TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak

Genel May 22, 2023 Yorum Yok

TCDD Nakliyecilik A.Ş. genel Müdürlüğünden:

TCDD NAKLİYECİLİK AŞ genel MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI kanun KARARINDA KARARNAMEYE TABİ KONTRATLI MAKİNİST(YARDIMCI MAKİNİST) KONUMUNDA İSTİHDAM EDİLECEK İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

Genel Müdürlüğümüze 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı makinist(yardımcı makinist) durumuna Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Nakliyecilik Anonim Şirketi genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Kontratlı Makinist İmtihan ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 79 işçinin açıktan ataması yapılacaktır.

08 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Giriş İmtihanına Katılma Kaideleri, imtihanın hali, İmtihan tarihi ve yeri, taban KPSS puanı, müracaat yeri ve tarihi, müracaat formu, müracaatta istenecek evraklar, internet üzerinden müracaat adresi, İmtihan mevzuları, Nakil yapılması planlanan konum sayısı ve Gerekli görülen öteki konular aşağıda belirtilmiştir.

Buna nazaran;

1 – Giriş imtihanına başvuracak adaylar aşağıda belirtilen evrakları şahsen yahut posta yolu ile TCDD Nakliyat Anonim Şirketi genel Müdürlüğü İşçi ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ulaştırılacaktır.

2 – Giriş imtihanına katılmak isteyenler 13 Temmuz 2020 tarihi prestiji ile;

a) 399 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 7 nci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak,

b) şimendifer makinist ehliyetine sahip olmak,

c) Aşağıdaki örgün eğitim koşullarından en az birini sağlıyor olmak;

c.1) Mesleksel ve teknik eğitim veren orta öğretim kuramlarının, raylı sistemler teknolojisi alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik kollarından birinden mezun olmak.

c.2) İki yıllık Uğraş yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik kısımlarının birinden mezun olmak.

c.3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler yahut teknik Muallim lisans programından mezun olmak.

ç) Mezun olunan tahsil seviyesi prestijiyle geçerlilik müddeti devam eden KPSS’den yetmiş puandan az olmamak üzere, giriş imtihanı duyurusunda belirlenen taban puanı almış olmak.

3 – Giriş imtihanına katılmak isteyen adaylar, genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri müracaat formuna aşağıdaki evrakları eklemeleri gerekmektedir.

a) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut onaylı örneği (Eğitimini Yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik evrakının aslı yahut onaylı örneği).

b) KPSS Sonuç dokümanının bilgisayar çıktısı.

c) şimendifer makinist ehliyeti.

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

e) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi.

f) Misyonunu yapmasına Mani olabilecek akli yahut bedensel mahzuru olmadığına dair yazılı beyan.

g) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

ğ) İlanda istenilen öteki evraklar.

4 – Internet üzerinden müracaatların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada sayılan dokümanların nihayet müracaat tarihi mesai bitimine kadar genel Müdürlüğe teslim edilmesi koşuldur. Bu evraklar, aslı ibraz edilmek kaydıyla İşçi ve idari İşler Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

5 – Posta ile yapılan müracaatlarda, ikinci fıkrada sayılan evrakların giriş imtihanı duyurusunda belirtilen nihayet müracaat tarihine kadar genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve nihayet müracaat tarihi mesai bitiminden sonra genel Müdürlük kayıtlarına geçen müracaatlar dikkate alınmaz.

6 – İşçi ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, İmtihan için öngörülen müddet içerisinde yapılan müracaatlar incelenerek adayların aranan kuralları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen koşullardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

7 – Aranılan koşulları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan tipinden en yüksek puanı Meydan adaydan başlamak ve Nakil yapılması planlanan durum sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan çeşidi prestijiyle en nihayet adayın aldığı puanla tıpkı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. Sıralamaya giren adayların isim ve soyadları ile İmtihan yerleri, giriş imtihanından en az on gün Evvel genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıyeten imtihana başvuran adaylara müracaat sonuçları yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.

8 – müracaat kaidelerine haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine ait müracaat ile ilgili dokümanları, giriş imtihanına katılabileceklerin İsim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

9 – Giriş imtihanının yazılı kısım soruları aşağıdaki bahislerden oluşur:

a) Temel ve mesleksel Amel sıhhati ve güvenliği (İSG).

b) Hareket ve sürüş uygulamaları.

c) Demiryolu trafiği ve şimendifer işletme.

ç) Uğraş kültürü, Etraf muhafaza ve olağan dışı durumlara müdahale.

d) Türkçe lisan ve anlatım.

10 – Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi Çehre tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

11 – Yazılı imtihandan Çehre tam puan üzerinden en az yetmiş puan Meydan adaylardan; yazılı imtihanda en yüksek puandan başlamak üzere Nakil yapılması planlanan konum sayısının üç sert kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü/uygulamalı İmtihan tarihi ve yeri de belirtilerek genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıyeten sözlü/uygulamalı imtihana katılacak adaylara bu imtihanın tarih ve yeri yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilecektir.

12 – Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Giriş imtihanı ilanında belirtilen mevzular ve mesleksel Meydan bilgisi ile Bir arada genel Müdürlüğün aktiflik alanıyla ilgili hususlar,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) genel Yetenek ve genel kültür seviyesi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere Yekün Çehre puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda Çehre üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

13 – Giriş imtihanını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihanların her birinden en az 70 puan alınması zaruridir. Adayların en son muvaffakiyet puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. Bu aritmetik ortalamalara nazaran muvaffakiyet sırası oluşturulur.

14 – Muvaffakiyet listesi genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilecektir. Ayrıyeten, başarılı olan adaylara Sonuç yazılı olarak bildirim edilir ve atamaya temel evrakları teslim etmeleri istenilecektir.

15 – Yazılı ve sözlü/uygulamalı İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak İmtihan komitesine itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan komitesince itiraz müddetinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanarak itiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

16 – İmtihan kurulu tarafından en son muvaffakiyet listesi, sözlü/uygulamalı imtihanın yapıldığı nihayet günü takiben yedi gün içerisinde açıklanır.

17 – Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. İmtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen durum sayısından daha az ise yalnızca başarılı olanlar imtihanı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylara daha sonraki imtihanlar için kazanılmış hak yahut rastgele bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

18 – İmtihanı kazananlardan İmtihan müracaat formunda gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

TCDD NAKLİYAT AŞ genel MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI kanun KARARINDA KARARNAMEYE TABİ KONTRATLI MAKİNİST(YARDIMCI MAKİNİST) KONUMUNDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELİN

ALIMI YAPILACAK İŞYERLERİ

İşyeri

No:

İŞYERİ

Bölgesi

Atanacak

Personel Sayısı

1

Halkalı Lokomotif Bakım işlik Müdürlüğü

İstanbul

10

2

Kayseri Depo Müdürlüğü

Ankara

3

3

Çatalağzı Depo Müdürlüğü

Ankara

3

4

Çankırı Depo Müdürlüğü

Ankara

3

5

Karabük Depo Müdürlüğü

Ankara

3

6

Halkapınar Lokomotif Bakım işlik Müdürlüğü

İzmir

4

7

Soma Depo Şefliği

İzmir

7

8

Kars Depo Şefliği

Sivas

4

9

Divriği Depo Müdürlüğü

Sivas

18

10

Malatya Lokomotif Bakım işlik Müdürlüğü

Malatya

6

11

Tatvan Depo Şefliği

Malatya

4

12

Van Depo Müdürlüğü

Malatya

4

13

Afyonkarahisar Lokomotif Bakım işlik Müdürlüğü

Afyonkarahisar

4

14

Tavşanlı Depo Müdürlüğü

Afyonkarahisar

6

TOPLAM

79

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir