Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Genel Mar 23, 2023 Yorum Yok

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE Kuvvet KOMUTANLIKLARINA UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ GİRİŞ İMTİHAN DUYURUSU

1. İMTİHANA AİT BİLGİLER:

a) ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” kararlarına nazaran LTzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

b) Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) ulusal Savunma Uzman Yardımcılığı takımlarına alınacak işçi ulusal Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı takımlarına alınacak işçi ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Merkez Karargahında (Ankara) misyon yapacaktır.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Heyeti onaylı denklik evrakını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

d) Adaylar varsa nihayet çalıştığı işyerinin ismi, adresi ve işyerindeki unvanlarını “Son İşyeri Bilgileri’ ‘ sekmesinden gireceklerdir.

e) Adaylar müracaat kurallarında belirtilen; Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan yabancı lisan dokümanını “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girecekler ve İmtihan Sonuç evrakını sisteme yükleyeceklerdir. Dokümanlarını sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS’ ye giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)

f) Adayların İmtihan duyurusunda bulunan Örnek özgeçmişi doldurarak “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

g) duyuru metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

ğ) Bu kılavuzda yer Meydan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. müracaat mühletince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

2. İMTİHAN MÜRACAAT KOŞULLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususundaki genel kuralları taşımak,

b) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

e) Nitelik Tablosunda belirtilen her bir takım unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarından (KPSS), Nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan cinslerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS yahut Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafindan Eşdeğerliği kabul edilen yahut milletlerarası geçerliliği bulunan yabancı lisan imtihanlarından, Nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi müracaat sistemine yüklemek)

f) Müddeti içinde başvurmuş ve müracaat evrakı ile Birlikte istenen doküman ve bilgileri vermiş bulunmak. (Son müracaat tarihinden soma sisteme yüklenen yahut postayla gönderilen dokümanlar sürece alınmayacaktır.)

3. İMTİHAN MÜRACAAT FORMU:

a) Müracaatlar, 24 Mart – 24 Nisan 2023 tarihleri ortasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

NOT: genel File ortamı dışında elden yahut posta vb. metotlarla yapılacak ön müracaatlar kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar nihayet müracaat talihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.

4. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

a) Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların kelamlı İmtihan tarihi ve yeri https://personeltemin.msh.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıyeten TC. ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında ön müracaat sonuçlarının açıklandığına dair İlan yayımlanacaktır.

b) Adaylara ön müracaat sonuçlarının açıklandığına dair elektronik posta adresine elektronik posta yahut cep telefonuna kısa ileti gönderilecektir.

5. İMTİHANA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ EVRAKLAR:

a) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Giriş İmtihanı müracaat Formu,

b) Resmi Makamlardan alınmış T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut Kuruluş yahut noterlikçe onaylı sureti yahut e-Devletten alınan doküman ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Konseyi onaylı denklik dokümanının aslı yahut onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ve İmtihan duyurusunda bulunan Örnek özgeçmiş,

d) Sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

e) Geçerlilik mühleti dolmamış KPSS Sonuç evrakı,

f) Geçerlilik mühleti dolmamış Yabancı lisan Sonuç evrakı, (Yabancı lisan kaidesi aranan unvanlar için)

g) İsimli Sicil yahut İsimli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan evrak, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı katılaşma şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

ğ) Erkek adaylardan, askerlik durum evrakı, (e-Devletten alman doküman yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret) (Bedelli askerliğe Müracaat eden adaylar müracaat yapabilir.)

h) 2 adet vesikalık fotoğraf.

6. İMTİHAN HALİ:

Başvuru kılavuzunda bulunan kurallan taşıyan bütün adaylar, KPSS puan türü/türleri temel alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğnı sıralanacak, kelamlı imtihana Nakil yapılacak takım sayısının en Çok 4 (dört) sert kadar Namzet çağrılacaktır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır.

7. İMTİHAN BAHİSLERİ VE KIYMETLENDİRME:

a) Giriş İmtihanı Komitesi tarafından adaylar;

(1) Bilgi seviyesi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, milletlerarası hukuka, Anayasa ve yönetim hukukuna ait bilgi düzeyi)

(2) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) genel Yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden farklı başka puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (1) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan

b) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, komite reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

e) Kıymetlendirme sonucunda her unvan için asil ve yedek liste farklı başka belirlenecektir.

8. SIHHAT RAPORU SÜREÇLERİ:

a) Kelamlı imtihanda başarılı olan adaylar, ulusal Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15. ve Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14. unsurunda öngörülen “Görevini devamlı yapmaya Mani olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alman sıhhat raporıı.~’nu elden yahut posta yolu ile ulusal Savunma Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü İşçi Temin Daire Başkanlığma gönderecektir.

b) İmtihan Sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sıhhat raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen müddetler dahil) ulusal Savunma Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü İşçi Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız Mesul değildir.

c) öbür süreçler:

(1) Kelamlı imtihana girmeye hak kazananlara ait İlan ve İmtihan Sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildirim niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıyeten bir doküman gönderilmeyecektir.

(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa bildiri çekilerek ve bakanlığımız toplumsal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacakta-.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İrtibat adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarım yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa ileti (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(4) Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile Birlikte tazmin edilecektir.

(5) Rastgele bir nedenle ilan edilen konumlardan rastgele birine Müracaat yapılmaması, ilan edilen konum sayısı kadar Müracaat bulunmaması yahut geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen konumun boş kalması durumunda Bakanlık, bu konumları ilan edilen öteki durumlardan Müsait gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir