Sosyal Güvenlik Kurumu 30 uzman yardımcısı alacak- Güncellendi

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

07 Aralık 2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de aslına Müsait olarak yayımlanan ilanımız aşağıdaki formda düzeltilmiştir.

müfettiş yardimciliği giriş imtihanı duyurusu

1- İMTİHANA AİT BİLGİLER

– Nakil Yapılacak Takım Unvanı ve Sayısı: Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi.

– Geçerli KPSS İmtihanları: 2021 ve 2022 yılında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanları.

– Yazılı İmtihan Tarihi: 04.03.2023 (Cumartesi) ve 05.03.2023 (Pazar)

– Yazılı İmtihana müracaat Tarihleri: 19.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri ortası.

– Yazılı İmtihanın Yapılacağı Yer: Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

– Yazılı İmtihan müracaat ve onay Süreçleri:

– Müracaatlar; e-Devlet kapısı üzerinde Toplumsal Emniyet Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 19.12.202230.12.2022 tarihleri ortasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

– Müracaatta yer Meydan bilgilerin doğruluğundan Namzet Mesul tutulacaktır.

– Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından Denetim edilecektir.

– Giriş imtihanına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran yapılır.

– Yazılı Giriş İmtihanına İştirak: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş imtihanına iştirak hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Meslek Kapısı platformunda yayımlanacaktır. Ayrıyeten adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.

– İmtihana girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Dokümanı ve sistem üzerinden alacağı İmtihan Giriş Evrakı ile imtihana katılabilecektir. İmtihana fakat bu dokümanların gösterilmesi suretiyle girilebilir.

– Yazılı Giriş İmtihanı Sonuçları: Yazılı imtihanı kazananları, muvaffakiyet sırasını ve kelamlı imtihanın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve Müsait görülecek öteki yerlerde asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur. Ayrıyeten, Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.

– Kelamlı imtihana katılacak adaylardan istenilecek dokümanlar, yazılı İmtihan sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

2- İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanına katılabilmek için;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda yazılı nitelikleri taşımak

– İmtihanın yapıldığı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden yahut toplumsal hizmetler, sıhhat yönetimi yahut sıhhat idaresi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, sanayi mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında; KPSSP48 puan çeşidinden seksen (80) ve üzerinde puan almak,

– Yazılı imtihana Müracaat eden (atama yapılacak takım sayısının en Çok 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 150 şahıs içerisinde bulunmak (2021 ve 2022 KPSS’de bahsedilen puan tipi Bir arada pahalandırılacak olup nihayet sıradaki adaya eşit puan Meydan adayların tümü imtihana çağırılacaktır), kaideleri aranır.

– Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sıhhat durumunun yurdun her yerinde misyon yapmaya ve her türlü iklim ve seyahat koşullarında seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

3- YAZILI VE KELAMLI İMTİHANDA BAŞARILI SAYILMA KAİDELERİ VE ÖTEKİ BİLGİLER

– Yazılı imtihan; klasik adapta olmak koşulu ile Toplumsal Emniyet Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 24’üncü hususunda sayılan ve aşağıda belirtilen mevzu başlıklarından hazırlanır.

a) Kompozisyon (Yazılı imtihanın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, şimdiki ve sosyo-ekonomik bahislerde yapılır.)

b) halk Maliyesi

1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Masrafları, halk Borçları ve Bütçesi)

2) Maliye Politikası

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Ekonomi

1) iktisat Teorisi (Mikro, Makro iktisat ve İktisadi Analizi)

2) iktisat Politikası

3) Nakit Teorisi ve Politikası

4) Memleketler arası Ekonomi

5) Türkiye İktisadı ve Yeni Ekonomik Sorunlar

ç) Hukuk

1) Anayasa Hukuku

2) uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

3) Borçlar Hukuku

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)

5) idare Hukuku ve İdari Yargılama Yöntem Hukuku

6) Toplumsal Emniyet ve İş Hukuku

d) Muhasebe

1) genel Muhasebe

2) Mali Tablolar Analizi

e) Yabancı Dil

1) İngilizce

2) Fransızca

3) Almanca, lisanlarından birisi.

İlgili Yönetmelik gereği diğer kısım adaylarından farklı olarak; Tıp, diş hekimliği, mühendislik (elektronik, elektrik-elektronik, işletme, sanayi, yazılım ve bilgisayar), eczacılık, matematik ve istatistik fakülteleri/bölümleri mezunlarından yazılı imtihana girecek adaylar için hazırlanacak sorular bu kısımların kendi mesleksel alanlarına ait hususlar ile halk Maliyesi, İktisat, Hukuk ve Muhasebe bahis başlıklarının genel temel ve genel bilgilerinden hazırlanacaktır (Kompozisyon ve yabancı lisan alanlarında ise öteki kısım adayları ile Birlikte birebir sorular geçerli olacaktır).

– Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için İmtihan bahislerinin her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

– Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana çağırılmazlar.

– Kelamlı imtihanda adayların yazılı İmtihan mevzuları ve genel kültür bahislerindeki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tavır ve davranış üzere ferdî nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

– Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için İmtihan hususlarının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

– Giriş imtihanı notu; yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının ortalamasıdır. Muvaffakiyet sırası bu nota nazaran tespit edilir.

– Yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarına itirazlar, yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 Amel günü içinde bir dilekçe ile İmtihan konseyine yapılabilir. Bu itirazlar, İmtihan heyeti tarafından en geç 3 Amel günü içinde incelenir ve Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

– Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanı sonuçları, imtihanı asil ve yedek olarak kazananların muvaffakiyet sırasını gösterir liste halinde Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Küme başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmak suretiyle açıklanacaktır. Ayrıyeten, Meslek Kapısı Platformunda görüntülenecektir.

– Adayların İmtihan günü imtihana giriş evrakı ile Bir arada geçerli bir kimlik dokümanını (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Numaralı Şoför Evrakı yahut mühleti geçerli Pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. İmtihana giriş dokümanı ve geçerli kimlik dokümanı yanında olmayan adaylar hiçbir formda imtihana alınmayacaktır.

– Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasaktır. İmtihan esnasında, bahsi geçen eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

– Adaylar imtihanda kullanılmak üzere yanlarında, Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

– İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

– Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenler imtihana alınmazlar. Giriş imtihanını kazananlardan imtihana katılma kaidelerini taşımadığı anlaşılanların İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilen şahıslar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

15427/1-1

Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

1- İMTİHANA AİT BİLGİLER

– Nakil Yapılacak Takım Unvanı ve Sayısı: Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi.

– Geçerli KPSS İmtihanları: 2021 ve 2022 yılında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanları.

– Yazılı İmtihan Tarihi: 04.03.2023 (Cumartesi) ve 05.03.2023 (Pazar)

– Yazılı İmtihana müracaat Tarihleri: 19.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri ortası.

– Yazılı İmtihanın Yapılacağı Yer: Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA

– Yazılı İmtihan müracaat ve onay Süreçleri:

– Müracaatlar; e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihler ortasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

– Aday; T.C. Kimlik Numarası ile müracaat ekranına giriş yapacak, “Sosyal Emniyet Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Namzet müracaat Formu” nu eksiksiz ve gerçek halde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. Müracaatta yer Meydan bilgilerin doğruluğundan Namzet Mesul tutulacaktır.

– Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından Denetim edilecektir.

– Aday; müracaat formuna 4.5×6 ebadında ve nihayet 1 Yıl içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.

– Giriş imtihanına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran yapılır.

– Yazılı Giriş İmtihanına İştirak: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş imtihanına iştirak hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanacaktır. Ayrıyeten adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.

– İmtihana girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Dokümanı ve sistem üzerinden alacağı İmtihan Giriş Evrakı ile imtihana katılabilecektir. İmtihana lakin bu dokümanların gösterilmesi suretiyle girilebilir.

– Yazılı Giriş İmtihanı Sonuçları: Yazılı imtihanı kazananları, muvaffakiyet sırasını ve kelamlı imtihanın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve Müsait görülecek öbür yerlerde asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur.

– Kelamlı imtihana katılacak adaylardan istenilecek dokümanlar, yazılı İmtihan sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

2- İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanına katılabilmek için;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda yazılı nitelikleri taşımak

– İmtihanın yapıldığı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden yahut toplumsal hizmetler, sıhhat yönetimi yahut sıhhat idaresi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, sanayi mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarından mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında; KPSSP48 puan tipinden seksen (80) ve üzerinde puan almak,

– Yazılı imtihana Müracaat eden (atama yapılacak takım sayısının en Çok 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 150 şahıs içerisinde bulunmak (2021 ve 2022 KPSS’de bahsedilen puan tipi Bir arada pahalandırılacak olup nihayet sıradaki adaya eşit puan Meydan adayların tümü imtihana çağırılacaktır), koşulları aranır.

– Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sıhhat durumunun yurdun her yerinde misyon yapmaya ve her türlü iklim ve seyahat kurallarında seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

3- YAZILI VE KELAMLI İMTİHANDA BAŞARILI SAYILMA KAİDELERİ VE ÖTEKİ BİLGİLER

– Yazılı imtihan; klasik metotta olmak koşulu ile Toplumsal Emniyet Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 24’üncü hususunda sayılan ve aşağıda belirtilen mevzu başlıklarından hazırlanır.

a) Kompozisyon (Yazılı imtihanın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, aktüel ve sosyo – ekonomik hususlarda yapılır.)

b) halk Maliyesi

1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Sarfiyatları, halk Borçları ve Bütçesi)

2) Maliye Politikası

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Ekonomi

1) iktisat Teorisi (Mikro, Makro iktisat ve İktisadi Analizi)

2) iktisat Politikası

3) Nakit Teorisi ve Politikası

4) Memleketler arası Ekonomi

5) Türkiye İktisadı ve Aktüel Ekonomik Sorunlar

ç) Hukuk

1) Anayasa Hukuku

2) uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

3) Borçlar Hukuku

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Pahalı Evrak Hukuku)

5) idare Hukuku ve İdari Yargılama Tarz Hukuku

6) Toplumsal Emniyet ve İş Hukuku

d) Muhasebe

1) genel Muhasebe

2) Mali Tablolar Analizi

e) Yabancı Dil

1) İngilizce

2) Fransızca

3) Almanca, lisanlarından birisi.

İlgili Yönetmelik gereği öteki kısım adaylarından farklı olarak; Tıp, diş hekimliği, mühendislik (elektronik, elektrik-elektronik, işletme, sanayi, yazılım ve bilgisayar), eczacılık, matematik ve istatistik fakülteleri/bölümleri mezunlarından yazılı imtihana girecek adaylar için hazırlanacak sorular bu kısımların kendi mesleksel alanlarına ait bahisler ile halk Maliyesi, İktisat, Hukuk ve Muhasebe bahis başlıklarının genel temel ve genel bilgilerinden hazırlanacaktır (Kompozisyon ve yabancı lisan alanlarında ise diğer kısım adayları ile Birlikte tıpkı sorular geçerli olacaktır).

– Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için İmtihan hususlarının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

– Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana çağırılmazlar.

– Kelamlı imtihanda adayların yazılı İmtihan bahisleri ve genel kültür hususlarındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tavır ve davranış üzere şahsî nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

– Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için İmtihan hususlarının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

– Giriş imtihanı notu; yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının ortalamasıdır. Muvaffakiyet sırası bu nota nazaran tespit edilir.

– Yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarına itirazlar, yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 Amel günü içinde bir dilekçe ile İmtihan heyetine yapılabilir. Bu itirazlar, İmtihan heyeti tarafından en geç 3 Amel günü içinde incelenir ve Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

– Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanı sonuçları, imtihanı asil ve yedek olarak kazananların muvaffakiyet sırasını gösterir liste formunda Kuruluş Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Küme başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmak suretiyle açıklanacaktır.

– Adayların İmtihan günü imtihana giriş dokümanı ile Birlikte geçerli bir kimlik dokümanını (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Numaralı Şoför Dokümanı yahut müddeti geçerli Pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. İmtihana giriş evrakı ve geçerli kimlik evrakı yanında olmayan adaylar hiçbir biçimde imtihana alınmayacaktır.

– Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasaktır. İmtihan esnasında, bahsi geçen eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

– Adaylar imtihanda kullanılmak üzere yanlarında, Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

– İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

– Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler imtihana alınmazlar. Giriş imtihanını kazananlardan imtihana katılma koşullarını taşımadığı anlaşılanların İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilen şahıslar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

ilanen duyurulur. 15181/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir