Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 6 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 09, 2022 Yorum Yok

Devlet Materyal Ofisi genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İMTİHAN İLANI

Genel Müdürlüğümüz Teftiş Şurası Başkanlığında, genel yönetim Hizmetleri sınıfında münhal bulunan, 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı takımlarına atanmak üzere Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı yapılacaktır.

Sınav; yazılı ve kelamlı olmak üzere, iki etaplı olarak yapılır. Yazılı imtihanında başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmazlar.

Giriş imtihanına katılacak adaylarda aranan koşullar, müracaat için Gerekli dokümanlar, müracaat hali, İmtihan tarihi ve yeri, İmtihan bahisleri ve kıymetlendirme sistemi ile sair bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

I – İMTİHANA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) 01 Ocak 2022 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört Yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 halk İşçi Seçme İmtihanlarında, KPSSP48 puan çeşidinden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma kaidelerini taşıyan ve yoluna Müsait olarak müracaatta bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, birinci (120) Çehre yirmi şahıs imtihana alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 120 nci sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaklardır.]

e) sıhhat durumu her türlü iklim ve seyahat şartlarına elverişli olmak,

f) Ofis Müfettişliği Ira ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu konu, yalnızca yazılı imtihanı kazanan adaylar istikametinden sözkonusu olup; kelamlı imtihandan evvel, Teftiş Konseyi Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir)

II – MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR VE MÜRACAAT ŞEKLİ

Sınava müracaatlar 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59’da sona erecektir. Adaylar müracaatlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Materyal Ofisi genel Müdürlüğü -Kariyer Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. İlanda belirtilen kurallara Müsait olmayan müracaatlar ile mühleti içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Postayla ve öbür hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanda yer Meydan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, Meslek Kapısı-Kamu işe Alım Platformu üzerinde yapacakları müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidirler.

Başvuru sürecinin kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat kademesinde sisteme yüklenmesinden, Namzet sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Giriş İmtihanına başvuranlardan gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

III -SINAVIN TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Yazılı imtihan, 26.11.2022 tarihinde Ankara’da iki Celse halinde yapılacaktır. Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adayların İsim listesi, yazılı İmtihan tarihi, saati ve yazılı imtihana ait öbür konular, Devlet Materyal Ofisi genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında (www.dmo.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat kararında olup, adaylara ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır. Ayrıyeten adaylar imtihana iştirak durumlarını Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar yazılı imtihana giriş dokümanlarını www.dmo.gov.tr adresinde duyurular kısmında ilan edilecek link üzerinden alabileceklerdir. Adaylar imtihana giriş evrakı ile geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle yazılı imtihana katılabileceklerdir.

Yazılı İmtihan yeri, tarihi ve/veya diğer konularda değişiklik olması halinde durum, Ofis internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.

Sınavda uyulacak esas ve asıllara, İmtihana Giriş Evrakında yer verilecektir.

IV – İMTİHANIN HUSUSLARI VE KIYMETLENDİRME YÖNTEMİ

Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı, aşağıda anne başlıklar altında yazılı bulunan hususlardan yapılacak olup, Muhasebe kümesi klasik, başkaları test yönteminde olacaktır.

a) Muhasebe; genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Kontrolü, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Tahlili, Ticari Hesap ve Mali Cebir.

b) İktisat; iktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, iktisat Siyaseti, İktisadi Tahlil vb.), İşletme İktisadı, Pazarlama İdaresi, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Siyaseti, Milletlerarası İktisadi Alakalar ve Hariç Ticaret, Türkiye İktisadı ve Şimdiki Ekonomik Sıkıntılar.

c) Maliye; genel Maliye Teorisi ve Maliye Siyasetinin genel Asılları, halk Gelir ve Sarfiyatları, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe, halk Borçları,

d) Hukuk; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve İdari Yargılama Adap Hukuku, uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticaretine ilişkin kararlar hariç), İş Hukuku ve Toplumsal Emniyet Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Temeller ve Soruşturma)

e) Yabancı lisan; İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından birisi (Yabancı lisan değerlendirmeye girmez, lakin tercih sebebidir)

Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için; üstte sıralanan İmtihan bahislerinin her bir anne başlık kolundan ve 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan almak ve Tüm kısımların not ortalamasının 65 puandan düşük olmaması gerekir. Yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş takım sayısının üç sert kadar sayıda aday, yazılı İmtihan muvaffakiyet puanı sıralamasına nazaran kelamlı imtihana çağırılacaktır. nihayet adayla tıpkı puana sahip olan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

Buna nazaran yazılı imtihanda muvaffakiyet gösteren ve kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, kelamlı imtihanın tarihi ve yeri ile kelamlı imtihana katılacaklardan istenecek bilgi ve evraklar, Ofisin www.dmo.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Şahıslara ayrıyeten tebligat yapılmayacak olup, bu İlan tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

V – YAZILI İMTİHAN SORULARINA VE SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, yazılı İmtihan soruları ve uygulaması ile İmtihan sonuçlarına ait itirazlarını, sonuçların Ofis tarafından ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde https://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden belirtilen adımları uygulayarak (100) TL itiraz fiyatı karşılığında yapabileceklerdir.

VI – KELAMLI SINAV

Sözlü imtihanda, adayların yazılı İmtihan bahisleri ve genel kültür hususlarındaki bilgilerin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Bu imtihanda başarılı sayılabilmek için, İmtihan Konseyi üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri not ortalamasının 65’ten aşağı olmaması koşuldur.

Giriş İmtihan muvaffakiyet notu, adayın yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının ortalamasıdır.

Sınavda muvaffakiyet gösteren adayların sayısının, takım sayısından Çok olması halinde, giriş imtihanı notu daha üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş imtihanı notlarının eşit olması halinde ise, yabancı lisan muvaffakiyet derecesi daha üstün olan adaya öncelik verilir. öteki adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavı kazananlara, Teftiş Heyeti Başkanlığı tarafından Gerekli tebligat yapılır. Müfettiş Yardımcıları, giriş imtihanındaki muvaffakiyet sırasına nazaran atanır.

Sınav ile ilgili her türlü bilgi için bağlantı bilgileri:

Tel: 0 (312) 410 3029 – 410 3030

E-posta: teftiskurul@dmo.gov.tr

İlan olunur.

11966/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir