Gelir İdaresi Başkanlığı 2000 gelir uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

GELİR YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

I – İMTİHANA AİT BİLGİLER

Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar müracaat sırasında öncelik sırasına nazaran en Çok 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. Vilayet içinde Nakil yapılacak birdenbire Çok yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her Vilayet için başka farklı olmak üzere öncelik sırasına nazaran müracaatlarında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri vilayetlerden hangi ilin yazılı imtihanına gireceği, KPSS (A) puanı temel alınarak yapılan muvaffakiyet sıralamasına nazaran tespit edilecektir.

Sınava katılma koşullarını taşıyan ve metoduna Müsait olarak başvuranların; Vilayet bazında Yekün takım sayısının 5 (beş) katından Çok olması halinde, tercih ettikleri Vilayet dikkate alınarak KPSS (A) P48 çeşidinden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) sert Namzet giriş imtihanına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 tipinden eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının birden Çok olması halinde ise bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

II – İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

– Giriş imtihanının yazılı kısmı 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

– İmtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri ile Laf konusu adayların nerede imtihana gireceklerine ait listeler, yazılı İmtihan tarihinden en az 10 gün Evvel Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III – İMTİHAN MÜRACAAT ŞARTLARI

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) bendinde yer Meydan genel

şartları taşımak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

– 01.01.2023 tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde

veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

– Vazifesini devamlı olarak yapmaya Mani bir durumu olmamak,

– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanlarının birinden KPSS (A) P48 tipinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

– Müddeti içinde müracaat yapmış olmak.

IV – İMTİHAN BAŞVURUSU

– Müracaatlar, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30’da sona erecektir.

– Müracaatlar, adaylarınhttp://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online İmtihan Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer Meydan İmtihan müracaat formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. müracaat formunun doldurulmasına ait açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

– Posta yoluyla gelen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

V – İMTİHAN HALİ VE KONULARI

– Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademelidir.

– Giriş imtihanının yazılı kısmı test tarzı gerçekleştirilecek olup, İmtihan bahislerine aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Kümesi; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, uygar Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Kümesi; Makro İktisat, Mikro İktisat, Memleketler arası İktisat, İşletme İktisadı, Milletlerarası Ekonomik Alakalar ve Kuruluşlar.

Maliye Kümesi; halk Maliyesi, Maliye Siyaseti, Türk Vergi Sisteminin genel Temelleri.

Muhasebe Kümesi; genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili, Ticari Hesap.

VI – DEĞERLENDİRME

– Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan Meydan adaylardan; yerler prestijiyle, adayların müracaat sırasında tercih ettikleri Vilayet dikkate alınarak en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere, o Vilayet için Nakil yapılacak Yekün takım sayısının iki sert Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır. Ayrıyeten, nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır.

– Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmayacaktır.

– Kelamlı imtihan, adayların;

a) Yazılı İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, istikametlerinden kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

– Adaylar, İmtihan konseyi tarafından üstte belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

– Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan şurası reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kuraldır.

– Giriş imtihanı puanı; kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

– Giriş imtihanı sonuçları, İmtihan kurulunca, giriş İmtihan puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıraya konulup, Nakil yapılacak takım sayısı kadar asil Namzet belirlenir.

– Ayrıyeten başarılı olmak kuralıyla giriş imtihanında ilan edilen yerlerdeki takımın %25′ ine kadar yedek Namzet belirlenir.

– asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

– asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş imtihanı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

– Yedek listede yer Meydan adayların hakları birebir Vilayet için yapılacak müteakip yazılı İmtihan tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez. Ayrıyeten, bu müddet içerisinde Öbür bir Vilayet için açılan imtihanda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

– Giriş imtihanından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar, kelamlı imtihanın yeri ve tarihine ait listeler, Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.

– Giriş imtihanında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıyeten, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve atamaya temel evrakları teslim etmeleri istenecektir.

– İmtihan sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren beş Amel günü içerisinde dilekçe ile İmtihan heyetine itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, İmtihan şurası tarafından incelenecek ve en geç beş Amel günü içinde karara bağlanıp Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII – ÖTEKİ HUSUSLAR

– Giriş imtihanının yazılı kısmına girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. İmtihan Giriş Evrakına ait İlan giriş imtihanının yazılı kısmına girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi basamağında yapılacaktır.

– Adayların imtihana girebilmeleri için İmtihan Giriş Dokümanı ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, şoför evrakı yahut kullanım mühleti dolmamış pasaport evraklarından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır.

– Gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

– Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

– Adaylar imtihanda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. karşılık kağıdında yapılacak işaretlemelerin Müsait formda yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak formda silinmesi konusundaki mesuliyet adaylara aittir.

– İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

– asil listede yer alanlardan Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kuralları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmayacaktır. Nakil yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde mühleti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

– İmtihanı kazananlardan, İmtihan müracaat formunda gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı üzere, bu halde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi Laf konusu olmayacaktır.

– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen müddet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden sarfınazar edenler (atama sürecinden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma koşullarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile misyona başladıktan sonra Çeşitli nedenlerle vazifesinden ayrılanların yerlerine, Gelir Yönetimi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci unsurunun dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle İmtihan sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yılı aşmamak kaydıyla tıpkı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile birebir yolla uzman yardımcısı takımlarına atanır. Nakil yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer Meydan adaylar yalnızca bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

– Atanılan yerlerde beş Yıl müddetle çalışılması mecburidir.Bu mühletin hesabında, fiilen çalışılmayan müddetlerden sadece yıllık izinde geçirilen müddetler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların Kurum içi nakilleri yapılmaz. Lakin, vazifeye başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine muhtaçlık duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına Müsait yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Konseyi Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin bu konudaki kararları uygulanır.

– Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık müddet zarfında atandıkları yerin dışında Öbür bir yerde (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez üniteleri hariç), tedviren, vekaleten yahut süreksiz olarak görevlendirilemezler.

– Atanılan yerde beş Yıl mühletle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen yöntem ve temellere nazaran yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan bireylerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

İlan olunur.

16 / 16

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir