TRT Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 17, 2023 Yorum Yok

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU İDARE KURULUNUN

ÇALIŞMA TEMELLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Şurasının Çalışma Temelleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 62 nci hususu ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı, Kuruluş ve Kuruluşlar ile öbür Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 536 ncı hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Tıpkı Yönetmeliğin 4 üncü unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Lider: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Konseyi Liderini,

b) reis Vekili: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Heyeti reis Vekilini,

c) genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu genel Müdürünü,

ç) Koordinatör: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Heyeti Ofisi Koordinatörünü,

d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

e) Üye: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Konseyi Üyesini,

f) Yönetim Konseyi: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Konseyini,

ifade eder.”

MADDE 3- Tıpkı Yönetmeliğin 5 inci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Yönetim Konseyi, genel Müdür iç 9 üyeden oluşur. Yönetim Konseyi reis ve üyeleri, 3 sayılı Üst Kademe halk Yöneticileri ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Nakil Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran atanır.

(2) Yönetim Heyeti birinci toplantısında bir reis vekili seçer ve Gerekli hallerde değiştirebilir. reis vekili, Liderin mazeretli olarak (izinli, raporlu, vazifeli ve gibisi sebeplerle) süreksiz mühletle bulunmadığı hallerde, Liderin toplantı yetkilerini kullanır ve toplantıyı yönetir.

(3) Vazifeye başlayan Yönetim Konseyi Üyesine, Kurumun faaliyetlerinin yürütülmesine Temel teşkil eden ilgili bütün mevzuatın elektronik ortamda hazırlanmış birer kopyası verilir.”

MADDE 4- Tıpkı Yönetmeliğin 6 ncı unsuru yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci unsurunun ikinci fıkrasında yer Meydan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 6- Birebir Yönetmeliğin 9 uncu unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Yönetim Heyetinin misyonları şunlardır:

a) Kurumun program, yayın, teknik, işçi, idari, mali ve her türlü hizmetlerine dair Temel prensipleri ve amaçları tespit etmek ve genel Müdürlükçe hazırlanacak olan yıllık ve 5 yıllık planları ve Laf konusu planlara nazaran hazırlanan ünitelerin bütçelerini karara bağlamak.

b) Kurumun bütçesini, bilançosunu, Yekün takım ve durum sayısını karara bağlamak.

c) genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek.

ç) Alınan kararların uygulanışını Yönetim Şurası toplantılarında, Yönetim Heyeti Liderinin vereceği bilgilerle takip ve Denetim etmek.

d) Kurumun hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak önlemleri almak.

e) genel Müdürlükçe Gerekli görülecek bahislerde kararlar almak.

f) Kuruluş ile ilgili ve Öbür mercie bırakılmamış mevzularda karar almak.

g) Kuruma ilişkin taşınmazların satımı ile Kurum tarafından taşınmaz edinilmesi ve taşınmazların bağışlarının kabulü konularını karara bağlamak.

ğ) Üyeleri Yönetim Heyeti yahut genel Müdür tarafından belirlenen Müracaat Konseyleri vasıtasıyla, Kurumun misyonları çerçevesinde, radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun niyet ve dileklerini tespit ettirmek, bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak, gerek görülecek hususlarda Özel uzmanlardan yararlanarak varılan sonuçları kıymetlendirmek ve Gerekli önlemleri almak.

h) Hizmet gereklerine Müsait olarak Kurumun merkez, taşra ve Yurt dışı teşkilatının hangi ünitelerden oluşacağını genel Müdürün teklifi üzerine karara bağlamak.

ı) Kurumun hedeflerine Müsait olmak kuralıyla Özel hukuk kararlarına tabi şirket kurulmasına, yerli yahut yabancı gerçek yahut hükmî bireylerle paydaşlıklar kurulmasına, var iştiraklere yahut şirketlere iştirak edilmesine, Yurt içinde yahut Yurt dışında yerli yahut yabancı iştirakleri yahut şirketleri büsbütün satın almaya yahut devralmaya karar vermek.

i) Kurumun, kendisine ilişkin şirketlerden yahut ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, üretim ve taşıma işlerine ait ihale süreçlerinin yordam ve temellerine dair genel Müdür teklifini karara bağlamak.

j) Kuruma indirimli tarife uygulayan Devlet daire ve kuruluşları, halk hükmî şahısları ve halk iktisadi teşebbüslerine ilan ve reklam işlerinde indirimli tarife uygulanmasına karar vermek.

k) 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için tespit edilecek ölçü ve koşullara Müsait olmak kaydıyla, Kurumda çalışan işçiye ödenecek mahrumiyet artırımını yönetmelikle tespit etmek.

l) 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve müteakip unsurlarındaki istisnai memuriyete ait kararların uygulanacağı yabancı lisan yayınları mütercim spikerlerinin sayısını tespit etmek.

m) Kurum işçisine hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen vazifenin özelliği dikkate alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığını (ek gösterge dahil) geçmemek üzere, tespit olunan Oran yahut ölçülerde tazminat ödenmesi konusunda Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak.

n) genel idare Hizmetleri sınıfına iç takımlara uygulanacak ek göstergeleri, bu memuriyetlerin niteliği ve Yönetim sorumluluğu göz önünde bulundurularak ve öteki halk kuruluşlarındaki emsallerini geçmemek koşulu ile Kurum işçisi hakkında uygulanmak üzere Cumhurbaşkanınca tespit olunmak üzere teklifte bulunmak.

o) Takım karşılığı kontratlı çalışana ait imtihan, işe alınma, atanma ve misyonda yükselme üzere konuları düzenlemek, bu işçinin unvanları, sayısı, takım iptal ve ihdasları, fiyatları, takımlara uygulanacak ek göstergeler, makam ve vazife tazminatı, Özel hizmet tazminatı, Çok çalışma fiyatı üzere çalışana sağlanacak her türlü mali ve toplumsal haklara ait yol ve asıllarına dair Cumhurbaşkanınca tespit olunmak üzere teklifte bulunmak.

ö) özel hukuk kararlarına tabi çalışanın, Kurumca yapılacak imtihanla istihdamına, kontrat imzalanmasına, kontratının feshine, feshi halinde ödenecek tazminat ile fiyatlarına, her türlü mali ve toplumsal haklarına ait yordam ve temelleri belirlemek.

p) Kurum işçisinin Yurt içinde süreksiz misyonla memuriyet mahalli dışına görevlendirilmesi durumunda, bu işçiye 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu mucibince her Yıl Bütçe Kanununda emsali Devlet memuru için belirlenen gündeliklerin iki katını geçmemek üzere ödenecek gündelik fiyatını belirlemek.

r) Kurum çalışanının Yurt içi ve Yurt dışında görevlendirilenlerinin konaklama yer ve fiyatlarına ait konuları belirlemek.

s) Kurumda misyonlu takımlı yahut Özel hukuk kararlarına tabi çalışana, yılda dört aylık fiyat fiyatını aşmamak üzere ikramiye verilmesiyle ilgili genel Müdür teklifini onaylamak.

ş) Kurumun takımlarında sanatçı olarak çalışanlar ile sanatçı niteliğinden dolayı Kurumun yönetimci, uzman şef ve gibisi öteki takımlarında vazifeli bulunanlar ile spiker, sunucu ve teknisyenlerden oluşacak bu toplulukların; asli misyonlarını aksatmamak kaidesiyle, Yurt içinde ve Yurt dışında, Kurumun müzik yayınları Gaye ve siyasetine Müsait hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak maksadıyla konser, şenlik ve gibisi sanat faaliyetlerinde genel Müdür tarafından görevlendirilmesine ait uygulama adap ve temellerini tespit etmek.

t) Kurumun Daimi takımlarında çalışanların Kurumun asli işlevleri ile ilgili hususlarda üniversite ve yüksekokullarda öğretim üyesi yahut yardımcısı olarak vazife almalarına, her derecedeki resmi öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmalarına, temel misyonlarını aksatmamak kuralıyla genel Müdürün teklifi üzerine müsaade vermek, bu görevlilerin Kuruluş iştiraklerinde da görevlendirilmelerine karar vermek.

u) Kurumun kuracağı her türlü tesisler için Gerekli taşınmaz malların kamulaştırılmasında, halk faydası kararı almak.

ü) 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun uygulanmasına ait metot ve asıllar ile beyanname, bandrol ve etiketler ile ilgili öteki konuları tespit etmek.

v) İlgili mevzuatla Yönetim Heyetine verilen öbür misyonları yerine getirmek.

(2) Yönetim Şurası Gerekli görülen hallerde misyonlarından bir kısmını, hudutlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla genel Müdüre devredebilir. Devredilen yetki, gerek görüldüğünde Yönetim Konseyi tarafından da direkt kullanılabilir. Lakin, yetki evresi Yönetim Şurasının sorumluluğunu kaldırmaz.”

MADDE 7- Birebir Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki halde, ikinci fıkrasında yer Meydan “Olağan toplantıların” ibaresi “Toplantıların” halinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer Meydan “Bürosuna” ibaresi “Bürosu Koordinatörlüğüne” halinde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Heyeti toplantıları saklıdır. Yönetim Konseyi, en az yedi üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını Üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Heyeti ayda bir toplanır; Gerekli durumlarda Yönetim Konseyi Liderinin daveti ile de toplanabilir. Toplantılar elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.”

MADDE 8- Birebir Yönetmeliğin 13 üncü hususunun ikinci fıkrasında yer Meydan “Başkan” ibaresi “Genel Müdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Birebir Yönetmeliğin 20 nci hususunda yer Meydan “istemci üniteye” ibaresi “ilgili birime” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Tıpkı Yönetmeliğin 21 inci unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “İdare’den” ibaresi “Genel Müdürden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu genel Müdürü yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir