Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 16, 2023 Yorum Yok

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ VE

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin emeli; çarşı ve mahalle bekçileri olarak istihdam edileceklerde aranan koşulları, giriş sınavı/seçimi, atanması ve eğitimi ile ilgili adap ve temelleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 3 üncü ve 14 üncü hususlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Namzet çarşı ve mahalle bekçisi: Memuriyete birinci ataması yapılmış şimdi asaleti Tasdik Ham çarşı ve mahalle bekçisini,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Lider: Polis Akademisi Liderini,

d) Başvuran: Çarşı ve mahalle bekçiliği imtihanına Müracaat edenleri,

e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

f) Devir: Eğitim müddetinin kısımlarını,

g) Eğitim Kurumu: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Başkanlığa bağlı ünitesi,

ğ) Eğitim Merkezi: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Kumandan Yardımcılığına bağlı Jandarma Eğitim Merkezi Komutanlıklarını,

h) genel Kumandan: Jandarma genel Kumandanını,

ı) genel Komutanlık: Jandarma genel Komutanlığını,

i) genel Müdür: güvenlik genel Müdürünü,

j) genel Müdürlük: güvenlik genel Müdürlüğünü,

k) Hazırlayıcı Eğitim: Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine sınıfı ve vazifeleri ile ilgili verilen eğitimi,

l) JSGA Lideri: Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Liderini,

m) JSGA Başkanlığı: Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığını,

n) Kumandan Yardımcılığı: Eğitimden Mesul genel Kumandan Yardımcılığını,

o) Kurum Müdürü: Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin tahsil gördüğü eğitim kurumunun müdürünü yahut eğitim merkezi komutanlığının kumandanını,

ö) sıhhat Kuralları Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan güvenlik Teşkilatı sıhhat Kaideleri Yönetmeliğini,

p) Sertifika: Temel ve hazırlayıcı eğitimi muvaffakiyet ile bitiren Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine; içeriğinde eğitim aktifliğinin Aleni ismi, tarihi, Namzet çarşı ve mahalle bekçisinin ismi, soyadı ve sicil numarası bulunan ve Başkanın/Komutan Yardımcısının imzasıyla verilen belgeyi,

r) Şehit yahut Görev Malulü Eş yahut Çocukları: güvenlik Teşkilatı, Jandarma genel Komutanlığı, Kıyı Emniyet Komutanlığı, TSK çalışanı şehit yahut Görev malullerinin eş yahut çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Gayret Kanununun 21 inci unsurunun birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş yahut çocuklarını,

s) Temel Eğitim: Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili konuları kapsayan eğitimi,

ş) Temin Merkezi: İşçi Temin Merkezi Komutanlığını,

t) Üst Subay: Binbaşı, Yarbay ve Albay rütbelerindeki subayları,

u) Yönetim Şurası: Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin tahsil gördüğü eğitim kurumlarının Yönetim Şurasını,

ifade eder.

İstihdam

MADDE 4- (1) genel kolluk kuvvetlerine Yardımcı olmak üzere güvenlik ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdama Ait Müşterek Hususlar

Çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacaklarda aranacak şartlar

MADDE 5- (1) Çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması kaidedir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) nihayet müracaat tarihi prestijiyle en az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak.

c) nihayet müracaat tarihi prestijiyle erkek adaylar için askerlik ödevini bitirmiş olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki ıslak dikkate alınmak koşuluyla, imtihanın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile;

1) Taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına mahküm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden Dolayı mahkum olmamak.

e) halk haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak.

f) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya pürüzü bulunmamak.

g) sıhhat Koşulları Yönetmeliğindeki koşulları taşımak.

ğ) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak.

h) sıhhat Kuralları Yönetmeliği yahut 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler dış olmak üzere;

1) Rastgele bir nedenle askeri okullardan, genel Müdürlük, genel Komutanlık, Kıyı Emniyet Komutanlığı ile JSGA Başkanlığına bağlı Okul ve eğitim/öğretim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

2) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel Komutanlık, genel Müdürlük ve Kıyı Emniyet Komutanlığında misyonlu iken kusuru nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak.

ı) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının aksiyonlarına, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

i) müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin Yan kuruluşlarına Üye bulunmamak.

j) İlgili mevzuatına nazaran yapılan Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması Olumlu olmak.

k) Müracaatların başlangıç tarihi prestijiyle müracaat yaptığı Vilayet sonları içerisinde nihayet bir yıldır yerleşik olmak.

Duyuru

MADDE 6- (1) güvenlik ve jandarma teşkilatları bünyesinde istihdam edilmek üzere vilayetlere nazaran alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, istihdam edilecekleri teşkilat, müracaat, İmtihan tarihleri ve imtihana ait öbür konular Başkanlık ile JSGA Başkanlığı tarafından hazırlanan İmtihan müracaat Kılavuzları Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumların internet sitesinde ilan edilir.

Başvuruda istenecek bilgi ve dokümanlar ile müracaatların alınması

MADDE 7- (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) İsimli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci hususta belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) ıslak düzeltmesi yaptıranlar için ıslak düzeltme bilgisini,

f) Şehit ve Görev malulü eş ve çocuklarından müracaat yapacak olanlardan şehit ve Görev malulü bilgisini,

g) Rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin Yan kuruluşlarına Üye olmadığına dair bilgiyi,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı yahut kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen İmtihan müracaat formu ile müracaat yaparlar.

(3) müracaat ile ilgili olarak istenen bilgi ve evraklarda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Müdürlükte İstihdam Edilecek İşçinin Müracaat,

Atama ve Giriş İmtihanı ile İlgili Hususlar

Başvuru vakti ve şekli

MADDE 8- (1) Giriş imtihanına müracaatlar; Başkanlığın internet sitesinde bulunan sistem üzerinden yapılır.

(2) Noksan evrakla yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar ile müracaat vakti geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmez.

(3) Müracaatta bulunan adaylardan Başkanlık ve JSGA Başkanlığınca ortaklaşa belirlenen ölçüde İmtihan fiyatı alınır. Fiyatlar Başkanlığa bağlı Döner kapital İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit yahut Görev malulü olanların eş yahut çocuklarından İmtihan fiyatı alınmaz.

Sınav kurullarının oluşturulması

MADDE 9- (1) Kurulların misyonları ve çalışma temelleri Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Mülakat İmtihan Komitesi: Biri öğretim elemanı (sivil yahut güvenlik müdürü), biri psikolog yahut rehberlik ve ruhsal danışmanlık kısmı mezunu olmak üzere Bakanın görevlendireceği beş işçiden oluşur. Bakan tarafından üyeler ortasından biri reis olarak görevlendirilir.

(3) öteki komitelerin reis ve üyeleri reis tarafından aşağıdaki formda belirlenir:

a) Müracaat Kabul Kurulu: Biri en az şube müdürü seviyesinde üç rütbeli işçiden oluşur.

b) Ön sıhhat Denetimi Kurulu: Başkanlık tarafından belirlenen bir tabip ve iki rütbeli güvenlik mensubundan oluşur.

c) Soru Hazırlama Kurulu: Üç rütbeli işçi ve İmtihan bahislerine nazaran kâfi sayıda öğretim elemanından oluşur.

ç) Soru Denetleme Kurulu: İki rütbeli işçi ve üç öğretim elemanından oluşur.

d) Yazılı İmtihan Komitesi: Birisi en az güvenlik müdürü rütbesinde olmak üzere üç amir sınıfı işçi ile Bakanın belirleyeceği bir şahıstan oluşur. Bakan tarafından üyeler ortasından biri reis olarak belirlenir.

e) Yazılı İmtihan Kıymetlendirme Komitesi: Üç rütbeli işçi, iki öğretim elemanı, Bakanın belirleyeceği bir şahıs ile yeteri kadar memurdan oluşur. Bakan tarafından üyeler ortasından biri reis olarak belirlenir.

f) Fiziki Yeterlilik İmtihan Kurulu: Birinci yahut ikinci Sınıf güvenlik müdürünün başkanlığında, bir rütbeli işçi ve Başkanlıkta vazifeli bir vücut eğitimi öğretim elemanı yahut Kuruluş dışından bir vücut eğitimi öğretmeni/öğretim görevlisinden oluşur.

g) Merkezi İmtihan Kurulu: Başkanlıkta üç güvenlik müdürü rütbesinde işçi ile iki öğretim elemanından oluşur.

(4) Yazılı imtihanın ulusal Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılması halinde üçüncü fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kurullar kurulmaz.

(5) Başkanlıkta Lider, eğitim kurumlarında Müessese müdürü tarafından, kurulların buyruğuna en Çok yirmişer memur Yardımcı işçi olarak görevlendirilebilir.

(6) Namzet sayısı ve süreçlerin yoğunluğu dikkate alınarak bu hususta belirtilen yöntemlere nazaran her alanda birden Çok komite oluşturulabilir.

(7) İmtihanların yapılması, hazırlanması, işleyişi, İmtihan sonuçlarının açıklanması süreçleri merkezi İmtihan komitesi tarafından koordine edilir.

(8) Her kurul için yedek işçi görevlendirilir.

(9) İmtihan kurullarının kararları nihaidir ve bu kararlara itiraz edilemez.

Ön sıhhat kontrolü

MADDE 10- (1) Adaylar imtihanlara girmeden Evvel Ön sıhhat Denetimi Kurulu tarafından ön sıhhat denetiminden geçirilir.

(2) Adaylar Ön sıhhat Denetimi Komitesine Biricik Tabip imzalı fiziki yeterlilik imtihanına girmesinde sakınca bulunmadığını belirten rapor ile Müracaat eder. Ayrıyeten sıhhat Koşulları Yönetmeliğinin Ek-2 formu Namzet tarafından doldurulur.

(3) Ön sıhhat denetiminde, adaylarda sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirtilen boy/kilo, vücut kitle endeksi yeterliliği aranır. Adaylarda renk körlüğü, bedeninde jilet izi, el ve Çehre bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde bedenin görünen yerlerinde tatuaj bulunup bulunmadığı konuları ile Çok yahut Noksan uzuvlarının olup olmadığı Denetim edilir.

(4) Ön sıhhat Denetimi Komitesi adaylar hakkında “Aday Olur” yahut “Aday Olamaz” biçiminde karar verir. “Aday Olamaz” kararı verilenler hakkında münasebet belirtilir.

(5) Hakkında “Aday Olamaz” kararı verilen adaylar, imtihanın öbür kademelerine geçemezler.

Giriş Sınavı

MADDE 11- (1) Giriş imtihanı; yazılı imtihan, fiziki yeterlilik imtihanı ve mülakat imtihanından oluşur. İmtihanların hangi Dizi ile yapılacağı Başkanlıkça belirlenir.

(2) Uygulanacak imtihanların yeri ve vakti adaylara Başkanlıkça duyurulur.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 12- (1) İmtihanların yürütülmesine ait Amel ve süreçler İmtihan periyodundan Evvel Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) İmtihanların rastgele bir kademesinde “Aday Olamaz” kararı verilen/başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılır.

(3) Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte imtihana girmeleri zaruridir, fakat adaylar hastalık, yaralanma üzere sebeplerle belirtilen tarihte imtihana katılamayacakları durumlarda Devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, İmtihan takvimi içerisindeki Müsait görülen Öbür bir tarihte imtihana alınabilir; İmtihan tarihi, nihayet İmtihan gününe gelen Namzet için bu karar uygulanmaz.

Yazılı sınav

MADDE 13- (1) Sorular, Soru Hazırlama Komitesi tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden Soru Denetleme Kurulu tarafından seçim yapılarak imtihanda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım süreçleri yapılarak kitapçık haline getirilir. Yazılı İmtihan Kurulu tarafından yapılacak imtihanda yeteri kadar İmtihan gözlemcisi görevlendirilir.

(2) İmtihan sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve imtihanın yapılması işleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yahut ulusal Eğitim Bakanlığına yaptırılabilir. İmtihanın belirtilen kurumlara yaptırılması halinde uygulanacak temel ve yollar protokolle belirlenir.

(3) İmtihana ilişkin süreçlerde kapalılık dereceli evraka ait tarz uygulanır.

(4) İmtihanın sistemli bir halde yürütülmesinden Yazılı İmtihan Kurulu sorumludur. Yazılı İmtihan Kurulu tarafından imtihana girecek adayların sayısına Müsait olarak Gerekli düzenleme yapılır ve İmtihan süreçleri tamamlatılır.

(5) İmtihan bitiminde, imtihana girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve İmtihan akışını gösteren tutanaklar düzenlenerek İmtihan gözlemcileri ve komite üyelerince imzalanır.

(6) İmtihan test halinde yapılır. İmtihanda adaylara genel kültür ve genel Yetenek hususlarında beş şıklı, çoktan seçmeli, Çehre soru sorulur.

(7) Sorular, imtihanın başlama saatinde adayların önünde açılır. İmtihanda bilgisayar sisteminde okunabilen Özel kağıtlar kullanılır.

(8) İmtihanda kopya çekenler yahut kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine Öbür bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek imtihanı geçersiz sayılır. Ayrıyeten Laf konusu adaylar hakkında isimli ve idari soruşturma açılabilmesi için Gerekli süreçler yapılır.

(9) İmtihanda Çehre puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık gereksinimler çerçevesinde taban muvaffakiyet puanını değiştirebilir.

(10) İmtihan sonucuna nazaran başarılı olanların listesi, Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

Yazılı imtihana itiraz ve muvaffakiyet listesi

MADDE 14- (1) İmtihan sonuçlarının ilanını takip eden iki Amel günü içerisinde Namzet tarafından Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz müddeti dolduktan sonra yazılı İmtihan kıymetlendirme komitesi tarafından en geç dört Amel günü içerisinde incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) Başkanlığa her ne sebeple olursa olsun müddetinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yazılı İmtihan sonucuna nazaran; belirlenen muvaffakiyet puanını aşmak şartıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her il/ilçe için belirlenen kontenjan sayısının on sert kadar Namzet başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde yazılı imtihanda yanlışsız yanıtı daha Çok olan Namzet başarılı sayılır. Eşitliğin Tekrar bozulmaması halinde muvaffakiyet listesinde nihayet sıradaki adayla birebir puanı Meydan adaylar da başarılı sayılır.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 15- (1) Fiziki Yeterlilik İmtihan Kurulu Namzet kıymetlendirme ve seçmesini, adayın var durumunu şahsen görerek aşağıda öngörülen temellere nazaran yapar:

a) İmtihan, adayın vücudu kabiliyeti ve fiziki yapısı kıymetlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) İmtihanda adayın Hız müddetinin takibi, İmtihan yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) İmtihan Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. İmtihan sonucunda altmış puanın altında Meydan adaylar başarısız sayılır. Kurul tarafından başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verilir.

Mülakat sınavı

MADDE 16- (1) Adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve vakitte mülakat İmtihan kurulu tarafından mülakat imtihanına tabi tutulurlar.

(2) Adaylara, Soru Hazırlama Komitesince hazırlanıp Soru Denetleme Komitesince Müsait görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Bahis hakkında düşünmesi ve sunum yapması için müddet verilir. Husus ile ilgili kurulca adaya sorular sorulabilir. Her aday;

a) Bahis hakkındaki bilgi seviyesi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) Tabir etme yeteneği,

d) vücut lisanını kullanma marifeti,

olmak üzere beş farklı kritere nazaran ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere Yekün Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Adayın mülakat imtihanından başarılı olabilmesi için Çehre puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat İmtihan Kurulu; başarılı olan adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olur”, başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar kıymetlendirme karar formuna işlenir.

Sınav Sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 17- (1) Adayların muvaffakiyet sıralamasına temel puanı; adayın yazılı İmtihan puanının % 25’i, fiziki yeterlilik İmtihan puanının % 25’i ve mülakat İmtihan puanının % 50’sinin toplamıdır. Adaylar ortasında muvaffakiyet sıralaması puanında Adalet olması halinde sırasıyla; yazılı imtihandan alınan puan, fiziki yeterlilik puanı, mülakat puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da Adalet olması halinde yaşı Ufak olan Namzet tercih edilir.

(2) Muvaffakiyet sıralaması puanına nazaran asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her Vilayet için farklı başka İmtihan Sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurulur. Duyuruda, asıl adayların Nakil için Gerekli olan evraklarla Bir arada istihdam edileceği Vilayet ünitesine, ilan tarihinden itibaren on beş Amel günü içinde başvurmaları gerektiği belirtilir.

(3) İmtihan Sonuç listesi genel Müdürlüğün işçiden Mesul üniteleri ve planlanan vilayetlere de bildirilir.

(4) İmtihanı asıl yahut yedek olarak kazanarak Namzet çarşı ve mahalle bekçisi olarak ataması yapılanların İmtihan sürecinde sunmuş oldukları ve çarşı ve mahalle bekçiliğine alım koşullarına ait form ve evraklar imha edilmeyerek özlük evrakında saklanır. Lakin İmtihan evrakı imtihanın yapıldığı merkezde bir Yıl müddetle, dava konusu olmuşsa davanın Kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu müddetin bitiminde tutanakla imha edilir.

Adayların atamaları

MADDE 18- (1) İmtihanı asıl olarak kazanan adayların Vilayet güvenlik Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerince Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması süreçleri başlatılır ve ilgili hastanelere sevkleri yapılarak, sıhhat Koşulları Yönetmeliği doğrultusunda sıhhat Heyeti Raporu almaları sağlanır.

(2) Adayların almış oldukları sıhhat Konseyi Raporları kıymetlendirilmek üzere genel Müdürlük Toplumsal Hizmetler ve sıhhat Daire Başkanlığına gönderilir ve bedellendirilen sıhhat Heyeti Raporları Vilayet güvenlik Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Adaylara yaptırılan Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları genel Müdürlük İşçi Başkanlığına gönderilir ve Gerekli süreçler yapılarak saklama müddeti kadar koruma edilir.

(4) Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılan adaylar için Vilayet güvenlik Müdürlüğünce İmtihan müracaat kılavuzunda belirtilen evraklar ile Bir arada özlük evrakları oluşturulur ve Gerekli Nakil süreçleri için genel Müdürlük İşçi Başkanlığına bildirilir.

(5) Nakil onayı alınan işçi, genel Müdürlük İşçi Başkanlığı tarafından ataması yapılan Vilayet güvenlik Müdürlüğüne bildirilir. Bu adaylara Devlet Memurları Kanununun ilgili hususlarında belirtilen müddet içerisinde misyona başlamaları gerektiği bildirilir.

(6) Çarşı ve mahalle bekçilerinin birinci atandıkları Vilayet hudutları içinde vazife yapmaları temeldir.

Yedek Namzet çağırma

MADDE 19- (1) Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması Olumsuz olan, Gerekli sıhhat kaidelerini taşımayan, hakkından feragat eden, vefat eden adayların belgeleri genel Müdür onayı ile, ataması yapılıp da çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak kuralları taşımadığı sonradan tespit edilen yahut bu kuralları sonradan kaybeden adaylar ile yasal mühletler içerisinde vazifeye başlamayanların belgeleri Bakan onayıyla süreçten kaldırılır.

(2) Yasal bir mazereti olmaksızın müddetinde başvurmayanlar yahut istenilen dokümanları müddetinde ibraz etmeyenler ile birinci fıkra yeterince belgeleri süreçten kaldırılanların yerine Vilayet güvenlik Müdürlükleri tarafından sırasıyla yedek Namzet çağırılır.

(3) Yedek adaylar hakkında da 18 inci unsur kararları uygulanır.

(4) Feragat eden adaylar ile ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayan Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin Geri dönme isteği kabul edilmez.

(5) Adayların ikinci fıkra yeterince Namzet çarşı ve mahalle bekçiliğine atanmalarına temel alınan yedek Namzet listesi, rastgele bir sebeple ayrılan asıl adayların yerine çağırılanlar dış olmak üzere, yeni bir imtihanın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir İmtihan yapılmamış ise evvelki İmtihan sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir Yıl geçmekle kararsız sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek Namzet listesine nazaran Namzet çarşı ve mahalle bekçiliğine Nakil yapılamayacağı üzere listede ismi bulanan adaylar da rastgele bir hak tez edemezler. Bu adayların sonraki imtihana girme hakları gizlidir.

(6) Birinci fıkra mucibince süreçleri sonlandırılan adayların bilgi ve evrakları bir Yıl müddetle genel Müdürlükçe koruma edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Komutanlıkta İstihdam Edilecek Çalışanın Müracaat,

Atama ve Giriş İmtihanı ile İlgili Hususlar

Başvuru vakti ve şekli

MADDE 20- (1) Giriş imtihanına müracaatlar; genel Komutanlığın internet sitesinde bulunan İşçi Temin Sistemi üzerinden yapılır.

(2) Noksan evrakla yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar ile müracaat vakti geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmez.

(3) Müracaatta bulunan adaylardan Başkanlık ve JSGA Başkanlığınca ortaklaşa belirlenen ölçüde İmtihan fiyatı alınır. Fiyatlar JSGA Başkanlığına bağlı Döner kapital İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit yahut Görev malulü olanların eş yahut çocuklarından İmtihan fiyatı alınmaz.

Sınav komitelerinin oluşturulması

MADDE 21- (1) Kurulların misyonları ve çalışma temelleri JSGA Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Mülakat İmtihan Kurulu biri öğretim elemanı (sivil yahut üst Zabit rütbesinde bir personel), biri psikolog yahut rehberlik ve ruhsal danışmanlık kısmı mezunu olmak üzere Bakanın görevlendireceği beş işçiden oluşur. Bakan tarafından üyeler ortasından biri reis olarak görevlendirilir.

(3) diğer kurulların reis ve üyeleri JSGA Lideri tarafından aşağıdaki halde belirlenir:

a) Müracaat Kabul/Belge İnceleme Komitesi: Bir üst Zabit başkanlığında yeteri kadar Zabit ve astsubaydan oluşur.

b) Ön sıhhat Denetimi Komitesi: JSGA Başkanlığı tarafından belirlenen bir tabip ve iki Zabit yahut astsubaydan oluşur.

c) Soru Hazırlama Komitesi: Üç Zabit yahut astsubay ile İmtihan bahislerine nazaran kâfi sayıda öğretim elemanından oluşur.

ç) Soru Denetleme Kurulu: İki Zabit yahut astsubay ile üç öğretim elemanından oluşur.

d) Yazılı İmtihan Kurulu: Birisi en az üst Zabit rütbesinde olmak üzere üç Zabit ile Bakanın belirleyeceği bir bireyden oluşur. Bakan tarafından üyeler ortasından biri reis olarak belirlenir.

e) Yazılı İmtihan Kıymetlendirme Komitesi: Üç Zabit yahut astsubay, iki öğretim elemanı, Bakanın belirleyeceği bir şahıs ile yeteri kadar memurdan oluşur. Bakan tarafından üyeler ortasından biri reis olarak belirlenir.

f) Fiziki Yeterlilik İmtihan Komitesi: Bir üst subayın başkanlığında, bir Zabit yahut astsubay ve JSGA Başkanlığında vazifeli bir vücut eğitimi öğretim elemanı yahut Kurum dışından bir vücut eğitimi öğretmeni/öğretim görevlisinden oluşur.

g) Merkezi İmtihan Kurulu: JSGA Başkanlığında misyonlu üst Zabit rütbesinde işçi ile iki öğretim elemanından oluşur.

(4) Yazılı imtihanın ulusal Eğitim Bakanlığına, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılması halinde üçüncü fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kurullar kurulmaz.

(5) JSGA Lideri tarafından gereksinim halinde idari faaliyetlerde kullanılmak üzere yeteri kadar işçi Yardımcı olarak görevlendirilebilir.

(6) Namzet sayısı ve süreçlerin yoğunluğu dikkate alınarak bu unsurda belirtilen adaplara nazaran her alanda birden Çok kurul oluşturulabilir.

(7) İmtihanların yapılması, hazırlanması, işleyişi, İmtihan sonuçlarının açıklanması süreçleri merkezi İmtihan kurulu tarafından koordine edilir.

(8) Her kurul için yedek işçi görevlendirilir.

(9) İmtihan komitelerinin kararları mutlaktır ve bu kararlara itiraz edilemez.

Ön sıhhat kontrolü

MADDE 22- (1) Adaylar imtihanlara girmeden Evvel Ön sıhhat Denetimi Kurulu tarafından ön sıhhat denetiminden geçirilir.

(2) Adaylar Ön sıhhat Denetimi Komitesine Biricik Tabip imzalı fiziki yeterlilik imtihanına girmesinde sakınca bulunmadığını belirten rapor ile Müracaat eder. Ayrıyeten sıhhat Koşulları Yönetmeliğinin Ek-2 formu Namzet tarafından doldurulur.

(3) Ön sıhhat denetiminde, adaylarda sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen boy/kilo, vücut kitle endeksi yeterliliği aranır. Adaylarda renk körlüğü, bedeninde jilet izi, el ve Çehre bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde bedenin görünen yerlerinde tatuaj bulunup bulunmadığı konuları ile Çok yahut Noksan uzuvlarının olup olmadığı Denetim edilir.

(4) Ön sıhhat Denetimi Komitesi adaylar hakkında “Aday Olur” yahut “Aday Olamaz” halinde karar verir. “Aday Olamaz” kararı verilenler hakkında münasebet belirtilir.

(5) Hakkında “Aday Olamaz” kararı verilen adaylar, imtihanların öbür basamaklarına geçemezler.

Giriş sınavı

MADDE 23- (1) Giriş imtihanı; yazılı imtihan, fiziki yeterlilik imtihanı ve mülakat imtihanından oluşur. İmtihanların hangi Dizi ile yapılacağı JSGA Başkanlığınca belirlenir.

(2) Uygulanacak imtihanların yeri ve vakti adaylara JSGA Başkanlığınca duyurulur.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 24- (1) İmtihanların yürütülmesine ait Amel ve süreçler İmtihan periyodundan Evvel JSGA Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) İmtihanların rastgele bir kademesinde “Aday Olamaz” kararı verilen/başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılır.

(3) Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte imtihana girmeleri mecburidir, fakat adayların hastalık, yaralanma üzere sebeplerle belirtilen tarihte imtihana katılamayacağı durumlarda devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, İmtihan takvimi içerisindeki Müsait görülen Öbür bir tarihte imtihana alınabilir; İmtihan tarihi, nihayet İmtihan gününe gelen Namzet için bu karar uygulanmaz.

Yazılı sınav

MADDE 25- (1) Sorular, Soru Hazırlama Komitesi tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden Soru Denetleme Komitesi tarafından seçim yapılarak imtihanda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım süreçleri yapılarak kitapçık haline getirilir. Yazılı İmtihan Kurulu tarafından yapılacak imtihanda yeteri kadar İmtihan gözlemcisi görevlendirilir.

(2) İmtihan sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve imtihanın yapılması işleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yahut ulusal Eğitim Bakanlığına yaptırılabilir. İmtihanın belirtilen kurumlara yaptırılması halinde uygulanacak temel ve tarzlar protokolle belirlenir.

(3) İmtihana ilişkin süreçlerde kapalılık dereceli evraka ait adap uygulanır.

(4) İmtihanın sistemli bir halde yürütülmesinden Yazılı İmtihan Kurulu sorumludur. Yazılı İmtihan Komitesi tarafından imtihana girecek adayların sayısına Müsait olarak Gerekli düzenleme yapılır ve İmtihan süreçleri tamamlatılır.

(5) İmtihan bitiminde, imtihana girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve İmtihan akışını gösteren tutanaklar düzenlenerek İmtihan gözlemcileri ve kurul üyelerince imzalanır.

(6) İmtihan test biçiminde yapılır. İmtihanda adaylara genel kültür ve genel Yetenek hususlarında beş şıklı, çoktan seçmeli, Çehre soru sorulur.

(7) Sorular, imtihanın başlama saatinde adayların önünde açılır. İmtihanda bilgisayar sisteminde okunabilen Özel kağıtlar kullanılır.

(8) İmtihanda kopya çekenler yahut kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine Öbür bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek imtihanı geçersiz sayılır. Ayrıyeten Laf konusu adaylar hakkında isimli ve idari soruşturma açılabilmesi için Gerekli süreçler yapılır.

(9) İmtihanda Çehre puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık gereksinimler çerçevesinde taban muvaffakiyet puanını değiştirebilir.

(10) İmtihan sonucuna nazaran başarılı olanların listesi, JSGA Başkanlığının internet sayfasında duyurulur.

Yazılı imtihana itiraz ve muvaffakiyet listesi

MADDE 26- (1) İmtihan sonuçlarının ilanını takip eden iki Amel günü içerisinde Namzet tarafından JSGA Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz müddeti dolduktan sonra yazılı İmtihan kıymetlendirme komitesi tarafından en geç dört Amel günü içerisinde incelenir. Sonuçlar JSGA Başkanlığının internet sayfasında duyurulur.

(2) JSGA Başkanlığına her ne sebeple olursa olsun müddetinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 27- (1) Fiziki Yeterlilik İmtihan Komitesi Namzet kıymetlendirme ve seçmesini, adayın var durumunu şahsen görerek aşağıda öngörülen asıllara nazaran yapar:

a) İmtihan, adayın vücudu kabiliyeti ve fiziki yapısı kıymetlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) İmtihanda adayın Hız mühletinin takibi, İmtihan yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) İmtihan Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. İmtihan sonucunda altmış puanın altında Meydan adaylar başarısız sayılır. Kurul tarafından başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verilir.

Mülakat sınavı

MADDE 28- (1) Adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve vakitte mülakat İmtihan komitesi tarafından mülakat imtihanına tabi tutulurlar.

(2) Adaylara, JSGA Başkanlığı ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Bahis hakkında düşünmesi ve sunum yapması için müddet verilir. Mevzu ile ilgili komitece adaya sorular sorulabilir. Her aday;

a) Mevzu hakkındaki bilgi seviyesi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) Tabir etme yeteneği,

d) vücut lisanını kullanma hüneri,

olmak üzere beş başka kritere nazaran ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere Yekün Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Adayın mülakat imtihanından başarılı olabilmesi için Çehre puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat İmtihan Komitesi; başarılı olan adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olur”, başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar Mülakat Kıymetlendirme Kayıt formuna işlenir.

Sınav Sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 29- (1) Adayların muvaffakiyet sıralamasına temel puanı; adayın yazılı İmtihan puanının % 25’i, fiziki yeterlilik İmtihan puanının % 25’i ve mülakat İmtihan puanının % 50’sinin toplamıdır. Adaylar ortasında muvaffakiyet sıralaması puanında Adalet olması halinde sırasıyla; yazılı imtihandan alınan puan, fiziki yeterlilik puanı, mülakat puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da Adalet olması halinde yaşı Ufak olan Namzet tercih edilir.

(2) Muvaffakiyet sıralaması puanına nazaran asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her Vilayet için farklı ayrı İmtihan Sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler JSGA Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulur.

(3) İmtihan Sonuç listesi genel Komutanlık İşçi Başkanlığına ve planlanan vilayetlere bildirilir.

(4) İmtihanı asıl yahut yedek olarak kazanarak Namzet çarşı ve mahalle bekçisi olarak ataması yapılanların İmtihan sürecinde sunmuş oldukları ve çarşı ve mahalle bekçiliğine alım kurallarına ait form ve evraklar imha edilmeyerek özlük belgesinde saklanır. Lakin İmtihan evrakı imtihanın yapıldığı merkezde bir Yıl müddetle, dava konusu olmuşsa davanın Kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu müddetin bitiminde tutanakla imha edilir.

Adayların atamaları

MADDE 30- (1) İmtihanı asıl olarak kazanan adayların Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması süreçleri başlatılır ve JSGA Başkanlığınca ya da adayların ikamet ettikleri vilayetteki jandarma ünitesi tarafından ilgili hastanelere sevkleri yapılarak, sıhhat Koşulları Yönetmeliği doğrultusunda sıhhat Şurası Raporu almaları sağlanır.

(2) Adaylar almış oldukları sıhhat Konseyi Raporlarını kıymetlendirilmek üzere Temin Merkezine gönderirler.

(3) Asıl adaylara yaptırılan Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları Temin Merkezi tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda kıymetlendirilerek saklama mühleti kadar koruma edilir.

(4) Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılan Namzet listeleri Gerekli Nakil süreçleri için, Temin Merkezi tarafından genel Komutanlığın İşçi Başkanlığına gönderilir.

(5) Nakil onayı alınan işçi, genel Komutanlık İşçi Başkanlığı tarafından Temin Merkezine ve Nakil yapılan Vilayet Jandarma Komutanlıklarına bildirilir. Bu adaylara Temin Merkezi tarafından Devlet Memurları Kanununun ilgili unsurlarında belirtilen mühlet içerisinde atandıkları Vilayet Jandarma Komutanlıklarına katılmaları bildirilir.

(6) Bildirim sonrası adaylar İmtihan müracaat kılavuzunda belirtilen evraklar ile atandıkları Vilayet Jandarma Komutanlıklarına başvurur. Vilayet Jandarma Komutanlıklarınca her Namzet için özlük evrakı oluşturulur.

(7) Süreçleri tamamlanan adayların sıhhat Şurası Raporları özlük evraklarına konulmak üzere Temin Merkezi tarafından adayların atandıkları Vilayet Jandarma Komutanlıklarına gönderilir.

(8) Çarşı ve mahalle bekçilerinin birinci atandıkları Vilayet sonları içinde misyon yapmaları temeldir.

Yedek Namzet çağırma

MADDE 31- (1) Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması Olumsuz olan, Gerekli sıhhat kurallarını taşımayan, hakkından feragat eden, vefat eden adayların belgeleri JSGA Lideri onayı ile, ataması yapıldıktan sonra çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak koşulları taşımadığı sonradan tespit edilen yahut bu kaideleri sonradan kaybeden adaylar ile yasal müddetler içerisinde vazifeye başlamayanların belgeleri Bakan onayıyla süreçten kaldırılır.

(2) Yasal bir mazereti olmaksızın müddetinde başvurmayanlar yahut istenilen dokümanları müddetinde ibraz etmeyenler ile birinci fıkra yeterince evrakları süreçten kaldırılanların yerine Nakil yapılmadan Evvel direkt, Nakil yapıldıktan sonra genel Komutanlık İşçi Başkanlığının talebi üzerine Temin Merkezince sırasıyla yedek Namzet çağırılır.

(3) Yedek adaylar hakkında da 30 uncu husus kararları uygulanır.

(4) Feragat eden adaylar ile ataması yapıldığı halde misyona başlamayan Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin Geri dönme isteği kabul edilmez.

(5) Adayların ikinci fıkra yeterince Namzet çarşı ve mahalle bekçiliğine atanmalarına temel alınan yedek Namzet listesi, rastgele bir sebeple ayrılan asıl adayların yerine çağırılanlar dış olmak üzere, yeni bir imtihanın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir İmtihan yapılmamış ise evvelki İmtihan sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir Yıl geçmekle kararsız sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek Namzet listesine nazaran Namzet çarşı ve mahalle bekçiliğine Nakil yapılamayacağı üzere listede ismi bulanan adaylar da rastgele bir hak tez edemezler. Bu adayların sonraki imtihana girme hakları gizlidir.

(6) Birinci fıkra mucibince süreçleri sonlandırılan adayların bilgi ve evrakları bir Yıl mühletle Temin Merkezince koruma edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Yolu ve Kıymetlendirme Esasları

Eğitime katılacak olanların bildirilmesi

MADDE 32- (1) Namzet çarşı ve mahalle bekçisi olarak genel Müdürlüğe ataması yapılan ve eğitime katılacak olan şahısların isimleri Başkanlığa, genel Komutanlık İşçi Başkanlığı tarafından Temel ve hazırlayıcı eğitim için Namzet çarşı ve mahalle bekçisi olarak Eğitim Merkezine planlaması yapılan adayların isimleri ise Kumandan Yardımcılığına ve Temin Merkezine bildirilir.

Uyulacak esaslar

MADDE 33- (1) Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek eğitim aşağıda belirtilen temellere uyularak yürütülür:

a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine mesleksel davranış alışkanlıkları kazandırmak temeldir.

b) Eğitim faaliyetleri, eğitim konusuna nazaran Müsait görülen yerlerde yaptırılır.

c) Ders mevzularında yer almayan ve Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenmesinde fayda görülen mevzularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve öteki eğitim aktiflikleri düzenlenir.

Eğitimin formu ve süresi

MADDE 34- (1) Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine üç aydan az olmamak üzere Başkanlıkça/Komutan Yardımcılığınca belirlenecek müddette Temel ve hazırlayıcı eğitim ile kadrolarınca/atandıkları birliklerce iki aydan az olmamak üzere hizmet içi/görevbaşı eğitim verilir. Namzet çarşı ve mahalle bekçisi olarak atanan çarşı ve mahalle bekçilerine Temel eğitim devresinde Tüm memurların ortak vasıfları ile ilgili Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim devresinde ise sınıfları ile ilgili hazırlayıcı ve mesleksel eğitim verilir.

(2) genel Müdürlükte istihdam edilecek Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek dersler, mesleksel muhtaçlık ve gelişmelere nazaran hazırlanıp, Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Şurasının görüşü alınarak, Liderin teklifi, genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Temel ve hazırlayıcı eğitimlerde kullanılacak eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Konseyinin kararıyla belirlenir.

(3) genel Komutanlıkta istihdam edilecek Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek dersler mesleksel gereksinim ve gelişmelere nazaran Kumandan Yardımcılığı tarafından hazırlanıp, JSGA Başkanlığına gönderilir. İlgili heyetlerince incelendikten sonra, derslerle ilgili görüşler JSGA tarafından genel Komutanlığa gönderilir. Görüşlerin değerlendirilmesinden sonra nihayet hali verilen dersler Kumandan Yardımcılığı tarafından genel Kumandan onayına sunulur ve onayın akabinde yürürlüğe girer.

(4) Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine verilen Temel ve hazırlayıcı eğitimi pekiştirmek, mesleksel ve genel bilgilerini arttırmak ve hizmette daha başarılı olmalarını sağlamak gayesiyle kadrolarınca/atandıkları birliklerce düzenlenecek hizmet içi/görevbaşı eğitimin müfredatı Başkanlıkça/Komutan Yardımcılığınca belirlenir ve kadrolarına/atandıkları birliklere bildirilir. Eğitimlerin sonuçları Başkanlık/Komutan Yardımcılığına bildirilir.

Eğitim takvimi

MADDE 35- (1) Eğitimin başlama ve bitiş tarihlerini, İmtihan ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık/Komutan Yardımcılığı tarafından hazırlanarak, eğitimin başlamasından Evvel Eğitim Kurumlarına/Eğitim Merkezlerine gönderilir.

Haftalık ve günlük eğitim süresi

MADDE 36- (1) Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine Temel ve hazırlayıcı eğitim mühletince haftada en az yirmi beş saat ders verilir. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır. Lakin, derslerin günlük dağılımı gereksinimler doğrultusunda gece, gündüz, hafta sonu ve resmi tatiller de iç olmak üzere Yönetim Kurulunca/Eğitim Merkezlerince belirlenebilir. Ders müddeti kırk beş dakika olup, her ders ortasında on beş dakika dinlenme ortası verilir, lakin öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir.

Temel ve hazırlayıcı eğitime devam mecburiyeti

MADDE 37- (1) Namzet çarşı ve mahalle bekçileri Temel ve hazırlayıcı eğitime yatılı olarak devam etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak eğitim devrine katılmayanlar ile eğitim mühletinin en az 1/10’una katılmayan Namzet çarşı ve mahalle bekçileri başarısız sayılır. Bu durumda olanların, Yönetim Kurulunun/Eğitim Merkezinin teklifi ve Başkanın/Komutan Yardımcısının onayı ile Eğitim Kurumundan/Eğitim Merkezinden ilişiği kesilir ve genel Müdürlük kadrolarına/Genel Komutanlık İşçi Başkanlığına bildirilir.

(2) Eğitim mühletinin 1/3’üne tekabül eden gün kadar devam etmeyenler o öğretim mühleti için eğitim hakkını kaybeder. Bu durumda olan ve Eğitim Kurumunca/Eğitim Merkezince kabul edilebilir mazereti olan Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin mazeretleri hakkında Eğitim Kurumunun/Eğitim Merkezinin Olumlu görüş belirtmesi üzerine, açılacak olan bir sonraki eğitim devrine devam etmesine Başkanlık/Komutan Yardımcılığınca müsaade verilebilir. aksi halde Eğitim Kurumundan/Eğitim Merkezinden ilişikleri kesilir.

Eğitim müddetince verilecek izinler

MADDE 38- (1) Eğitim Kurumlarında/Eğitim Merkezinde Temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulan Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine; resmi tatil, hastalık, hafta sonu ve mazeret müsaadesi olmak üzere dört türlü müsaade verilir:

a) Resmi Tatil Müsaadesi: Cumartesi, Pazar ve öbür resmi tatillerde gündüz verilen izindir.

b) Hafta Sonu Müsaadesi: Mazeretlerinden Dolayı Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi tarafından Müsait görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir.

c) Mazeret Müsaadesi: Mazeretlerinden Dolayı geçerli evraka yahut kabul edilebilir özre dayanarak Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi tarafından verilen izindir.

ç) Hastalık Müsaadesi: Hastalıklarından Dolayı hekim raporuna istinaden Eğitim Kurumunca/ Eğitim Merkezince Müsait görülmesi halinde rapor mühleti kadar verilen izindir. Bu müsaadenin Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi dışında geçirilebilmesi için Kuruluş Müdürünün/Eğitim Merkezi Kumandanının onayı koşuldur.

Sınav Esasları

MADDE 39- (1) İmtihanlar, öğretim elemanının ders yükü ve Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin sayısı da dikkate alınarak yazılı, kelamlı yahut hem yazılı hem kelamlı ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İmtihanın ne halde yapılacağı evvelden Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine bildirilir.

(2) İmtihanların yazılı, kelamlı yahut hem yazılı hem kelamlı ve/veya uygulamalı yapılması halinde muvaffakiyet notu yapılan imtihanların aritmetik ortalamasıdır.

(3) İmtihanlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından hazırlanarak yapılır. Sıhhat, görevlendirme, tayin üzere Mecbur hallerde, İmtihan ve kıymetlendirme Kurum Müdürü/Eğitim Merkezi Kumandanı tarafından birebir yahut benzeri dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

(4) İmtihanlara katılmak için Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin devamsız duruma düşmemeleri koşuldur.

(5) Namzet çarşı ve mahalle bekçileri bir günde en Fazla iki dersin imtihanına tabi tutulabilir. Dini ve ulusal bayram günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de İmtihan yapılabilir.

(6) İmtihanların hangi tarihte yapılacağı çalışma takviminde belirtilir. İmtihan tarihlerinde değişiklik yapılması durumunda bu durum en az bir hafta Evvel ilan edilir.

(7) Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi, imtihanların tertipli bir halde yapılması için yeteri kadar çalışanı gözlemci olarak görevlendirir ve Gerekli öteki önlemleri alır.

(8) İmtihanlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler yahut kopyaya yardım edenler o imtihanda sıfır puan almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıyeten disiplin soruşturması açılır.

(9) İmtihanlar, Çehre tam not üzerinden kıymetlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

(10) İmtihan sonuçları Eğitim Kurumuna/Eğitim Merkezine teslim edilir. Sonuçlar çalışma takviminde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

(11) Eğitim Merkezince icra edilen Temel ve hazırlayıcı eğitimlerde bu unsurda belirtilen konular Eğitim Merkezi Kumandanı, eğiticiler ve ilgili öteki işçi tarafından yerine getirilir.

Sınavlar

MADDE 40- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine her ders için bir İmtihan yapılır. Bu imtihanlardan en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. 60 puanın altında alanlara ikinci bir İmtihan hakkı verilir. Bu imtihandan 60 puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yapılan imtihanlarda başarısız olan Namzet çarşı ve mahalle bekçileri eğitim merkezince Başkanlığa bildirilir. Başarısız olarak bildirilen Namzet çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 7245 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun üçüncü fıkrası mucibince süreç tesis edilmek üzere Başkanlıkça takımına ve İşçi Başkanlığına bildirilir.

(3) İmtihanlara mazeretsiz olarak katılmayan Namzet çarşı ve mahalle bekçileri başarısız sayılır.

Mazeret sınavları

MADDE 41- (1) İlgisine nazaran Eğitim Kurumu yahut Eğitim Merkezi tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle, imtihanlara giremeyen Namzet çarşı ve mahalle bekçileri mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret imtihanlarına alınırlar. Fakat, Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin mazeret imtihanlarına Başkanlıkça/Komutan Yardımcılığınca açılacak olan bir sonraki eğitim programının başlangıcına kadar katılmaları gerekir. zıt halde ilişikleri kesilir.

(2) Mazeret imtihanlarına girmeyen Namzet çarşı ve mahalle bekçilerine ikinci bir mazeret İmtihan hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 42- (1) İmtihan sonuçları, çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Eğitim müddetince yapılan İmtihan sonuçları, Namzet çarşı ve mahalle bekçisi tarafından rastgele bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2) İmtihan sonuçlarına yalnızca maddi yanılgı istikametinden itirazda bulunulabilir. Bu formda yapılacak itirazlar İmtihan sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç yirmi dört saat içinde ilgisine nazaran Eğitim Kurumuna yahut Eğitim Merkezine yapılır. İtirazlar, en geç yirmi dört saat içerisinde karara bağlanır. Bu incelemeden sonra verilen puan mutlaktır. Kelamlı ve uygulamalı İmtihan sonuçlarına itiraz edilemez.

(3) İmtihan kağıtları, eğitimin yapıldığı ünite tarafından İmtihan devrinden itibaren bir Yıl müddetle, dava konusu olmuşsa davanın Kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu müddetin bitiminde imha edilir.

Eğitimde muvaffakiyet durumu

MADDE 43- (1) Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinden eğitim sonunda başarılı olan genel Müdürlük/Genel Komutanlık mensuplarına sertifika verilir.

(2) Namzet çarşı ve mahalle bekçilerinin muvaffakiyet durumları ilgisine nazaran genel Müdürlük kadrolarına/Genel Komutanlık İşçi Başkanlığına bildirilir. Temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanların memuriyetle ilişikleri Bakan onayı ile kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 44- (1) 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş İmtihanı Yönetmeliği ile 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Uğraş İçi Eğitim ve Yetiştirme Temelleri ile Kursların Düzenlenme biçim ve Tarzlarını Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik kararlarını İçişleri Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir