Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 20 uzman personel alacak

Genel Kas 14, 2022 Yorum Yok

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE FON AVUKATLIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 20 (Yirmi) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 20 (Yirmi) adet Fon avukatı takımına Nakil yapılmak hedefiyle yazılı ve kelamlı giriş imtihanı yapılacaktır.

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı takımlarından sadece birine Müracaat edebileceklerdir.

I – İmtihana Katılma Şartları

A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:

. Üniversitelerin en az 4 (Dört) Yıl periyodik eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile mühendislik ve fen yazın fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, sanayi, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. ÖSYM tarafından (A) kümesi takımlar için 2021 ve 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,

. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanlarından yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

. Üstte belirtilen KPSS puan çeşitlerinden başvuranların Yekün sayısının 70 (Yetmiş) şahıstan Çok olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere birinci 70 (Yetmiş) Namzet yazılı giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının birden Çok olması halinde ise bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

B) Fon Uzman Yardımcılığı için:

. Üniversitelerin en az 4 (Dört) Yıl müddetli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile mühendislik ve fen yazın fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, sanayi, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. ÖSYM tarafından (A) kümesi takımlar için 2021 ve 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18,

KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan tiplerinin birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,

. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanlarından yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

. Üstte belirtilen KPSS puan çeşitlerinden başvuranların Yekün sayısının 200 (İkiyüz) şahıstan Çok olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere birinci 200 (İkiyüz) Namzet yazılı giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının birden Çok olması halinde ise bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

C) Fon Avukatlığı için:

. Üniversitelerin en az 4 (Dört) Yıl müddetli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

. ÖSYM tarafından (B) kümesi takımlar için 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP3 puan çeşidinden en az 65 (Altmışbeş) puan almış olmak,

. Üstte belirtilen KPSS puan tipinden başvuranların Yekün sayısının 150 (Yüzelli) şahıstan Çok olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere birinci 150 (Yüzelli) aday, yazılı giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının apansızın Çok olması halinde ise bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:

. İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar imtihana girebilecektir),

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kuralları taşımak,

. halk haklarından yoksun bulunmamak,

. Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kararlarına nazaran müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle tekrar yapılandırma başvurusu Tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

. 5411 sayılı Kanunun 71 inci unsuru uygulanan bankalarda yahut birebir Kanunun yürürlüğe girmesinden Evvel Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli hisseye sahip olmamak yahut denetimi elinde bulundurmamak,

. Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, aktiflik müsaadesi kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü dış paydaşlık hakları ile Yönetim ve kontrolü Fona intikal eden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılmadan Evvel nitelikli hisseye sahip olmamak yahut denetimi elinde bulundurmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş yahut taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ve dahi affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı işlenen hatalar ve Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı işlenen cürümler ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

. Taksirli hatalar dış olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve öteki kanunlar uyarınca ağır mahpus yahut beş yıldan Çok mahpus, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve öbür kanunlar uyarınca üç yıldan Çok mahpus cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı kapital Piyasası Kanununun ve ödünç Nakit Eda işleri hakkında mevzuatın mahpus cezası gerektiren kararlarına muhalefet veyahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut öteki kanunlar uyarınca Yalın yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı cürümler ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık hataları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı hatalar, Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, yabancı devletlerle olan bağlantılara karşı hatalar, vergi kaçakçılığı kabahatlerinden yahut bu hatalara iştirakten hükümlü bulunmamak,

. 5411 sayılı Kanunun 26 ncı hususunda yer Meydan çalışması yasaklananlardan olmamak,

. Askerlikle bağı bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

. Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında halk hizmetine atanmasına Mani bir durumda bulunmamak.

II -Sınav Başvurusu

Başvurular, 15 Aralık 2022 tarihinden itibaren en geç 30 Aralık 2022 tarihi saat 17:00’a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Meslek Kapısı halk işe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

III – müracaat Sırasında istenecek Belgeler

. Yurt dışındaki yahut Yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir dokümanlarını Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

. Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,

. Adres, e-posta, telefon vb. irtibat bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.

IV- Yazılı Giriş İmtihanına Katılacak Adayların ilanı

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya nazaran yazılı giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr sitesinden ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, İmtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların mesken adreslerine ayrıyeten bildirimde bulunulmayacaktır.

V – İmtihan Giriş Belgesi

Yazılı giriş imtihanına girmeye hak kazanan adaylar, Meslek Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” sayfasında yer Meydan “Bilgiler” butonu aracılığıyla “Aday müracaat Bilgileri” formunu yazdırarak bu sayfanın çıktısını alacaklar ve İmtihan günü yanlarında getireceklerdir. Adayların ayrıyeten yanlarında geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VI- Yazılı Giriş İmtihanı Konuları

A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:

1) Meydan Bilgisi: a) Hukuk Kümesi Anayasa Hukuku idare Hukuku uygar Hukuk (Aile Hukuku hariç) Ticaret Hukuku (Genel Kararlar – Şirketler – Bedelli Evrak) Borçlar Hukuku İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku (Genel Kararlar ve Devlet Yönetimi Aleyhine İşlenen Cürümler) b) iktisat Kümesi Mikro iktisat Makro iktisat Memleketler arası İktisat

Türkiye İktisadı Nakit ve Banka c) Maliye Kümesi, halk Maliyesi Maliye Siyaseti Bütçe d) Muhasebe Kümesi genel Muhasebe

Mali Tablolar Analizi

2) genel Kültür ve genel Yetenek

B) Fon Avukatlığı İçin:

1) Meydan Bilgisi: Anayasa Hukuku idare Hukuku İdari Yargılama Hukuku

Ceza Hukuku (Genel Kararlar ve Devlet yönetimi Aleyhine işlenen Cürümler)

Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)

İcra ve İflas Hukuku

Bankacılık Hukuku/Kanunu

Medeni Hukuk

2) genel Kültür ve genel Yetenek

VII – Yazılı Giriş İmtihanının Formu, Tarihi ve Yeri

A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:

28-29 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşke iktisat Fakültesi ek Bina-1’de (Adres: Süleymaniye, Besim Ömerpaşa Cd. No:17, 34116 Fatih/İstanbul) yapılacaktır. İmtihan her iki gün de saat 10:00’da başlayacaktır.

Sınavın Meydan Bilgisi Kısmı klasik İmtihan halinde, genel Kültür ve genel Yetenek Kısmı ise test halinde yapılacaktır.

Adayların imtihanın başlama saatinden yarım saat Evvel İmtihan yerinde Amade bulunmaları gerekmektedir.

B) Fon Avukatlığı İçin:

28 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşke iktisat Fakültesi ek Bina-1’de (Adres: Süleymaniye, Besim Ömerpaşa Cd. No:17, 34116 Fatih/İstanbul) yapılacaktır. İmtihan saat 10:00’da başlayacaktır.

Sınavın Meydan Bilgisi Kısmı klasik İmtihan halinde, genel Kültür ve genel Yetenek Kısmı ise test formunda yapılacaktır.

Adayların imtihanın başlama saatinden yarım saat Evvel İmtihan yerinde Amade bulunmaları gerekmektedir.

VIII – Yazılı Giriş İmtihan Sonuçlarının Kıymetlendirilmesi ve Duyurulması

Yazılı giriş imtihanında, her bir kısım 100 (Yüz) puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her kısımdan en az 60 (Altmış) puan alınması ve İmtihan ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.

Yazılı giriş imtihanı kısımlarına aşağıdaki yük puanları uygulanır:

. Meydan Bilgisi : %70

. genel Kültür ve genel Yetenek: %30

Yazılı giriş imtihanı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web sitesinde duyurulur. Ayrıyeten adaylar, Sonuç bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler yahut kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve İmtihan kağıtları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş Amel günü içinde karara bağlanarak Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yazılı giriş imtihanını kazanamayanlar kelamlı imtihana alınmazlar.

Yazılı giriş imtihanında her kısımdan en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) yahut üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX – Kelamlı Giriş İmtihanı ve İmtihan Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı imtihanda her kısımdan en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak koşuluyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen takım sayısının en Çok dört katına kadar Namzet kelamlı giriş imtihanına çağrılır. nihayet sırada aniden Çok eşit puanlı Namzet olması durumunda bütün adaylar kelamlı giriş imtihanına çağrılır.

Sözlü giriş imtihanına alınacakların listesi, İmtihan tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr web sitesinde duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar, İmtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların konut adreslerine ayrıyeten bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü giriş imtihanı, İmtihan komitesi tarafından, adayların, İmtihan bahislerine ait bilgi seviyelerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, söz ve temsil yetenekleri üzere konuları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya İmtihan kurulu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması kelamlı İmtihan notunu belirler.

Sözlü giriş imtihanında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması gerekir.

Sözlü giriş imtihanında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

X – genel Kıymetlendirme ve Muvaffakiyet Notu

Yazılı ve kelamlı giriş İmtihan notlarının aritmetik ortalaması muvaffakiyet notu olup, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına nazaran ilan edilen takım sayısı kadar Namzet başarılı olmuş sayılır. Ayrıyeten ilan edilen takım sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet başarılı olmuş sayılır. KPSS İmtihan notlarının eşitliği halinde de yazılı İmtihan notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçları, İmtihan komitesi tarafından tutanakla tespit edilerek, kelamlı imtihanın bitimini takip eden 5 (Beş) Amel günü içinde www.tmsf.org.tr web sitesinde duyurulur. Ayrıyeten adaylar, Sonuç bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. asil ve yedek listelerde yer Meydan adaylara İmtihan sonucu için ayrıyeten tebligat yapılmaz.

Sınavı kazananlardan, İmtihan başvurusu ve/veya Nakil basamağında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenler ve Düzmece doküman vererek ya da dokümanlarda tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına cürüm duyurusunda bulunulur. Bu bireylerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı üzere, bu formda atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi Laf konusu olmaz.

14016/1-1

ilan olunur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir