Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alınacak

Genel Kas 09, 2022 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

I. genel BİLGİLER

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 etaplı yapılacaktır.

Yazılı imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan cinsinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar Namzet çağrılacaktır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

II. İMTİHAN HAKKINDA genel BİLGİLER

a. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda yer Meydan kaideleri taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme yahut mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile öbür fakültelerin üstte belirtilen tahsil kollarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak, (Adayların, Laf konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) sıhhat durumu açısından her türlü iklim ve seyahat koşullarında misyon yapabilecek durumda olmak,

d) müracaat tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan tipinden 70 ve üzeri puan almak.

e) Yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylardan 80 TL İmtihan fiyatı Tahsil edilecek olup İmtihan fiyatını yatırmayan adaylar yazılı imtihana alınmayacaktır. İmtihan fiyatı yazılı imtihanı gerçekleştirecek üniversite tarafından Tahsil edilecek olup fiyatın yatırılacağı banka ve hesap numarasına ait konular Bakanlığımız web sayfasından ve Laf konusu üniversite tarafından ayrıyeten ilan edilecektir.

(Başvuru sırasında rastgele bir fiyat Tahsil edilmeyecektir.)

b. YAZILI İMTİHAN KONULARI

Yazılı İmtihan test adapta Biricik Celse biçiminde Meydan Bilgisi ve genel iktisat Bilgisi alanlarında yapılacaktır.

Yazılı imtihanda Sonuç puanı hesaplamada soruların yükleri % 40 Meydan Bilgisi, % 60 genel iktisat Bilgisi halinde olacaktır.

– Meydan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi kısımları ile ilgili aşağıda belirtilen bahis başlıkları, yazılı Meydan Bilgisi İmtihanının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her bahis başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

Gıda Mühendisliği: Besin Kimyası, Besin Teknolojisi, Besin Mikrobiyolojisi, Besin Toksikolojisi, Besin Ambalajları ve Teknolojisi

Ziraat Mühendisliği: tarım İktisadı, genel Meyvecilik, genel Sebzecilik, Meyve ve Bağ Islahı, Zerzevat ve Süs Bitkileri Islahı

Kimya Mühendisliği: genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya Mühendisliği Ekonomisi

Tekstil Mühendisliği: Dokuma Kimyası, Dokumacılık ve Örmecilik, Fizikî Dokumacılık Muayeneleri, Teknik Dokumalar, Denetim Sistemleri ve Dokuma kalite Kontrolü

Kimya: genel Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Analitik Kimya

Biyoloji: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Genetik, bitki Sistematiği, Hayvan Sistematiği

Hukuk: yönetim Hukuku ve idari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), uygar Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Kararlar – Şirketler- Bedelli Evrak), icra ve iflas Hukuku, Vergi Hukuku

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Memleketler arası İktisat, Kalkınma-Büyüme

Kamu İdaresi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Etraf Meseleleri, Yönetimin Kuruluşu

Uluslararası İlgiler: Milletlerarası İlgiler Teorileri, Memleketler arası Hukuk, Siyasi Tarih, Milletlerarası Aktüel Problemler, Memleketler arası Örgütler, Türk Hariç Politikası

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme İdaresi, Üretim İdaresi, Pazarlama İdaresi, Finansal İdare, Milletlerarası Finans, İşletme İktisadı ve genel İşletme

Maliye: halk Maliyesi (Kamu Harcamaları, halk Gelirleri, halk Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve halk Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

– genel iktisat Bilgisi Sınavı

Genel iktisat Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Genel iktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya İktisadında Yaşanan Aktüel Gelişmeler, Global Hariç Ticarette Yaşanan Aktüel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının misyon ve Yetki Alanında Bulunan Bahislerle İlgili Şimdiki Gelişmeler

c. KELAMLI İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kısımları prestijiyle yazılı İmtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının üç sert kadar Namzet (son sıradaki adayla birebir puanı alanlar dahil) kelamlı imtihana çağrılır.

Sözlü imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı kurulu reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç) ÖTEKİ BİLGİLER

i. İmtihan müracaat tarihi ve hali:

Başvurular dijital ortamda 24.10.2022-02.11.2022 tarihleri ortasında saat 17.00’a kadar alınacaktır. İmtihana katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Meslek kapısı) ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir. Posta ile yahut öbür hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar Laf konusu kısımlardan sırf birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

ii. İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı İmtihan 20.11.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, imtihanın yeri ve saati adayların İmtihan giriş evraklarında belirtilecektir. Adayların İmtihan saatinden en az bir saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) bulundurması gerekmektedir.

Sözlü İmtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı İmtihan sonucu ile Bir arada Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, imtihanlarına ait bilgileri daha sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

iii. Kıymetlendirme prosedürü:

Yazılı İmtihan Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her mevzu kümesinden (Alan Bilgisi ve genel iktisat Bilgisi) en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş imtihanı sonuçlarını gösterir listede yer Meydan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak takım sayısı kadar asıl Namzet imtihanı kazanmış sayılır. Giriş imtihanı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz. Ayrıyeten adaylar, imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adayların muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. ÖBÜR KONULAR:

e. İRTİBAT BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 06530 Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

11609/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir