İDDK’dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 10, 2022 Yorum Yok

İDDK: Sayılmaz

Somut uyuşmazlıkların incelenmesinden; davacıların, Mecbur hizmet müddeti Yönetmelikte belirlenen ve ikinci bölgeye iç vilayetler ortasında yer Meydan hizmet bölgelerinde tersliğin giderilmesi istemine husus davaların açıldığı ve farklı istikametteki kararların İstinaf incelemesinden geçerek katılaştıkları anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen Yönetmelik hususunda ikinci bölgede, o yer için belirlenmiş Mecbur hizmet müddetinin en az iki sert kadar kesintisiz olarak vazife yapanların, Mecbur ikinci bölge ikinci misyonunu tamamlamış sayılacağı kararına yer verildiği halde 2. bölgede fazladan geçen hizmet müddetlerinin 2. bölge 2. misyon müddetinden değerlendireceği yahut mahsup edileceği yolunda rastgele bir düzenlemeye yer verilmediğinden, zorunlu hizmet mühleti olarak belirlenen müddetlerden Çok olarak 2. bölgede çalışan çalışanın, Yönetmelikte öngörülen hizmet müddetini aşan çalışma müddetlerinin Mecbur ikinci bölge ikinci misyon mühletinden sayılmamasında hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ

KURULU

Esas No: 2022/31

Karar No: 2022/40

BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI ORTASINDAKİ TERSLİĞİN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Gaziantep Bölge idare Mahkemesi Liderler Konseyinin 14/04/2022 tarih ve E:2022/19, K:2022/21 sayılı kararıyla;

Vekili Av. tarafından, Diyarbakır 2. idare Mahkemesinin E:2021/2445 sayılı evrakında açmış olduğu davada; Diyarbakır 2. idare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen 20/01/2022 tarih ve E:2021/2445, K:2022/171 sayılı kararın kaldırılması ve dava konusu sürecin iptali istemine ait istinaf dilekçesinde, tersliğin giderilmesi talebinde bulunulması üzerine, Gaziantep Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 13/04/2021 tarih ve E:2020/573, K:2021/282 sayılı kararı ile Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 15/10/2019 tarih ve E:2019/714, K:2019/1648 sayılı kararı ortasındaki karşıtlığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

“Aykırılığın, dava konusu sürecin iptali yolundaki Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği” görüşüyle, 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 3/C hususunun 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için belgenin Danıştay’a gönderilmesi üzerine,

Üye, aza ve aza ‘nin; Kanunun gayesi ve Kesin nitelikli kararlar ortasında ibaresi dikkate alındığında tersliğin giderilmesi isteminde bulunan müracaatçının hakkında Kesin karar verilmiş şahıs olması gerektiği, çünkü derdest davası bulunan şahıs tarafından Bölge idare Mahkemesi Dairesinin içtihat değişikliğine giderek lehine karar vermesinin her Vakit için Muhtemel olduğu, bu türlü bir müracaatın kabulünün dolaylı olarak o davanın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca çözümlenmesi manasına geleceği, münasebetiyle tersliğin giderilmesi isteminin reddi gerektiği istikametindeki ayrışık oylarına karşılık, 2576 sayılı Kanun’un 3/C unsurunun 4. fıkrasının (c) bendinde belirtilen “kesin nitelikteki kararlar” ve “istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanlar” ibareleri değerlendirilirken Değerli olanın tersliğin giderilmesi konusunda alınmış Bölge idare Mahkemesi Liderler Konseyi kararı ve katılaşmış kararların bulunmasının olduğu, Bölge idare Mahkemesinde derdest davası olan davacının Liderler Şurasına müracaat yapıp onu harekete geçirebileceği ve kendi davası dışında katılaşmış kararlardan bahisle bu kararlar ortasındaki karşıtlığın giderilmesini isteyebileceği, Kanun’da müracaat hakkı bulunanlar belirtilirken “kesin kararın tarafları” denilmediği, derdest davası olanların “istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanlar” kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği, aslında öncelikli olarak Liderler Heyetinin başvuruyu Müsait bulması ve ondan sonra kendi görüşünü de ekleyerek belgeyi Danıştaya göndermesi gerektiği; Liderler Konseyinin rastgele bir müracaat olmaksızın resen de Danıştaya müracaat yapabileceği ve bu müracaatın incelenme zaruriliği bulunduğu dikkate alındığında, derdest davası olan davacının başvurusu üzerine alınan Liderler Şurası kararına mevzu karşıtlıkların da giderilmesi gerektiğine oyçokluğu ile karar verilerek işin temeline geçildi; Tetkik Hakimi ‘un açıklamaları dinlendikten sonra husus ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I- TERSLİĞİN GİDERİLMESİ İSTEMİNE BAHİS BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI:

A- GAZİANTEP BÖLGE idare MAHKEMESİ 1.İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2020/573 SAYILI EVRAKINA HUSUS YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti:

İli, İlçe güvenlik Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak vazife yapan davacı tarafından, İli, İlçesinde fazladan çalıştığı Yekün II aylık hizmet mühletinin ve Iğdır Vilayetinde fazladan çalıştığı 4 ay 5 günlük hizmet mühletinin birleştirilerek, ikinci bölge ikinci vazife mühletinden düşülerek 2019 yılı Nakil devrinde birinci bölge vilayetlere atamasının yapılması istemiyle yapılan 26/09/2018 tarihli müracaatın reddine ait güvenlik genel Müdürlüğünce tesis edilen 23/10/2018 tarih ve 31051 sayılı sürecin iptali istenilmiştir.

Mardin 1. idare Mahkemesinin 18/10/2019 tarih ve E:2018/1868, K:2019/1553 sayılı kararının özeti:

İlgili yönetmelik kararları uyarınca ikinci bölgede, o yer için belirlenmiş Mecbur hizmet müddetinin en az iki sert kadar kesintisiz olarak vazife yapanlar, ikinci bölge ikinci vazifesini tamamlamış sayılacağından; Mecbur hizmet müddeti 2 Yıl olan Vilayetinde yaklaşık 2 Yıl 11 ay çalışmış olan davacının, Mecbur hizmet mühletinin iki sert olan 4 Yıl boyunca kesintisiz olarak ikinci bölge birinci misyon yerinde çalışmadığının Aleni olması karşısında;

İli, İlçesinde fazladan çalıştığı Yekün 11 aylık hizmet mühletinin ve Iğdır Vilayetinde fazladan çalıştığı 4 ay 5 günlük hizmet müddetinin birleştirilerek, ikinci bölge ikinci misyon müddetinden düşülerek 2019 yılı Nakil periyodunda birinci bölge vilayetlere atamasının yapılması istemiyle yapılan 26/09/2018 tarihli müracaatın reddine ait dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Gaziantep Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 13/04/2021 tarih ve E:2020/573, K:2021/282 sayılı kararının özeti:

Mahkeme kararında hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle, davacının istinaf isteminin reddine Kesin olarak karar verilmiştir.

B- ERZURUM BÖLGE idare MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2019/714 SAYILI EVRAKINA HUSUS YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: İli, İlçe güvenlik Müdürlüğü buyruğunda polis memuru olarak misyon yapan davacı tarafından, geçmişte birinci Şark hizmetini yaparken misyon müddeti 3 Yıl olan Vilayetinde fazladan vazife yaptığı 1 yıllık müddetin Hınıs İlçesinde 2. doğu hizmetine ek edilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine dair sürecin iptali istenilmiştir.

Erzurum 1. idare Mahkemesinin 15/02/2019 tarih ve E:2018/889, K:2019/261 sayılı kararının özeti:

Davacının ikinci bölgede birinci misyonunu yaparken geçirdiği 1 Yıl 14 günlük Çok hizmet müddeti o yer için belirlenen Mecbur hizmet mühleti olan 3 yıla oranlandığında, %34 oranında ikinci bölgede Çok çalışması bulunduğundan, ikinci bölge olan Vilayetine yapılan ikinci vazife atamasında İli için belirlenen Mecbur hizmet mühletinin %66’sını tamamladığında ikinci misyon yükümlülüğünü bitireceğinin kabulü gerekeceğinden, davacının ikinci bölgede daha Evvel çalıştığı Çok hizmet mühleti o bölgenin Mecbur hizmet müddetine oranlanıp, ikinci misyon kapsamında atandığı İlinin/ İlçesinin vazife müddetine bu Oran üzerinden eklenerek, kalan ikinci bölge Mecbur hizmet müddetinin hesaplanması gerekirken, davacının ikinci bölgede birinci vazifesini yaparken geçen Çok hizmet müddetinin kıymetlendirilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine dair dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 15/10/2019 tarih ve E:2019/714, K:2019/1648 sayılı kararının özeti:

Mahkeme kararında hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, davalı yönetimin istinaf isteminin reddine Kesin olarak karar verilmiştir.

II-BAŞKANLAR KONSEYİNİN TÜZEL GÖRÜŞÜ:

Gaziantep Bölge idare Mahkemesi Liderler Heyeti; olayda, Mecbur hizmet müddeti 3 Yıl olarak belirlenen ‘da 4 Yıl 13 gün çalışmış olan davacının, ikinci bölge birinci vazifesini ifa ettiği sırada geçen hizmet mühletinin o yer için belirlenen Mecbur hizmet müddetini aşan kısmının yerine getirmekle yükümlü olduğu ikinci bölge ikinci vazife müddetinden sayılmamasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı, Çok yapılan bu müddetin o yer için belirlenen Mecbur hizmet mühletine oranlanmak suretiyle ikinci bölge ikinci misyonunda kıymetlendirilmesi gerektiği Sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle, tersliğin Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği görüşündedir.

III-İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda; güvenlik genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak misyon yapan çalışanın, daha Evvel ikinci bölge misyonunu ifa ederken fazladan yapmış oldukları misyon müddetinin ikinci bölge ikinci vazife müddetinden mahsup edilmesi istemiyle yapmış oldukları müracaatların reddine ait süreçlere karşı açılan davalarda birebir bahiste verilen farklı nitelikteki kararların mutlaklaşması üzerine incelenen tersliğin oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT :

1-Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik:

Özel Yönetmelikler

Madde 28 –

Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde hala misyonda bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin Türlü hususlarında kurumlarca tesbiti öngörülen öteki konuları kapsıyan Özel Yönetmeliklerini Devlet İşçi Dairesinden Olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe karşıt kararlar yer alamaz. Fakat, Mülki idare Amirliği Hizmetleri, güvenlik Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri ve Kıyı Emniyet Hizmetleri sınıflarına iç işçi hakkında kendi Özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.

2-Aykırılığa bahis dava konusu süreçlerin tesis tarihlerinde yürürlükte olan formuyla 06/08/1992 tarih ve 92/3393 sayılı Bakanlar Konseyi kararı ile yürürlüğe konulan güvenlik Hizmetleri Sınıfı Mensupları Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği:

Bölge Tespitine İlişkin Esaslar

Madde 4-

Bu Yönetmeliğin uygulanmasına temel olmak üzere vilayetler yurdumuzun güvenlik ve asayiş, ekonomik, toplumsal, kültürel, ulaşım imkanı ve kuralları tarafından birbirine benzerlik ve yakınlıkları prestijiyle iki bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren Vilayet merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, işçinin bu yerlerdeki Mecbur hizmet mühletleri gözönüne alınarak alt bölgeler halinde gruplandırılmıştır.

Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu

Madde 5-

Personelin, atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile kalması öngörülen mühletten Evvel alınmasını gerektiren bir Sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş müddet kadar hizmet görmesi zaruridir.

Bölgeler ve Hizmet Süreleri

Madde 23-

(…)

Personelin hizmet müddetinin hesaplanmasında müddet başlangıç tarihi, atandığı yerde misyona başlama tarihidir. Hizmet mühletinin hesaplanmasında birebir Vilayet hudutları içinde bulunan farklı ünitelerde geçirilen müddetler birleştirilir.

(…)

Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen müddet kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi mecburidir. İkinci bölgede, Bakanlıkça Müsait görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş Mecbur hizmet müddeti kadar daha kesintisiz olarak misyon yapanlar, Mecbur bölge ikinci vazifesini tamamlamış sayılır.

Hizmet Müddetlerinin Hesaplanması

Madde 28-

Aynı bölge yahut Vilayet içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet mühletleri değişik yerlerde geçen çalışanın hizmet mühleti hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen müddetler, o yer için belirlenen Mecbur hizmet müddetine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında işçi hizmet mühletini bitirmiş sayılır. Bu hesaplamada işçinin eski misyon yerinden ilişik kesme tarihi temel alınır ve mehil süresi yeni atanılan yerin hizmet mühletine iç edilir.

Bölgedeki Hizmet Müddetinden Sayılacak Süreler

Madde 42-

Yıllık müsaadeler, mazeret müsaadeleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sıhhat müsaadeleri ile misyon nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat müddetleri, o bölgedeki hizmet müddetinden sayılır.

a)Yurt içinde; tahsil, kurs, staj ve süreksiz görevlendirme üzere nedenlerin birine yahut birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan Çok olan ve diğer bölgede geçen mühletler,

b)Yurt dışında; kurs ve tahsil, misyon muhafaza, barış gücü üzere misyonlarda geçirilen müddetlerin hiçbiri,

c)Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan yahut karar giyenlerin 3 ayı aşan müddetleri,

d)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararlarına nazaran aylıksız müsaade almak suretiyle geçirilen müddetler.

e)Sağlık sebebiyle 42 nci unsurda belirtilen istisnası Saklı kalmak koşulu ile sıhhat müsaadelerinin yılda 30 günü aşan müddetler.

3-2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Misyonları Hakkında Kanun:

Bölge yönetim mahkemesi liderler konseyi:

Madde 3/C-

4. Bölge yönetim mahkemesi liderler heyetinin vazifeleri şunlardır: …

c) Emsal olaylarda, bölge yönetim mahkemesi dairelerince verilen Kesin nitelikteki kararlar ortasında yahut farklı bölge yönetim mahkemeleri dairelerince verilen Kesin nitelikteki kararlar ortasında karşıtlık yahut uyuşmazlık bulunması halinde; resen yahut ilgili bölge yönetim mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu karşıtlığın yahut uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin Müsait görülmesi halinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştaydan bu bahiste karar verilmesini istemek. …

5. Dördüncü fıkranın (c) bendine nazaran yapılacak istemler, konusuna nazaran İdari yahut Vergi Dava Daireleri Konseyine iletilir. İlgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verilir. Terslik yahut uyuşmazlığın giderilmesine ait olarak bu fıkra uyarınca verilen kararlar katidir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin tersliğe mevzu uyuşmazlıkların tesis tarihinde yürürlükte olan biçimiyle, “bölgeler ve hizmet süreleri” başlıklı 23. unsurunun 3. fıkrasında; “personelin hizmet müddetinin hesaplanmasında mühletin başlangıç tarihi atandığı yerde misyona başlama tarihidir. Hizmet mühletinin hesaplanmasında birebir Vilayet sonları içinde bulunan farklı ünitelerde geçirilen müddetler birleştirilir.” Birebir unsurun 4. fıkrasında ise; “Personelin, Yönetmelikte belirtilen müddet kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi mecburidir. İkinci bölgede, Bakanlıkça Müsait görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş Mecbur hizmet müddetinin en az iki sert kadar kesintisiz olarak vazife yapanlar, Mecbur bölge ikinci vazifesini tamamlamış sayılır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıda metnine yer verilen Yönetmelik unsurunda ikinci bölgede, o yer için belirlenmiş Mecbur hizmet müddetinin en az iki sert kadar kesintisiz olarak misyon yapanların, Mecbur ikinci bölge ikinci vazifesini tamamlamış sayılacağı kararına yer verildiği halde 2. bölgede fazladan geçen hizmet müddetlerinin 2. bölge 2. misyon müddetinden değerlendireceği yahut mahsup edileceği yolunda rastgele bir düzenlemeye yer verilmediğinden, Mecbur hizmet mühleti olarak belirlenen müddetlerden Çok olarak 2. bölgede çalışan çalışanın, Yönetmelikte öngörülen hizmet mühletini aşan çalışma müddetlerinin Mecbur ikinci bölge ikinci vazife müddetinden sayılmamasında hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle, tersliğin davanın reddi yolundaki Gaziantep Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 13/04/2021 tarih ve E:2020/573, K:2021/282 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, Kesin olarak, 16/06/2022 tarihinde tarzda oyçokluğu, asılda oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir