İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 13, 2023 Yorum Yok

AK Parti Küme Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere takım verilmesine ait kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi

AK Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, kontratlı çalışana takım düzenlemesinin, 28 Kasım 2022’den Evvel işe başlayanları kapsadığını belirtti.

Kanun teklifinin tam hali için

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE KİMİ KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı kurum ve Vazifeleri Hakkında Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 20- 28/11/2022 tarihi prestijiyle Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı hususu kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak misyon yapmakta olanlardan bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Müracaat edenler, geçerliliği devam eden halk işçisi seçme imtihanından Başkanlıkça belirlenecek kâfi puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek metot ve asıllara nazaran yapılacak kelamlı ve/veya uygulamalı imtihanda başarılı olmaları kuralıyla, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur takımlarına atanırlar. Bu unsur uyarınca memur takımlarına atananların dört Yıl mühletle Öbür halk Kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu husus kapsamında Nakil yapılacak takımlar, Öbür bir sürece gerek kalmaksızın Nakil sürecinin yapıldığı tarih prestijiyle ihdas edilerek takım ve durumlara Ait mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa ilişkin kısmına eklenmiş sayılır. İhdas edilen takımlar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde halk işçi bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrasının üçüncü paragrafında yer Meydan “tarihi evrak ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;” ve “bu Kanuna tabi halk yönetimlerinde ve” ibareleri husus metninden çıkarılmış, paragrafta yer Meydan “dava adedinin azlığı nedeni ile takımlı avukat istihdamının Gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, takımlı istihdamın Mümkün olamadığı hallerde doktor yahut uzman tabiplerin;” ibaresi “hizmetine kısmi vakitli olarak muhtaçlık duyulacakların;” formunda değiştirilmiş, birebir paragrafa “dış kuruluşlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yurtdışı teşkilatlarında” ibaresi eklenmiş; dördüncü paragrafında yer Meydan “, fesih tarihinden” ibaresi “fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri halinde mukavelenin bitiminden” formunda değiştirilmiş, paragrafta yer Meydan “sözleşme kararlarına uyulmaması hallerindeki müeyyideler,” ibaresi husus metninden çıkarılmış, paragrafa “Cumhurbaşkanınca” ibaresinden Evvel gelmek üzere “yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek işçi için ayrıyeten olmak üzere” ibaresi eklenmiş, fıkraya dördüncü paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Tümce eklenmiş; üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek kontratlı çalışanın hizmet mukavelesi müddetleri, Mecbur hallerde mali yılla hudutlu olma kuralı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenebilir.”

“Bu fıkranın öbür paragraflarındaki kararlar ile Özel kanunlarındaki kararlar Kapalı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tabi halk yönetimlerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek durum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması kuralı aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı işçiden birebir kurumda üç yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar bu müddetin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aym unvanlı memur takımlarına atanır. Bulundukları konum unvanı ile birebir unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri dış olmak üzere üç Yıl mühletle Öbür bir yere atanamaz. Memur takımlarına atananlar, tıpkı yerde en az bir Yıl daha misyon yapar. Bu kapsamda memur takımlarına atananların, kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet müddetleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde kıymetlendirilir. Bunlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve evvelki konumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolanna atananlara Amel sonu tazminatı ödenmez. Bu işçinin evvelce Amel sonu tazminatı ödenmiş mühletleri hariç, Amel sonu tazminatına temel olan Yekün hizmet mühletleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine temel Yekün hizmet müddetinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda kontratlı işçinin atanacağı memur takımları, Öbür bir sürece gerek kalmaksızın Nakil sürecinin yapıldığı tarih prestijiyle ihdas edilerek ilgili kurumlann takım cetvellerinin ilgili kısımlarına eklenmiş sayılır. İhdas edilen takımlar; unvam, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle Nakil tarihinden itibaren iki ay içinde halk işçi bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

“Sözleşmeli çalışanın misyondan uzaklaştırılması ile disipline ters Fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu çalışana verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin konseyleri ile disipline dair öbür konular hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu kararlar uygulanır. Fakat, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren Fiil ve hallerde disiplin konseyinin kararı alınarak kontratlı işçinin vazifesine atamaya yetkili amirin onayı ile nihayet verilir.”

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 48- halk Kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az müddetli, ayın yahut haftanın birtakım günleri ya da günün muhakkak saatleri üzere kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje müddetleriyle sonlu olarak çalışanlar dış olmak üzere;

) 28/11/2022 tarihi prestijiyle;

1) Bu Kanunun 4 üncü hususunun (B) fıkrası,

2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanunun 10/A hususu,

3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, lisan ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci hususunun birinci fıkrasının (a) bendi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Hane Kanununun ek 3 üncü hususu,

5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci hususu,

) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci hususunun birinci fıkrası,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu unsurunun mülga birinci fıkrası,

8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Zahmet Çekilen Yerlerde Kontratlı sıhhat İşçisi Çalıştırılması ile Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 26 ncı hususu,

10) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu unsurunun yedinci fıkrası,

11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık genel Müdürlüğü ile ilgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci hususunun mülga birinci fıkrası,

12) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Toplumsal Emniyet Kurumuna Ait Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci hususu,

13) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Hısım Topluluklar Başkanlığına Ait Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci unsurunun üçüncü fıkrası,

14) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 6 ncı hususunun dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,

15) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci hususunun dördüncü fıkrası,

16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı unsuru,

17) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 26 ncı hususu,

18) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Teşkilatının kurum ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararnamenin 6 ncı hususunun üçüncü fıkrası,

19) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı şark Anadolu Projesi, şark Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlıklarının Örgüt ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararnamenin 5 inci unsurunun üçüncü fıkrası,

20) Mülga 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Etraf ve Şehircilik Bakanlığının Örgüt ve Vazifeleri Hakkında kanun Kararında Kararnamenin 36/A hususu,

21) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Birtakım Düzenlemeler Hakkında kanun Kararında Kararnamenin ek 4 üncü hususu,

22) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Uyum Ajansı Başkanlığı ile İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında kanun Kararında Kararnamenin mülga 16 ncı hususunun yedinci fıkrası,

23) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı sıhhat Alanında Birtakım Düzenlemeler Hakkında kanun Kararında Kararnamenin 45/A unsuru,

uyarınca vizelenmiş yahut ihdas edilmiş kontratlı işçi durumlarında çalışmakta olanlardan bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihte mukavelesi devam eden ve 48 inci hususta belirtilen genel kuralları taşıyanlardan bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; konumlarının vizeli olduğu Örgüt ve ünitede, bu Kanunun ek 41 ve ek 44 üncü hususları kapsamındaki unvanlar dış olmak üzere, 2 sayılı genel Takım ve Tarzı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer Meydan bulunduğu konum unvanıyla birebir unvanlı memur takımlarına, öbür kurumlar bakımından bu kurumlarm takım cetvellerinde yer Meydan birebir unvanlı memur takımlarına, durum unvanlarıyla birebir unvanlı memur takımı olmaması halinde ise ilgisine nazaran aym Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yahut kurumlarm takım cetvellerinde yer Meydan takım unvanlarıyla hudutlu olmak ve kontratlı işçi konumlarına ait vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur takımlarına,

b) Vilayet Özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu hususunun üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi prestijiyle çalışmakta olanlardan bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihte mukavelesi devam eden ve 48 inci hususta belirtilen genel koşullan taşıyanlardan bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımlarına,

ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun süreksiz 1 inci hususunun üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibanyla çalışmakta olan ve 48 inci hususta belirtilen genel koşulları taşıyanlardan bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu durum unvanıyla birebir unvanlı memur kadrolanna, durum unvanlarıyla tıpkı unvanlı memur takımı olmaması halinde ise anılan genel Müdürlüğün takım cetvellerinde yer Meydan takım unvanlanyla sonlu olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolanna,

bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Emeliyle Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında kanun Kararında Kararnamenin 221 inci hususunun altıncı fıkrası ile süreksiz 1 inci unsurunun sekizinci fıkrası kapsamında devranı yapılan kontratlı işçi hakkında da birinci fıkra kararları uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat kararlarına nazaran çalışmakta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, fiyatsız müsaade üzere nedenlerle vazifelerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran tekrar hizmete alınma koşullarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu unsur kararları uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen müracaat ve atanmaya ait mühletler tekrar hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

28/11/2022 tarihinden Evvel 4 üncü hususun (B) fıkrası ve 4924 sayılı kanun uyarınca çalışmakta iken 5258 sayılı kanun kararlarına nazaran aile hekimliği uygulamasında vazife alanlar hakkında vazifelerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu unsur kararları uygulanır.

Bu unsur kararlarına nazaran memur takımlarına atananların, ilgili mevzuat kararlarına nazaran kontratlı işçi olarak geçirdikleri hizmet müddetleri tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde kıymetlendirilir. Bunlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve evvelki durumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmaz.

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur takımlarına atananlar bu Kanunun 72 ve 74 üncü unsurlarında yer Meydan kararlardan kontratlı işçi olarak geçen mühletleri iç dört yıllık hizmet mühletini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilirler. Tıpkı fıkranın

(b) bendi kapsamında memur takımlarına atananların Vilayet Özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birlikleri dışındaki halk Kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu unsur kapsamında memur takımlarına atananlara Amel sonu tazminatı ödenmez. Bu işçinin evvelce Amel sonu tazminatı ödenmiş müddetleri hariç, Amel sonu tazminatına temel olan Yekün hizmet müddetleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine temel Yekün hizmet mühletinin hesabında dikkate alınır.

Bu hususun birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında kontratlı çalışanın atanacağı memur takımları, takım ve durumlara ait mevzuatın eki cetvellerde yer Meydan sınıf, unvan ve derecelerine Müsait olmak kaidesiyle, Öbür bir sürece gerek kalmaksızın Nakil sürecinin yapıldığı tarih prestijiyle ihdas edilerek tıpkı cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiş ve memur takımlarına atananların konumları Öbür bir sürece gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen takımlar ile iptal edilen konumlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve ünitesi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük müddetin bitiminden itibaren iki ay içinde halk işçi bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

Bu hususun birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve

(c) bendi kararına nazaran memur takımlarına atanma talebinde bulunmayan kontratlı işçi hakkında bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yürürlükte bulunan mevzuat kararlarının; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine nazaran memur takımlarına atanma talebinde bulunmayan kontratlı işçi hakkında dördüncü paragrafı dış 4 üncü hususun (B) fıkrasının değiştirilen kararlarının uygulanmasına devam olunur. Bu çalışanın yer değiştirme suretiyle atanmalarına ait adap ve temeller Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu işçiye ilişkin konumlarda rastgele bir halde boşalma olması halinde bu konumlar rastgele bir süreç yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu halde iptal edilen durumlar kurumlarca bir ay içinde halk işçi bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

29/11/2022 tarihi ile bu hususun yürürlüğe girdiği tarih ortasında hizmete alman kontratlı işçiden unsurun yürürlüğe girdiği tarihte mukavelesi devam edenler hakkında ilgisine nazaran bu Kanunun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu hususunun bu hususun yürürlüğe girdiği tarihteki kararları uygulanır.

Bu unsurun uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

GEÇİCİ HUSUS 49- Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü unsurun (B) fıkrasında yapılan değişikliklere Ahenk sağlamak hedefiyle yapılması gereken düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu müddet içinde var mevzuatın 4 üncü hususun (B) fıkrasına muhalif olmayan kararlarının uygulanmasına devam edilir.

MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

a) Solist sanatçı ve sanatkarlar, ek süreksiz 12, ek süreksiz 14 ve ek süreksiz 16 ncı unsurlar ile kuramlarının özel mevzuat kararları kapsamında durumlarına Müsait sanatçı konumlarına,

b) Sahne üstü ve gerisinde vazife yapan işçi, ek süreksiz 12, ek süreksiz 14 ve ek süreksiz 16 ncı hususlar ile kuramlarının Özel mevzuat kararları kapsamında; 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları İşçisi Hakkında Kanunun 5 inci hususunun (B) ve (C) fıkraları ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Çalışanı Hakkında Kanunun 4 üncü hususunun (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren durumlardan kuramlarınca belirlenecek durumlara;

bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kuramlarınca atanırlar.

Birinci fıkra kapsamında çalışmakta iken bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, fiyatsız müsaade üzere nedenlerle misyonlarında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran tekrar hizmete alınma kurallarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu unsur kararları uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen müracaat ve atanmaya ait müddetler yine hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu husus kararlarına nazaran yeni durumlarına atananların 4 üncü unsurun (B) fıkrası kapsamında kontratlı işçi olarak geçirdikleri hizmet müddetleri, yeni atandıkları durumlarda geçmiş sayılır ve bu mühletler yeni durumlarının mali haklarının tespitinde kıymetlendirilir. Bunlar, atandıkları yeni konumların mali ve toplumsal haklarına vazifeye başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve evvelki konumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu unsur kararlarına nazaran yapılacak atamalarda kuramların boş konumları kullanılır. Kâfi sayıda boş durum bulunmaması halinde Nakil yapılmasıyla Birlikte konum ihdas edilmiş sayılır. Bu halde yapılan atamalar Nakil sürecini takip eden bir ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve ünitesi belirtilmek suretiyle halk işçi bilgi sisteminin bulunduğu kurama bildirilir.

Bu unsurun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu hususunun üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sözleşmeli çalışanın işe alınması memur takımlarına birinci sefer alınma tarzına tabidir. Kontratlı çalışandan üç yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar talepleri halinde kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alman memur takımlarına atanır. Bu kapsamda memur takımlarına atananların bir Yıl müddetle öbür halk Kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet müddetleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde kıymetlendirilir. Bunlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve evvelki konumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmaz.”

MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı sıhhat Alanında Birtakım Düzenlemeler Hakkında kanun Kararında Kararnameye aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 17- 28/11/2022 tarihi prestijiyle sıhhat Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı unsuru kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapmakta olan ve anılan Kanunun 48 inci hususunda belirtilen genel kuralları taşıyanlar, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire takımlarına atanırlar. Bu unsur uyarınca memur takımlarına atananların dört Yıl müddetle Öbür halk Kuruluş ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu unsur kapsamında Nakil yapılacak takımlar, Öbür bir sürece gerek kalmaksızın Nakil sürecinin yapıldığı tarih prestijiyle ihdas edilerek takım ve konumlara ait mevzuatın eki cetvellerin Bakanlığa ilişkin kısmına eklenmiş sayılır. İhdas edilen takımlar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde halk işçi bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

MADDE 8- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir