IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

İlk derece mahkemesi: Aksiyonun memurların hakları ile ilgisi yok

İlk derece mahkemesince, “davacının misyona gelmeme nedenini oluşturan sendika kararının emelinin, İŞİD isimli terör örgütünün akınlarını kınamak ve Ayn El- Arap (Kobane) kenti ile dayanışma sağlamak olduğu, halk vazifelilerinin, ekonomik, toplumsal ve mesleksel hak ve çıkarları ile bu kapsamda özlük ve nakdî haklarının, çalışma şartlarının korunması, uygunlaştırılması, geliştirilmesi maksadını taşımadığı,” münasebeti ile davayı reddetmişi.

Davacı ‘sendikal çağrı’ savunmasında ısrar etmiştir

Sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen vazifeye gelmeme hareketine katılmasının kabahat işlemek kapsamında değerlendirilemeyeceği, disiplin hatası teşkil etmeyen hareket nedeniyle ceza verilemeyeceği ileri sürmüştür.

Danıştay 12. Dairesi kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/2392

Karar No: 2022/906

TEMYİZ EDEN (DAVACI) …’i temsilen… Sendikası

VEKİLİ: Av. …

KARŞI taraf (DAVALI) : … Kaymakamlığı

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU:

… idare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Piri Lider Ortaokulunda Muallim olarak misyon yapan davacının, 09/10/2014 tarihinde mazeretsiz olarak vazifeye gelmediğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ait sürecin iptali ile süreç nedeniyle mahrum kalınan mali hakların yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesince; Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi’nin 07/05/2019 tarih ve E.2018/3001, K.2019/2190 sayılı kararına uyularak, davacının vazifeye gelmeme nedenini oluşturan sendika kararının gayesinin, İŞİD isimli terör örgütünün akınlarını kınamak ve Ayn El- Arap (Kobane) kenti ile dayanışma sağlamak olduğu, halk vazifelilerinin, ekonomik, toplumsal ve mesleksel hak ve çıkarları ile bu kapsamda özlük ve mali haklarının, çalışma şartlarının korunması, uygunlaştırılması, geliştirilmesi hedefini taşımadığı, bu haliyle “işe gitmeme” hareketinin, sendikal aktiflik kapsamında değerlendirilemeyeceği Aleni olup, davacı hakkında tesis edilen dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

İdare Mahkemesi kararının, hukukun kozmik prensiplerine, Avrupa İnsan Hakları Kontratı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına, Anayasa’ya, halk Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu’na ve Danıştay içtihatlarına alışılmamış olduğu, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen vazifeye gelmeme aksiyonuna katılmasının kabahat işlemek kapsamında değerlendirilemeyeceği, disiplin cürmü teşkil etmeyen hareket nedeniyle ceza verilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile tarz ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 6545 sayılı kanun ile değişik 50. unsurunun 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sonlu olarak yapılacağı kararına yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, idare Mahkemesince bozma kararında belirtilen temellere uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddi yolundaki… idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize bahis kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 03/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL Nakit İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ Çabucak GÖR!

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir