Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 21, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: ulusal Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: ulusal Savunma Bakanlığını,

c) Bakanlık takım ve kuruluşunda yer Meydan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve Yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ulusal Savunma Üniversitesi ile Harita genel Müdürlüğünü,

ç) Bakan Yardımcısı: İşçi genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

d) Ünite: Kurumun merkez teşkilatı hizmet ünitelerini,

e) Eğitim koordinatör ünitesi: Kurumda ferdi eğitim, öğretim bahislerinden Mesul şube müdürlüğünü veyahut bu amaçla görevlendirilecek Öbür bir ünitesi,

f) genel Müdürlük: İşçi genel Müdürlüğünü,

g) Giriş imtihanı: Silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı için yazılı ve kelamlı yahut sadece kelamlı olarak yapılan Özel Karşılaşma imtihanını,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri dış öbür günleri,

h) Komite: Giriş imtihanı komitesini,

ı) KPSS: (A) kümesi takımlar için yapılan halk İşçi Seçme İmtihanını,

i) Şura: Tez kıymetlendirme ve yeterlik imtihanı heyetini,

j) Kurum: Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının başka farklı her birini,

k) Kurumun yetkili amiri: Kurumun işçi liderini,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Tez: Silahlı kuvvetler uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezini,

n) Uzman: Silahlı kuvvetler uzmanını,

o) Uzman yardımcısı: Silahlı kuvvetler uzman yardımcısını,

ö) YDS: Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanını,

p) Yeterlik imtihanı: Silahlı kuvvetler uzmanlığı için yapılan imtihanı,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş imtihanı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş imtihanı yazılı ve kelamlı yahut Bakanlık tarafından Müsait görülmesi halinde sırf kelamlı imtihandan oluşur.

(2) Giriş imtihanları, kurumların takım ve muhtaçlık durumuna nazaran Bakanlık tarafından Müsait görülecek vakitte ve 6 ncı unsurda belirtilen tahsil kollarında yapılır.

(3) Giriş imtihanı, Kurul tarafından yapılır yahut yaptırılır. Yazılı İmtihan klasik yahut test veya klasik ve test metodunda yapılabilir. Bakanlık, Müsait gördüğü takdirde yazılı imtihanı ÖSYM’ye, üniversitelere yahut bu hususta uzmanlaşmış Kurum yahut kuruluşlara da yaptırabilir. Bu takdirde yazılı imtihana ait konular, Bakanlık ile ilgili kurum ortasında yapılacak protokol ile belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “kurumsal internet sitesinde ve Devlet İşçi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Giriş imtihanına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer Meydan genel kurallara ek olarak aşağıdaki kaideler aranır:

a) nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış, giriş imtihanı ilanında belirtilen KPSS puan cinslerine nazaran en az taban puanı yahut üzeri puan alarak, belirlenen sayıda Namzet ortasına girmiş olmak.

b) İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Kurumun takım ve muhtaçlık durumuna nazaran;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, eczacılık, veterinerlik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile irtibat fakültelerinin yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen kısımlarından,

mezun olmak.

ç) İlana çıkarılan takımların nitelikleri ile hudutlu kalmak kaydı ile duyuruda belirtilen öbür Özel kaideleri taşımak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Giriş imtihanına müracaat, elden, posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yahut ilanda belirtildiği takdirde internet sitesi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen mühlet içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Giriş imtihanı hazırlık çalışmaları genel Müdürlükçe yürütülür. genel Müdürlük, müracaat için öngörülen mühlet içesinde yapılan müracaatları inceler.

(2) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar ortasında, ilanda belirtilen KPSS puan tiplerinden en yüksek puanı Meydan adaydan başlamak üzere, tahsil kollarına nazaran Nakil yapılacak uzman yardımcısı takım sayısının; yazılı İmtihan yapılması halinde yirmi katını, sadece kelamlı İmtihan yapılması halinde dört katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda Namzet sıralamaya tabi tutulur. Nakil yapılacak takım sayısının tahsil kısımları prestijiyle başka farklı belirlenmesi durumunda, giriş imtihanına çağrılacak Namzet sayısı da başka farklı hesaplanır. Bu halde belirlenen sayıda Namzet tutanakla tespit edilir ve giriş imtihanına katılma hakkını elde eder. KPSS puan çeşidi prestijiyle en nihayet adayın aldığı puanla birebir puana sahip öteki adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

(3) Giriş imtihanına katılma hakkını elde eden adayların listesi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(4) Giriş imtihanına girme hakkını kazanan adaylara İmtihan giriş dokümanı verilir. İmtihan giriş dokümanında, fotoğraf, kimlik bilgileri, İmtihan yeri ve tarihi yer alır. Giriş dokümanı olmayan adaylar imtihana katılamaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki evraklar istenir:

a) Bakanlıktan ve Bakanlığın kurumsal internet sitesinden temin edilebilecek silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı giriş imtihanı müracaat formu.

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı tıpkıçekimi.

c) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut Bakanlık yahut noterlikçe onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Şurası Başkanlığı onaylı denklik dokümanının aslı yahut onaylı sureti.

ç) KPSS Sonuç dokümanının bilgisayar çıktısı yahut tıpkıçekimi.

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

e) 2 adet vesikalık fotoğraf.

f) Sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan.

g) Duyuruda belirtilmesi kuralıyla Bakanlığın Gerekli gördüğü öbür dokümanlar.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu unsuru başlığı ile Birlikte aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Komisyon

MADDE 10- (1) Yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan sorularının hazırlanması yahut hazırlattırılması, İmtihan sonuçlarının kıymetlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması ve imtihanla ilgili öteki süreçlerin yürütülmesi Komite tarafından yapılır yahut yürütülür.

(2) Komite; Bakan Yardımcısı yahut genel müdür başkanlığında, genel müdürler, bağımsız daire liderleri, genel müdür yardımcıları, daire liderleri, üst subaylar ve uzmanlar ortasından Bakan tarafından belirlenen bir reis ve dört Üye ile Bir arada Yekün beş üyeden oluşur. Birebir yordamla, beş yedek Üye belirlenir. Kurul Üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(3) Kurul üyeleri; kendileri, ortalarında evlilik bağı kalksa bile eşleri, kendileri yahut eşlerinin altsoy ve üstsoyları, kendileri ile ortasında evlatlık bağı bulunanlar, üçüncü derece de iç olmak üzere kan yahut kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanlar ile nişanlılarının katıldıkları imtihanlarda vazife alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

(4) Kurulun sekretarya hizmetleri genel Müdürlük tarafından yürütülür.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yazılı imtihanın Bakanlıkça yapılması halinde aşağıda belirtilen asıllar uygulanır:

a) İmtihan soruları, Komite tarafından hazırlanır yahut hazırlattırılır. Komite yazılı İmtihan uygulama temellerini belirler.

b) Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için İmtihan sonucunun, Çehre tam puan üzerinden en az yetmiş olması kaidedir.

c) İmtihanda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler yahut kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve bu şahısların İmtihan kağıtları geçersiz sayılır.

ç) Yazılı İmtihan sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının en Çok dört sert kadar Namzet (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) kelamlı imtihana çağrılır.

d) Yazılı İmtihan sonuçları, kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri ile yapılacak olan kelamlı imtihanın yeri ve tarihi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve imtihana giren Tüm adaylara bildirim edilmiş sayılır. Adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 11 inci unsurdan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Yazılı İmtihan konuları

MADDE 11/A- (1) Yazılı İmtihan mevzuları Bakanlığın misyon alanına giren Temel hususlar ile aşağıdaki hususlar ortasından belirlenir:

a) iktisat Kümesi;

1) Mikro ve makro iktisat,

2) iktisat siyaseti,

3) İşletme iktisadı,

4) Memleketler arası iktisat,

5) Türkiye İktisadı.

b) Maliye Kümesi;

1) Maliye teorisi,

2) halk harcamaları ve bütçe,

3) halk gelirleri ve Türk vergi sistemi,

4) Maliye siyaseti.

c) Hukuk Kümesi;

1) Anayasa hukuku,

2) uygar hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) idare hukukunun genel temelleri ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Kümesi;

1) genel Muhasebe,

2) Maliyet muhasebesi.

d) Milletlerarası Münasebetler ve halk İdaresi.

(2) İmtihan sorularının %70’i birinci fıkrada yer verilen mesleksel Meydan bilgisi bahislerinden, % 20’si Bakanlığın vazife alanına ilişkin Temel bilgilerden ve %10’u da genel kültür-genel Yetenek bahislerinden hazırlanır.

(3) 6 ncı hususun birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tahsil mezunları için Meydan bilgisi mevzuları; Bakanlıkça belirlenen kısımların müfredatları ve birinci fıkrada belirlenen İmtihan hususları olarak kabul edilir ve ikinci fıkra kararları bu formda uygulanır.

(4) Giriş imtihanında iktisadi, mali ve türel bahislerin tartışılmasına, kıymetlendirilmesine, yorumlanmasına ve tahlil teklifleri getirilmesi ile savunma ve Emniyet siyasetlerine ait sorulara da yer verilebilir.

(5) Nakil yapılacak takım sayısının tahsil kısımları prestijiyle başka ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi İmtihan mevzularından Mesul olacağı İmtihan duyurusunda belirtilir.

(6) Yazılı İmtihan sorularının husus kümeleri bakımından hangi yükte değerlendirmeye temel tutulacağına İmtihan duyurusunda yer verilir.”

MADDE 11- Birebir Yönetmeliğin 12 nci unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “komisyon” ibaresi “Komisyon” halinde değiştirilmiş ve tıpkı hususun ikinci fıkrasına “Komisyon” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkan ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü unsuru başlığıyla Bir arada aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Giriş imtihanı sonuçlarının kıymetlendirilmesi ve sonuçlara itiraz

MADDE 13- (1) Kurul; yazılı İmtihan yapılmış olması halinde, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş imtihanı muvaffakiyet puanlarını tespit eder. Yalnızca kelamlı İmtihan yapılmış olması halinde, KPSS puanı ve kelamlı İmtihan notu toplamının aritmetik ortalaması adayların giriş imtihanı muvaffakiyet puanı olarak kabul edilir.

(2) Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı en az yetmiştir.

(3) İmtihan sonuçlarına nazaran giriş imtihanı duyurusunda belirtilen KPSS puan cinsleri için farklı başka muvaffakiyet sıralaması yapılarak, giriş imtihanı muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle tahsil kollarına nazaran Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl adayların isimleri tutanakla belirlenir ve kelamlı imtihanın bitimini takip eden beş Amel günü içerisinde İşçi genel Müdürünün onayı ile liste halinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı takım sayısının yarısını geçmemek üzere genel Müdürlük tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimleri de ilan edilir. Adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

(4) İmtihan sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır. Yalnızca kelamlı İmtihan yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

(5) İmtihan sonuçlarının kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren en geç yedi Amel günü içinde Bakanlıkta olacak halde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz müddetinin dolmasından itibaren on Amel günü içerisinde Kurul tarafından kıymetlendirilir. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların kıymetlendirilmesi üzerine verilen kararlar katidir. İtiraz müddeti içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

(6) Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Giriş imtihanında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacakların, Bakanlık tarafından belirlenen müddet içerisinde aşağıda sayılan dokümanlarla Birlikte genel Müdürlüğe başvurmaları gerekir:

a) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.

b) Altı adet vesikalık fotoğraf.

c) Mal bildirimi.

ç) Vazifesini devamlı yapmaya Mani olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sıhhat raporu.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Giriş imtihanını kazananların uzman yardımcısı takımlarına atanmaları ve adaylıklarına ait süreçler 657 sayılı kanun kararlarına nazaran yapılır.

(2) Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde Müracaat etmeyenlerin Nakil süreçleri yapılmaz.

(3) 14 üncü hususta belirtilen evrakları verilen müddet içinde teslim edenlerin uzman yardımcılığına atamaları yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında atanacakların Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması süreçleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik kararlarına nazaran yürütülür.

(5) Giriş imtihanını kazananlardan müracaat evraklarında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu şahısların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, ilgili Cumhuriyet savcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

(6) Listedeki asıl adaylardan Türlü sebeplerle Nakil yapılmamış olması ya da Nakil yapılmış olmasına karşın; atanmış olanların atamalarının iptal edilmiş olması yahut atanmış olanların sonradan ayrılmış olması durumunda, boşalan takımlara, Bakanlık tarafından Gerekli görülürse İmtihan sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip imtihana kadar, listedeki yedek adaylardan en yüksek puan Meydan yedek adaydan başlamak üzere sıralamaya nazaran Nakil yapılabilir. Listedeki yedek adayların hakları, daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Uzman yardımcıları için eğitim koordinatör ünitesince genel Müdürlük ile koordineli olarak en az üç yıllık bir süreyi kapsayan Temel ve hazırlayıcı eğitimin de yer aldığı bir yetiştirme programı hazırlanır.

(2) Bu program;

a) Mesleksel mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ait bilgi ve hünerlerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri mevzularında Gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak Yurt içi ve Yurt dışında konferans, seminer ve eğitim programlarına iştirak yoluyla eğitim deneyimi kazandırılmasını sağlamaya yönelik programları,

d) Yabancı lisan bilgisinin geliştirilmesini,

e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,

f) Temsil ve Anlatım kabiliyetinin arttırılmasını,

g) Bilgisayar ve teknoloji kullanım hünerlerinin geliştirilmesini,

kapsar.

(3) Yetiştirme programı içerisinde uzman yardımcıları kurumun vazife ve yetki alanına giren bahislerde çalıştırılmak üzere, Yönetim ünitelerinde bir uzman nezaretinde görevlendirilebilir.

(4) Uzman yardımcıları, Bakanlık takım ve kuruluşunda yer Meydan kurumlarda eğitime gönderilebilirler.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 18 inci unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer Meydan “tamamlanmasını takip eden iki aylık müddet içinde” ibaresi “tamamlanmasına en geç bir ay kala” biçiminde değiştirilmiş ve birebir fıkranın üçüncü cümlesi ile tıpkı hususun ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer Meydan “işgünü” ibareleri “iş günü” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Tıpkı Yönetmeliğin 19 uncu unsurunun üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer Meydan “başka bir komutanlık” ibaresi “Bakanlık takım ve kuruluşunda yer Meydan kurumlar” biçiminde değiştirilmiş ve birebir hususun dördüncü fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi niyetiyle vazife yaptığı ünite tarafından gereken İmkan ve kolaylıklar sağlanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20 nci unsurunun birinci fıkrasının ikinci cümlesine “teslim aldığı tezi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir ay içerisinde” ibaresi eklenmiş ve tıpkı unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkradaki bir yıllık müddetin hesabında aylıksız müsaade ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri dikkate alınmaz.”

MADDE 19- Tıpkı Yönetmeliğin 21 inci hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(2) Konsey; Bakan tarafından içlerinden birinin reis olarak görevlendirileceği taban daire lideri düzeyindeki yöneticiler ortasından; Bakanlıktan bir, ilgili kurumdan dört Üye olmak üzere Yekün beş üyeden oluşur. Tıpkı yolla, beş yedek Üye belirlenir. Konsey Üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü hususunun ikinci fıkrasına “Süresi içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “geçerli bir mazereti olmaksızın” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 25 inci hususu başlığıyla Birlikte aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Yeterlik imtihanı ve yeterlik imtihanının değerlendirilmesi

MADDE 25- (1) Yeterlik imtihanına girebilmek için;

a) Uzman yardımcısı takımında, adaylıkta geçen müddet iç en az üç Yıl çalışmış olmak,

b) Tezi konsey tarafından kabul edilmiş olmak,

şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer Meydan mühlete aylıksız müsaade ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri iç değildir.

(3) Yeterlik imtihanı, Şura tarafından Müsait görülen yer ve tarihte yazılı ve kelamlı yahut yalnızca kelamlı olarak yapılır. Yeterlik İmtihan tarihi en az bir ay evvelce uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik imtihanı, imtihandan en az altı ay Evvel ilan edilen hususlardan yapılır. Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının vazife ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür. Yeterlik imtihanında başarılı olabilmek için; yazılı İmtihan yapılması halinde imtihanda Çehre tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, kelamlı İmtihan yapılması halinde ise Heyet üyelerince Çehre puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması kuraldır.

(5) Uzman yardımcısı yeterlik kelamlı imtihanında, yeterlik imtihanı için belirlenen mevzular ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(6) Yazılı imtihan, Şura tarafından yapılabileceği üzere 4 üncü hususun üçüncü fıkrasında belirtilen yol ve asıllar dahilinde diğer halk Kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(7) Heyet, İmtihan sonuçlarını en geç on beş Amel günü içinde kıymetlendirir. Heyet tarafından, bu müddetin kâfi olmaması halinde Bakanlık makamından on beş Amel gününü aşmamak üzere ek mühlet talep edilebilir. İmtihan sonuçları, imtihana ait tutanaklar, kıymetlendirme sonucu, Heyette vazifeli her üyenin verdiği notu başka ayrı gösteren bir çizelge ve İmtihan Sonuç tutanağı tanzim edilerek kıymetlendirme müddetinin bitimini takip eden beş Amel günü içinde eğitim koordinatör ünitesine bildirilir. İmtihan sonuçları Kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilir.

(8) İmtihanda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler yahut kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve imtihanları geçersiz sayılır.

(9) Tezin kabul edilmesinden sonra tezden faydalanılması gayesiyle tez ve tezin elektronik ortamdaki kopyası Kuruluş tarafından koruma edilir.

(10) Tezler Kurum içi elektronik ortamda erişime açılabilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı hususunun ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer Meydan “on Amel günü” ibaresi “yedi Amel günü” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 27 nci hususunun birinci fıkrasında yer Meydan “mazeret sebebiyle” ibaresi “mazereti olmaksızın” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 28 inci hususunun birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“b) Yeterlik imtihanı tarihinde geçerli olan yahut yeterlik imtihanından itibaren en geç iki Yıl içerisinde alınmış bulunan, YDS’den taban (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir evrakın ibraz edilmesi,”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu unsurunun birinci fıkrasına “görev alanına giren konularda” ibaresinden sonra gelmek üzere “daire lideri yahut üstü yöneticiye bağlı olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 32 nci hususu başlığıyla Bir arada aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Meslek içi eğitim ve yabancı lisan eğitimi

MADDE 32- (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için Müsait bulacağı vakitlerde ilgili ünite amirlerinin teklifi üzerine yahut direkt hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Kurumca Müsait görülen Kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık yahut Kurum tarafından hazırlanan bir program dahilinde yabancı lisan eğitiminden yararlandırılabilirler.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, verilecek yabancı lisan eğitiminde; Bakanlık takım ve kuruluşunda yer Meydan kurumların bünyesindeki Lisan Okullarından ve mutabakatlı öteki kurumlardan sağlanacak lisan eğitimlerinden faydalanabilir.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü hususunun başlığı “Yurt dışı eğitim ve Yurt dışı görevlendirme” formunda değiştirilmiş ve birebir hususa aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bakanlık tarafından Yurt dışında icra edilen faaliyetler kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman görevlendirilebilir.

(3) Yurt dışına görevlendirilenler, inceleme ve araştırmalarına ait olarak düzenleyecekleri raporu, yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içerisinde Kurumun yetkili amirine sunar.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş imtihanı sonucunda imtihanı kazanıp uzman yardımcısı takımlarına atananların imtihanla ilgili dokümanları özlük evraklarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde rastgele bir nedenle atanamayanların müracaat evrakları giriş imtihanı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir. İmtihan dokümanları ise resmi evrak saklama metot ve temellerine nazaran koruma edilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe 34 üncü unsurdan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsurlar eklenmiştir.

“Uzmanlığa tekrar atanma

MADDE 34/A- (1) Silahlı kuvvetler uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki vazifesinden Türlü sebeplerle ayrılıp da tekrar atanmak isteyenler, boş takım olması ve koşulları taşımaları kaydıyla silahlı kuvvetler uzmanlığına atanabilirler.

Protokol münasebetleri

MADDE 34/B- (1) Uzman ve uzman yardımcıları ile askeri işçi ortasındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde uzman ve uzman yardımcılarının atandıkları takım derecesinin karşılığı Zabit rütbeleri temel alınır. Buna nazaran uzman ve uzman yardımcıları, atandıkları takım derecelerinin eşiti rütbedeki subaylar üzere kıymetlendirilir. Bu çerçevede uzman/uzman yardımcıları için;

a) 9. ve 8. dereceli takımlarda teğmen,

b) 7. dereceli takımda üsteğmen,

c) 6. dereceli takımda yüzbaşı,

ç) 5. ve 4. dereceli takımlarda binbaşı,

d) 3. ve 2. dereceli takımlarda yarbay,

e) 1. dereceli takımda albay,

rütbeleri temel alınır.

(2) Uzman ve uzman yardımcılarının görevlendirildikleri takım derecesinin karşılığı Zabit rütbeleri; kendi ortalarında astlık üstlük alakasına yol açmadığı üzere askeri işçi ve askeri öğrenciler ile ortalarında da astlık üstlük bağlantısına yol açmaz.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 34/C- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal ulusal Savunma Bakanlığının ilgili ünitelerine bildirilir. ulusal Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34/Ç- (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde 657 sayılı kanun kararları uygulanır.”

MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Yönetmelik kararlarını ulusal Savunma Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir