümesi içinde yer almayan, işçi rejiminde misyon, yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenmemiş olan torba takım mahiyetindeki araştırmacı takımına atandığı, statüsünde yapılan bu değişikliğin haklı bir münasebetinin de bulunmadığı belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

3289 sayılı Kanun’un Süreksiz 12. hususu çerçevesinde davacının araştırmacı takımına atandığı, maaşının sabitlendiği ve ayrım tazminatından yararlandırıldığı; dava konusu sürecin mevzuata Müsait olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yordam ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddi yolundaki … idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize mevzu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 14/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL Nakit İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ Çabucak GÖR!

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir