Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 23, 2023 Yorum Yok

Belediye lideri hakkında hangi suçlama yapılmıştır

Belediye teşkilatının en üst amiri sıfatıyla Yönetim ve kontrol misyonlarını gereği üzere yerine getirmeyerek Laf konusu ihaledeki mevzuata karşıtlıkların gereği süreçlerin yerine getirilmesini sağlamamak.

Cezai sorumluluktan bahsedebilmek için dahli bulunması gerekir

Söz konusu ihalenin mevzuata muhalif gerçekleştirilmesi konusunda ismi geçenin dahlinin, yazılı yahut kelamlı talimatının bulunmadığı, yalnızca üst yönetici olması nedeniyle Laf konusu ihalenin mevzuata alışılmamış gerçekleştirilmesinden hareketle ismi geçenin cezai sorumluluğundan Laf edilemeyeceği, bu nedenle ismi geçene isnat edilen hareketin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
BİRİNCİ DAİRE
temel No:2021/1818
Karar No:2021/1733

KARAR

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :

1- … – … Büyükşehir Belediye reis Vekili

2- … – Birebir Belediyede İtfaiye Daire reis Vekili

3- … – Birebir Belediyede Müdahale ve Kurtarma Şube Müdür Vekili

4- … – Tıpkı Belediyede Zabıta Daire Başkanı

5- … – Birebir Belediyede İtfaiye Amiri

6- … – Tıpkı Belediyede Eğitim Amiri

7- … – Birebir Belediyede İtfaiye Amiri

8- … – Tıpkı Belediyede Takviye Hizmetleri Daire reis Vekili İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanlardan …, … ve … için soruşturma müsaadesi verilmesine, öbürleri için soruşturma müsaadesi verilmemesine ait İçişleri Bakanının

15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/59 sayılı kararı. Karara İtiraz Edenler : … dışında haklarında soruşturma müsaadesi verilenlerin tümü. Karara İtiraz Etmeyen : Hakkında soruşturma müsaadesi verilen …. İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/59 sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak hareketler ve ilgilileri aşağıda belirtilmiştir.

Soruşturulacak Aksiyonlar : …’un;

1/a- 2019/92142 ihale kayıt numaralı Yangından Kollayıcı Materyal (6 Kalem) Alım işine ilişkin ihaleyi mevzuata ters olarak pazarlık yoluyla gerçekleştirerek rekabet koşullarının oluşmasını engellemek, kâfi ödenek olmadan ihaleye çıkmak, Teklif mektupları ekinde yer Meydan imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesinin eklerinin idari şartnameye karşıt olduğu hususu ön mali Denetim formunda belirtildiği halde ihaleyi iptal etmemek, yaklaşık maliyeti mevzuata ters hesaplatarak 433.465,39 TL halk ziyanına neden olmak.

…’ın;
1/b- Belediye teşkilatının en üst amiri sıfatıyla Yönetim ve kontrol vazifelerini gereği üzere yerine getirmeyerek Laf konusu ihaledeki mevzuata tersliklerin gereği süreçlerin yerine getirilmesini sağlamamak.

Eylem Tarihi : 2020 Yılı.

İçişleri Bakanlığının 22.10.2021 tarih ve 23248 sayılı yazısı ekinde gönderilen evrak, İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk. 2021/59 sayılı kısmen soruşturma müsaadesi verilmesine, kısmen soruşturma müsaadesi verilmemesine ait kararı ve bu kararın soruşturma müsaadesi verilmesine ait kısmına … dışında haklarında soruşturma müsaadesi verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Turgut Kılınç’ın açıklamaları dinlenildikten sonra,

4483 sayılı Memurlar ve öteki halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyadaki bilgi ve evraklara nazaran, 1/a hususundan …’a isnat edilen aksiyonların, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/59 sayılı kararının; 1/a unsurundan … için soruşturma müsaadesi verilmesine ait kısmına ismi geçen tarafından yapılan itirazın reddine,

Diğer taraftan, 1/b unsurundan …’a isnat edilen aksiyonla ilgili olarak, Laf konusu ihalenin mevzuata muhalif gerçekleştirilmesi konusunda ismi geçenin dahlinin, yazılı yahut kelamlı talimatının bulunmadığı, yalnızca üst yönetici olması nedeniyle Laf konusu ihalenin mevzuata muhalif gerçekleştirilmesinden hareketle ismi geçenin cezai sorumluluğundan Laf edilemeyeceği, bu nedenle 1/b hususundan ismi geçene isnat edilen hareketin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/59 sayılı kararının; 1/b unsurundan … için soruşturma müsaadesi verilmesine ait kısmının kaldırılmasına, Belgenin, 1/a hususundan itirazı asıldan reddedilen ile hakkında soruşturma müsaadesi verilmekle Bir arada bu evrakta itirazı bulunmayan 1/a hususundan … tarafından gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 24.11.2021 tarihinde oybirliğiyle Kesin olarak karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir