Milli Savunma Bakanlığı 63 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 10, 2022 Yorum Yok

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE Kuvvet KOMUTANLIKLARINA UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ GİRİŞ İMTİHAN DUYURUSU

1. İMTİHANA AİT BİLGİLER:

a) ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” kararlarına nazaran Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

b) Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) duyuru metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

ç) Bu kılavuzda yer Meydan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. müracaat müddetince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

2. İMTİHAN MÜRACAAT KURALLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususundaki genel kuralları taşımak,

b) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Nitelik Tablosunda bulunan her bir takım unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarından (KPSS), Nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan çeşitlerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS yahut Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen yahut memleketler arası geçerliliği bulunan yabancı lisan imtihanlarından, Nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi müracaat sistemine yüklemek)

f) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Takımları için geçerlidir.)

g) Mühleti içinde başvurmuş ve müracaat dokümanı ile Bir arada istenen evrak ve bilgileri vermiş bulunmak,

3. İMTİHAN MÜRACAAT HALİ:

Giriş İmtihan duyurusunun müracaatları 27 Ekim-27 Kasım 2022 tarihleri ortasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır. müracaat tarihleri, müracaat ve imtihanlar için çağrılacak adayların genel File (İnternet) üzerinden yayımlanması, İmtihanların icrası (Sözlü Sınav) ve Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel File aracılığı ile duyurulacaktır.) https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.

4. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adayların kelamlı İmtihan tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıyeten T.C. ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında ön müracaat sonuçlarının açıklandığına dair İlan yayımlanacaktır.

5. İMTİHANA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ DOKÜMANLAR:

a) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Giriş İmtihanı müracaat Formu,

b) Resmi Makamlardan alınmış T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet evrakının aslı yahut Kuruluş yahut noterden onaylı sureti yahut e-Devletten alınan evrak ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Heyeti onaylı denklik dokümanının aslı yahut onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

d) Sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan, (Milli Savunma Uzman Yardımcısı Takımları için geçerlidir.)

e) Geçerlilik müddeti dolmamış KPSS Sonuç dokümanı,

f) Geçerlilik müddeti dolmamış Yabancı lisan Sonuç evrakı,

g) İsimli Sicil yahut İsimli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan doküman, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

ğ) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum dokümanı (e-Devletten alınan doküman yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis evrakı (Belgenin aslı ve fotokopisi yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair doküman (Belgenin aslı ve fotokopisi yahut e-Devletten alınan evrak yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret), (Bedelli askerliğe Müracaat eden adaylar müracaat yapabilir.)

6. İMTİHAN FORMU:

Başvuru kılavuzunda bulunan koşulları taşıyan bütün adaylar, KPSS puan türü/türleri temel alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana hakikat sıralanacak kelamlı imtihana Nakil yapılacak takım sayısının en Çok 4 (dört) sert kadar Namzet çağrılacaktır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır.

7. İMTİHAN HUSUSLARI VE KIYMETLENDİRME:

a) Giriş İmtihan Komitesi tarafından adaylar;

(1) Bilgi seviyesi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, memleketler arası hukuka, Anayasa ve yönetim hukukuna ait bilgi düzeyi)

(2) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) genel Yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, istikametlerinden başka ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (1) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

b) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, kurul reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) Kıymetlendirme sonucunda her unvan için asil ve yedek liste farklı başka belirlenecektir.

8. ÖBÜR KONULAR:

a) Kelamlı imtihana girmeye hak kazananlara ait İlan ve İmtihan Sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildirim niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıyeten bir doküman gönderilmeyecektir.

b) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa bildiri çekilerek ve bakanlığımız toplumsal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacaktır.

c) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bağlantı adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa ileti (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir