Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alacak

Genel May 11, 2023 Yorum Yok

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

I. genel BİLGİLER

Ticaret Bakanlığında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 evreli yapılacaktır.

Yazılı imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan cinsinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar Namzet çağrılacaktır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

II. İMTİHAN HAKKINDA genel BİLGİLER

a. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile öteki fakültelerin üstte belirtilen kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarının üstte belirtilen kısımlarından mezun olmak, (Adayların, Laf konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) müracaat tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan tipinden 70 ve üzeri puan almak,

d) nihayet müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarının birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak yahut lisan yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak.

e) Giriş imtihanlarının yazılı yahut kelamlı kademelerinden rastgele birinden olmak üzere Yekün üç Defa başarısız olan adaylar müteakip giriş imtihanlarına müracaat yapamazlar.

f) Yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylardan 100 TL İmtihan fiyatı Tahsil edilecek olup İmtihan fiyatını yatırmayan adaylar yazılı imtihana alınmayacaktır. İmtihan fiyatı yazılı imtihanı gerçekleştirecek üniversite tarafından Tahsil edilecek olup fiyatın yatırılacağı banka ve hesap numarasına ait konular Bakanlığımız web sayfasından ve Laf konusu üniversite tarafından ayrıyeten ilan edilecektir.

(Başvuru sırasında rastgele bir fiyat Tahsil edilmeyecektir.)

b. YAZILI İMTİHAN KONULARI

Yazılı İmtihan klasik adapta ve 2 (iki) Celse halinde yapılacaktır.

I.Oturum : Meydan Bilgisi ve genel iktisat Bilgisi

II.Oturum : Yabancı lisan Bilgisi

Yazılı imtihanda Sonuç puanı hesaplamada soruların yükleri % 30 Meydan Bilgisi, % 30 genel iktisat Bilgisi ve % 40 Yabancı lisan Bilgisi halinde olacaktır.

Alan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi kısımları ile ilgili aşağıda belirtilen mevzu başlıkları, yazılı Meydan Bilgisi İmtihanının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her husus başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Milletlerarası İktisat, Kalkınma-Büyüme

Hukuk: Hukukun Temel Unsurları, idare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), uygar Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku

Mühendislik ve Teknik Kısımlar: Bilgisayar Programlama (java, .net), Yazılım Mühendisliği, Data Tabanı Yönetim Sistemleri, Bilgi Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Mimarisi, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme İdaresi, Üretim İdaresi, Pazarlama İdaresi, Finansal İdare, Memleketler arası Finans, İşletme İktisadı ve genel İşletme

Kamu İdaresi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Etraf Meseleleri, Yönetimin Kuruluşu,

Maliye: halk Maliyesi (Kamu Harcamaları, halk Gelirleri, halk Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve halk Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

Uluslararası Alakalar: Memleketler arası Münasebetler Teorileri, Milletlerarası Hukuk, Siyasi Tarih, Memleketler arası Aktüel Meseleler, Memleketler arası Örgütler, Türk Hariç Politikası

İstatistik: Mümkünlük Teorisi, Örneklem Tahlili, Vakit Dizileri Tahlili, Stokastik Süreçler, Regresyon Tahlili, Varyans Tahlili, Kategorisel Bilgi Analizleri

Çalışma İktisadı ve sanayi Bağlar: Çalışma İktisadı, Toplumsal Siyaset, Çalışma Bağlantıları Tarihi, Sendikacılık, sanayi Alakaları, Toplumsal Güvenlik

Ekonometri: İstatistik ve Mümkünlük, Doğrusal Cebir, Ekonometrik Modeller, Dinamik Tahlil, Yöneylem Araştırması, Vakit Serileri Analizi

– genel iktisat Bilgisi Sınavı

Genel iktisat Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Genel iktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya İktisadında Yaşanan Aktüel Gelişmeler, Global Hariç Ticarette Yaşanan Şimdiki Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının vazife ve Yetki Alanında Bulunan Mevzularla İlgili Şimdiki Gelişmeler

– Yabancı lisan Bilgisi Sınavı

Yabancı lisan Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Yabancı lisan Bilgisi İmtihanı Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarından birinde Bakanlıkça belirlenen husus başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı lisandan Türkçeye Türkçeden yabancı lisana Çeviri formunda yapılacaktır.

c. KELAMLI İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kolları prestijiyle yazılı İmtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının üç sert kadar aday, tahsil kısımları prestijiyle farklı ayrı çağrılacaktır. Lakin yazılı imtihanda başarılı olan Namzet sayısının, ilan edilen takımın üç katının altında olması halinde başarılı olan bütün adaylar kelamlı imtihana çağrılır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sözlü imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı kurulu reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç. ÖTEKİ BİLGİLER

i. İmtihan müracaat tarihi ve biçimi:

Başvurular 02.06.2023 – 12.06.2023 tarihleri ortasında 12.06.2023 tarihi saat 17:00′ a kadar dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Meslek kapısı) ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerinden gerçekleştirilecektir. Posta ile yahut öbür hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar Laf konusu kısımlardan sırf birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

ii. İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı İmtihan 09.07.2023 tarihinde Ankara’da yapılacak olup İmtihan yeri ve saati adayların İmtihan giriş dokümanlarında belirtilecektir. Adayların İmtihan saatinden en az bir saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) bulundurması gerekmektedir.

Sözlü İmtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı İmtihan sonucu ile Bir arada Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret. gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, imtihanlarına ait bilgileri daha sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

iii. Kıymetlendirme usulü:

Yazılı İmtihan Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bahis kümesinden en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Başarı puanı, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl adayın ismi, tahsil kolları prestijiyle başka farklı belirlenir ve İmtihan sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıyeten adaylar yerleştirme sonuçlarına ait bilgileri daha sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş imtihanında bir tahsil kısmına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, tahsil kollarının kontenjanları ortasında değişiklik yapabilir.

Adayların muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı lisan puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. ÖTEKİ KONULAR:

e. BAĞLANTI BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir