Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

İDDK, Danıştay Onikinci Dairesinin 12/03/2021 tarih ve E:2018/3181, K:2021/1280 sayılı kararını onadı.

Yeni düzenleme Anayasa Mahkemesince Müsait bulunmuştu

12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı, Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 73. unsuruyla, 969 sayılı Kanun’un 3. hususunun 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; “Bakanlık takım ve konumlarında çalışan personelden” ibaresinin, “Bakanlık takım ve konumlarında bulunan personelden” formunda değiştirildiği, belirtilen Yasa değişikliğinin Anayasa’ya karşıt olduğu niyetiyle … idare Mahkemesince yapılan itiraz sonucunda, 15/12/2017 tarih ve 30271 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarih ve E:2017/113, K:2017/157 sayılı kararıyla, anılan fıkrada yer alan; “Bakanlık takım ve konumlarında bulunan personelden” ibaresinin Anayasa’ya ters olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiğinin görüldüğü,

İptali istenilen husus kanuna uygundur

İptal istemine mevzu Yönetmelik hususunda yer alan, üretimi teşvik priminin; Bakanlık takım ve konumlarında bulunan çalışandan işletme bünyesinde vazife yapan ve karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Kanun’un 4. unsurunun (A) ve (B) fıkralarına nazaran istihdam edilen işçiye ödeneceği yolundaki düzenlemenin ise, destek kanun unsuruyla tıpkı kararları içermesi nedeniyle, dava konusu Yönetmelik düzenlemesinde üst hukuk normuna ve hukuka karşıtlık bulunmadığı,

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/3967

Karar No: 2022/373

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … ‘yı temsilen … Sendikası

VEKİLİ: Av. …

KARŞI taraf (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/03/2021 tarih ve E:2018/3181, K:2021/1280 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01/05/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Besin tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner kapital İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42. unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Bakanlık takım ve durumlarında bulunan çalışandan …” ibaresinin ve Sendika üyesi olan davacının üretimi teşvik primi ödenmesi talebiyle yaptığı 17/02/2016 tarihli müracaatın Yönetmelik düzenlemesi destek gösterilmek suretiyle reddine ait … tarih ve … sayılı Bakanlık sürecinin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/03/2021 tarih ve E:2018/3181, K:2021/1280 sayılı kararıyla;

Davanın, 31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01/05/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Besin tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner kapital İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42. hususunun birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Bakanlık takım ve durumlarında bulunan çalışandan …” ibaresine yönelik kısmı istikametinden;

969 sayılı tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner kapital Verilmesi Hakkında Kanun’un 3. hususunun dördüncü fıkrası uyarınca, döner kapital işletmelerinden elde edilen karın en Çok % 80 oranındaki kısmının, Besin tarım ve Hayvancılık Bakanlığı takım ve durumlarında çalışan işçiden karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve bu Kanun’un 4/B hususuna tabi çalışana katkıları oranında ve anılan unsurda belirtilen ölçüde üretimi teşvik primi olarak ödenebileceği, ödenecek primin ölçüsü ile ödenmesine ait temel ve yolların; misyon yapılan ünitenin Amel hacmi, vazife mahalli, vazifenin Ehemmiyet ve zahmeti, çalışanın hizmet sınıfı, takım unvanı ve çalışma mühleti üzere kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının Müsait görüşü üzerine, tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğinin düzenlendiği, Laf konusu kanun hususunda yer alan; “Bakanlık takım ve konumlarında çalışan personelden” ibaresinin, Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarih ve E:2011/139, K:2012/205 sayılı kararı ile iptal edildiği,

12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı, Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 73. unsuruyla, 969 sayılı Kanun’un 3. unsurunun 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; “Bakanlık takım ve konumlarında çalışan personelden” ibaresinin, “Bakanlık takım ve durumlarında bulunan personelden” formunda değiştirildiği, belirtilen Yasa değişikliğinin Anayasa’ya ters olduğu fikriyle … idare Mahkemesince yapılan itiraz sonucunda, 15/12/2017 tarih ve 30271 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarih ve E:2017/113, K:2017/157 sayılı kararıyla, anılan fıkrada yer alan; “Bakanlık takım ve konumlarında bulunan personelden” ibaresinin Anayasa’ya ters olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiğinin görüldüğü,

İdarelerin kendilerine tanınan düzenleme yetkisini Anayasa ve kanunlarla belirlenen hudutlar içinde kullanması gerektiği, Yasa koyucu tarafından düzenlenen 969 sayılı Kanun’un 3. unsurunun dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde Aleni bir biçimde, Bakanlık takım ve konumlarında bulunan işçiden, karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Kanuna ve bu Kanun’un 4/B hususuna tabi olanlara, katkıları oranında, taban fiyatın yıllık brüt fiyatının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenebileceğinin belirtildiği,

İptal istemine bahis Yönetmelik unsurunda yer alan, üretimi teşvik priminin; Bakanlık takım ve konumlarında bulunan çalışandan işletme bünyesinde misyon yapan ve karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Kanun’un 4. unsurunun (A) ve (B) fıkralarına nazaran istihdam edilen çalışana ödeneceği yolundaki düzenlemenin ise, destek kanun hususuyla tıpkı kararları içermesi nedeniyle, dava konusu Yönetmelik düzenlemesinde üst hukuk normuna ve hukuka karşıtlık bulunmadığı,

Davanın kişisel sürecin iptali istemine ait kısmı tarafından ise;

Davaya mevzu sürecin desteği olan Yönetmelik unsurundaki ibarede hukuka karşıtlık bulunmadığından, takımı Maliye Bakanlığında olan davacı Sendika Üyesi …’nın, Besin, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı takımlarında bulunan çalışana ödenmesi öngörülen üretimi teşvik priminden kendisinin de yararlandırılması için yaptığı 17/02/2016 tarihli müracaatının reddine ait … tarih ve … sayılı süreçte de hukuka karşıtlık görülmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Etlik Veteriner Denetim Merkez Araştırma Enstitüsü Döner kapital Saymanlığında muhasebe memuru olarak misyon yaptığı, 2015 yılına ilişkin olan üretim teşvik priminin birebir işi yaptığı ve tıpkı kurumda hizmet verdiği gözetilerek kendisine de ödenmesi istemi ile yaptığı müracaatın dava konusu düzenleyici süreç münasebet gösterilerek ödenmediği, Halbuki ki davalı yönetim çalışanı ile birebir misyonu yaptığı, yapılan hizmetin niteliğinde bir farklılık olmadığı hasebiyle bu primden mahrum bırakılmasının eşitsizliğe neden olduğu, Anayasa ve Temel kozmik insan hakları dokümanlarında eşit Amel yapanların eşit biçimde fiyatlandırılmasına işaret edildiği, teşvik ikramiyesi ödemelerinin dava konusu 31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner kapital İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği”nin 42. unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Bakanlık takım ve durumlarında bulunan çalışandan..” ibaresi ile sonlandırılmasının Anayasa’nın 10. ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. unsurunda düzenlenen liyakat unsuruna ve hakkaniyete ters olduğu belirtilerek, dava konusu Yönetmelik düzenlemesinin ve belirtilen düzenleme destek gösterilmek suretiyle tesis edilen dava konusu sürecin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, Danıştay Onkinci Dairesince verilen kararın yol ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka muhalif karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte kusur yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yol ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen savlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize husus 12/03/2021 tarih ve E:2018/3181, K:2021/1280 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 07/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir