TMSF, 10 Uzman Yardımcısı Alacak

Genel Mar 27, 2023 Yorum Yok

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcılığı takımına Nakil yapılmak maksadıyla yazılı ve kelamlı giriş imtihanı yapılacaktır.

I- İmtihana Katılma Şartları

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı

Özel Kaideler;

. Üniversitelerin en az 4 (Dört) Yıl periyodik eğitim veren mühendislik, fen edebiyat, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, sanayi, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. ÖSYM tarafından (A) kümesi takımlar için 2021 ve 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan cinslerinin birinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

. ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanlarından yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

. Üstte belirtilen KPSS puan çeşitlerinden başvuranların Yekün sayısının 200 (İkiyüz) bireyden Çok olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere birinci 200 (İkiyüz) Namzet yazılı imtihana çağırılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının aniden Çok olması halinde ise bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Genel Kurallar;

. İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar imtihana girebilecektir),

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak,

. halk haklarından yoksun bulunmamak,

. Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kararlarına nazaran müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle tekrar yapılandırma başvurusu Tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

. 5411 sayılı Kanunun 71 inci unsuru uygulanan bankalarda yahut tıpkı Kanunun yürürlüğe girmesinden Evvel Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli hisseye sahip olmamak yahut denetimi elinde bulundurmamak,

. Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, aktiflik müsaadesi kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü dış iştirak hakları ile Yönetim ve kontrolü Fona intikal eden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılmadan Evvel nitelikli hisseye sahip olmamak yahut denetimi elinde bulundurmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş yahut taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ve dahi affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı işlenen kabahatler ve Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı işlenen cürümler ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

. Taksirli kabahatler dış olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve öbür kanunlar uyarınca ağır mahpus yahut beş yıldan Çok mahpus, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan Çok mahpus cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı kapital Piyasası Kanununun ve ödünç Nakit Eda işleri hakkında mevzuatın mahpus cezası gerektiren kararlarına muhalefet veya mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut öteki kanunlar uyarınca Yalın yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı kabahatler ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık hataları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı hatalar, Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilgilere karşı kabahatler, vergi kaçakçılığı hatalarından yahut bu cürümlere iştirakten hükümlü bulunmamak,

. 5411 sayılı Kanunun 26 ncı unsurunda yer Meydan çalışması yasaklananlardan olmamak,

. Askerlikle alakası bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II- İmtihan Başvurusu

Başvurular, 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren en geç 12 Mayıs 2023 tarihi saat 17:00’a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

III- müracaat Sırasında İstenecek Belgeler

. Yurt dışındaki yahut Yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir evraklarını, Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

. Adres, e-posta, telefon vb. bağlantı bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.

IV- Yazılı İmtihana Katılacak Adayların İlanı

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya nazaran yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde İlan yapılacak olup adaylar imtihana çağrılma durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların mesken adreslerine ayrıyeten bildirimde bulunulmayacaktır.

V- İmtihan Giriş Belgesi

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylar, Meslek Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” sayfasında yer Meydan “Bilgiler” butonu aracılığıyla “Aday müracaat Bilgileri” formunu yazdırarak bu sayfanın çıktısını alacaklar ve İmtihan günü yanlarında getireceklerdir. Adayların ayrıyeten yanlarında geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VI- Yazılı İmtihan Konuları

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) İmtihanı:

1) Meydan Bilgisi

– Temel Windows ve Linux İşletim Sistemleri

– Temel Network

– Temel Veritabanı

– Siber Güvenlik

– Bilgisayar Teknolojisi Kavramları

– Internet Kavramları

– Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

2) genel Kültür ve genel Yetenek

VII- Yazılı İmtihanın Formu, Tarihi ve Yeri

Fon Uzman Yardımcılığı’na (Bilişim) giriş yazılı imtihanı, 10 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi’nde (Davutpaşa Kampüs) (Adres: Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220, Esenler/İstanbul / Davutpaşa-YTÜ Metro İstasyonu durağı), 10:00-15:45 saatleri ortasında yapılacaktır.

Sınavın Meydan Bilgisi Kısmı seçmeli klasik metotta, genel Kültür ve genel Yetenek Kısmı ise çoktan seçmeli test metodunda yapılacaktır.

Adayların imtihanın başlama saatinden yarım saat Evvel İmtihan yerinde Amade bulunmaları gerekmektedir.

VIII- Yazılı İmtihan Sonuçlarının Kıymetlendirilmesi ve Duyurulması

Yazılı imtihanda, her bir kısım 100 (Yüz) puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her iki kısımdan en az 60 (Altmış) puan alınması ve kısımların yüklü ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Sınav puanı, İmtihan kısımlarına aşağıdaki yük oranları uygulanarak hesaplanacaktır:

. Meydan Bilgisi : %70

. genel Kültür ve genel Yetenek : %30

Yazılı imtihanı kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde İlan yapılacak olup adaylar İmtihan sonuçlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı -Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların mesken adreslerine ayrıyeten bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler yahut kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenecek ve İmtihan kağıtları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe yahut elektronik posta yoluyla itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş Amel günü içinde karara bağlanarak Sonuç ilgiliye elektronik posta yoluyla bildirilecektir.

Yazılı imtihanı kazanamayanlar kelamlı imtihana alınmazlar.

Yazılı imtihanı kazanmış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX- Kelamlı İmtihan ve İmtihan Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı imtihanı kazanarak kelamlı imtihana alınacak adaylar, kelamlı İmtihan tarihi, yeri vb. bilgiler belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde İlan yapılacak olup adaylar imtihana çağrılma durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların konut adreslerine ayrıyeten bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü imtihan, İmtihan komitesi tarafından, adayların, İmtihan mevzularına ait bilgi seviyelerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, tabir ve temsil yetenekleri üzere konuları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya İmtihan komitesi üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması kelamlı İmtihan notunu belirler.

Sözlü imtihanda başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması gerekir.

Sözlü imtihanda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

X- genel Kıymetlendirme ve Muvaffakiyet Notu

Yazılı ve kelamlı giriş İmtihan notlarının aritmetik ortalaması muvaffakiyet notu olup, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına nazaran ilan edilen takım sayısı kadar Namzet başarılı olmuş sayılır. Ayrıyeten ilan edilen takım sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet başarılı olmuş sayılır. KPSS İmtihan notlarının eşitliği halinde de yazılı İmtihan notu yüksek olan Namzet başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçlarına ait asil ve yedek liste, İmtihan komitesi tarafından tutanakla tespit edilir ve kelamlı imtihanın bitimini takip eden 5 (Beş) Amel günü içinde www.tmsf.org.tr web sitesinde İlan yapılır. Adaylar İmtihan sonuçlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. asil ve yedek listelerde yer Meydan adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Giriş imtihanını kazanan adaylardan, İmtihan başvurusu ve/veya Nakil basamağında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenler ve Düzmece evrak vererek ya da dokümanlarda tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına hata duyurusunda bulunulur. Bu şahısların imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı üzere, bu halde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi Laf konusu olmaz.

İlan olunur.

3311/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir