Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Şub 16, 2023 Yorum Yok

Davanın konusu

Davacı tarafından; tarafına uygulanan orduevi ve toplumsal tesislere giriş yasağının ve bu yasağın desteği olduğu tez edilen 06/09/1961 tarih ve 10899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. hususunun 4. fıkrasının (d) bendinin iptali istenilmiştir.

Ortada ilgiliye bildiri edilmiş bir süreç yok

Emekli Tuğamiral olan davacı hakkında, basına, kamuoyunda “104 Amiral Bildirisi” olarak bilinen yazılı açıklamada bulunduğundan bahisle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. unsuru mucibince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve davalı yönetim tarafından, davacının TSK dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. hususun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, kumandanlarına karşı itimat hissini yok etmeye yönelik olarak beyanda bulunduğu gerekçesiyle tesislere girişi 5 Yıl müddetle yasaklandığına ait ferdî süreç tesis edilmiş, lakin bu süreç davacıya bildirim edilmemiştir.

Ortada tebligat olmayınca davalı yanlış mevzuata dava açmıştır

Ancak; evrakın görüm ve tahlili için Dairemize gönderilmesine ait kararından Evvel Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı’nın 06/07/2021 tarih ve E:2021/3149 sayılı evrakında verilen Ara kararı ile uyuşmazlığın tahlilinde Gerekli görüldüğünden; davalı ulusal Savunma Bakanlığından; orduevleri ve toplumsal tesislere giriş yasağı konusunda, davacıya yönelik ya da genel olarak tesis edilen yazılı bir süreç olup olmadığının sorulması ve buna ait bilgi ve dokümanların istenilmesi üzerine davalı yönetim tarafından, emekli Tuğamiral olan davacının basına sair surette açıklamada bulunarak astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, kumandanlarına karşı itimat hissini yok etmeye yönelik olarak beyanda bulunduğu ve hususa ait olarak hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. unsuru mucibince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı tespit edildiğinden, davacının TSK dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında tesislere girişi 5 Yıl mühletle yasaklandığına ait 07/04/2021 tarihli kişisel sürecin tesis edildiği bildirilmiştir.

Dolayısıyla; davacının toplumsal tesislerden faydalanmaması sonucunu doğuran yasaklama sürecinin TSK dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendi kapsamında tesis edilmediği, anılan Yönetmeliğin 664. hususunun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında tesis edildiği anlaşılmakta ise de; destek maddeyi de içeren sürecin davacıya bildiri edilmediği ve belirtilen konunun, Danıştay 10. Dairesince verilen Uzaklık kararı sonucunda tespit edilebildiği açıktır.

T.C.
DANIŞTAY
ON İKİNCİ DAİRE
temel No: 2022/1775
Karar No: 2022/2602

DAVACI : .
VEKİLİ: Av. .
DAVALI : . Bakanlığı – ANKARA
VEKİLİ: Av. .

DAVANIN KONUSU:

Davacı tarafından; tarafına uygulanan orduevi ve toplumsal tesislere giriş yasağının ve bu yasağın desteği olduğu tez edilen 06/09/1961 tarih ve 10899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendinin iptali istenilmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 14. unsuru uyarınca Tetkik Hakimi .’nın açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

MADDİ Hadise VE TÜZEL SÜREÇ:

Emekli Tuğamiral olan davacı hakkında, basına, kamuoyunda “104 Amiral Bildirisi” olarak bilinen yazılı açıklamada bulunduğundan bahisle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. unsuru mucibince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve davalı yönetim tarafından, davacının TSK dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, kumandanlarına karşı itimat hissini yok etmeye yönelik olarak beyanda bulunduğu gerekçesiyle tesislere girişi 5 Yıl müddetle yasaklandığına ait kişisel süreç tesis edilmiş, lakin bu süreç davacıya bildiri edilmemiştir. Davacı tarafından, Laf konusu sürecin ve desteği olduğu argüman edilen Türk Silahlı Kuvvetleri dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendinin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İNCELEME VE MÜNASEBET:

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 3. unsurunda, idari davaların Danıştay, yönetim mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı, dilekçelerde tarafların ve varsa vekillerinin yahut temsilcilerinin isim ve soyadları yahut unvanları ve adresleri ile gerçek bireylere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı kanıtların, davaya mevzu olan idari sürecin yazılı bildirim tarihinin, tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu ölçünün gösterileceği, dava konusu kararın ve dokümanların asılları yahut örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir Çok olacağı belirtilmiştir.

Öte yandan; 2577 sayılı Kanun’un 14. hususunun üçüncü fıkrasında, dava dilekçeleri üzerinde yapılacak birinci incelemede dilekçelerin 3 ve 5. unsurlara Müsait olup olmadıkları istikametlerinden de inceleneceği; altıncı fıkrasında, dava dilekçesindeki eksikliklerin birinci incelemeden sonra tespiti halinde davanın her etabında 15. husus kararlarının uygulanacağı; 15. unsurunun birinci fıkrasının (d) bendinde, 3. hususa Müsait olmayan dava dilekçesinin otuz gün içinde yine düzenlenmek yahut noksanları tamamlanmak üzere reddedileceği; beşinci fıkrasında ise, dilekçenin reddedilmesi üzerine tekrar verilen dilekçelerde birebir yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği karara bağlanmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Yargılama hukukunun Temel unsurlarından biri de talep ile bağlılıktır. Bu unsur uyarınca iptali istenilen idari süreçle hudutlu olarak mahkemelerce inceleme yapılması gerekmekte olup, talebin incelemeye elverişli olabilecek nitelikte açık, makul ve somut olması gerektiği kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden; davacı vekili tarafından sunulan 02/06/2021 havale tarihli dava dilekçesinde; davacının kamuoyunda, “104 Amiral Bildirisi” olarak bilinen yazılı bildirge nedeniyle, . Cumhuriyet Savcılığının . numaralı soruşturması çerçevesinde 05/04/2021 sabah saatlerinde gözaltına alındığı, bu soruşturma sonrasında, kendisine bahis ile ilgili rastgele bir tebligat yapılmamasına karşın, orduevi girişinde, tesislere giremeyeceğinin bildirildiği ve bu bahiste hangi makama ilişkin olduğu bildirilmeyen 5 Nisan tarihli bir evrak/emir olduğu söylendiği, bahis incelendiğinde, TSK dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca orduevi ve toplumsal tesislere giriş yasağının getirildiği, lakin bu sürecin davacıya bildiri edilmediği; ayrıyeten, Yönetmelikte 16 Ekim 2020 tarihinde; “İlgili mevzuat gereği açığa alınan, terör örgütlerine yahut ulusal Emniyet Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu kıymetlendirilerek 30 Amel gününden daha Çok müddet ile süreksiz misyondan uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri işçisi ile birebir münasebetlerle vazifeden uzaklaştırılan Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı işçisinin orduevleri, askeri gazinolar ve öteki askeri toplumsal tesislere girişleri vazifeden Irak kaldıkları mühlet zarfında; emekli üyeler ile toplumsal tesislerden yararlarıma hakkına sahip diğer bireylerden bu durumları nedeniyle soruşturma yahut kovuşturma altında bulunanların orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri toplumsal tesislere girişleri ise soruşturma yahut kovuşturma müddetince ulusal Savunma Bakanlığınca süreksiz olarak yasaklanabilir” biçiminde değişiklik yapıldığı belirtilerek, orduevine giriş yasağına ait sürecin ve bu sürecin desteği olduğu sav edilen TSK dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Ancak; belgenin görüm ve tahlili için Dairemize gönderilmesine ait kararından Evvel Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı’nın 06/07/2021 tarih ve E:2021/3149 sayılı belgesinde verilen Uzaklık kararı ile uyuşmazlığın tahlilinde Gerekli görüldüğünden; davalı ulusal Savunma Bakanlığından; orduevleri ve toplumsal tesislere giriş yasağı konusunda, davacıya yönelik ya da genel olarak tesis edilen yazılı bir süreç olup olmadığının sorulması ve buna ait bilgi ve evrakların istenilmesi üzerine davalı yönetim tarafından, emekli Tuğamiral olan davacının basına sair surette açıklamada bulunarak astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, kumandanlarına karşı itimat hissini yok etmeye yönelik olarak beyanda bulunduğu ve hususa ait olarak hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. hususu yeterince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı tespit edildiğinden, davacının TSK dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında tesislere girişi 5 Yıl müddetle yasaklandığına ait 07/04/2021 tarihli kişisel sürecin tesis edildiği bildirilmiştir.

Dolayısıyla; davacının toplumsal tesislerden faydalanmaması sonucunu doğuran yasaklama sürecinin TSK dahil Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendi kapsamında tesis edilmediği, anılan Yönetmeliğin 664. hususunun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında tesis edildiği anlaşılmakta ise de; destek maddeyi de içeren sürecin davacıya bildirim edilmediği ve belirtilen konunun, Danıştay 10. Dairesince verilen Ara kararı sonucunda tespit edilebildiği açıktır.

Bu durumda; davacı tarafından, üstte belirtilen konular gözetilmek suretiyle ve 2577 sayılı Kanun’un 3. hususuna Müsait biçimde dava dilekçesinin yine düzenlenmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 14. hususunun üçüncü fıkrası ve 15. unsurunun birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, bu kararın bildirisinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, 3. hususa Müsait formda ve belirtilen eksiklikler giderildikten sonra yine dava açılmak üzere DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİNE;

2. 2577 sayılı Kanun’un 15. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca yeni dilekçe düzenlenerek açılacak dava için ayrıyeten harç alınmamasına;

3. Tekrar verilen dilekçede de tıpkı yanlışlıklar yapıldığı takdirde, 2577 sayılı Kanun’un 15. hususunun beşinci fıkrası uyarınca davanın reddedileceği konusunun davacıya bildirilmesine;

4. Dava dilekçesinin yenilenmemesi halinde, yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına ve peşin alınan yürütmeyi durdurma harcı ile posta masrafı avansından artan meblağın davacıya iadesine, 17/05/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir