Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Yükseköğretim Şurası Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KONSEYİ UZMAN YARDIMCISI Alım İLANI

Yükseköğretim Heyeti Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, Yekün 15 (onbeş) Yükseköğretim Heyeti Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAV KILAVUZU

Giriş imtihanı yalnızca kelamlı İmtihan biçiminde yapılacaktır. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile imtihanın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, kelamlı imtihandan en az 10 (on) gün Evvel ilan edilecektir. Adaylar için ayrıyeten imtihana giriş dokümanı düzenlenmeyecektir.

SINAVA MÜRACAAT ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer Meydan genel kuralları taşımak.

2) 2021 yahut 2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A) kümesi imtihanı sonucunda, üstteki tabloda yer Meydan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan tipine nazaran minimum 85 puana sahip olmak.

3) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin üstteki tabloda belirtilen kısım yahut kısma denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtiçi yahut yurtdışındaki kısımlardan birini bitirmiş olmak.

4) 01.01.2023 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

5) devamlı olarak vazife yapmasına Mani olabilecek, Daima gövde ya da akıl hastalığı ile gövde sakatlığı ya da mahzuru bulunmamak.

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR, FORMU VE YERİ:

2021-2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A grubu) imtihanları sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 85 (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan misyon talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak Yükseköğretim Konseyi Uzman Yardımcılığı Karşılaşma İmtihanı müracaat Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırmak suretiyle) ile Bir arada aşağıda yer Meydan dokümanları 20.01.2023/03.02.2023 tarihleri ortasında Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden yahut posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve öteki sebeplerle nihayet müracaat tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evraklar ile Noksan doküman ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

a) KPSS Sonuç evrakının aslı yahut fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

b) Yükseköğretim diplomasının yahut süreksiz mezuniyet dokümanının aslı yahut dokümanın verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adayın özgeçmişi.

SÖZLÜ İMTİHAN:

Müracaat koşullarını taşıyan adaylar, üstteki tabloda yer Meydan her bir Meydan kendi içinde olmak üzere, KPSS puanına nazaran en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer Meydan her bir alanda ilan edilen takım sayısının 4 (dört) sert aday, kelamlı imtihana girmeye hak kazanır. Sonuncu Namzet ile tıpkı puana sahip olanlar da kelamlı imtihana girerler.

Sözlü imtihanda adaylar,

a) Adayın kendi alanındaki bilgi seviyesi ile genel Kültür, genel Yetenek, Anayasa Hukuku, yönetim Hukuku, idari Teşkilat, Makro iktisat, Maliye Siyaseti, Avrupa Birliği Hukuku, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili kararları, 2547, 2914 ve 2809 sayılı Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına ait yönetmelikler) hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilir.

Adaylar, İmtihan Komitesi tarafından başka ayrı puan verilmek suretiyle (a) hususu için 50 (elli) puan, öbür hususlarında yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için İmtihan Komitesi reis ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kuraldır.

Sözlü İmtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SÖZLÜ İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü İmtihan sonuçlarına nazaran puanı en yüksek adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl, asıl Namzet sayısının yarısı kadar da yedek Namzet belirlenir. Yedek listede yer Meydan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; kelamlı İmtihan puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

Sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 (beş) Amel günü içinde Komiteye itiraz edilebilir. İtirazlar Komitece en geç 10 (on) Amel günü içinde karara bağlanır.

UZMAN YARDIMCISI TAKIMLARINA ATAMA

Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Vazifesini devamlı yapmaya Mani olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) İsimli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde İşçi Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

Gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların Nakil süreçleri 657 sayılı kanun kararlarına nazaran yapılır. Mühleti içinde dokümanlarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınavda başarılı olanlardan yasal müddeti içinde vazifeye başlamayanlar, ataması yapılıp da rastgele bir sebeple vazifeden ayrılanlar ile Nakil koşullarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne nazaran yapılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 75 69-70-71

Not 1 :Yükseköğretim Konseyi Uzman Yardımcılığı Giriş İmtihanına ait Gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

15584/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir