Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel yönetim Hizmetleri sınıfında münhal Müfettiş Yardımcılığı takımlarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları ortasından beş (5) Müfettiş Yardımcısı alımı emeliyle giriş imtihanı yapılacaktır.

1. MÜRACAAT ŞARTLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanına başvuracak adayların;

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda yazılı genel koşulları taşıması,

1.2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin en az dört Yıl lisans eğitimi veren kısımlarından yahut dengi yükseköğretim kuramlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen Yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmesi,

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarının birinden (KPSS A Grubu) KPSS P-48 puan tipinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması ve müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 100 şahıs içerisinde yer alması, (Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana kabul edilir.)

1.4. Giriş imtihanının yapıldığı yılın (2023 yılında yapılacaktır) Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olması, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar imtihana girebileceklerdir.)

1.5. sıhhat durumunun yurdun her yerinde misyon yapmaya ve her türlü iklim ve seyahat şartlarına güçlü olması, müfettişlik vazifesini yapmasına Mani olabilecek bir hali bulunmaması,

Gerekmektedir.

2. MÜRACAAT ŞEKLİ

2.1. Giriş İmtihanı için müracaatlar, 23/01/2023 tarihinden 03/02/2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek, ilanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Müracaatta bulunacak adayların kimlik, askerlik, mezuniyet bilgileri ile KPSS sonuçları sistem üzerinden otomatik aktarılacak olup, bilgileri gelmeyen, bilgilerinde Noksan yahut yanılgı olan adaylar ilgili kurumlarla bağlantıya geçerek, Gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadır.

2.3. Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine denklik gösterir dokümanlarını “pdf” ya da “jpeg” formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2.4. müracaat sırasında bir adet vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. (Vesikalık fotoğrafın nihayet 6 ay içinde, Çehre büsbütün görünür halde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına İmkan verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

2.5.Adaylar, kendi el yazılarıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer Meydan ilgili kısma yükleyeceklerdir.

2.6. Meslek Kapısı üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidirler. müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat kademesinde sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

27. Giriş İmtihanına başvuranlardan gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

3. GİRİŞ İMTİHANI HALİ VE YERİ

3.1. Giriş imtihanı Evvel yazılı akabinde kelamlı olmak üzere iki basamaklı olarak Ankara’da yapılacaktır.

3.2. Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adayların İsim listesi, yazılı İmtihan tarihi, saati ve yazılı imtihana ait diğer konular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara müracaat sisteminde kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Adaylar imtihana ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

3.3. Adaylar müracaat bilgilerini, Meslek Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve müracaat bilgileri çıktısı ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle yazılı imtihana katılabileceklerdir.

3.4. Yazılı İmtihan yeri, tarihi ve/veya öteki konularda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet sayfasında (www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat kararındadır.

4. YAZILI İMTİHAN KONULARI

4.1. Yazılı İmtihan aşağıda belirtilen mevzularda yapılacaktır:

– Hukuk: Anayasa, idare Hukuku (genel asıllar, idari teşkilat, halk çalışanı hukuku), İdari Yargı Adap Hukuku (genel esaslar), Ceza Hukuku (genel asıllar, halk vazifelileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (genel esaslar), uygar Hukuk (genel esaslar), Borçlar Hukuku (genel esaslar), Ticaret Hukuku (genel temeller, deniz ticareti ve şirketler hukuku).

– İktisat: Mikro iktisat, makro iktisat, para-banka teorileri, Türkiye iktisadı, memleketler arası iktisat, şimdiki ekonomik meseleler.

– Maliye: genel maliye teorisi, maliye siyasetleri, Türk vergi sisteminin genel asılları, halk gelirleri ve masrafları, bütçe,

– Muhasebe: genel muhasebe, maliyet muhasebesi, finansal tablolar tahlili, ticari hesap.

4.2. Belirtilen mevzu başlıkları, yazılı imtihanın genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her mevzu başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

5. DEĞERLENDİRME

5.1. Yazılı imtihanda tam puan 100’dür. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. Yazılı imtihanın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar muvaffakiyet sırasına konulacaktır. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş imtihanı ilanında belirtilen takım sayısının dört katına (20) kadar Namzet yazılı imtihanı kazanmış sayılacaktır. Yazılı imtihanı nihayet sırada kazanan Namzet ile puanı eşit olan öteki adaylar da kelamlı imtihana alınacaktır.

5.2. Yazılı imtihanın sonucu, liste olarak yahut her adayın kendi İmtihan sonucunu görebileceği biçimde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacaktır. Kelamlı imtihana gireceklerin müracaat sistemine kayıtlı adreslerine, imtihanın yeri, günü ve saati, İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri üzere haklarında gerçeğe muhalif beyanda bulunmaları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacağı konusunda bilgilendirilerek ayrıyeten taahhüt beyanları alınacaktır. Laf konusu beyan ve taahhüdü vermeyen adaylar kelamlı imtihana alınmayacaktır.

5.4. Kelamlı İmtihan adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlayacaktır.

5.5. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan şurası lideri ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’den az olmaması gerekir. Kelamlı imtihanda adaylar; tahsil kısmındaki Meydan bilgi seviyesi (50 puan), bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) taraflarından başka farklı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

5.6. Giriş imtihanı puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Giriş imtihanı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıraya konulacak, Nakil yapılacak takım sayısı kadar Namzet asıl Namzet olarak tespit edilecek, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen birebir sayıdaki Namzet da yedek Namzet olarak belirlenecektir.

5.7. Adayların muvaffakiyet derecesi tespit edilirken, giriş imtihanı puanının eşit olması halinde, yazılı İmtihan puanı yüksek olan adaya; giriş imtihanı puanı ile Bir arada yazılı İmtihan puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

5.8. Giriş imtihanından 70 ve üzerinde puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA

6.1. Giriş imtihanı sonuçları liste halinde yahut her adayın kendi İmtihan sonucunu görebileceği halde Bakanlık internet sitesinde (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.2. İmtihan sonuçlarına, İlan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. itirazlar, İmtihan Konseyi tarafından incelenerek karara bağlanır ve Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

6.3. Başkanlıkça, giriş imtihanında başarılı olan adaylara müracaat sisteminde belirttikleri adreslerine ayrıyeten taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

7. ÖTEKİ HUSUSLAR

7.1. Giriş imtihanını asıl olarak kazanıp atandığı halde, yasal müddeti içinde misyona başlamayanlar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Asıl adaylardan ataması yapıldığı halde misyona başlamayan ya da misyona başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yedek adaylar ortasından muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

7.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mesul değildir.

8. BİLGİ ALMA

8.1. İmtihanla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından (www.uab.gov.tr) yahut Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının aşağıda belirtilen adres ve irtibat bilgilerinden temin edilebilir.

ADRES BİLGİLERİ:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek Çankaya /ANKARA

Telefon : 0(312) 203 10 61

E-Posta : teftis@uab.gov.tr

İlan olunur.

16179/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir