Ekonomiye ilişkin ‘torba’ kanun teklifi 1 bölüm ilk 10 maddesi kabul edildi

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 10, 2022 Yorum Yok

TBMM genel Heyetinde, iktisada ait düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi’nin birinci kısmında yer Meydan 10 unsur kabul edildi.

Kanun teklifinin kabul edilen hususlarına nazaran, yenilenebilir güçte vergi muafiyeti 25 kilovattan 50 kilovata çıkarılıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik gücü üretimi emeliyle, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı yahut cephelerinde, konseyi gücü azami 50 kilovata kadar elektrik gücünden gereksinim fazlasını nihayet kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, patronlarca, Amel yerinde yahut müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük Yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu fiyatı aşması halinde aşan kısım ile bu hedefle sağlanan diğer menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamir, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen Yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun Yurt dışı karlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bireysel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek bireylerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını, en az 2 Yıl elde tutmaları kuralıyla Vergi Yöntem Kanunu’nun değerlemeye ilişkin kararlarına nazaran hesapladıkları payların meblağlarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerine husus kar ve iratlarından payların iktisap edildiği devirde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

Yıllık indirim fiyatı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir yahut karlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

– tahsil kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 Yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık devirler halinde ödeme yapacak.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci Yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her Yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme süreci en Çok üç sefer yapılabilecek.

Ödemenin askerlik periyoduna denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut türel nedenlerle takibinde Yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu asıllar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, nihayet taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut Noksan ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit meblağları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı müddetinin belirlenmesinde, nihayet taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut tahsilden sonra ölenlerin yahut yüzde 90 ve üzeri Mani sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat heyeti tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Kredi Meydan yahut kredi borcunun ödeme vakti şimdi başlamamış bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen meblağlara endeks hesaplanmayacak. Kredi Geri ödemesi süren yahut borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen fiyatlara ek edilmiş endeks meblağları terkin edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel Tahsil edilen meblağlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde şimdi Tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks fiyatları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

– Yersiz yapılan muhtaç ve konutta bakım yardımı ödemeleri Geri alınmayacak

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe Müsait olmayan sıhhat heyeti raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki şahıslara bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve Geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek. İlgililer hakkında rastgele isimli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında hususun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde bu meblağın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin meblağını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fiyatsız girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner kapital İşletmesi Merkez Müdürlüğü yahut iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü şahıslara devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin birinci kısmındaki 10 hususun kabul edilmesinin akabinde birleşime Ara verdi. Adan, ortanın akabinde kurulun yerini almaması üzerine birleşimi, saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir