39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 07, 2022 Yorum Yok

İlk derece mahkemesi süreci iptal etmişti

İstinaf: Davacının hizmeti yanlış hesaplanmıştır

Davacının 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetleri 39 Yıl 8 ay 14 gün olmasına Karşın sehven 39 Yıl 9 ay 14 gün olarak bildirildiğinin belirtilmesi nedeniyle 01/04/1981-30/06/1981 tarihleri ortasında 3 ay borçlanmış olduğu askerlik hizmeti ile 01/08/1981 -15/04/2016 tarihleri ortasında 39 Yıl 8 ay 14 gün fiili hizmeti olmak üzere Yekün 39 Yıl 11 ay 14 gün hizmeti bulunduğunun anlaşıldığı, davacının 40 Yıl hizmetinin bulunmaması ve 39 Yıl üzeri hizmetinin de bir tam yıla isabet etmemesi karşısında, davalı idarece fiili hizmetinin 39 tam yılına karşılık ikramiye ödemesi yapılmasında hukuka terslik yoktur.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/1442

Karar No: 2022/195

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI taraf (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU:

… Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin… tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 48. hususunun altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin reddine ait kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

5434 sayılı kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 Yıl 14 gün çalışması olmasına rağmen 39 Yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle Noksan ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle davalı yönetime yaptığı müracaatın reddine ait sürecin iptali ile kalan hizmet mühletlerine ait emekli ikramiyesinin yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesince verilen … tarih ve E:… K:… sayılı kararla;

3 aylık askerlik borçlanmasıyla birlikte davacının, 40 Yıl 14 gün fiili hizmetinin bulunduğu ve bu hizmetine karşılık 40 tam Yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğinden davalı idarece davacıya 39 hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi tarafında tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline, davacının 39 yılı aşan 1 tam Yıl hizmet mühleti için emekli olduğu tarihteki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi fiyatının yönetime müracaat tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

… Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin; … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; Daire Uzaklık kararıyla davalı yönetimden; davacının tahsis evrakının tekrar incelenerek Sandığa tabi hizmetinin yıl, ay ve gün olarak ne kadar olduğunun net bir formda belirtilmesinin istenilmesi üzerine, davalı idarece gönderilen 19/06/2018 havale tarihli yazıda; 13/06/2016 tarihli Kurum yazısında, davacının 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetleri 39 Yıl 8 ay 14 gün olmasına Karşın sehven 39 Yıl 9 ay 14 gün olarak bildirildiğinin belirtilmesi nedeniyle 01/04/1981-30/06/1981 tarihleri ortasında 3 ay borçlanmış olduğu askerlik hizmeti ile 01/08/1981 -15/04/2016 tarihleri ortasında 39 Yıl 8 ay 14 gün fiili hizmeti olmak üzere Yekün 39 Yıl 11 ay 14 gün hizmeti bulunduğunun anlaşıldığı, davacının 40 Yıl hizmetinin bulunmaması ve 39 Yıl üzeri hizmetinin de bir tam yıla isabet etmemesi karşısında, davalı idarece fiili hizmetinin 39 tam yılına karşılık ikramiye ödemesi yapılmasında, hasebiyle davalı yönetim sürecinde hukuka karşıtlık bulunmadığından istinaf müracaatının kabulüne, istinaf müracaatına mevzu idare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 45. unsurunun altıncı fıkrası uyarınca Kesin olarak karar verilmiştir.

Davacı tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge idare Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; Mahkemece verilen karara yönelik istinaf başvurusu üzerine verilen kararın Kesin olduğu ve 2577 sayılı Kanun’un 46. unsurunda sayılan temyize tabi davalardan olmadığı anlaşıldığından, Kesin olarak verilen karara karşı temyiz müracaatında bulunulması Mümkün olmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Bölge idare Mahkemesi kararının metot ve yasaya alışılmamış olduğu, temel açısından incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile yordam ve yasaya Müsait olan Bölge idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 17. unsurunun ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek, işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Bölge yönetim mahkemelerinin en son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Üstte özetlenen münasebetle temyiz isteminin reddine ait … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı temyize bahis kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 50. hususu uyarınca, bu onama kararının taraflara bildirimini ve bir örneğinin de … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen belgenin … idare Mahkemesine gönderilmesine, 26/01/2022 tarihinde Kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir