İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 10, 2023 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesince 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 12. unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinin, 18. unsurunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarının, 33. hususunun iptali istemi istikametinden davanın reddine, değişik 16. unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ile Süreksiz 1. unsurunun iptaline karar verilmişti.

Seçim Konseyleri ile ilgili kısım iptal edilmiş

Seçim kuralları ile ilgili değişikliklerin, lakin değişiklikten sonra yapılacak seçimler için geçerli olduğu, değişiklikten Evvel yapılmış seçimlerin sonucunu etkileyecek formda yürürlüğe konulmamalarının seçim hukukunun doğal bir sonucu olduğu, dava konusu Anastatü’nün değişik Süreksiz 1. hususundaki Laf konusu düzenleme ile Sandık üyelerinin oylarıyla seçilen Vilayet ve ilçe temsilcilerinin vazife müddetlerinin Anastatü’de yapılan değişiklikle 6 yıla uzatılmış olduğunun anlaşıldığı, bu durumun, Sandık üyelerinin temsilcilerini kendi iradelerine Müsait olarak seçme hakkını iki Yıl mühlet ile sakatlayacağı manasına geleceği, bu nedenle yapılan düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı takımlara atanacak işçiye ait düzenleme hukuka uygu bulundu

Sayılan unvanlı takımlara atanacak işçinin işe alınmalarında aranacak nitelikler ve kaidelere, vazife, yetki ve sorumluluklara İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı İşçi Yönetmeliği’nde yer verilmiş olduğu, davacı Sendikanın, “ihtisas sahibi olmakla” neyin kastedildiğinin (alanında lisansüstü eğitim, çalışma deneyimi vb.) ortaya konulamadığı, Sandık idaresinin keyfi kararlar alabilmesine İmkan sağlayan bir müphem Meydan oluşturulduğuna ait tezinin yerinde görülmemiştir.

İlçe temsilcileri 4982 sayılı kanun çerçevesinde bilgi talep edebilir

Değişiklik sonrasında Sandık üyelerinin Vilayet temsilcileri vasıtası ile Sandığı temsile ve Sandık işlerini görmeye yetkili olan kimselerden işlerin gidişi yahut muayyen birtakım işler hakkında bilgi isteme hakkına haiz olduğunun belirtildiği, Sandık üyelerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında işlerin gidişi yahut muayyen birtakım işler hakkında ilçe temsilcileri aracılığıyla da bilgi isteme hakkına sahip oldukları, bu nedenle ilçe temsilcilerine yer verilmemesine ait düzenlemede hukuka karşıtlık görülmemiştir.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2020/2791
Karar No: 2022/277

TEMYİZ EDENLER: I- (DAVACI): …Birliği Sendikası
VEKİLİ: Av. …
II- 1)(DAVALI): …Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
2) DAVALI idare YANINDA MÜDAHİL: … sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı (…)
VEKİLLERİ : Av. …, Av. …

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 09/10/2019 tarih ve E:2018/6440, K:2019/7306 sayılı kararının aleyhlerine olan kısımlarının, taraflarca karşılıklı olarak temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 12. unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinin, 16. unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesinin, 18. unsurunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarının, 33. unsurunun ve Süreksiz 1. unsurunun iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 09/10/2019 tarih ve E:2018/6440, K:2019/7306 sayılı kararıyla;

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 12. unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinin, 18. hususunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarının, 33. unsurunun iptali istemi tarafından;

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün değişik 12. hususunun birinci fıkrasının (ç) bendinde; “Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı takımlara atanacak işçinin, misyon alanları ile ilgili olarak ihtisas sahibi olması temeldir.” düzenlemesi kapsamında sayılan unvanlı takımlara atanacak işçinin işe alınmalarında aranacak nitelikler ve koşullara, vazife, yetki ve sorumluluklara İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı İşçi Yönetmeliği’nde yer verilmiş olduğu, davacı Sendikanın, “ihtisas sahibi olmakla” neyin kastedildiğinin (alanında lisansüstü eğitim, çalışma deneyimi vb.) ortaya konulamadığı, Sandık idaresinin keyfi kararlar alabilmesine İmkan sağlayan bir müphem Meydan oluşturulduğuna ait savının yerinde görülmediği,

4357 sayılı özel Yönetimlerden Maaş Meydan İlkokul Öğretmenlerinin Takımlarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek sıhhat ve İçtimai Yardım Sandığı ile Bina Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun’un 11. unsurunun ikinci fıkrasında; “Maarif Vekaleti bütçesinden maaş Meydan ilkokul öğretmenleri, ilkokul Yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara birinci tahsillerini veren kurumların öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilkögretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde görevli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.” düzenlemesine yer verildiği, Sandığa Üye olacakların hudutlu olarak sayıldığı, dava konusu Anastatü’nün 18. hususunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarında ise Kanun’da sayılan üyeliklere yer verilerek hudutlu olarak sayılan misyonlara atanmaları durumunda 4/B statüsündeki işçinin de Sandığa Üye olduğu kurala bağlandığı, Laf konusu düzenlemenin anılan Kanun’un 11. unsurundaki düzenlemenin genişletilmesi niteliğinde olmadığı,

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün değişiklik öncesindeki “Bilgi isteme” başlıklı 33. hususunda, Sandık üyelerinin ilçe ve Vilayet temsilcileri vasıtasıyla Sandığı temsile ve Sandık işlerini görmeye memur olan kimselerden işlerin gidişi yahut muayyen birtakım işler hakkında bilgi isteme hakkına haiz olduğunun belirtildiği, değişiklik sonrasında Sandık üyelerinin Vilayet temsilcileri vasıtası ile Sandığı temsile ve Sandık işlerini görmeye yetkili olan kimselerden işlerin gidişi yahut muayyen kimi işler hakkında bilgi isteme hakkına haiz olduğunun belirtildiği, Sandık üyelerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında işlerin gidişi yahut muayyen kimi işler hakkında ilçe temsilcileri aracılığıyla da bilgi isteme hakkına sahip oldukları, bu nedenle ilçe temsilcilerine yer verilmemesine ait düzenlemede hukuka karşıtlık görülmediği,

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 16. unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ile Süreksiz 1. hususunun iptali istemi tarafından;

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün 16. unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesindeki; “Sandığın idari ve mali süreçleri Bakanın Gerekli görmesi halinde Bakanlıkça denetlenebilir.” kuralı ile evvelki düzenlemede yer Meydan ve kontrolün iki yılda bir yapılmasını öngören kuralın değiştirildiği, İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığına üyeliğin Kanun’da sayılan vazifelerde bulunanlar için Mecbur olduğu ve resen Ödenti kesildiği, ayrıyeten ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sandığın mal ve alacaklarının Devlet malı niteliğinde olduğu konuları göz önüne alındığında, ileri sürülen nedenlerin, Sandığın kontrolüne ait olarak olağan kontrol sisteminden çıkılmasını gerektirecek hukuken kabul edilebilir, geçerli bir neden olarak görülmesinin Muhtemel olmadığı,
Kaldı ki, kontrolün gayesinin, objektif olarak belirlenmiş belirli bir plan dahilinde işin standartlarını, yasal ve mesleksel gerekliliklerini belirleyerek işin yürürlükteki mevzuata Müsait bir biçimde yürütülmesini, ayrıyeten hesap Eda ve mesuliyet süreçlerindeki güvenirliliği sağlamak olduğu, kontrolün periyodik olarak yapılması gerekliliğinin de İLKSAN’ın mal ve alacaklarının Devlet malı niteliğinde olmasının bir sonucu olduğu.

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 6. unsurunda yapılan düzenleme ile değişiklik öncesi 4 yılda bir yapılan seçimlerin 6 yılda bir yapılacağının kurala bağlandığı, anılan değişikliğin 02/03/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği,

Seçim kuralları ile ilgili değişikliklerin, lakin değişiklikten sonra yapılacak seçimler için geçerli olduğu, değişiklikten Evvel yapılmış seçimlerin sonucunu etkileyecek biçimde yürürlüğe konulmamalarının seçim hukukunun doğal bir sonucu olduğu, dava konusu Anastatü’nün değişik Süreksiz 1. hususundaki Laf konusu düzenleme ile Sandık üyelerinin oylarıyla seçilen Vilayet ve ilçe temsilcilerinin vazife müddetlerinin Anastatü’de yapılan değişiklikle 6 yıla uzatılmış olduğunun anlaşıldığı, bu durumun, Sandık üyelerinin temsilcilerini kendi iradelerine Müsait olarak seçme hakkını iki Yıl müddet ile sakatlayacağı manasına geleceği, bu nedenle yapılan düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle,

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 12. hususunun birinci fıkrasının (ç) bendinin, 18. unsurunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarının, 33. hususunun iptali istemi istikametinden davanın reddine, değişik 16. hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ile Süreksiz 1. unsurunun iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN ARGÜMANLARI:

Davalı yönetim ve davalı yönetim yanında müdahil tarafından, bakılan dava devam ederken 07/07/2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile Anastatü’nün kimi unsurlarında değişiklik yapıldığı, bu kapsamda Dairece iptaline karar verilen 16. hususun 1. fıkrasının, “Sandığın idari ve mali süreçleri, üç yılı geçmeyen aralıklarla Bakanlıkça denetlenir” formunda değiştirildiği, Süreksiz 1. unsurun ise mülga edildiği, hasebiyle iptal kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Davalı yönetim ve davalı yönetim yanında müdahil tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın redde ait kısmının yordam ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin kesin kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;
“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka karşıt karar verilmesi,
c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte kusur yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar yol ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçelerinde ileri sürülen argümanlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,

2.Yukarıda özetlenen münasebetle kısmen davanın reddine, kısmen iptale ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize mevzu 09/10/2019 tarih ve E:2018/6440, K:2019/7306 sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 02/02/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Dava, İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 12. unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinin, 16. hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesinin, 18. unsurunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarının, 33. hususunun ve Süreksiz 1. unsurunun iptali istemiyle açılmış, Danıştay Onikinci Dairesinin 09/10/2019 tarih ve E:2018/6440, K:2019/7306 sayılı kararı ile anılan Anastatünün 16. hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ile Süreksiz 1. unsurunun iptaline, 12. hususunun birinci fıkrasının (ç) bendi, 18. hususunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragrafları ile 33. hususu tarafından davanın reddine karar verilmiştir.

İptali istenen İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 16. hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesinde, “Sandığın idari ve mali süreçleri Bakanın Gerekli görmesi halinde Bakanlıkça denetlenebilir.” kararına yer verilmiştir.
Evrakın incelenmesinden, Danıştay Onbirinci Dairesinin 20/06/2017 tarih ve E:2017/1223 sayılı kararı ile üstte kararına yer verilen 16. unsurun birinci fıkrasının birinci cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine davalı idarece itiraz yoluna başvurulduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 07/12/2017 tarih ve YD İtiraz No: 2017/1036 sayılı kararı ile itirazın reddine karar verildiği, anılan kararın davalı yönetime bildirisi sonrasında 07/07/2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren değişiklik ile ilgili Anastatü’nün 16. unsurunun 1. fıkrasının “Sandığın idari ve mali süreçleri, üç yılı geçmeyen aralıklarla Bakanlıkça denetlenir.” biçiminde tekrar düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar davacı tarafından Sandığın idari ve mali süreçlerinin periyodik aralıklarla denetlenmesine ait kararın değiştirilerek bir keyfiliğe yol açıldığı ve kontrolün yapılmaması üzere bir sonucun doğabileceği sav edilmişse de, iptali istenen husus ile getirilen düzenleme ile periyodik müddetlerle kontrol yapılmamasının, kontrolü büsbütün ortadan kaldırır mahiyette olmadığı, kontrolün Bakanın Gerekli gördüğü her Vakit yapılabileceği düşünüldüğünde davacının bu argümanlarına prestij etme imkanı bulunmamaktadır.
Bu nedenle, davalı yönetimin temyiz müracaatının kısmen kabul edilerek Daire kararının İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 16. hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline ait kısmının bozulması gerektiği niyetiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

KARŞI OY

XX- Dava, İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü ile değişik 12. hususunun birinci fıkrasının (ç) bendinin, 16. hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesinin, 18. unsurunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarının, 33. hususunun ve Süreksiz 1. unsurunun iptali istemiyle açılmış, Danıştay Onikinci Dairesinin 09/10/2019 tarih ve E:2018/6440, K:2019/7306 sayılı kararı ile anılan Anastatünün 16. hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ile Süreksiz 1. hususunun iptaline, 12. unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendi, 18. unsurunun birinci fıkrasının birinci ve ikinci paragrafları ile 33. hususu istikametinden davanın reddine karar verilmiştir.

02/03/2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatünün çerçeve 15 inci unsuruyla Anastatünün süreksiz 1 inci unsuru “Bu unsurun yürürlüğe girmesinden itibaren, 4 Yıl müddetle seçilen var İlçe ve Vilayet Temsilcilerinin vazife mühletleri 6 yıla çıkarılmış sayılır.” formunda değiştirilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Danıştay Onbirinci Dairesinin 20/06/2017 tarih ve E:2017/1223 sayılı kararı ile üstte kararına yer verilen Süreksiz 1. unsurunun yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine davalı idarece itiraz yoluna başvurulduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin 07/12/2017 tarih ve YD İtiraz No: 2017/1036 sayılı kararı ile itirazın reddine karar verildiği, anılan kararın davalı yönetime bildirimi sonrasında 07/07/2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren değişiklik ile ilgili Anastatü’nün Süreksiz 1. unsurunun yürürlükten kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

Daire tarafından seçim kuralları ile ilgili değişikliklerin, lakin değişiklikten sonra yapılacak seçimler için geçerli olduğu, değişiklikten Evvel yapılmış seçimlerin sonucunu etkileyecek formda yürürlüğe konulmamalarının seçim hukukunun doğal bir sonucu olduğu, dava konusu Anastatü’nün süreksiz 1. unsurundaki Laf konusu düzenleme ile Sandık üyelerinin oylarıyla seçilen Vilayet ve ilçe temsilcilerinin vazife müddetlerinin Anastatü’de yapılan değişiklikle 6 yıla uzatılmış olduğu, bu durumun, Sandık üyelerinin temsilcilerini kendi iradelerine Müsait olarak seçme hakkını iki Yıl müddet ile sakatlayacağı manasına geleceği gerekçesiyle anılan husus iptal edilmiştir.

Davalı yönetim tarafından, İLKSAN’ın, Türkiye’nin Tüm ilçelerinde ilçe temsilciliği seçimlerinin yapılması ve seçilen ilçe temsilcilerinin, vilayetlerde Vilayet temsilcilerini seçimle belirlemesi ve Vilayet temsilcilerinden oluşan İLKSAN Temsilciler Konseyinin bedene getirilmesinin olabildiğince zahmetli ve masraflı olduğu, ayrıyeten seçim devirlerinde üyelerin oy kullanma süreçleri nedeniyle eğitim faaliyetlerinin aksamasına neden olduğu, Temsilciler Konseyinin projelerini tamamlayabilmesi, müddeti yetmediği için kelamı edilen projelerin yarım kalmaması gayesiyle, ilçe ve Vilayet temsilcilerinin misyon müddetlerinin 4 yıldan 6 yıla çıkarıldığı Anlatım edilmekte olup, dava konusu Anastatü’nün desteği 4357 sayılı Kanun’da ve diğer üst hukuk normlarında Sandık Vilayet ve ilçe temsilcilerinin seçildikten sonra hangi mühletle vazife yapacağına ait rastgele bir sınırlayıcı düzenlemenin bulunmadığı dikkate alındığında halk faydası ve hizmet gerekleri doğrultusunda düzenlendiği anlaşılan Süreksiz 1. unsurda hukuka ve mevzuata karşıtlık görülmemiştir.
Belirtilen nedenlerle, davalı yönetimin temyiz müracaatının kısmen kabul edilerek Daire kararının Süreksiz 1. hususun iptaline ait kısmının bozulması gerektiği fikriyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir